ЭПИДЕМИЯ ЖАҒДАЙЫНА ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

22.04. 2022ж. өзгерістер

09.06. 2022ж. өзгерістер

28.06.2022ж. өзгерістер

1. Сақтандыру жағдайы

1.1. Сақтандыру жағдайы ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипатындағы (оның ішінде covid-19 коронавирустық инфекциясы, маймыл шешегі, жапон энцефалиті, сары безгек және т.б.) сақтандыру қорғанысының қолданылуы кезеңінде сақтандырылушының мамандандырылған медициналық мекемелерінде міндетті түрде ауруханаға жатқызылуына/оқшаулануына әкеп соққан, сақтандыру қорғанысының қолданылуы кезеңінде алғаш рет диагностикаланған инфекциялық ауру болып табылады.

1.2. Сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңіндегі "COVID-19  байланысушы тұлғалар" опциясы бойынша сақтандыру жағдайы Сақтандырылушылар болатын елдің уәкілетті органдарының талабы / өкімі бойынша сақтандыру аумағынан шығуға / ұшып шығуға тыйым салынған және болу елінің уәкілетті органдары COVID-19  әлеуетті тасымалдаушылары деп таныған тұлғалар болып табылады.

1.3. Сақтандыру ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипатындағы ауруды анықтаудан туындаған сақтандырылушының шығыстарын, оның ішінде COVID-2019 коронавирустық инфекциясын, маймыл шешегін, жапон энцефалитін, сары безгекті және т. б. өтейді.):

1) ПТР тестін 1 (бір) реттен аспай өткізуі;

2) Симптомсыз ағым кезінде және шұғыл медициналық көмек талап етілмеген жағдайда карантиндік аймақта/обсервацияда оқшаулауға (оқшаулау 14 күннен аспауы керек және “Сақтандыру сомасы” саясатының графіндегі лимиттен аспауы қажет);

3) Сақтандырылушыны оқшаулау орнынан әуежайға дейін апару трансферінің құны бойынша шығындарды Ассистанстық компанияның өтеуі;

4) “Сақтандыру сомасы” саясатының графіндегі лимиттен аспай, әуе билетін Қазақстан Республикасындағы не Сақтандырылушының азаматтығы бар елдегі ең жақын халықаралық әуежайға дейін айырбастауға/сатып алуға (ұшу күні мен сыныбын Ассистанстық компаниясы айқындайды).

Ескерту: егер сақтандыру полисінде "COVID-19 байланысушы тұлғалар" опциясы таңдалса, ал жоғарыда аталған тәуекелдер қосымша сақтандыру сыйлықақысымен төленген болса, сақтандыру полисі 1)- 4), тармақтарында көзделген шығындарды жабады, сақтандыру полисінде көрсетілген сақтандыру сомасы шегінде.

1.4. Сақтандыру келесі жағдайларда өтелмейді және сақтандыру жағдайы болып табылмайды:

а) Сақтандырылушының кез келген басқа ауруын анықтау;

б) Сақтандырылушының жарақат алуы;

в) Сақтандыру полисі жасалғанға дейін анықталған, ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы аурудың болуы немесе Сақтандырылушының оны жасасқанға дейін ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы аурудың болуы, оның ішінде Сақтандырылушыны медициналық мекемеде карантинде ұсталуы, сондай-ақ аурудың осы түрлеріне тестілеудің оң нәтижесінің болуы.

г) Турист/ Сақтандырылушы баратын елдің мамандандырылған медициналық зертханасының оның ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы аурудың жұқтыруын растамаған жағдайда;

д) мамандандырылған медициналық зертханамен сертификатталмаған ПТР тестінің болуы;

е) ПТР тестінің қорытындысының/ нәтижелерінің болмауы.

1.5. Сақтандыру полисі келесі тұлғалармен жасалмайды:

а) сақтандыру полисі жасалған кезде оқшауланған немесе ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы ауру үшін ПТР-тестінің оң нәтижесі бар адамдар;

б) медициналық туризм мақсатымен шетелге шығатын тұлғалар.

в) сақтандыру аумағындағы тұлғалар; осы сақтандыру полистері ұзартуға жатпайды.

1.6. Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ ол келтірген зиянның мөлшерін дәлелдеу Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) және Пайда алушыға жүктеледі.

2. Сақтандыру сыйлықақысы және төлеу тәртібі

2.1. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері "Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі мен мерзімдері" бағанында көрсетілген сомадан кем болмауы тиіс. Егер сақтандыру сыйлықақысының төленген мөлшері "Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі мен мерзімдері" бағанында көрсетілген сомадан аз болса, онда сақтандыру сыйлықақысы, сақтандыру жарнасы төленбеген болып есептеледі.

2.2. Полистің валютасы-теңге.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Сақтандырушы құқылы:

1) Сақтанушы ұсынған ақпарат пен құжаттарды, сондай-ақ Сақтанушының Полис талаптары мен шарттарын орындауын тексеруге;

2) Сақтандырылушыны тексеру не медициналық куәландыруға;

3) құзыретті органдардан сақтандыру жағдайы туралы барлық қажетті құжаттаманы сұратуға;

4) Сақтандырылушыдан/Пайда алушыдан сақтандыру жағдайдың және мәлімделген шығын сомасының басталуын растайтын қажет құжаттарды сұрату.

5) сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы хабарлама алғаннан кейін Полис шарттарын өзгертуді немесе тәуекелдің ұлғаюына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге;

6) Сақтанушының Сақтандырушыға Полис жасау кезінде хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған кезде не егер Сақтанушы Полис талаптарының өзгеруіне немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсы болса, Полисті бұзуды талап етуге;

7) кез келген орынды уақытта тәуекелдің туындауына ықпал ететін мән-жайлардың бар-жоғын тексеруге;

8) Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға, оның ішінде тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретіне сүйене отырып, сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттарды сұратуға;

9) Сақтанушыдан сақтандыру жағдайы фактісін, оның басталу мән-жайларын анықтау үшін қажетті ақпаратты талап етуге;

10) Сақтандырушының сотта Сақтанушының мүддесін білдіруге немесе сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуына байланысты Сақтанушының құқықтық қорғалуын өзгеше түрде жүзеге асыруға құқығы бар, бірақ міндетті емес. Сот процесінде Сақтанушының мүдделерін білдіру сақтандыру төлемін жүзеге асыруға негіз болып табылмайды;

11) осы Полиспен көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға;

12) Полисті мерзімінен бұрын тоқтатуға және Сақтанушының өз міндеттерін орындамауы нәтижесінде  шеккен залалдарының өтелуін сұрауға;

13) Ассистанстық компанияны істі жүргізуге қосу;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Полиске қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттер жасауға құқылы.

3.2. Сақтандырушы міндетті:

1) Сақтанушыны сақтандыру талаптарымен таныстыруға және оның талап етуі бойынша Сақтандыру ережелерінің көшірмесін беруге;

2) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

3) сақтандыру төлемін жүзеге асыруға немесе Сақтанушыға/Пайда алушыға осы полис талаптарына сәйкес сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге;

4) Сақтанушыға сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды азайту үшін жұмсаған шығыстарды өтеуге;

5) Сақтанушы немесе жәбірленуші (Пайда алушы) не олардың өкілі осы Кодекстің 4.1-тармағында көзделген құжаттарды табыс етпеген жағдайда оны жетіспейтін құжаттар туралы дереу, бірақ 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша хабардар етуге міндетті;

6) осы Полиспен немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген басқа да іс-әрекеттерді жасауға құқылы.

3.3. Сақтанушы/Сақтандырылушы/Пайда алушы құқылы:

1) Сақтандырушыдан сақтандыру талаптарын, осы Полис бойынша өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2) түпнұсқасы жоғалған жағдайда, Полистің телнұсқасын алуға;

3) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

4) Полисті мерзімінен бұрын бұзуға;

5) егер Сақтандырушының Ассистандық компаниясы осы аймақтағы сақтандыру Шарттарының 1.3-тармақта көрсетілген қызметтерді ұсына алмаса, Сақтандырушыға ҚР аумағына қайтып келу бойынша сақтандыру төлемі туралы талап қоюға құқылы.

6) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына немесе оның мөлшерін азайтуына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дау айтуға;

7) сақтандыру Шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

3.4. Сақтанушы/ Сақтандырылушы/Пайда алушы міндетті:

1)  осы сақтандыру шарттарында белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;

2) осы Полис жасалған кезде және оның қолданылу кезеңінде Сақтандырушыны осы сақтандыру объектісіне қатысты ұқсас тәуекелдер бойынша барлық қолданыстағы/жасалатын сақтандыру полисі туралы хабардар етуге;

3) Сақтандырушыны сақтандыру тәуекелінің жай-күйі туралы хабардар етуге;

4) тексеруші, емдеуші дәрігерлердің және Ассистанс өкілдерінің нұсқауларын ұстануға;

5) сақтандыру жағдайы басталған кезде дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы Ассистанс компаниясына, тиісті құзыретті органдарға және/немесе медициналық мекемелерге және өзге ұйымдарға хабарлауға міндетті;

6) Сақтандырушыға немесе оның өкіліне Сақтандырылушыны тексеру мүмкіндігін беруге;

7) Егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Полис жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Сақтандырушыға хабарлауға;

8) Полистің қолданылуының барлық кезеңіне Полис жасасуға және оны алып жүруге байланысты іс-шараларды жүргізу үшін Сақтандырушыға қажетті жағдайлар жасау;

9) зиянды өтеу туралы талапты және/немесе талап арызды алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сақтандырушыны хабардар етуге және сот және/немесе шағым құжаттарының барлық көшірмелерін ұсынуға;

10) Сақтандырушының талабы бойынша - дәрігерлерге, Ассистанс өкілдеріне, медициналық мекемелерге және өзге де тұлғаларға Сақтандырушыға немесе оның өкілдеріне оның сұрауы бойынша сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тексеру үшін қажетті құжаттарды (анықтамалар, қорытындылар және т. б.) ұсынуға уәкілеттік беру;

11) Сақтандырушыны үшінші тұлғалардан сақтандыру жағдайы нәтижесінде келтірілген залалдардың қандай да бір өтемін (өтемақысын) алғаны туралы дереу жазбаша хабардар етуге;

12) егер Сақтандырушы сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуына байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп тапқан жағдайда – Сақтандырушы аталған тұлғаларға осындай мүдделерді қорғау үшін сенімхат немесе өзге де қажетті құжаттар беруге;

13) тәуекел дәрежесі ұлғайған кезде Сақтанушы Сақтандырушының полисінің өзгеруі және/немесе сақтандыру сыйлықақысының қосымша төлемі туралы хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Полиске өзгерістер енгізу және/немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеу;

14) Полисте және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де іс-әрекеттерді жасауға құқылы.

4. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға орын алған кездегі Сақтандырылушының іс-әрекеттері:

4.1. Сақтандырылушы өзіне сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның (бұдан әрі мәтін бойынша – оқиға) басталуы туралы белгілі болғаннан кейін/белгілі болуы керек болғаннан кейін, міндетті:

1) ықтимал шығындарды болдырмау немесе азайту үшін қалыптасқан жағдайларда ақылға қонымды және қол жетімді шараларды қабылдау;

2) дереу, бірақ кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей, Полисте көрсетілген телефондар бойынша оқиға туралы Ассистанстың сервистік қызметіне хабарлауға және жағдай бойынша барлық қажетті ақпаратты беруге міндетті;

3) Ассистанс өкілдерінің нұсқаулықтарына қатаң сәйкес сақтандыру Шарттарында көзделген қызметтерді алуға құқылы;

4) Сақтандырылушы Ассистанстың сервистік қызметіне жүгінуін өз бетінше қызметтерді алғанға немесе оған ақы төлегенге дейін Тіркеу болмаған жағдайда, Сақтандырушы шығындарды сақтандырумен жабудан бас тартуға құқылы;

5) Осы сақтандыру Шарттарын 1.3-тармақта көзделген шығыстарды дербес төлеу кезінде Сақтанушы ҚР аумағына келген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұл туралы Сақтандырушыға жазбаша түрде хабарлауы тиіс;

6) осы Полисте және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де іс-әрекеттерді жасауға.

5. Сақтандыру төлемін жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары

5.1. Сақтандырушының сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін Сақтандырылушы / Пайда алушы Сақтандырушыға келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) болған оқиғаның қысқаша сипаттамасы бар сақтандыру жағдайы туралы өтініш;

2) осы полистің көшірмесі;

3) Сақтандырылушының/Пайда алушының жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері (жеке куәлік, паспорт, баланың туу туралы куәлігі);

4) уәкілетті мемлекеттік органдардың сақтандыру жағдайының басталу фактісі мен себебін анықтайтын құжаттарының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері (науқастың амбулаториялық/стационарлық картасынан үзінді көшірме, диагностикалық және зертханалық зерттеулердің нәтижелері және ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы ауруды жұқтыру фактісін анықтауға байланысты өзге де құжаттар. Барлық медициналық құжаттар дәрігердің қолымен куәландырылуы және медициналық мекеменің мөрімен расталуы тиіс);

5) мәлімделген залалдың фактісін мен мөлшерін растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері (оқшаулау/қадағалау құны, авиабилеттің, трансфердің және әрбір сақтандырылған тұлға үшін тесттің ПТР құны);

6) әрбір қызметтің атауы, олардың саны, құны, төленген күні және Сақтандырылған тұлғаның аты-жөні көрсетілген шоттардың, фискалдық, тауар чектерінің, қызметтерге ақы төленгені туралы түбіртектердің түпнұсқалары. Төлем валютасы шоттарда, фискалдық, тауар чектерінде, түбіртектерде және төлемді растайтын басқа құжаттарда көрсетілмеген жағдайда сақтандырушы сақтандыру төлемінің есебін сақтандыру жағдайы болған күнгі ҚР Ұлттық Банкінің келген ел валютасының ресми бағамы бойынша теңгемен автоматты түрде жүзеге асырады.

5.2. Егер осы полисте өзгеше көзделмесе, құжаттар сақтандырушыға түпнұсқада не нотариалды куәландырылған немесе түпнұсқа мөрмен куәландырылған және құзыретті ұйымның уәкілетті адамы қол қойған көшірме түрінде ұсынылады.

5.3. Бұл бөлімде көрсетілген барлық құжаттар Сақтандырушының талабы бойынша орыс немесе қазақ тілдерінде ұсынылуы немесе орыс немесе қазақ тілдеріне аударылуы тиіс, бұл ретте аудармасы нотариалды куәландырылуы қажет.

5.4. Сақтандырушы, егер нақты жағдайларды ескере отырып, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және шығын мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, жоғарыда аталған құжаттар тізбесін қысқартуға немесе қосымша құжаттарды талап етуге құқылы.

5.5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін Пайда алушының банктік шотына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сақтандыру жағдайы басталған күнгі шетелдік валюталарының ресми бағамы бойынша теңгемен жүзеге асырады.

5.6. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті.

6. Сақтандыру төлемінен бас тарту

6.1. Егер сақтандыру жағдайы келесілердің салдарынан туындаса, Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру төлемін жүргізуден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1) Сақтанушының (Пайда алушының) қажетті қорғану немесе аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері;

2) Сақтанушының (Пайда алушының) заң актілерінде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыстағы қасақана қылмыстар немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері;

3) Емделу / медициналық қызметтерді алу Сақтандырылушының сапарға шығу мақсаты болып табылады;

4) Сақтандырылушы Полисті жасасу кезінде сақтандыру аумағында оқшаулау немесе Полисті жасасу күніне дейін басталған ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы ауруымен байланысты стационарлық емдеуде болған.

6.2. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуы үшін мыналар негіз бола алады:

1) Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы көрінеу жалған мәліметтерді хабарлауы;

2) Сақтанушының сақтандыру жағдайынан болған шығындарды азайту жөніндегі шараларды қасақана қолданбауы;

3) Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тексеруде Сақтандырушыға кедергі жасауы;

4) Сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыға хабарламау немесе уақтылы хабарламау. Осы полисте көрсетілген мерзімде сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыны хабардар ету фактісі (сақтандыру жағдайының басталуына әкеп соғуы мүмкін оқиға) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндетімен (мүмкіндігімен) тікелей байланысты (уәкілетті органға есептерді уақтылы және дұрыс ұсыну, сақтандыру төлемі үшін резервтік сомаларды уақтылы қалыптастыру және т.б.). Тиісінше Тараптар Сақтандырушыны сақтандыру жағдайы туралы хабардар етпеу/уақтылы хабардар етпеу соңғысын сақтандыру төлемін жүзеге асыру мүмкіндігінен айыратынын және бұл сақтандыру жағдайы басталған кезде қосымша дәлелдемелерді талап етпейтінін түсінеді және осымен растайды;

5) Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамнан өзінің талап ету құқығынан бас тартуы, сондай-ақ Сақтандырушыға талап ету құқығын өткізу үшін қажетті құжаттарды беруден бас тартуы. Егер сақтандыру төлемі жүзеге асырылған болса, Сақтандырушы оны толық немесе ішінара қайтаруды талап етуге құқылы;

6) Егер орналастыру Сақтандырылушы орналасқан мемлекет/ел есебінен болса, турист тиісті шығындарды көтермесе;

7) Егер Сақтандырушының Ассистанстық компаниясы Сақтандырылушының туристі ауруханаға жатқызу/оқшаулау кезеңінде болғаны үшін сақтандыру сомасы шегінде төлем жүргізсе;

8) Ассистанстың келісімінсіз қонақ үйде/карантиндік аймақта өз бетінше орналастыру;

9) Оқшаулау кезеңіне осы сақтандыру Шарттарын 1.3 т. көрсетілмеген тамақтану және басқа да қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар.

10) Асситанстың келісімінсіз кері авиабилетті, сондай-ақ бизнес-класс авиабилеттерін өз бетінше сатып алу;

11) ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы ауру тестінің теріс нәтижесі кезінде оқшаулауға, кері билетке, ПТР-тесттерді және басқа да диагностикалық және емдік манипуляцияларды жүргізуге арналған шығыстар;

12) Сақтандыру Компаниясы ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы ауру тестінің оң нәтижесі анықталған кәмелетке толмаған Сақтандырылушымен оқшаулауда қалған ДДҰ-ның ресми деректеріне сәйкес эпидемия сипаты бар жұқпалы ауру тестінің теріс нәтижесі бар адам үшін шығыстарды жабудан (толық немесе бір бөлігінде) бас тартуға құқылы;

13) Сақтандыру шарттарына сәйкес тиісті құжаттармен расталмаған шығыстарды сақтандыру өтемейді және/немесе егер Сақтандырылылушы сақтандыру төлемін алу мақсатында немесе сақтандыру шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға ұсынған ақпарат пен құжаттар жеткіліксіз болса не сақтандыру жағдайының себептері мен мән-жайлары, сондай-ақ сақтандыру жағдайына байланысты көрсетілген қызметтердің түрлері мен құны туралы толық емес, анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді қамтитын болса;

14) заңнамалық актілерде көзделген басқа да жағдайлар.

6.3. Сақтандыруға ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін (Сақтандырушының сақтандыру құпиясын сақтау міндеттемесімен байланысты емес), Сақтанушының (пайда алушының) ысырабы (оның ішінде айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары, басқа мүлікті жалға алу бойынша, мүлікті жөндеу кезінде басқа үй-жайды жалға алу немесе қонақ үйде тұру бойынша шығыстар, іссапар шығыстары, мүлікті қорғау бойынша шығыстар, өндірістің бос тұрып қалуымен, мүліктің тауарлық құнын/тауарлық түрін жоғалтумен байланысты шығындар, жоғалған пайда).

6.4. Сақтанушының (Сақтандырылушының) орыс немесе қазақ тілдеріне аударуды жүзеге асыру және/немесе Сақтандырушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттарды нотариалды куәландыру кезінде шеккен шығыстары сақтандырумен өтелмейді;

6.5. Егер Сақтандырылушы Шарт күшіне енгеннен кейін сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру аумағында азаматтық/тұруға ықтиярхат алған болса, сақтандыру жағдайына байланысты шығыстарды сақтандырумен өтелмейді.

6.6. Сақтандырушы Сақтанушыға және Пайда алушыға барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемінен жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті.

6.7. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуына байланысты Сақтанушы сотқа шағымдануы мүмкін.

7. Полисті өзгерту

7.1. Осы Полиске өзгерістер мен толықтырулар енгізу Тараптардың келісімі бойынша Тараптардың бірінің жазбаша өтініші негізінде жүргізіледі. Полиске барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделген және екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда заңды күші болады.

8. Полисті мерзімінен бұрын тоқтату

8.1. Полис мерзімінен бұрын тоқтатылады:

1) сақтандыру объектісі болмаған кезде;

2) сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігі жойылғанда және сақтандыру жағдайынан өзге мән-жайлар бойынша сақтандыру тәуекелінің болуы тоқтағанда;

3) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, Сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенде;

4)  Сақтандырушы полисте көрсетілген жауапкершіліктің сақтандыру лимиті шегінде сақтандыруды өтеуді жүзеге асырған кезде;

5) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

Көрсетілген жағдайларда Полис полисті тоқтату үшін негіз ретінде көзделген мән-жайлар туындаған сәттен бастап тоқтатылған болып есептеледі, бұл туралы мүдделі Тарап екінші Тарапқа дереу хабарлауға тиіс.

8.2. Сақтанушы кез келген уақытта Полистен бас тартуға құқылы.

8.3. Полисті мерзімінен бұрын тоқтату салдары:

- Полис осы Полистің 8.1-тармақшасында көрсетілген мән-жайларға байланысты мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, Сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының сақтандыру қолданылған уақытқа барабар бөлігіне және сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 35 % (отыз бес процент) мөлшерінде іс жүргізуге арналған шығыстарды өтеуге құқығы бар. Сақтандырушыны тарату кезінде сақтандыру сыйлықақыларын (жарналарын) қайтару Қазақстан Республикасының сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру кезектілігіне сәйкес жүзеге асырылады;

- Сақтанушы Полистен бас тартқан кезде, егер бұл осы Полистің 8.1-тармақшасында көрсетілген мән-жайларға байланысты болмаса. сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары қайтарылуға жатпайды.

8.4. Полистің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарының орындалмауынан туындаған жағдайда, соңғысы Сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға міндетті.

8.5. Осы Полистің 8.1. тармақшасында көзделген міндеттемелерді тоқтату негіздерінен басқа,Полис келесі жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:

- Сақтандырушының сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемдерін) сақтандыру Полисі бойынша жүзеге асыруы, бұл ретте Полисті тоқтату туралы хабарлама талап етілмейді;

- егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, немесе егер Сақтанушы Полис талаптарының өзгеруіне немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысын төлеуге қарсылық білдірсе, Полис жасалған кезде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған жағдайда, бұл ретте тәуекел дәрежесінің ұлғаюына әкеп соғатын жағдайлар туындаған сәттен бастап Полис тоқтатылған болып есептеледі;

- полистің сақтандыру кезеңі аяқталғанда.

8.6. Осы Полистің 8.5-тармақшасында көрсетілген мән-жайлар бойынша сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары қайтарылуға жатпайды.

8.7. Осы тараудың 8.1 және 8.5. тармақтарында көрсетілмеген себептер бойынша Полисті біржақты тәртіппен бұзу кезінде және бір Тарап екінші Тарапты Полис бұзылған күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күн бұрын хабардар етуге тиіс.

9. Тараптардың жауапкершілігі және еңсерілмейтін күш жағдайлары

9.1. Сақтандыру төлемі уақтылы жүзеге асырылмаған кезде Сақтандырушы Сақтанушыға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабында белгіленген тәртіппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

9.2. Осы Полис бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер еңсерілмейтін күштің, яғни осы жағдайларда төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлардың салдарынан тиісінше орындау мүмкін еместігін дәлелдесе, міндеттемелерді орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін мүліктік жауапкершілікте болмайды.

9.3. Форс-мажорлық жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, кез келген сипаттағы соғыс немесе соғыс қимылдары, блокадалар, мемлекеттік органдардың тыйымдары.

9.4. Форс-мажорлық жағдайлардың әрекетін бастан кешірген Тарап осындай жағдайлардың басталғаны туралы екінші Тарапты 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

9.5. Форс-мажорлық жағдайлардың әрекеті құзыретті органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

10. Дауларды шешу тәртібі

10.1. Осы Полистен немесе оған байланысты туындайтын кез келген даулар және/немесе келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

10.2. Тараптар уағдаластыққа қол жеткізбеген жағдайда, осы Полистен туындайтын немесе оны бұзуға, тоқтатуға, жарамсыз болуына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түпкілікті шешілуге жатады.

11. Қосымша шарттар

11.1. Осы Полиспен келісілмеген барлық нәрсе Сақтандыру ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі. Осы Полис пен Сақтандыру ережелері арасында қайшылықтар болған жағдайда осы Полис ережелері қолданылады.

11.2. Егер бағдарламасында өзгеше көзделмесе, осы Полис Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден екі данада жасалды.

11.3. Қосарлы сақтандыру:

1) қосарлы сақтандыру – бұл бір объектіні бірнеше сақтандырушыда немесе олардың әрқайсысымен дербес сақтандыру шарттары бойынша бір сақтандырушыда сақтандыру.

2) қосарлы сақтандыру кезінде сақтандырушы пайда алушының алдында сақтанушымен жасалған сақтандыру шарты шегінде мүліктік жауапкершілікті мойнына алады, алайда пайда алушының барлық сақтандырушылардан/ немесе сақтандыру өнімдерінен бір сақтандырушыдан алған сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы нақты залалдан аспауы тиіс.

3) қосарлы сақтандыру кезінде, сақтандыру жағдайы басталғаннан кейін сақтанушы/сақтандырылушы сақтандырушыға өзге сақтандыру компанияларында сақтандыру төлемі мәселесін реттеуге қатысты барлық мәліметтерді, оның ішінде өзге сақтандыру компанияларынан алынған сақтандыру төлемінің мөлшері туралы мәліметтерді беруге міндетті.

4) қосарлы сақтандыру кезінде сақтандырушы басқа сақтандыру ұйымдарымен бірлесіп, сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтауға немесе тек бір сақтандыру өнімі бойынша ғана төлемді жүзеге асыруға құқылы.

11.4. Өзінің қолымен Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1)       “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2)       Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3)       Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4)       дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5)       ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

11.5. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

11.6. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  11.4. 1)-5) т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

11.7. Сақтанушы 11.4. 1)-5) т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту