ТАСЫМАЛДАУШЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР АЛДЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

22.04.2022 ж. өзгерістер

08.09.2022 ж. өзгерістер

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы №126-II Заңына, «Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі № 444-II Заңына (бұдан әрі - «Заң»), сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

1.2. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру (бұдан әрі - «тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру») жолаушылардың сақтандыру төлемдері арқылы оларды тасымалдау кезінде мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.

1.3. Бұдан әрі «Сақтандырушы» деп аталатын «НОМАД Иншуранс» СК» АҚ осы Ереженің (бұдан әрі - Ережелер) шарттарына сәйкес тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарын жасасады (бұдан әрі «сақтандыру шарты» деп аталады).

1.4. Ережеде төмендегідей ұғымдар пайдаланылады:

1)   Пайда алушы - Заңға сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға;

2)   Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі - Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тасымалдаушының тасымалдау кезінде жолаушылардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеуге міндеті;

3)   Сақтандырылған тұлға - оған қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға;

4)   Жолаушы - тасымалдаушымен ауызша немесе жазбаша нысанда тасымалдау шартын жасасқан жеке тұлға;

5)   Тасымалдаушы – қалалық рельстік көлікті қоса алғанда, темір жол, теңіз, ішкі су, әуе, автомобиль көлігі құралына меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде иелік ететін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушылар мен олардың мүлкін ақыға немесе жалданып тасымалдауды жүзеге асыруға құқығы бар жеке немесе заңды тұлға;

6)   Жәбірленуші – тасымалдауды жүзеге асыру кезінде өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтірілген жолаушы;

7)   Сақтанушы - сақтандырушымен сақтандыру шартын жасасқан тұлға. Егер сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, сақтанушы бір мезгілде сақтандырылған тұлға болып табылады;

8)   Сақтандыру сыйлықақысы - сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру шартында айқындалған мөлшерде сақтандыру төлемін жүргізуге міндеттемелер қабылдағаны үшін сақтанушы сақтандырушыға төлеуге міндетті ақша сомасы;

9)   Сақтандыру сомасы - сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы;

10)    Сақтандыру төлемі - сақтандырушы сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру сомасы шегінде төлейтін ақша сомасы;

11)    Сақтандыру жағдайы - басталған кезде сақтандыру шарты сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін оқиға;

12)    Сақтандырушы - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алған, сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушыға немесе пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) шартта белгіленген сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті заңды тұлға;

13)    Франшиза - сақтандырушыны белгілі бір мөлшерден аспайтын залалды өтеуден босату;

14)    Жолаушының мүлкі - жолаушының жолжүгі және жолаушы өзімен бірге алып жүретін, тасымалдау кезінде зиян келтіргені үшін тасымалдаушы жауап беретін қол жүгі;

15)    уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу, бақылау мен қадағалау бойынша орган.

2. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ

2.1. Тасымалдаушының Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген оның жолаушыларды тасымалдау кезінде олардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі сақтандыру объектісі болып табылады.

2.2. Жолаушыларды және олардың мүлкін темір жол, теңіз, ішкі су, әуе, автокөлік және қалалық рельстік көлікте тасымалдауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резиденттері-тасымалдаушылардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыруға жатады.

2.3. Тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі жолаушыларды және олардың мүлкін тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралының әрбір бірлігі бойынша сақтандырылуға жатады. Халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын тасымалдаушы Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес тасымалдаушы жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

2.4. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру шартын жасасу тасымалдаушыны тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттен босатпайды.

3. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ

3.1. Сақтандыру жағдайы болып тасымалдаушының тасымалдау кезінде жолаушылар өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі танылады.

4. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ. ФРАНШИЗА

4.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында бір сақтандыру жағдайы бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі (сақтандыру сомасы) бөлек көрсетілуі және төмендегідей мөлшерден кем болмауы тиіс (айлық есептік көрсеткіштерде):

●     келтірілген зиян үшін әрбір жәбірленушінің өміріне және денсаулығына және ол келесі жағдайларға әкеп соқса:

өлім - 5 000;  

мүгедектікті белгілеу:

I топ - 5 000;

II топ-3 500;

III топ-2 500.

●     мүгедектігін белгілемей мертігуге, жарақаттануға немесе денсаулығының өзге де зақымдануына - амбулаториялық және (немесе) стационарлық емдеуге арналған нақты шығындар мөлшерінде, бірақ 200-ден көп емес;

●     әр жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін-келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ 250-ден көп емес.

4.2. Сақтандыру шарты бойынша Франшиза бір сақтандыру жағдайы бойынша және әрбір жәбірленуші бойынша айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерін құрайды. Келтірілген зиянның мөлшері франшизаның белгіленген мөлшерінен асып кеткен жағдайда сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.

4.3. Жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі франшиза қолданылмай жүзеге асырылады.

4.4. Зардап шегушінің қайтыс болуына немесе мүгедектігін белгілеуге әкеп соққан өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі сақтандырушының жауапкершілігінің осы Ереженің 4.1-тармағында белгіленген шекті көлемі мөлшерінде жүзеге асырылады.

4.5. Тасымалдау кезеңінде жолаушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі тасымалдаушының кінәсіне қарамастан өтелуге тиіс.

5. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН БЕЛГІЛЕУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОНЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

5.1. Жүзеге асыру кезінде тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру төмендегідей мөлшері белгіленеді жылдық сақтандыру сыйлықақыларының көлік құралының бірлігіне (айлық есептік көрсеткіштерде):

№ т.

Көлік құралының атауы

Жылдық сақтандыру сыйлықақысының мөлшері (АЕК-пен)

1

Автокөлік

1) жеңіл автокөліктер, автобустар, шағын автобустар:

4 жолаушы орнына дейін қоса алғанда

3

жолаушылар орындықтарын қоса алғанда 4-тен 7-ге дейін

5

7-ден 16-ға дейін жолаушылар орнын қоса алғанда

11,5

16-дан 30-ға дейін жолаушылар орнын қоса алғанда

16

30-дан астам жолаушы орны

23

2) трамвайлар, троллейбустар

7

2

Әуе

1) ұшақтар

50-ге дейін жолаушылар орнын қоса алғанда

400

жолаушылар орны 50-ден 120-ға дейін қоса алғанда

990

120-дан астам қоса алғанда 200-ге дейін жолаушылар орны

2 180

200-ден астам жолаушы орны

3 820

2) тікұшақтар

135

3

Теңіз

50-ге дейін жолаушылар орнын қоса алғанда

50

50-ден 100-ге дейінгі жолаушылар орындықтары

100

100-ден 150-ге дейінгі жолаушылар орындықтарын қоса алғанда

150

150-ден астам 300-ге жуық жолаушылар орындары

300

300-ден астам жолаушылар орны

530

4

Ішкі су

50-ге дейін қоса алғанда жолаушылар орындықтары

17,5

50-ден 100-ге дейінгі жолаушылар орындықтары

35

100-ден 150-ге дейінгі жолаушы орындары

50

150-ден 300-ке дейінгі жолаушылар орындықтары

90

300-ден астам жолаушылар орны

160

5.2. Теміржол көлігімен айналысатын тасымалдаушы жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері жолаушыларды және олардың сақтандыру шартында Қазақстан Республикасының тасымалдаушысы алған (алынған) мүлкін тасымалдау үшін ұсынылатын қызметтердің табысының сомасының 0,2% құрайды. Сақтандыру сыйлықақысы бір ай ішінде алынатын табыстардан (дебиторлық берешектен) ай сайынғы жарналар түрінде төленеді.

5.3. Сақтандыру шартын он екі айдан аз уақытқа жасасқан кезде сақтандыру сыйлықақысының мөлшері төмендегідей түрде белгіленеді (жылдық сақтандыру сыйлықақысының % -ында):

т.

Сақтандыру мерзімі

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері (пайызбен жылдық сақтандыру сыйлықақысы)

1

2

3

1

1 айға дейін

20

2

1 айдан 2 айға дейін қоса алғанда

30

3

2 айдан 3 айға дейін қоса алғанда

40

4

3 айдан 4 айға дейін қоса алғанда

50

5

4 айдан 5 айға дейін қоса алғанда

60

6

5 айдан 6 айға дейін қоса алғанда

70

7

6 айдан 7 айға дейін қоса алғанда

75

8

7 айдан 8 айға дейін қоса алғанда

80

9

8 айдан 9 айға дейін қоса алғанда

85

10

9 айдан 10 айға дейін қоса алғанда

90

11

10 айдан 11 айға дейін қоса алғанда

95

12

11 айдан астам

100

Осы тармақтың күші темір жол тасымалдарын жүзеге асыратын тасымалдаушы жасаған сақтандыру шартына қолданылмайды.

Сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін ұлғайту

5.4. Темір жол тасымалдарын жүзеге асыратын сақтандыру шартын жасаған кезде 5.3-тармақта көзделген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру тәуекелін бағалау нәтижелері бойынша, бірақ сақтандыру шартының қолданылу кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жолаушылар мен мүлікті тасымалдаудан алынған (алынуға жататын) табыс сомасының 0,5 пайызынан аспайтын мөлшерге дейін ұлғайтуы мүмкін.

5.5. Теміржолдан басқа, жолаушылар тасымалының өзге түрлерін жүзеге асыратын сақтандыру шартын жасасу кезінде 5.2-тармақта көзделген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру тәуекеліне жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша сақтандырушымен ұлғайтылуы мүмкін, бірақ 2 реттен артық емес.

Сақтандыру сыйлықақыларын төлеу тәртібі мен мерзімдері

5.6. Тәртібі және мерзімі, сақтандыру сыйлықақысын төлеу сақтандыру шартымен белгіленеді.

5.7. Егер сақтандыру шартында сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеу көзделсе, онда Сақтанушының кезекті сақтандыру жарнасын төлемеуі сақтандырушы үшін осы сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатуға негіз бола алмайды.

5.8. Кезекті сақтандыру жарнасын уақтылы төлемеген жағдайда сақтанушы сақтандырушыға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабында белгіленген тәртіппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

6. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ЖАСАУ ТӘРТІБІ

6.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру осы Ережеге және Заңға сәйкес сақтанушы мен сақтандырушы арасында жасалатын сақтандыру шартының негізінде жүзеге асырылады.

6.2. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартымен мүліктің тауарлық құнын жоғалтуын, сондай-ақ жәбірленуші тауарларды жеткізу немесе жұмыс жүргізудің (қызмет көрсету) мерзімін бұзуына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуін қосқанда, жәбірленушінің моральдық зиянды мен ұтылған пайданы өтеуің қоспағанда, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтіру салдарынан туындаған міндеттемелер бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асыру қарастырылады.

6.3. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеуге, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде пайда алушыға осы Ережеде белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндеттеледі.

6.4. Тасымалдаушының жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты Сақтандырушының сақтандыру полисін электронды нысанда рәсімдеу арқылы жасалады. Тасымалдаушының жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты Сақтанушының қалауы бойынша сақтандырушыға жазбаша нысанда не Сақтанушы мен Сақтандырушы арасында электрондық ақпараттық ресурстармен алмасу жолымен жасалуы мүмкiн.

6.5. Сақтандыру шартын жасасу үшін Сақтанушының өтініші негіз болып табылады.

6.6. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында көрсетілуге тиіс талаптардың толық еместігі үшін сақтандырушы жауапты. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша оның жекелеген талаптарының толық болмауы салдарынан дау туындаған жағдайда, дау сақтанушының пайдасына шешіледі.

6.7. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисін рәсімдеу жөніндегі талаптар Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленеді.

6.8. Егер сақтандырушы тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) немесе жәбірленушінің жағдайын Заңда көзделген жағдаймен салыстырғанда нашарлататын талаптарда жасаса, онда сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы сақтанушы (сақтандырылушы) мен жәбірленуші алдында осы Ережеде белгіленген талаптарда міндеттемелер көтереді.

6.9. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын электронды нысанда жасасу барысында Сақтандырушының интернет-ресурсы Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) мен Сақтандырушының арасында электронды ақпараттық ресурстармен алмасу үшін пайдаланылады.

6.10. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу туралы өтінішті электронды нысанда беру барысында Сақтанушының арнайы бағдарламалық жасақтама пайдалануы қажет емес.

6.11. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарын электронды нысанда жасасуға пайдаланылатын сақтандыру ұйымдарының интернет-ресурстарының тізімі дерекқор құру мен басқару ұйымының интернет-ресурсында жарияланады.

6.12. Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) мен Сақтандырушының арасындағы электронды ақпараттық ресурстармен алмасу тәртібі уәкілетті органның нормативті құқықтық актісімен бекітіледі.

6.12.1. ақпараттық қарым-қатынас түрлері бірыңғай сақтандыру деректер базасы арқылы электрондық ақпараттық ресурстармен алмасу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

6.13. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын Сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалану арқылы жасасу барысында Сақтандырушы қамтамасыз етуге міндетті:

1)        Сақтанушыға тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу немесе оны жасасудан бас тарту (бас тарту себебін көрсете отырып) туралы электронды хат түріндегі шұғыл хабарлама жіберуге;

2)        Сақтанушының тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша ақпаратты дерекқор құру мен басқару ұйымының ақпараттық жүйесі арқылы тексеру мүмкіндігімен;

3)        тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын Сақтанушының тәуліктік қолжетімділігін қамсыздандыра отырып, сақтандырушының интернет-ресурсында электронды нысанда сақтаумен;

4)        Сақтанушының (Сақтандырушы, Пайда алушы) төмендегі жағдайларда қажетті ақпаратты электронды нысанда жасау мен Сақтандырушыға жіберу мүмкіндігі (өтініш, хабарлама мен (немесе) өзге құжаттар, мәліметтер):

а) тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын қайта рәсімдеу, мәліметтерді өзгерту;

б) тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзу;

в) сақтандыру жағдайының орын алуы туралы хабарлама;

г) келтірілген залал көлемін бағалауды жүргізу;

д) сақтандыру төлемін алу.

6.14. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау туралы хабарлама сақтандыру бойынша біртұтас дерекқор құру мен басқару ұйымынан жіберіледі.

Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау туралы хабарламаның тәртібі мен мазмұнына қойылатын талаптар уәкілетті органмен бекітіледі.

6.15. Егер тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартымен өзгеше көзделмесе, тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалану арқылы жасасу барысында бұл сақтандыру шарты Сақтандырушымен ұсынылған талаптарда Сақтанушымен сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеу жағдайында бірінші сақтандыру жарнасының) төлем күнінен бастап Сақтанушымен жасалған болып есептеледі.

6.16. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын Сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалану арқылы жасасу барысында Сақтанушы осы Заңмен қарастырылған сақтандыру шарттарымен танысқан соң, осы қосылу шартын өзіне ұсынылған шарттарда жасауға келісе отырып, сақтандыру сыйлықақысын (бірінші сақтандыру жарнасын) төлейді.

6.17. Сақтандырушы тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын Сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалану арқылы тәулік бойы жасасу мүмкіндігімен қамтамасыз етеді.

6.18. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Сақтандырушының сақтанушыға тасымалдаушының жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасудан бас тартуға құқығы жоқ.

6.19. Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын Сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қолма-қол ақшасыз жолмен төлеу мүмкіндігін ұсынады.

6.20.    Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалану арқылы жасасу барысында сақтандырушының қалауымен осы Заңның осы бабы мен 17-бабына сәйкес есептелген сақтанушыға төленуге тиісті сақтандыру сыйлықақысының он пайызынан аспайтын көлемдегі жеңілдік берілуі мүмкін.

6.21.    Бұл жағдайда тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасы мен жеңілдік есеп алынған (бар болса) сақтандыру сыйлықақысының сомасы бірдей көрсетілуі тиіс.

6.22.    Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу барысында сақтандырушының интернет-ресурсын пайдаланбау арқылы өзге жолдармен, сондай-ақ сақтандыру агенттері арқылы жеңілдік беруге жол берілмейді.

6.23.   Сақтандырушының интернет-ресурсын пайдаланбай басқа тәсілдермен тасымалдаушының жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарын жасасу кезінде жеңілдіктер беруге жол берілмейді.

7. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ МЕН ОРНЫ

7.1. Сақтандыру шарты осы Ережеге сәйкес жәбірленуші деп танылған барлық тұлғаларға қатысты қолданылады.

7.2. егер сақтандыру шартының талаптарында өзгеше көзделмесе, Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын, ал оны бөліп төлеу кезінде - бірінші сақтандыру жарнасын төлеген сәттен бастап Келісім-шарт күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады.

7.3. Сақтандыру шарты осы Шарттың 7.6. - 7.5-тармақтарында көзделген жағдайды қоспағанда, ол күшіне енген күннен бастап 12 (он екі ай) мерзімге жасалады.

7.4. Сақтандыру шарты сақтандырудың бүкіл мерзімі ішінде қолданылады және бірінші басталған сақтандыру жағдайы бойынша өзінің қолданылуын тоқтатпайды.

7.5. Егер тасымалдаушының жолаушыларды тасымалдау кезінде олардың мүлікті аяқталуын құрайтын кезең ішінде кемінде 12 (он екі ай), онда сақтандыру келісім-шарты тек осы мерзімге ғана жасалады.

7.6. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысатын таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторларымен (сақтандырушылармен) тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын он екі айдан аз мерзімге жасасуға жол беріледі.

7.7. Егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында өзгеше көзделмесе, сақтандыру шартының қолданысы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі.

8. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

8.1. Сақтандырушы құқылы:

1) сақтандыру шартын жасау кезінде, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген ақпаратты қоспағанда, сақтандыру полисінің ұстаушысының жауапкершілігін сақтандыру шартына қажетті ақпаратты, оның ішінде бұрынғы тасымалдаушы жауапкершілігін сақтандыру шарттарын, сақтандыру талаптарын және сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру туралы ақпаратты талап етуге;

2) өз құзыретi негiзiнде тиiстi мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан сақтандыру жағдайы басталғанын және зардап шеккендерге келтiрiлген зиян мөлшерiн растайтын құжаттарды сұратуға;

3) көлік оқиғасының себептерін және басқа да мән-жайларын анықтау мақсатында жәбірленушінің зақымдалған (жойылған) мүлкін бағалауға;

4) жәбiрленушiнiң денсаулығына және (немесе) мүлкiне келтiрiлген зиянның мөлшерiн бағалау және сақтандыру жағдайы орын алғанда сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн айқындау үшiн тәуелсiз сарапшының қызметiн пайдалануға;

5) осы Ереженің 11-тарауында көзделген жағдайларда зиян келтіруге жауапты тұлғаға кері талап қою құқығын ұсынуға;

6) осы Ереженің 12-тарауында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемдерін толық немесе ішінара беруден бас тартуға;

8.1.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты сақтандырушының Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына қайшы келмейтін өзге де құқықтарын да қарастыруы мүмкін.

8.2. Сақтандырушы міндетті:

1) Сақтандырылушыға (сақтандырылған тұлғаға) тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарымен таныстыруға, тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын оның құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге және Сақтандырушының өтініші бойынша оған қойылатын ережелердің көшірмесін ұсынуға (жіберуге);

2) жауапкершiлiктi мiндеттi сақтандыру шартын жасасқаннан соң, Сақтандырылушыға (Сақтандырылған тұлғаға) сақтандыру полисiн рәсімдеуге;

3) тасымалдаушының жауапкершілігін міндетті сақтандыру  шарты бойынша сақтандыру өтемінің қолданылу кезеңінде болған сақтандыру оқиғасы (сақтандыру оқиғасы болып саналатын жағдай) туралы хабарлау кезінде оны дереу тіркеуге және осы сақтандыру жағдайы (сақтандыру оқиғасы болып саналатын жағдай) туралы ақпаратты қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға тапсыру;

4) сақтанушының немесе оның өкілінің өтініші бойынша сақтандыру жағдайының туындағаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде келтірілген зиян мөлшерін бағалауды жүргізеді, сақтандыру төлемінің мөлшерін есептеуді көрсететін сақтандыру актісін жасайды және оны Пайда алушыға береді;

5) Сақтанушы немесе сақтандырылған тұлға 9.1-тармақта көзделген құжаттарды ұсынбаған жағдайда шұғыл, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей, оны жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша хабардар етуге міндетті;

6) сақтандыру жағдайы басталған кезде осы Ережеде белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру төлемін жүргізуге;

7) сақтанушыға (сақтандырылған тұлғаға) сақтандыру жағдайы кезінде шығындардың алдын алу немесе азайту мақсатында өзі шеккен шығыстарды өтеуге;

8) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

9) сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтандырушы өтеуге тиіс зиянның мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы жетіспейтін және (немесе) дұрыс рәсімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, өтініш берушіге хабарлауға;

10) сақтанушыдан (жәбірленушіден, пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса берілетін құжаттарды алған күннен бастап сақтандыру омбудсманына үш жұмыс күні ішінде қайта жіберуге міндетті.

8.2.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында сақтандырушының Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да міндеттері көзделуі мүмкін.

8.3. Сақтанушы (сақтандырылушының) құқылы:

1)   сақтандырушыдан тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптарын, тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)   зардап шегушінің денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянның мөлшерін бағалау үшін тәуелсіз сарапшының қызметтерін пайдалануға;

3)   келтірілген зиянның мөлшерін бағалау нәтижелерімен және сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген сақтандыру төлемі сомасының есептеулерімен (оның ішінде сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы) танысу;

4)   тасымалдаушының жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзу (бұл құқық тек сақтанушыға ғана таралады);

5)   Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан бас тартуға немесе оның мөлшерiн азайту туралы шешiм қабылдауға;

6)   Заңда көзделген жағдайларда сақтандыру төлемін алуға;

8.3.1. Тасымалдаушының жауапкершілігін міндетті сақтандыру  шартында сақтанушының (сақтандырылушының) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін өзге де құқықтары көзделуі мүмкін.

8.4. Сақтанушы (сақтандырылушының) міндетті:

1) тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу кезінде сақтандырушыға Заңға сәйкес тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті ақпаратты ұсынуға;

2) тасымалдаушының жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында белгiленген мөлшерде, тәртiппен және мерзiмде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге;

3) сақтандыру шарты жасаған сәтте, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы шарт жасасқан кезде сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы елеулі өзгерістер туралы хабарлауға, егер бұл өзгерістер сақтандырылған тәуекелдің ұлғаюына айтарлықтай әсер етсе;

4) сақтандыру жағдайы туындаған кезде, ықтимал шығындарды болдырмау немесе азайту жөнiнде, оның iшiнде мүлiктi құтқару және зардап шеккен тұлғаларға көмек көрсету жөнiндегi тиiмдi және қолжетiмдi шаралар қабылдауға;

5) өз құзыретi негiзiнде тиiстi органдарға (iшкi iстер органдарының жол полициясы бөлiмшелерi, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет, жедел жәрдем қызметтерi, авариялық-құтқару қызметтерi) сақтандыру жағдайлары және зардап шеккен тұлғалар туралы хабарлауға;

6) көлiкте орын алған сақтандыру жағдайы туралы акт құрауға;

7) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға кері талап қою құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге;

8.4.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында сақтанушының Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да міндеттері көзделуі мүмкін.

8.4.2. Сақтанушының осы тармақтың 4), 5) және 7) тармақшаларында көрсетілген міндеттері көлік оқиғасы болған кезде көлік құралын тікелей жүргізген тұлғаға жүктеледі.

8.5. Жәбірленуші құқылы:

1) Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) жолаушылар мен олардың мүлкін тасымалдауды жүзеге асыруы нәтижесінде болған сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыға хабарлауға;

2) Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) орнына сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды жинауды жүргізуге және оларды Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) сақтандыру шартын жасасқан сақтандырушыға беруге;

3) денсаулыққа және (немесе) мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалау үшін тәуелсіз сарапшының қызметтерін пайдалануға;

4) келтірілген зиянның мөлшерін бағалау нәтижелерімен және сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабымен танысуға;

5) осы Ережеде белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру төлемін алуға;

6) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дау айтуға;

7) тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы Заңның 24-1-бабында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, сақтандырушыға немесе сақтандыру омбудсманына немесе тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу үшін сотқа жүгінуге;

8) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, өтінішті және оған қоса берілген құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы немесе сақтандырушы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі, өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі, интернет-ресурсы арқылы) жіберу;

9) келтірілген зиян сомасының алынған сақтандыру төлемінің сомасынан асып түсуі мөлшерінде келтірілген зиянды өтеу туралы тасымалдаушыға талап қоюға міндетті.

Осы Ережеде көзделген жағдайларда жәбірленушінің осы тармақта белгіленген құқықтары пайда алушы ретінде әрекет ететін өзге тұлғаларға өтеді.

9. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

9.1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты сақтанушы (сақтандырылушы) немесе пайда алушы болып табылатын өзге тұлғамен жазбаша нысанда, оның ішінде сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес, сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып жіберіледі.

Өтініш беруші сақтандырушының талабы бойынша, сақтандырушыға қолжетімді мемлекеттік органдардың дерекқорларында және (немесе) ақпараттық жүйелерінде электрондық нысанда бар құжаттарды қоспағанда, сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттардың түпнұсқасын сақтандырушыға беруге міндетті:

1)   сақтандыру талаптары;

2)   сақтандыру жағдайы басталғанын және зардап шеккендерге келтiрiлген зиянның мөлшерiн растайтын құжат;

3)   тасымалдаушы жасаған көліктегі сақтандыру жағдайының актісі;

4)   Жол жүру билеті немесе оны ауыстыратын құжат (жолаушыға билет алған кезде немесе куәгерлік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген жағдайда билетті сату билетінің немесе тасымалдаушының куәландырған билеттерінің көшірмесі);

5)   еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы анықтама немесе денсаулық сақтау ұйымдарының анықтамасы болған жағдайда мамандандырылған мекеменің жәбірленушінің мүгедектігін айқындау туралы анықтамасының көшірмесі;

6)   жәбiрленушi қайтыс болған жағдайда - жәбiрленушiнiң қайтыс болғаны туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi және келтiрiлген зиянды өтеу құқығын растайтын құжат (көшірмесі);

7)   мүлкi бүлiнген жағдайда - жәбiрленушiнiң жоғалған немесе зақымдалған (бүлiнген) мүлкiнiң тiзбесi;

8)   Сақтандырылушының (Сақтандырылған тұлға) сақтандыру жағдайы болған жағдайда шығынның алдын алу немесе залал көлемін азайту үшін жұмсаған шығындарын растайтын құжаттар - бар болған жағдайда.

9.1.1. Сақтанушының Сақтандырушыдан (Сақтандырылған тұлға) немесе жәбірленушіден қосымша құжаттар сұрауына жол берілмейді.

9.1.2. Тасымалдаушы жасаған көлік сақтандыру туралы актіде төмендегідей ақпарат болуы тиіс:

1) жәбiрленушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты;

2) көлік түрі;

3) рейстің нөмірі, пойыз нөмірі, кеме атауы және т.б.

4) маршрут;

5) жәбiрленушiнiң жүру карточкасының сериясы мен нөмiрi;

6) сақтандыру жағдайының орны, күні және уақыты;

7) жәбiрленушiнiң өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянның сипаттамалары;

8) жәбiрленушiнiң мүлкiне келтiрiлген зиянның сипаттамасы;

9) сақтандыру жағдайы туралы мән-жайлардың қысқаша сипаттамасы;

10) тергеудi жүзеге асыратын құзыреттi органның атауы;

11) жәбірленуші жіберілген медициналық мекеменің атауы мен орналасқан жері;

12) көлік ұйымының немесе көлік құралының басшысының тегі, аты, әкесінің аты және қолы;

13) тергеудi жүзеге асыратын құзыреттi органның өкiлiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты және қолы;

14) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, тасымалдаушының мөрі.

9.2. Құжаттарды қабылдаған сақтандырушы ұсынылған құжаттардың толық тізімін және оларды қабылдаған күнін көрсете отырып, өтініш берушіге куәлік беруге міндетті.

10. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

Сақтандыру төлемінің мөлшері және зиян мөлшерін анықтау тәртібі

10.1.  Жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян оның қайтыс болуына, еңбекке қабілетін уақытша немесе тұрақты жоғалтуына байланысты зиянның материалдық көрінісін қамтиды.

10.2. Жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянның мөлшері тиісті ұйымдар берген құжаттар негізінде осы Ережеге сәйкес айқындалады.

10.3. Жәбірленушінің мүлкіне зиян тасымалдаушы тасымалдауға қабылдаған және (немесе) жолаушының жанындағы жолаушының тасымалдау кезінде жоғалған, жетіспеген немесе бүлінген мүлкінің құнын қамтиды.

10.4. Тасымалдаушының кінәсінен жолжүгінің және (немесе) жолаушының жанындағы (қолындағы) заттардың жоғалуы, кем шығуы және (немесе) зақымдануы (бүлінуі) кезінде келтірілген зиянның мөлшері төмендегі тәртіппен айқындалады:

1) жүк, сондай-ақ жолаушының жанындағы (қолындағы) заттар жоғалған немесе жетіспеген жағдайд - жоғалған немесе жетіспейтін жолжүгі және (немесе) жолаушының жанындағы (қолындағы) заттар құнының мөлшерінде;

2) жүк, сондай-ақ жолаушының жанындағы (қолындағы) заттар бүлінген (бүлінген) жағдайда - олардың құны төмендеген сома мөлшерінде, ал бүлінген жолжүгін, сондай-ақ жолаушының жанындағы (қолындағы) заттарды қалпына келтіру мүмкін болмаған кезде - олардың құны мөлшерінде;

3) тасымалдауға оның құндылығы хабарлана отырып, тапсырылған жолжүгі жоғалған жағдайда - жүктің жарияланған құны мөлшерінде.

10.5. Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ жолаушыларды тасымалдау кезінде оларға келтірілген зиянның мөлшерін дәлелдеу сақтанушыға (сақтандырылушыға) жүктеледі.

10.6. Сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін сақтанушының немесе оның өкілінің жазбаша өтініші бойынша Сақтандырушы айқындайды.

10.7.  Сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Сақтанушы (сақтандырылушы) немесе жәбірленуші зиян мөлшерін бағалау үшін басқа тәуелсіз сарапшыға жүгінуге құқылы. Бұл ретте Сақтанушы (сақтандырылушы) немесе жәбірленуші шеккен шығындарды, егер сақтандырушы жүргізілген бағалаудың негізділігі мен объективтілігін танитын немесе сот белгілейтін болса, сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыруына қарамастан өтеуге тиіс.

10.8.  Егер сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарламаны алғаннан кейін, 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жоғалған, жетіспеген немесе бүлінген мүлікке қажетті тексеріс жүргізбесе және сақтандыру актісін жасай отырып, мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды жүргізбесе, онда сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші тәуелсіз сарапшының қызметтерін пайдалануға және мүлікті қалпына келтіруді (кәдеге жаратуды) бастауға құқылы. Бұл ретте, егер оның бүлінген (жойылған) мүлікті уақтылы бағалауының мүмкін еместігі дәлелді себептерге (осы мүлік иесінің қайтыс болуына, сырқаттануына) не мүлікті бағалау үшін беруден жалтаруға байланысты сақтанушының (сақтандырылушының) немесе жәбірленушінің кінәсінің болуына байланысты екенін дәлелдей алмаса, Сақтандырушының мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалау нәтижелеріне даулауға құқығы жоқ.

Пайда алушы

10.9. Пайда алушы болып жәбірленуші (ол қайтыс болған жағдайда - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге құқығы бар тұлға), сондай-ақ Сақтанушы (сақтандырылушы) немесе жәбірленушіге келтірілген зиянды Сақтандырушының осы Ережеде белгіленген жауапкершілігі көлемінің шегінде өтеген және сақтандыру төлеміне құқық алған өзге тұлға танылады.

10.10.  Жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі басқа сақтандыру шарттары бойынша оған (зиянды өтетуге құқығы бар тұлғаларға) тиесілі сомаларға қарамастан жүзеге асырылады.

10.11.  Жәбірленушінің жазбаша рәсімделген өтініші немесе нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша сақтандыру төлемі денсаулықты және (немесе) мүлікті қалпына келтіру жөнінде оған қызмет көрсеткен (көрсететін) тұлғаға тікелей жүзеге асырылуы мүмкін.

10.12.  Жәбірленуші қайтыс болған жағдайда жәбірленушіні жерлеуді жүзеге асырған адамға сақтандырушы жерлеуге арналған шығындарды жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтейді.

10.13.  Сақтандыру төлемін жүзеге асыру кезінде Сақтандырушының пайда алушыдан оның сақтандырушыдан талап ету құқығын шектейтін талаптарды қабылдауды талап етуге құқығы жоқ.

Сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі

10.14.  Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы Ереженің 9.1-тармағында көзделген сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды алған күннен бастап, 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүргізеді. Сақтандыру төлемі теңгемен жүзеге асырылады.

10.15.  Сақтандыру төлемінің мөлшеріне пайда алушы дауласқан жағдайда Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы Ереженің 10.14-тармағында белгіленген мерзім ішінде аталған тұлғалардың ешқайсысы дауласпаған бөлігінде дереу жүзеге асыруға міндетті.

10.16.  Сақтандыру төлемінің даулы бөлігін сақтандырушы, егер сот шешімді дереу орындауға жүгінбесе, бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген немесе осы дау бойынша сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап, 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асыруға тиіс.

10.17.  Егер сақтандыру жағдайының басталуына әкеп соққан оқиғаның нәтижесінде жәбірленушінің денсаулығы нашарласа (мүгедектік не мүгедектіктің неғұрлым жоғары тобы белгіленеді) не қайтыс болса, онда Сақтандырушы жәбірленушіден (пайда алушыдан) келіп түскен өтініш пен тиісті құжаттар негізінде осы Ережеде белгіленген тәртіпте және мөлшерде сақтандыру төлемінің сомасын қайта есептеуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте сақтандыру төлемінің сомасын қайта есептеу кезінде бұрын төленген сомалар есепке алынады.

10.18.  Сақтандыру төлемін уақтылы жүзеге асырмаған кезде сақтандырушы пайда алушыға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабында белгіленген тәртіппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

11. ЗИЯН КЕЛТІРГЕН АДАМҒА КЕРІ ТАЛАП ҚОЮ ҚҰҚЫҒЫ

11.1.  Сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушының Сақтанушыдан (сақтандырылушыдан) төленген сома шегінде кері талап ету құқығы бар, егер:

1) Сақтанушының (сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық жауапкершілігі қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған немесе оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері салдарынан басталған болса;

2) Сақтанушының (сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық жауапкершілігі оның көлік құралын алкогольден, есірткіден немесе уытқұмарлықтан масаң күйде басқаруы салдарынан басталған болса;

3) көлік құралын жүргізген адамның оны басқаруға құқығы болмаса;

4) сот талқылауы барысында сақтандыру жағдайы Сақтанушының (сақтандырылушының) білген немесе білуге тиіс болған көлік құралының техникалық ақаулары салдарынан болғаны анықталса;

5) көлік құралы оның техникалық мақсатына тән емес мақсаттарда пайдаланылса;

6) Сақтанушы (сақтандырылған адам) сақтандыру жағдайынан болған залалды азайту жөнінде қасақана шаралар қолданбаса.

11.2. Егер осы баптың 11.1-тармағында аталған жағдайларда көлік құралын оның иесімен еңбек қатынастарына байланысты немесе оның иесінің қатысуымен мәміленің жазбаша нысанын рәсімдемей, пайдаланатын тұлға келтірілген зиян үшін кінәлі болса, онда Сақтандырушының осы көлік құралының иесіне кері талап қоюға құқығы бар.

11.3.    Сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға ол төлеген сома шегінде Сақтанушының (сақтандырылушының) сақтандыру нәтижесінде сақтандырушы өтеген залалдар үшін жауапты тұлғадан кері талап ету құқығы ауысады.

12.  САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БОСАТУ. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БАС ТАРТУ

12.1. Сақтандырушы, егер сақтандыру жағдайы төмендегі себептердің салдарынан болса, сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1) Пайда алушының қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған әрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері;

2) Пайда алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыстағы қасақана қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері.

12.2. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына төмендегілер негіз бола алады:

1) Пайда алушының залал келтіруге кінәлі тұлғадан залалдың тиісті өтемін алуы;

2) Осы Ережеде көзделген сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыға хабарламау немесе уақтылы ескертпеу;

3) жәбірленушінің ақша, бағалы қағаздар, алтын, күмістен жасалған өнімдерді бағалы заттар, әшекейлер, өнер туындылары сияқты мүлкіне немесе басқа да құндылықтарына келтірілген зиян.

12.3. Сақтандырушы, егер сақтандыру жағдайы сақтандыру жағдайының салдарынан орын алса, сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады:

1) ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті зақымданудың әсері;

2) әскери іс-қимылдар;

3) азаматтық соғыс, әр түрлі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздік немесе ереуілдер.

12.4. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уақтылы ескертпеу немесе хабарламау, егер ол дәлелді себептерге байланысты болса және сақтандыру жағдайының басталуын, жәбірленушінің өміріне немесе денсаулығына зиян келтіру фактісін және сақтандыру жағдайы басталғаннан кейінгі мүліктің жай-күйін бағалайтын растайтын тиісті құжаттар табыс етілсе, сақтандыру төлемінен бас тартуға негіз бола алмайды.

12.5. Сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға негіздер болған жағдайда сақтандырушы өтініш пен барлық құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талап қойған тұлғаға толық немесе ішінара бас тарту туралы тиісті шешімді бас тарту себептерін және сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) келіспеушіліктерді шешу үшін сақтандыру омбудсманына хабарласу құқығы туралы хабарлама жіберуге міндетті.

12.6. Сақтандырушының осы бапта көзделмеген негіздер бойынша сақтандыру төлемінен бас тартуға құқығы жоқ.

13.  САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ӨЗГЕРТУ

13.1. Сақтандыру шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Тараптардың бірінің жазбаша өтініші негізінде тараптардың келісімі бойынша жүргізіледі. Сақтандыру шартына барлық өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша рәсімдеген және екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда заңды күшіне ие.

14.  САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ

14.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген жағдайларда тоқтатылады.

14.2. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату үшін сақтанушы (Сақтанушы қайтыс болған жағдайда – оның мұрагері (мұрагерлері) сақтандырушыға жазбаша өтініш береді.

14.3. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған және тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандырудың жаңа шартын осы Сақтандырушымен жасасқан кезде Сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының төмендегідей формула бойынша есептелетін бір бөлігін ұстап қалуға құқығы бар:

ЧСП=СП * n / N, мұнда:

ЧСП – Сақтандырушы ұстайтын сақтандыру сыйлықақысының мөлшері (теңге);

СП – сақтандыру шарты бойынша төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері (теңгемен);

n – сақтандыру шарты күшіне енген сәттен бастап ол мерзімінен бұрын тоқтатылған сәтке дейін (күндермен), айналыс күнін қоса алғанда, өткен мерзім;

N – тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау мерзімі (күндермен).

14.5. Осы Ережелердің 14.5.тармағында көзделген талаптар сақталмаған жағдайда сақтандырушы тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін төмендегідей мөлшерде ұстап қалуға құқылы:

Шарт күшіне енген сәттен бастап оны мерзімінен бұрын тоқтатқан сәтке дейін өткен мерзім

Сақтандырушы ұстайтын сақтандыру сыйлықақысының мөлшері (жылдық

сақтандыру сыйлықақысында пайызбен)

1

1 айға дейін қоса алғанда

20

2.

1 айдан 2 айға дейін қоса алғанда

30

3.

2 айдан 3 айға дейін қоса алғанда

40

4.

3 айдан 4 айға дейін қоса алғанда

50

5.

4 айдан 5 айға дейін қоса алғанда

60

6.

5 айдан 6 айға дейін қоса алғанда

70

7.

6 айдан 7 айға дейін қоса алғанда

75

8.

7 айдан 8 айға дейін қоса алғанда

80

9.

8 айдан 9 айға дейін қоса алғанда

85

10.

9 айдан 10 айға дейін қоса алғанда

90

11.

10 айдан 11 айға дейін қоса алғанда

95

12.

 11 айдан жоғары

100

15.  ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

15.1. Қазақстан Республикасының тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңдарын бұзуға, сондай-ақ сақтандыру жағдайын қасақана жасауға және сақтандыру төлемін заңсыз алуға бағытталған өзге де құқыққа қарсы әрекеттерге кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

16.  ТАСЫМАЛДАУШЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР АЛДЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

16.1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дау болған кезде Сақтанушы (жәбірленуші, пайда алушы) құқылы:

1) Сақтандырушыға (оның ішінде сақтандырушының филиалы, өкілдігі, интернет-ресурстары арқылы) талаптарды көрсете отырып және оның талаптарын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтініш жіберуге;

2) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, өтінішті сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы немесе сақтандырушы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі, өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі, интернет-ресурсы арқылы) не сотқа жіберу.

16.2. Сақтандырушы сақтанушыдан (жәбірленушіден, пайда алушыдан) өтініш алған кезде бес жұмыс күні ішінде дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, қарайды және жазбаша жауап береді.

16.3. Сақтанушы (жәбірленуші, пайда алушы) сақтандыру омбудсманына жүгінген жағдайда Сақтандырушы сақтанушының, жәбірленушінің (пайда алушының), сақтандыру омбудсманының сұрауы бойынша дауды қарауға және шешуге қатысты құжаттарды сұрау алынған күннен бастап, үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

17.  ҚОСЫМША ШАРТТАР

17.1. Осы Сақтандыру ережелерінде аталмаған барлық жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

17.2. Тараптардың келісімі бойынша Ережелерге сәйкес жасалатын сақтандыру шартына, егер олар заңға және басқа да заңнамалық актілерге қайшы келмесе, ерекше талаптар (сақтандыру ескертпелері, анықтамалар және т.б.) енгізілуі мүмкін.

17.3. Өзінің қолымен Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының)келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1)        “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2)        Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3)        Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4)        дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5)        ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

17.4. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

17.5. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  1)-5) 17.3. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

17.6. Сақтанушы 1)-5) 17.3. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту