ЕРІКТІ ТИТУЛДЫҚ САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕСІ

22.04.2022ж. өзгерістер

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Ережелердің негізінде «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы (бұдан әрі - «Сақтандырушы») заңды және жеке тұлғалардың Қарыз шарты бойынша кепілмен қамтамасыз ету ретінде Қарыз берушіге (Кредиторға) кепілге берілген жылжымайтын мүлкін (бұдан әрі-мүлік) жылжымайтын мүлікке меншік құқығын жоғалту тәуекелінен ерікті сақтандыруды жүзеге асырады.

1.2. Осы Ережеге сай жасалған Сақтандыру шартына сәйкес, Қарыз шарты бойынша Қарыз алушы болып табылатын және Сақтандыру шартында көрсетілген және сақтандырылған кепіл мүлкіне қатысты мүліктік мүдделері бар заңды немесе іс-әрекетке қабілетті жеке тұлға Сақтанушы болып табылады.

1.3. Сақтанушы Сақтандырушымен сақтандырылған мүлікті сақтауда негізделген мүддесі бар Қарыз берушінің (Кредитордың) (бұдан әрі - Пайда алушы) пайдасына Сақтандыру шартын жасайды. Сақтандыру шарты бойынша Пайда алушыны банктік қарыз шартының қолданылуы кезеңінде ауыстыру Сақтандырушы Пайда алушыны алдын ала хабардар ете отырып, Сақтанушының жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.

1.4. Ережеде келесі түсініктер қолданылады:

1)      Сақтандырушы – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияға ие, сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға немесе пайдасына Шарт жасалған басқа тұлғаға (Пайда алушыға) Шартпен белгіленген сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті заңды тұлға.

2)      Сақтанушы -  Сақтандырушымен сақтандыру шартын жасасқан тұлға. Егер сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, Сақтанушы бір мезгілде Сақтандырылушы боп табылады;

3)      Сақтандырылушы – оған қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға. Егер сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, Сақтанушы бір мезгілде Сақтандырылушы боп табылады;

4)      Пайда алушы - осы Ережеге сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға;

5)      Сақтандыру сомасы (жауапкершіліктің лимиті) – сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталғанда Сақтандырушының жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы;

6)      Сақтандыру сыйлықақысы – Сақтандырушының Шартта белгіленген мөлшерде Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру төлемін жүргізу міндеттемелерін қабылдағаны үшін Сақтанушы Сақтандырушыға төлеуге міндетті ақша сомасы;

7)      Сақтандыру төлемі – сақтандыру жағдайы басталғанда Сақтандырушы Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру сомасының  шегінде  төлейтін ақша сомасы;

8)      Сақтандыру жағдайы – оның басталуымен Шарт бойынша сақтандыру төлемін жүргізу көзделген жағдай. Сақтандыру жағдайы ретінде қаралатын оқиға сақтандыру Шарты (сақтандыру жағдайы) бойынша көзделуі мүмкін оқиғаларды қоспағанда, оның басталуының ықтималдығы мен кездейсоқтық белгілеріне ие болуға тиіс. Сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оған келтірілген залалды дәлелдеу Сақтанушыға жүктеледі.

9)      Сақтандыру полисі - Сақтандырушының Сақтандырушы біржақты тәртіппен (қосылу туралы келісім) әзірлеген және Сақтандырушы Сақтандырушыға берген стандартты шарттарға (сақтандыру ережелеріне) қосылуы туралы құжат.

10)  Сақтандыру аумағы – Сақтандыру шарты күшіне ие болатын аумақ.

11)  Франшиза – сақтандыру талаптарымен көзделген Сақтандырушыны белгілі мөлшерден аспайтын зиянды өтеуден босату, бұл ретте барлық жағдайларда залал белгіленген соманы шегере отырып өтеледі. Франшиза шартты (шегерілмейтін) және шартсыз (шегерілетін) болады. Шартты франшиза кезінде Сақтандырушы франшизаның белгіленген мөлшерінен аспайтын  залалды өтеуден босатылады, бірақ егер залалдың мөлшері бұл сомадан көп болатын болса, оны толығымен өтеуі тиіс. Шартсыз франшиза кезінде залал барлық жағдайларда белгіленген соманы шегерумен өтеледі.

12) Қарыз шарты - оған сәйкес бір Тарап (қарыз беруші) екінші Тарапқа (қарыз алушыға) ақша сомасын беретін шарт, ал қарыз алушы Қарыз берушіге осы Шартта айтылған ақша сомасын уақтылы қайтаруға міндеттенеді.

13) Қарыз алушы - екінші тараптан қарыз сомасын алатын қарыз шарты бойынша тарап болып табылатын жеке немесе заңды тұлға.

14) Кредитор (қарыз беруші) – қарыз сомасын екінші Тарапқа (қарыз алушыға) беретін қарыз шартының тарапы.

15) Кепілдік мүлік - Сақтанушы қарыз шарты бойынша өз міндеттемелерін қамтамасыз ету есебіне кредиторға (Қарыз берушіге) кепілге берген жылжымайтын мүлік.

16) Нақты құн - сақтандыру объектісінің нақты (нарықтық) құны, сақтандыру шартын жасасу күні қолданыста болған бағалар негізге алына отырып есептеледі.

17) Меншік құқығы - субъектінің өзіне тиесілі мүлікті өз қалауы бойынша иелену, пайдалану және оған билік ету заң актілерімен танылатын және қорғалатын құқығы. Меншік иесіне өз мүлкін иелену, пайдалану және билік ету құқығы тиесілі.

18) Иелену құқығы мүлікті іс жүзінде иеленуді жүзеге асырудың заңды қамтамасыз етілген мүмкіндігін білдіреді.

19) Пайдалану құқығы мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алуға, сондай-ақ одан пайда алуға заңды түрде қамтамасыз етілген мүмкіндік болып табылады. Пайда табыс, өсім, жеміс, төл түрінде және өзге де нысандарда болуы мүмкін.

20) Билік ету құқығы мүліктің заңдық тағдырын айқындауға заңды қамтамасыз етілген мүмкіндік болып табылады.

21) Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын жоғалту деп Сақтанушының сақтандырылған жылжымайтын мүлікке меншік құқығын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негіздер бойынша тоқтату түсініледі.

22) Кепіл - міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілі, оған байланысты кредитордың (кепіл ұстаушының) борышкер кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген алып тастауларды қоспағанда, осы мүлік тиесілі тұлғаның (кепіл берушінің) басқа кредиторлары алдында басым түрде кепілге салынған мүлік құнынан қанағаттандыру алуға құқығы бар.

23) Сақтандыру қорғанысы – Сақтандырушы жүзеге асыратын сақтандыру төлемі арқылы сақтандыру шартында айқындалған сақтандыру жағдайы басталған кезде жеке немесе заңды тұлғаның заңды мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі қатынастар кешені.

24) Контрагент – жылжымайтын мүлікті онымен азаматтық-құқықтық мәміле жасасу арқылы Сақтанушының меншігіне беруді жүзеге асырған тұлға.

2. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ

2.1. Сақтанушының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін, сақтандыру шартында көрсетілген мүлікке меншік құқығының тоқтатылуы нәтижесінде шығындардың туындауы тәуекелімен  байланысты мүліктік мүддесі сақтандыру объектісі болып табылады.

2.2 Сақтанушының, Сақтандырылушының құқыққа қарсы мүдделері сақтандыруға жатпайды.

3. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ, ОНЫ ТӨЛЕУДІҢ НЫСАНЫ МЕН ТӘРТІБІ

3.1. Сақтандыру сомасы сақтандыру шартында Тараптардың келісімі бойынша белгіленеді және сақтандыру шартын жасау кезінде оның тұрған жеріндегі сақтандыру мүлкінің нақты (нарықтық) құнынан аспауы тиіс.

3.2. Сақтандыру шарты бойынша төленуге тиіс сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру объектісі мен сақтандыру тәуекелінің сипатын ескере отырып, сақтандыру сомасының бірлігінен алынатын сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін айқындайтын сақтандыру тарифтеріне сәйкес есептеледі.

3.3. Сақтандыру сыйлықақысы мерзімді сақтандыру жарналары түрінде қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз тәртіппен бір мезгілде немесе бөліп-бөліп төленеді.

3.4. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (кезекті сақтандыру жарнасын) сақтандыру шартында көрсетілген мерзімге дейін толық мөлшерде уақтылы төлемеген жағдайда, сақтандыру Шарты бойынша сақтандыру қорғанысының қолданылуын Сақтандырушы кезекті сақтандыру жарнасын төлеудің мерзімі өткен күнінен кейінгі күннен бастап бір жақты тәртіппен тоқтата тұрады. Бұл ретте Сақтандырушы сақтандыру қорғанысының қолданылуы тоқтатыла тұрған кезеңде болған сақтандыру жағдайлары бойынша жауапты болмайды.

3.5. Сақтандыру қорғанысының қолданылуын тоқтата тұру Сақтанушыны сақтандыру сыйлықақысын толық көлемде төлеуден босатпайды.

4. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ. САҚТАНДЫРУ ОҚИҒАЛАРЫНАН АЛЫП ТАСТАУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУДЫ ШЕКТЕУ

4.1. Сақтандыру оқиғалары

4.1.1. Осы Ереженің негізінде жасалған сақтандыру шарты бойынша бұрынғы меншік иелерінің сақтандырылған мүлікке қатысты жасалған сатып алу-сату (айырбастау, сыйға тарту, мұрагерлік, жекешелендіру, жария сауда-саттықтан сатып алу туралы) мәмілелерін жарамсыз деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде осы мүлікке меншік құқығының өз күшін жоғалтуы нәтижесінде Сақтанушының (Сақтандырылушының) жылжымайтын мүлікті жоғалту тәуекелі сақтандырылады.

4.1.2. Сақтандырылған мүлікке меншік құқығын жоғалту мүлікке меншік құқығын жоғалтудың негізінде мүлікпен жасалатын мәмілелерді келесілердің негізінде жарамсыз деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда сақтандыру жағдайы болып табылады:

1) заң бойынша өз бетінше жасауға құқығы бар мәмілелерді қоспағанда, он төрт жасқа толған кәмелетке толмағандарға оның ата-анасының (асырап алушыларының) немесе қамқоршыларының келісімінсіз мәміле жасаса;

2) рухани дерті немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылған адам мәміле жасаса;

3) сот әрекетке қабілеттілігін шектеген адам мәміле жасаса;

4) әрекет етуге қабілетті, бірақ мәміле жасау кезінде өзінің іс-әрекетінің мәнін түсіне алмаған немесе оны басқара алмаған жағдайда болған азамат мәміле жасаса;

5) қателесу немесе ауыр мән-жайлардың тоғысуы ықпалындағы адам мәміле жасаған;

6) ерлі-зайыптылардың бірлескен мүлкімен олардың біреуінің келісімінсіз мәміле жасалса;

7) мәміле жасалған соң, Шартта көрсетілмеген оған меншік құқығы бар адамдар: заң немесе өсиет бойынша есепке алынбаған мұрагерлері, асырауындағы адамдар, қарттар мен кәмелетке толмаған азаматтар, әскерде қызмет ететін, бас бостандығынан айыру орындарында жүрген азаматтар пайда болса;

8) сенімхат берген адам қайтыс болғаннан кейін, оны әрекетке қабілетсіз, әрекетке қабілеті шектеулі немесе хабар-ошарсыз кеткен деп танығаннан кейін мүлік сенімхат бойынша сатылса;

9) Контрагентке тиесілі емес мүлікті сату;

10) құжаттарды қолдан жасау, жалған жасау;

11) заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе құрылтай құжаттарымен шектелген қызмет мақсаттарына қайшы не оның органының жарғылық құзыретін бұза отырып мәміле жасаған жағдайларда.

4.1.3. Егер Сақтанушының (Сақтандырылушының), Контрагенттің немесе Пайда алушының заңсыз әрекеттері мәмілені жарамсыз деп тану үшін негіз болса, сақтандырылған мүлікке меншік құқығын жоғалту сақтандыру жағдайы болып табылмайды.

4.1.4. Сақтандыру жағдайы сақтандырылған мүлікке меншік құқығын жоғалту сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ішінде болған кезде ғана орын алады.

4.2. Сақтандыру оқиғаларынан алып тастау және сақтандыруды шектеу

4.2.1. Төмендегілердің салдарынан жылжымайтын мүлікке меншік құқығын жоғалту нәтижесінде туындаған шығындар сақтандыру жағдайы болып табылмайды және өтеуге жатпайды:

1) сақтандырылған мүлікті меншік иесі иеліктен шығарған кезде;

2) меншік иесі сақтандырылған мүлікке меншік құқығынан бас тартқан жағдайда;

3) сақтандырылған мүлік жойылған, бүлінген немесе жойылған;

4) меншік иесінің міндеттемелері бойынша мүліктен өндіріп алу;

5) заң актілеріне байланысты осы адамға тиесілі бола алмайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару;

6) реквизициялау;

7) тәркілеу, мемлекет меншігіне алу;

8) жер учаскесін алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару;

9) күтімсіз ұсталатын мәдени немесе тарихи құндылықтарды сатып алу арқылы жүзеге асырылады.

4.2.2. Сондай-ақ егер сақтандырылған мүлікке меншік құқығының жоғалуы осылардың салдарынан болса, олар сақтандыру жағдайы деп танылмайды және сақтандыру төлемі төленбейді:

1) ядролық жарылыстың, радиацияның және радиоактивті зақымданудың әсері;

2) соғыс, басып кіру, кез келген әскери іс-қимылдар, іс-шаралар мен олардың салдарлары, азамат соғысы, революция, көтерілістер, бүлік, билікті басып алу немесе тұтқындау, бүлік, кез келген түрдегі азаматтық толқулар, жаппай тәртіпсіздіктер, ереуілдер, локауттар және олардың салдарлары;

3) саяси себептер бойынша террористік актілер мен құқыққа қарсы іс-әрекеттер;

4) Сақтанушының, Контрагенттің, Пайда алушының не басқа мүдделі Тараптың, оның қызметкерлерінің, агенттерінің не мүлік сеніп тапсырылуы мүмкін кез келген адамның кез келген арам/заңсыз іс-әрекеті (алдау, жалған, жаңылыстыру, алаяқтық);

5) Сақтанушының, Контрагенттің немесе Пайда алушының не өзге де мүдделі тұлғалардың не олардың қызметкерлерінің, қажетті қорғану және аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері;

6) сақтандыру шартында сақтандыру жағдайы ретінде көрсетілмеген оқиғалар;

7) Сақтанушы, Контрагент немесе Пайда алушы, сол сияқты олардың қызметкерлері сақтандыру оқиғасымен тікелей себептік байланыстағы қылмыстар жасаған;

8) Сақтанушының, Контрагенттің немесе Пайда алушының, сол сияқты олардың қызметкерлерінің алкогольдік, уытқұмарлық немесе есірткілік масаңдық немесе басқа да масаң күйдегі іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) немесе оның салдары;

9) мәмілеге қатысушы тұлғалардың (Сақтанушы, Контрагент немесе Пайда алушы), сол сияқты олардың қызметкерлерінің, егер олар белгіленген құжаттармен расталмаса, арнайы рұқсаттарды талап ететін іс-әрекеттері;

10) осы Ереженің 13-тармағында көрсетілген тәуекелдерді қоспағанда, мемлекеттік органдардың өкімі бойынша сақтандырылған мүлікке тыйым салу немесе жою;

11) Сақтанушы немесе Сақтандырылушы сақтандыру шартының қолданылуы басталған күні білген немесе білуге тиіс болған, бірақ бұл туралы Сақтандырушыға хабарламаған факторға, ахуалға, мән-жайларға байланысты;

12) Сақтанушының (Сақтандырылушының), Контрагенттің немесе Пайда алушының жосықсыз, қылмыстық іс-әрекеті немесе әрекетсіздігінің салдары;

13) Сақтанушының (Сақтандырылушының), Контрагенттің жылжымайтын мүлік және оған өзінің құқықтары туралы көрінеу жалған мәліметтер хабарлауы;

14) Сақтанушының (Сақтандырылушының), Контрагенттің немесе Пайда алушының Қазақстан Республикасының заңнамасын, жылжымайтын мүлік контрагентімен жасалған Шарттарды бұза отырып жасалған кез келген іс-әрекеті (әрекетсіздігі);

15) мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды тұлғаларының заңсыз іс-әрекеттерінің (шешімдері, қаулылары, бұйрықтары) салдары.

4.2.3. Сақтандырушы сондай-ақ мыналар үшін сақтандыру төлемін жүргізбейді:

1) Сақтанушының немесе үшінші тұлғаның жанама коммерциялық ысыраптары (айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы және өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі залалдар, яғни егер оның құқығы бұзылмаған болса, қарыз шарты бойынша тарап (Кредитор) айналымның әдеттегі жағдайлары кезінде алатын алынбаған табыстар;

2) моральдық зиян;

3) мүліктің тауарлық түрінің жоғалуы;

4) сот және сараптама шығындары;

5) сақтандыру сомасынан асатын залалдар;

6) Пайда алушыға келтірілген, бірақ сақтандыру шартында айтылмаған залалдар;

7) сақтандыру аумағынан тыс жерлерде келтірілген залалдар;

8) сақтандыру жағдайына және оны кез келген уәкілетті органдарда дәлелдеуге байланысты істерді жүргізуге арналған шығыстар (мемлекеттік баж, ксерокөшірме, нотариалдық куәландыру, сараптама, адвокаттың, өкілдің, аудармашының қызметіне ақы төлеу);

9) сот, сараптама шығындары, Сақтандырушы өтеуге жататын шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында жүзеге асырылған ұсталымға арналған шығындарды қоспағанда.

5. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ МЕН АУМАҒЫ

5.1. Сақтандыру шарты кемінде 12 (он екі) ай мерзімге жасалады.

5.2. Сақтандыру шарты сақтандыру сыйлықақысы төленген күннен кейінгі күннен бастап, ал оны бөліп төлеу кезінде – алғашқы сақтандыру жарнасын төлеген күннен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады.

5.3. Сақтандыру шарты бірінші туындаған жағдай бойынша сақтандыру төлемі жүзеге асырылған сәттен бастап өзінің қолданылуын тоқтатады.

5.4. Сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңі Сақтандыру шартының қолданылу мерзімімен сәйкес келеді.

5.5. Егер Сақтандыру шартында өзгеше айтылмаса, Қазақстан Республикасы сақтандыру аумағы болып табылады.

6. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ

6.1. Сақтандыру шартын жасау үшін Сақтанушы Сақтандырушыға белгіленген нысанда жазбаша өтініш береді.

6.2. Сақтандыру шарты Тараптардың бір құжат жасауы арқылы жасалады.

6.3. Сақтандыру шартын жасау кезінде Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуынан болатын ықтимал шығындардың мөлшерін айқындау үшін елеулі маңызы бар Сақтанушыға белгілі мән-жайларды, егер бұл мән-жайлар Сақтандырушыға белгілі болмаса және белгілі болмауға тиіс болса, оның ішінде мәліметтер хабарлауға міндетті:

- сақтандырылған жылжымайтын мүлік бойынша үшінші тұлғалардың талаптары туралы;

- оған талап қою туралы.

6.4. Сақтандыру шартын жасау кезінде Сақтандырушы Сақтанушыдан мынадай құжаттарды: сақтандыру мүлкіне құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелерін (меншік құқығы туралы куәлік, сатып алу-сату, сыйға тарту, айырбастау, жекешелендіру шарты; мұраға құқық туралы куәлік; меншік құқығы туралы куәлік; жария сауда – саттықтан сатып алу туралы акт, сот шешімі, сақтандырылған мүліктің түріне қарай меншік құқығын растайтын тиісті органның өкімі), мүліктің техникалық және пайдалану жай-күйі туралы құжаттар (қаржы-жеке шот, құн туралы анықтама, жер учаскесінің жоспары, техникалық паспорт – мүліктің түріне байланысты), сақтандырылатын мүлкіне меншік құқығының пайда болуы мен ауысуы туралы куәландыратын құжаттар, (үй кітабынан үзінділер, меншік құқығын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (құжаттың тиісті мөртабаны болуы тиіс)), тәуелсіз бағалау компаниясы жасаған жылжымайтын мүлікті бағалау туралы акт.

6.5. Сақтандыру шартын жасау үшін Сақтандырушы Сақтанушыдан сақтандыру тәуекелін сипаттайтын қосымша құжаттарды (мәліметтерді) талап етуі мүмкін.

6.6. Сақтандырушы сақтандыру шартын жасасардың алдында сақтандыру тәуекелін бағалау бойынша сақтандыру алдындағы зерттеу жүргізуге құқылы, ол мыналарды қамтиды:

- заңгерлік (құқықтық) зерттеу;

- сақтандыру мүлкімен жасалатын мәміленің сипаты мен себептері туралы, мәміленің тараптары туралы қосымша мәліметтер алу;

- сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын, сақтандыру мерзімі мен жауапкершілік мөлшерін ескере отырып, барлық алынған ақпаратты кешенді талдау.

6.7. Егер Сақтандыру шарты Сақтандырушының қандай да бір сұрақтарына Сақтанушының жауаптары болмаған кезде жасалса, Сақтандырушы кейіннен Сақтанушының тиісті мән-жайларды хабарламауы негізінде Шартты бұзуды не оны жарамсыз деп тануды талап ете алмайды.

6.8. Егер Сақтандыру шартын жасасқаннан кейін Сақтанушы шарт жасасу мақсатында Сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін бағалау және Сақтандырушының сақтандыру шартын жасасу туралы шешім қабылдауы үшін елеулі мәні бар мән-жайлар туралы көрінеу жалған мәліметтер бергені анықталса, Сақтандырушы Сақтандыру шартын жарамсыз деп тануды талап етуге құқылы.

6.9.      Егер сақтандыру шартында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделгендермен салыстырғанда Сақтанушының жағдайын нашарлататын талаптар қамтылса, осы заңнамалық актілерде белгіленген ережелер қолданылады.

6.10.    Сақтандыру шартында көрсетілуге жататын талаптардың толық еместігі үшін сақтандырушы жауапты болады. Дау туындаған жағдайда, салдарынан сақтандыру Шарты бойынша оның жекелеген талаптарының толық болмауы, дау Сақтанушының пайдасына шешіледі.

6.11. Шартты жоғалтқан жағдайда сақтандырушы сақтанушының жазбаша өтініші негізінде Шарттың телнұсқасын береді, одан кейін жоғалған шарт жарамсыз деп есептеледі.

7. ТӘУЕКЕЛ ДӘРЕЖЕСІНІҢ ӨЗГЕРУІ

7.1. Сақтандыру шартын жасасқаннан кейін Сақтанушының тәуекел дәрежесін арттыруға әкелетін қандай да бір іс-қимыл жасауға немесе ондайға жол беруге құқығы жоқ.

7.2. Егер оған тәуекел дәрежесін арттыруға алып келетін мән-жайлар туралы белгілі болса, ол бұл туралы Сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті.

7.3. Сақтанушы өзіне белгілі болған соң Сақтандырушыға сақтандыруға қабылданған тәуекелдердегі барлық елеулі өзгерістер туралы, мысалы: мүлікті жалға немесе кепілге беру, мүліктің басқа тұлғаға өтуі, өндірістің тоқтатылуы немесе оның сипатының елеулі өзгеруі туралы, ғимараттарды немесе құрылыстарды бұзу, қайта салу немесе қайта жабдықтау туралы, шығындардың өтелуге жататынына қарамастан мүліктің бүлінуі немесе жойылуы туралы және т. б. дереу хабарлауға міндетті.

7.4. Мүлік (айналымдағы тауарлардан басқа) басқа тұлғаның меншігіне немесе пайдалануына ауысқан жағдайда Сақтандырушының сақтандыру шартын тоқтатуға құқығы бар.

7.5. Тәуекел дәрежесі көтерілген жағдайда Сақтандырушы қолданыстағы сақтандыру шартының талаптарына тәуекел дәрежесіне сәйкес өзгерістер енгізуді талап етуге немесе Шарттың қолданылуын тоқтатуға құқылы. Егер тәуекел дәрежесі еріктен тыс көтерілсе және Сақтанушының іс-әрекетіне байланысты болмаса, Сақтандырушы сақтандыру шартын бұл туралы белгілі болған күннен бастап бір ай ішінде бұзуы мүмкін. Шарт осындай бұзу күшіне енген күнге дейін 1 ай бұрын Сақтанушыға жіберілетін жазбаша хабарлама арқылы бұзылады.

8. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

8.1.  Сақтандырушының міндеттері:

1)      Сақтанушыны Сақтандыру ережелерімен таныстыру және оның талап етуі бойынша Ереженің көшірмесін ұсынуға (жіберуге);

2)      сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандыру шартында белгіленген мерзімде, тәртіп пен мөлшерде сақтандыру төлемін жүзеге асыру;

3)      Сақтанушымен/ Пайда алушымен қарым-қатынаста құпиялылықты қамтамасыз ету, Сақтанушы және оның мүліктік жағдайы туралы мәліметтерді жарияламау;

4)      Сақтанушыға/ Пайда алушыға сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды азайту үшін ол жүргізген шығындарды өтеу;

5)      Сақтанушы/ Пайда алушы сақтандыру төлемін жүзеге асыруға қажетті барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда, соңғы құжатты қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша хабардар ету;

6)      Сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да әрекеттерді жасауға құқылы.

8.2. Сақтандырушы құқылы:

1)      Шарттың қолданылу мерзімі ішінде сақтандыру талаптарының өзгергеніне қарамастан, Сақтанушы хабарлаған сақтандыру тәуекелі туралы мәліметтердің нақты мән-жайларға сәйкестігін тексеру;

2)      қажет болған жағдайда құзыретті органдарға сақтандыру жағдайының басталу фактісі мен себебін растайтын тиісті құжаттар мен ақпаратты ұсыну туралы сұрау салуды жіберуге міндетті. Егер құзыретті органдарда Сақтандырушыға сақтандыру төлемінен бас тартуға негіз беретін материалдар болған жағдайда, барлық мән-жайлар анықталғанға дейін төлемді кейінге қалдыру;

3)      Шарт жасалғаннан кейін Сақтанушының Сақтандырушыға осы Ереженің 8.2. т. 1 тт. көрсетілген мән-жайлар туралы көрінеу жалған мәліметтер хабарлағандығының фактісі анықталған жағдайда, Шартты жарамсыз деп тануды және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген салдарды қолдануды талап етуге. Егер Сақтанушы жасырып қалған мән-жайлар жойылса, Сақтандырушы Шарттың жарамсыз деп танылуын талап ете алмайды;

4)      сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы Сақтанушыны хабардар еткен жағдайда Шарттың талаптарын өзгертуді немесе тәуекелдің ұлғаюына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге міндетті. Егер Сақтанушы Шарт талаптарының өзгеруіне немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандырушы Шарттың ережелерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген тәртіппен Шартты бұзуды талап етуге;

5)      Сақтанушы Осы Ереженің 8. 3 т 4. тт-да көзделген міндеттерді орындамаған жағдайда Шартты бұзуды және шартты бұзудан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге;

6)      Сақтанушыдан/ Пайда алушыдан Шарт жасасу кезінде немесе сақтандыру жағдайы басталған кезде қажетті құжаттарды талап ету;

7)      Сақтандыру ережесінде, Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда сақтандыру төлемін жүзеге асырудан ішінара немесе толық бас тартуға;

8)      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жасауға құқылы.

8.3. Сақтанушының міндеттері:

1)      сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуынан болатын ықтимал шығындардың (сақтандыру тәуекелінің) мөлшерін анықтау үшін елеулі маңызы бар, өзіне белгілі барлық мән-жайлар туралы, егер бұл мән-жайлар Сақтандырушыға белгілі болмаса және белгілі болмауға тиіс болса, жазбаша түрде Сақтандырушыға хабарлауға. Шартта немесе Сақтандырушының шарт жасасу кезеңінде Сақтанушыға жіберілген жазбаша сұрау салуында нақты айтылған мән-жайлар елеулі жағдайлар деп танылады;

2)      Шарт жасау кезінде және оның қолданылу кезеңінде Сақтандырушыға меншік құқығын тоқтату нәтижесінде мүлікті жоғалту тәуекелін ерікті сақтандырудың барлық жасалған немесе жасалатын шарттары туралы жазбаша түрде хабарлауға;

3)      сақтандыру жағдайының алдын алу мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдау;

4)      Шарттың қолданылу кезеңінде 24 (жиырма төрт) сағат ішінде Сақтандырушыға шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған елеулі мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, дереу хабарлауға;

5)      сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оларға келтірілген шығындарды дәлелдеу ауыртпалығын көтеру, оның ішінде сараптама жүргізу, сарапшылардың оқиға болған жерге шығуы, мамандарды тарту және кеңес беру, қажетті құжаттарды жинау және т. б. бойынша шығыстарды көтеру;

6)      шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге;

7)      Сақтандырушыға мүлікті кедергісіз қарау және Сақтанушының/Пайда алушының осы мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттармен танысу мүмкіндігін беру;

8)      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, сақтандыру ережелерінде және шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

Сақтанушыға/Пайда алушыға арыз немесе талап қою себебі болуы мүмкін оқиға туралы ақпарат алған кезде Сақтанушы/ Пайда алушы міндетті:

9)      3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру жағдайының басталғаны туралы оған белгілі болған немесе белгілі болған сәттен бастап бұл туралы Сақтандырушыға жазбаша хабарлауға және оған сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттардың көшірмелерін табыс етуге;

10) сақтандыру жағдайын болдырмау мақсатында қалыптасқан жағдайларда ақылға қонымды және қол жетімді шараларды қабылдау. Тиісті шаралар қабылдай отырып, Сақтанушы Сақтандырушының нұсқауларын, егер олар оған соңғысы хабарласа, ұстануға тиіс;

11) егер жіберілген талап-арыз соттың қарауына қабылданса, 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы Сақтандырушыға хабарлауға, оған талап-арыздың көшірмесін және талап-арызға қатысы бар құжаттарды беруге міндетті.

Сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы/Пайда алушы міндетті:

12) Сақтандырушы талап еткен ақылға қонымды мерзім ішінде істің мән-жайын анықтауға қандай да бір түрде әсер етуі мүмкін барлық жазбаларды, құжаттарды, жабдықтарды, құрылғыларды немесе заттарды өзгеріссіз және жөнделмеген түрде етіп сақтау;

13) егер Сақтандырушы Сақтандырушының да, Сақтанушының/ Пайда алушының да мүдделерін қорғау үшін өзінің уәкілетті тұлғаларын тағайындауды қажет деп есептесе, Сақтандырушы көрсеткен тұлғаларға сенімхат және өзге де қажетті құжаттар беру қажет;

14) егер Сақтанушының/ Пайда алушының талап қою бойынша сот талқылауын тоқтатуды немесе талап қою талаптарының мөлшерін азайтуды талап ету мүмкіндігі болса, бұл туралы Сақтандырушыға хабарлауға және талап қою бойынша іс жүргізуді тоқтату немесе талап қою талаптарының мөлшерін азайту жөнінде барлық қол жетімді шараларды қабылдауға;

15) сақтандыру жағдайына байланысты қойылатын талаптарды ішінара немесе толық мойындамауға, сондай-ақ Сақтандырушының келісімінсіз осындай талаптарды реттеу бойынша қандай да бір тікелей немесе жанама міндеттемелерді өзіне қабылдамауға;

16) Сақтандырушыға құжаттарды беруге және Сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамға талап ету құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық қажетті іс-әрекеттерді орындауға міндетті.

8.4. Сақтанушы/ Пайда алушы құқылы:

1)      Шарт талаптарымен танысуға;

2)      Сақтандыру ережесінде және Шартта көзделген тәртіппен Шартты мерзімінен бұрын бұзуға;

3)      Сақтандыру ережесінде және Шартта көзделген тәртіппен, мерзімде сақтандыру төлемін алуға;

4)      Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына дау айтуға;

5)      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттер жасауға құқылы.

9. ЗАЛАЛДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ

9.1. Сақтандырушы Шарт бойынша нақты залал мөлшерінде, бірақ сақтандыру сомасынан аспайтын мөлшерде жауапкершілікке ие.

9.2. Сақтандырушы сақтандыру төлемін Шартта көзделген сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушының/Пайда алушының өтініші және Сақтанушының/Пайда алушының мүлікке меншік құқығын тоқтату туралы күшіне енген сот шешімі негізінде жүзеге асырады.

9.3. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін Сақтанушы/ Пайда алушы Сақтандырушыға мыналарды ұсынады:

1) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуы туралы өтініш;

2) сақтандыру жағдайының басталу фактісін, мән-жайларын және себептерін, сондай-ақ залалдың мөлшерін растайтын құзыретті органдар құжаттарының түпнұсқалары;

3) Шарттың түпнұсқасы;

4) мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттар (меншік құқығы туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмелері, мүлікке қатысты шарт немесе басқа мәмілені құжаттамалық растау, мүлікті беру актісі, заңды күшіне енген сот шешімі, тиісті органның өкімі және т. б. - мүліктің түріне байланысты);

5) мүліктің техникалық және пайдалану жағдайы туралы құжаттар (қаржы-жеке шот, құны туралы анықтама, жер учаскесінің жоспары, техникалық паспорт және т. б. - мүліктің түріне байланысты);

6) жер учаскесіне меншік құқығына актінің нотариалды куәландырылған көшірмесі;

7) соттың мөрімен куәландырылған сот қаулысын/шешімін қоса алғанда, мүлікті жоғалтуға байланысты барлық талап қою құжаттары;

8) Сақтанушыға/ Пайда алушыға залал келтірумен байланысты барлық талап қою құжаттары;

9) жеке тұлғалар үшін – Пайда алушының жеке куәлігінің, салық төлеуші куәлігінің көшірмесі;

10) заңды тұлғаның өкіліне берілген сенімхаттың түпнұсқасы, құрылтай құжаттарының көшірмелері: жарғы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік статистикалық карточка, салық төлеушінің куәлігі;

11) жекешелендіру, мұрагерлік, сыйға тарту тәртібімен сатып алынған мүлікке меншік құқығын сақтандыру кезінде – мүлікті бағалау актісі;

12) сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын өзге де құжаттар және Сақтандырушының сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін қажетті мәліметтер.

9.4. Сақтандырушы қажет болған жағдайда сақтандыру жағдайының басталуына байланысты мәліметтерді құқық қорғау органдарынан, банктерден және басқа да кәсіпорындардан, сондай-ақ сақтандыру жағдайының мән-жайлары туралы ақпараты бар мекемелер мен ұйымдардан сұратады. Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталу себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға құқылы.

9.5. Егер сақтандыру сомасы Шарт жасалған күнгі мүліктің нақты құнынан аз болса, онда сақтандыру төлемі Шарт жасалған күнгі мүліктің нақты құнына сақтандыру сомасының қатынасына барабар жүргізіледі.

9.6. Егер сот шешімі бойынша Сақтанушының/Пайда алушының меншік құқығы тоқтатылған жағдайда:

1) мүлік тұтастай алғанда, онда Сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтандыру сомасының толық мөлшерінде;

2) осы Ережелердің 9.5 – тармақтың қолдана отырып, мүліктің бір бөлігіне қатысты сақтандыру төлемін Сақтандырушыға меншік құқығы тоқтатылған мүлік бөлігі құнының мүліктің толық құнына қатынасына бара-бар сақтандыру сомасының үлесі ретінде анықталады.

9.7. Бірінші басталған сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан кейін шарт тоқтатылады.

9.8. Егер сақтандыру төлемі төмен тұрған соттың нәтижесінде күші жойылған қаулысын жоғары тұрған сатыдағы сот қайта қарағанға дейін жүзеге асырылған жағдайда, сақтандыру төлемі жоғары сатыда тұрған соттың шешімі күшіне енген кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сақтандырушыға қайтарылуы тиіс.

9.9. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және сақтандыру төлемін жүзеге асыруға немесе сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Сақтанушыға/ Пайда алушыға жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті.

9.10. Кез келген жағдайда, сот немесе басқа процесте, Сақтандырушы 4.2. т. көрсетілген ерекшеліктердің негізінде сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартса, кері дәлелдеменің ауыртпалығы Сақтанушыға/Пайда алушыға жүктеледі.

9.11. Егер сақтандыру жағдайының басталуына байланысты фактілер бойынша Сақтанушыға/ Пайда алушыға қарсы қылмыстық іс қозғалса, сот процесі басталса немесе мүлік құқығына, Шарт бойынша сақтандырылған Сақтанушының/Пайда алушының меншік құқығына қатысты әкімшілік тергеу жүргізілсе, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыруды тергеу (процесс) аяқталған немесе Сақтанушының/Пайда алушының кінәсіздігі анықталған сәтке дейін кейінге қалдыруға құқылы.

9.12. Сақтандыру төлемін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін Сақтандырушы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабына сәйкес жауапты болады.

10. Сақтандыру шартын өгерту және тоқтату шарттары мен тәртібі

10.1. Шарттың қолданылу кезеңінде Сақтанушы Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті.

10.2. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың уәкілетті өкілдері оларды жазбаша ресімдеген және қол қойған жағдайда заңды күшке ие болады.

10.3. Шарт тоқтатылады:

а) қолданылу мерзімі өтсе;

б) Сақтандырушы сақтандыру төлемі жөніндегі міндеттемені Шартта белгіленген сақтандыру сомасын толық көлемде орындаған жағдайда;

в) Шарттың талаптарына сәйкес Сақтанушы сақтандыру жарналарын төлемеген;

г) Сақтанушының таратылуы;

д) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында белгіленген тәртіппен Сақтандырушы таратылған жағдайда;

е) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда.

10.4. Шарт Сақтанушының немесе Сақтандырушының талабы бойынша, егер бұл Шарттың талаптарында көзделсе, сондай-ақ Тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

10.5. Шартты мерзімінен бұрын тоқтату ниеті туралы екі Тарап бір-бірін Шартты тоқтатудың болжамды күніне дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар етуге міндетті.

10.6. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларында көзделген талаптар бойынша Сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 35% (отыз бес пайызы) мөлшерінде іс жүргізуге жұмсалған шығыстарды шегере отырып, ол Шарттың қолданысының аяқталмаған кезеңі үшін төлеген сақтандыру сыйлықақысын/сақтандыру жарналарын қайтарады.

10.7. Сақтанушының талап етуі бойынша Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, егер бұл 10.6. т. көрсетілген мән-жайлармен байланысты болмаса, Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақылары қайтаруға жатпайды.

11.СУБРОГАЦИЯ

11.1. Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырған Сақтандырушыға осы сома шегінде Сақтанушының келтірілген зиян үшін жауапты адамға кері талап ету құқығы ауысады. Сақтанушы сақтандыру төлемін алған кезде Сақтандырушыға осы талап ету құқығын іске асыру үшін қажетті өзінде бар барлық құжаттарды беруге міндетті.

11.2. Сақтанушы / Пайда алушы сақтандырушыға өзінде бар барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және осы талап ету құқығын суброгация тәртібімен жүзеге асыру үшін қажетті барлық формальдылықтарды орындауға міндетті. Егер сақтанушы/пайда алушы келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға өзінің талап қою құқығынан бас тартса немесе Сақтанушының/пайда алушының осы құқықты беруіне (құжаттарды ұсынбауы) кедергі жасауы салдарынан осы құқықты жүзеге асыру мүмкін болмаса, сақтандырушы сақтандыру төлемін жүргізу міндетінен босатылады, ал сақтандыру төлемі жүргізілген жағдайда Сақтанушы / пайда алушы алынған сақтандыру төлемін сақтандырушыға қайтаруға міндетті.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Өз міндеттемелерін Шарт бойынша орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған Тарап егер еңсерілмес күштің, яғни осы жағдайлар кезінде төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлардың салдарынан тиісінше орындау мүмкін еместігін дәлелдесе, міндеттемелерді орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін мүліктік жауаптылықта болмайды.

12.2. Форс-мажорлық жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ мұнымен шектелмейді: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, соғыс немесе кез келген сипаттағы әскери әрекеттер, қоршаулар, мемлекеттік органдардың тыйым салулары.

12.3. Форс-мажорлық жағдайларды өткеріп жатқан тарап сондай мән-жайлардың басталуы туралы басқа тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

12.4. Форс-мажорлық жағдайлардың әрекеті құзырлы органдардың тиісті құжаттарымен бекітілуі қажет.

13. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

13.1. Сақтандыру шарты Тараптармен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жасалады және орындалады.

13.2. Сақтандыру шартына байланысты барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі, ал келіссөз арқылы реттелмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының сот органдарында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен реттелуі тиіс.

14. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

14.1. Тараптардың келісімі бойынша осы Сақтандыру ережесіне сәйкес жасалатын мүлікті сақтандыру шартына ерекше талаптар (сақтандыру ескертпелері, анықтамалар, ерекшеліктер және т.б.) енгізілуі мүмкін.

14.2. Сақтандыру шартына барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың уәкілетті өкілдері оларды жазбаша ресімдеген және қол қойған жағдайда заңды күшке ие болады.

14.3 Сақтандыру шартына қол қоя отырып, Сақтанушы Сақтандыру ережелерінің талаптарымен танысқандығын және онымен келісетіндігін растайды.

14.4. Өзінің қолымен Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1)   “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2)   Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3)   Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4)   дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5)   ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

14.5. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

14.6. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  1)-5) 14.4. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

14.7. Сақтанушы 1)-5) 14.4. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту