ЗАЕМДАРДЫ САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

22.04.2022ж. өзгерістер

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.      Осы заемдарды сақтандыру Ережелері (бұдан әрі – "Ережелер") Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы №126-II Заңына сәйкес әзірленді.

1.2.      Осы Ереженің талаптарында "НОМАД Иншуранс "СК" АҚ (бұдан әрі – "Сақтандырушы") ол бойынша заем/кепіл Шарты (бұдан әрі-заем/кепіл Шарты) бойынша орындалмауына байланысты несие берушіге келтірілген залалды өтеу міндеттемелері бойынша жауапкершіліктің туындау тәуекелі сақтандыру жататын заңды (меншік нысанына қарамастан) немесе 18 жастан асқан әрекетке қабілетті жеке тұлғалармен (азаматтығына қарамастан) заемдарды сақтандыру Шартын (бұдан әрі – "Шарт") жасасу арқылы ерікті сақтандыруды жүзеге асырады - Сақтанушы (заем алушы) кредитор алдындағы міндеттемелерді кепілге қою/заем Шарты.

1.3. Заемдарды сақтандырған кезде Сақтанушының жеке өзіне ғана қатысты жауапкершілік тәуекелін сақтандыруға болады. Осы талапқа сай келмейтін Шарт жарамсыз деп есептеледі.

1.4.  Ережелерде келесі ұғымдар қолданылады:

1)      Пайда алушы - шартқа сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, Сақтанушы Пайда алушы болып табылады.

2)      Сақтандырушы - сақтандыруды жүзеге асыратын, яғни сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға немесе пайдасына Шарт жасалған өзге тұлғаға (Пайда алушыға) Шартта айқындалған сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті тұлға. Сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар заңды тұлға ғана Сақтандырушы бола алады.

3)      Сақтанушы - Сақтандырушымен Шарт жасасқан тұлға.

4)      Несие беруші -  борышқорға заем/кепіл Шарттарынан туындайтын мүліктік талаптары бар тұлға.

5)      Заем шарты – бұл бiр тарап (заем берушi) басқа тараптың (заемшының) меншiгiне (шаруашылық жүргiзуiне, оралымды басқаруына) ақша бередi, ал заемшы заем берушіге дәл осындай ақша сомасын тең мөлшерiн уақытында қайтаруға міндеттенетін шарт.

6)      Кепiл шарты - мiндеттемеге сәйкес Несие берушiнiң (кепiл ұстаушының) борышқор кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi орындамаған ретте кепiлге салынған мүлiк құнынан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген  алып тасталатындарды қоспай, осы мүлiк тиесiлi адамның (кепiл берушiнiң) басқа несие берушiлердiң алдында артықшылықпен қанағаттандырылуға құқығы бар мiндеттеменi атқаруының осындай әдiсi кепiл деп танылады.

7)      Сақтандыру сомасы - сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушының жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы.

8)      Сақтандыру жағдайы – Шартта көзделген, туындау ықтималдығы мен кездейсоқтық белгілері бар оқиға, оның басталуымен Сақтандырушының Пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндеті туындайды.

9)      Сақтандыру сыйлықақысы - Сақтанушы Шартта көрсетілген мөлшерде Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелерді қабылдағаны үшін Сақтандырушыға төлеуге міндетті ақша сомасы.

10) Сақтандыру төлемі — сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру сомасы шегінде төлейтін ақша сомасы. Сақтандыру төлемі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен жүзеге асырылады.

11) Сақтандырылған тұлға - өзіне қатысты сақтандыруды жүзеге асырылатын тұлға.

12) Франшиза - Сақтандырушыны белгілі бір мөлшерден аспайтын шығындарды өтеуден босатуды көздейтін Шарт талабы. Ол сақтандыру сомасына пайызбен немесе абсолютті мөлшерде белгіленеді.

Шартты шегерім жағдайында Сақтандырушы шегерімнің белгіленген мөлшерінен аспайтын шығындар үшін жауапкершіліктен босатылады және егер оның мөлшері шегерімге жатқызылғаннан көп болса, шығындарды толық өтеуге міндетті.

Шартсыз франшиза кезінде шығындар барлық жағдайларда белгіленген франшиза шегеріле отырып өтеледі.

13) Суброгация - сақтандыру төлемін төлеген Сақтандырушыға Сақтанушыға келтірілген залалдың шегінде Сақтанушыға келтірілген зиянды өтеуді талап ету құқығын беру.

2. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ

2.1.  Сақтандыру объектісі - Сақтанушының Сақтанушы мен Несие беруші арасындағы Кепіл шарты бойынша Несие беруші алдындағы міндеттемелерін орындамауы салдарынан Несие берушіге шығын келтірумен байланысты мүліктік мүддесі.

2.2. Сақтанушының, Сақтандырылған тұлғаның заңсыз мүдделері сақтандыруға жатпайды.

3. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ

3.1. Сақтандыру жағдайы бұл Сақтанушының заем / кепіл шартының бұзылуы нәтижесінде келтірілген шығындарды өтеу бойынша орындалуға жататын заңды және негізделген талаппен Сақтанушыға жүгінуі сақтандыру оқиғасы деп танылады.

3.2. Сақтанушының заем/ кепіл шарты бойынша міндеттемелерін бұзуы жазатайым оқиғалардың белгілері және оның туындау ықтималдығы болуы керек.

3.3. Пайда алушы (Несие беруші)  Сақтанушының заем/кепіл шартын бұзуынан келтірілген залалдарды өтеу туралы талап қойылғанға дейін өзіне сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талапты Сақтандырушыға тікелей қоюға құқығы жоқ. Пайда алушының мұндай талабы нақты болуға тиіс, яғни Сақтанушының сот шешімінің негізінде хабар-ошарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған жағдайларды қоспағанда, орналасқан жері белгілі және оған қатысты оны хабар-ошарсыз кетті деп тану немесе оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі жоқ болған кезде Сақтанушыға қойылуға тиіс.

3.4. Ережелерге сәйкес жасалған Шарт бойынша сақтандыру жағдайы ретіде келесі есептеледі:

1)      Сақтанушының жетіспейтін бастапқы жарнаның сомасын өтемеуі (төлемеуі);

2)      Сақтанушының кепіл/заем Шарты бойынша міндеттемелерді өтеу кестесінде белгіленген мерзімде орындамауы.

3.5. Заем алушылармен - жеке тұлғалармен жасалған шартқа сәйкес, егер осы Ережелердің 3.4-тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар орын алса, сақтандыру жағдайы келесі себептерге байланысты  басталған деп саналады:

1)      Сақтанушының қайтыс болуы;

2)      Сақтанушы үшін 1 немесе 2 топтағы мүгедектікті белгілеу;

3)      өрттің, жарылыстың, найзағайдың, басқарылатын ұшақтардың немесе олардың бөліктерінің құлауының, табиғи апаттардың, үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде кепілге алынатын мүліктің жоғалуы (толық жойылуы) салдарынан болған шығындар салдарынан Сақтанушының өз міндеттемелері бойынша жауап бере алмауы;

4)      дүлей зілзалалардан: найзағайдың соғуы, жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны, сел, көшкін, тау жыныстарының құлауы, тасқын, жер асты суларының шығуы туындаған мән-жайлар кезінде еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталған кезде тоқтатылады.

3.6.  Заем алушылармен - заңды тұлғалармен жасалған Шартқа сәйкес, егер осы Ережелердің 3.4-тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар орын алса, сақтандыру жағдайы келесі себептерге байланысты  басталған деп саналады:

1)      Сақтанушы соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде банкрот деп танылса;

2)      Сақтанушының өрттің, жарылыстың, найзағайдың, басқарылатын әуе кемелерінің немесе олардың бөліктерінің құлауының, табиғи апаттардың, үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде кепілге жататын мүліктің жоғалуы (толық жойылуы) салдарынан болған шығындар салдарынан өз міндеттемелері бойынша жауап бере алмауы;

3)      Сақтанушының - жеке кәсіпкердің қайтыс болуы немесе 1 немесе 2 мүгедектік белгілеуі;

4)      өрттің, жарылыстың, найзағайдың, басқарылатын ұшақтардың немесе олардың бөліктерінің құлауының, табиғи апаттардың, үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде кепілге алынатын мүліктің жоғалуы (толық жойылуы) салдарынан болған шығындар салдарынан Сақтанушының өз міндеттемелері бойынша жауап бере алмауы;

Осы Ережелердің 3.5-тармағының және 3.6-тармағының 4) тармақшасында көзделген тәуекел бойынша Шартта Сақтанушы заем / кепіл Шарты бойынша міндеттемелерін орындамаған күннен бастап күндер санымен есептелетін күту кезеңі көзделуі мүмкін.

Тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы қалпына келтіру жөндеуінің орынсыздығы анықталатын, сондай-ақ қалпына келтіру жөндеуінің құны сақтандыру жағдайы басталған күнгі мүліктің нақты құнының 80% - ынан асатын мүлікті жою мүліктің толық жойылу деп танылады.

Осы Ережелердегі мүлік деп Сақтанушы Пайда алушымен жасасқан кепіл Шартында көрсетілген мүлік түсініледі.

3.7. Шартта заем/кепіл Шарты бойынша Сақтанушының жауапкершілігімен байланысты қосымша сақтандыру тәуекелдері айқындалуы мүмкін.

3.8. Сақтандыру оқиғасы ретінде қарастырылатын оқиға келесі сипаттамалардың барлығына ие болуы керек:

-  оқиғаның пайда болу ықтималдығы мен кездейсоқтығы;

- оқиғаның пайда болуының белгілі бір уақытына немесе орнына қатысты болжау мүмкін еместігі, сондай -ақ оқиғаның туындауы нәтижесінде болған шығындар мөлшері;

- тараптар немесе, кем дегенде, Сақтанушы алдын ала білетін немесе білетін Шарт шеңберінде оқиғаның міндетті түрде және объективті түрде болу қаупі жоқ;

- оқиғаның пайда болуы Сақтанушының (Сақтанушының, Бенефициардың) мүліктік мүддесі үшін теріс, қолайсыз экономикалық салдары бар;

- оқиғаның пайда болуы Сақтанушының (Сақтанушының, Бенефициардың) еркімен және (немесе) ниетімен байланысты емес және пайда алу және (немесе) ұтысты алу (спекулятивтік тәуекел) мақсатын көздемейді.

3.9. Сақтандыру жағдайының болуын, сондай -ақ оның келтірген залал мөлшерін дәлелдеу Сақтанушыға (Сақтандырылғанға) және Бенефициарға жүктеледі.

3.10. Сақтандырушы Сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) ықтимал шығындарды азайту үшін ақылға қонымды және қол жетімді шараларды әдейі қабылдамауына байланысты туындаған залалдардың бір бөлігінде сақтандыру төлемдерін төлеуден босатылады.

4. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНАН ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУДАН ШЕКТЕУ

4.1. Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы, егер сақтандыру жағдайы келесі жағдайларға байланысты туындаған болса:

1)       қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған әрекеттерді қоспағанда, Пайда алушының сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері арқылы жүзеге асырылады;

2)       сақтандыру жағдайымен себепті байланыста болатын, заң актілерінде белгіленген тәртіппен қасақана қылмыстар немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған Пайда алушының іс-әрекеттері арқылы жүзеге асырылады.

4.2. Заем алушы – заңды тұлғалармен жасалған Шартқа сәйкес, егер сақтандыру жағдайы келесі жағдайларға байланысты туындаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемдерін төлеуден босатылады:

1)      ядролық жарылыстың, радиациялық немесе радиоактивті ластанудың әсер етуі;

2)      әскери іс-қимылдар, терроризм актілері;

3)      азамат соғысы, түрлі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздіктер немесе ереуілдер;

       банкроттықта:

4)      жалған банкроттықта;

       Сақтанушының - жеке кәсіпкердің қайтыс болуы / мүгедектігі туралы анықтамасы:

       5) Сақтанушының өзін-өзі өлтіруі немесе өзіне-өзі қол жұмсауға оқталуы;

       6) пластикалық оталар, косметологиялық емдеу және сыртқы келбеттің немесе дене ауытқуларының    

       кемшіліктерін жоюға байланысты басқа да емдеу түрлері;

       7) психикалық аурулар мен бұзылулар;

       8) соз аурулары, АИТВ және ЖИТС;

       9) онкологиялық аурулар;

      10) туа біткен аурулар мен даму кемістіктері;

      11) туберкулез, қант диабеті және олардың зардаптары.

4.3. Заем алушы – жеке тұлғалармен жасалған шартқа сәйкес, егер сақтандыру жағдайы келесі себептерге байланысты орын алса, Сақтандырушы сақтандыру төлемдерін жүзеге асырудан да босатылады.

1)      ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті уланудың әсері;

2)      әскери іс-қимылдар, терроризм актілері;

3)      азамат соғысы, түрлі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздіктер немесе ереуілдер;

4)      Сақтанушының өзін-өзі өлтіруі немесе өзіне-өзі қол жұмсауға оқталуы;

5)      дене бітімінің кемістіктерін немесе дене кемістіктерін жоюға байланысты пластикалық операциялар, косметологиялық емдеу және емдеудің басқа да түрлері арқылы жүзеге асырылады;

6)      психикалық аурулар мен бұзылулар;

7)      соз аурулары, АИТВ және ЖИТС;

8)      онкологиялық аурулар;

9)      туа біткен аурулар мен даму кемістіктері;

10) туберкулез, қант диабеті және олардың салдары.

Бұл ретте 4.2-тармақтың 7)-11) тармақшаларында көрсетілген мән-жайлардың салдарынан келтірілген залал және 4.3-тармақтың 6)-10) тармақшаларында, егер құзыретті органдардың құжаттары негізінде Сақтанушы Шарт жасасу кезінде көрсетілген мән-жайлардың бар екендігі туралы білгені немесе білуге тиіс екені анықталған жағдайда, өтемақы төлеуге жатпайды.

4.4. Шарттың талаптарында егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, сақтандырудың басқа да алып тастаулары мен шектеулері көзделуі мүмкін.

5.   ШАРТ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

5.1. Шарт шарттың құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылатын Сақтандырушы белгілеген нысанда Сақтанушының жазбаша өтініші негізінде жасалады.

5.2. Шарт жасасу үшін Сақтанушы Сақтандырушыға тәуекел дәрежесін бағалау үшін елеулі мәні болуы мүмкін құжаттарды, оның ішінде:

1)      заем/кепіл Шарты бойынша орындалмауына байланысты орын алған шығындарды Несие алушыға өтеу жауапкершілігінің туындау тәуекелі сақтандырылуы тиіс заем/кепіл шартының көшірмесі немесе заем/кепіл Шартының нөмірі мен күні, оған қатысты Шарт жасалатын заем/кепіл Шартының сипаты мен мерзімдері туралы деректер;

2)      заңды тұлғаның құқық белгілейтін құжаттары (жарғы, статистикалық карта, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және т. б.)

3)      Сақтанушының қаржылық жағдайын көрсететін құжаттар (баланс, жылдық есеп және т.б.).

5.3. Сақтандырушы Шарт жасасу үшін Сақтанушыдан сақтандыру тәуекелін сипаттайтын қосымша құжаттарды талап етуі мүмкін.

5.4. Шарт жасасу кезінде сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және ол басталған кезде ықтимал шығындардың мөлшерін айқындау үшін елеулі мәні бар, Сақтанушыға белгілі мән-жайларды хабарлауға міндетті.

5.5. Сақтандыру шарты мынадай жолдармен жасалады:

1) Тараптардың сақтандыру шартын жасауы;

2) Сақтанушы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген сақтандырудың үлгілік талаптарына не Сақтандырушы біржақты тәртіппен (қосылу шарты) әзірлеген сақтандыру қағидаларына қосылған және сақтандырушы сақтанушыға сақтандыру полисін ресімдеген жағдайларда, сақтандырушының сақтандыру полисін қосуы мүмкін.

5.6. Шарт жасасу кезінде Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуынан (сақтандыру тәуекелінен) болатын ықтимал шығындардың мөлшерін айқындау үшін елеулі мәні бар, Сақтанушыға белгілі мән-жайларды, егер бұл мән-жайлар Сақтандырушыға белгілі болмаса және белгілі болуға тиіс болмаса, хабарлауға міндетті.

Осы Ережелерде немесе Шарт жасасу кезеңінде Сақтанушыға жіберілген Сақтандырушының жазбаша сұрау салуында айқын айтылған мән-жайлар елеулі деп танылады.

Сақтанушының сақтандырушының жазбаша сұрау салуында көрсетілген сұрақтарға елеулі мән-жайларға қатысты жауаптары болмаған кезде сақтандыру шарты жасалмайды.

5.7.  Сақтанушы өз қолымен өзінің келісімін растайды және компанияның "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының №94-V Заңына сәйкес өзінің дербес деректерін жинауды, өңдеуді жүзеге асыруына рұқсат береді.

Қажет болған жағдайда Сақтанушы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ҚР заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында Сақтандырушы сұратқан барлық қажетті құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

Сауалнамаға қол қоя отырып, Сақтанушы ол жүзеге асыратын операция Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және террористік қызметті қаржыландырумен байланысты емес екенін растайды.

5.8.  Шарттың мазмұнына осы Ережелерде қамтылған шарттардан өзгеше талаптарды енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда, бұл шартта немесе оған қосымшаларда көрсетіледі.

5.9.   Тараптардың келісімі бойынша шартқа өзге де талаптар енгізілуі мүмкін.

5.10. Шартты жоғалтқан жағдайда Сақтандырушы Сақтанушының жазбаша өтініші негізінде Шарттың телнұсқасын береді, одан кейін жоғалған шарт жарамсыз деп есептеледі.

6. ҚОС САҚТАНДЫРУ

6.1. Қос сақтандыру - бір объектіні бірнеше Сақтандырушыда әрқайсысымен дербес шарттар бойынша сақтандыру.

6.2. Мүлікті қосарланған сақтандыру кезінде (бір ғана сақтандыру объектісін бірнеше Сақтандырушыда әрқайсысымен дербес шарттар бойынша сақтандыру) кезінде әрбір Сақтандырушы Сақтанушының алдында онымен жасалған Шарт шегінде жауапты болады, алайда Сақтанушы барлық сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы нақты зақымнан аса алмайды.

6.3. Сақтандыру жағдайы басталғаннан кейін қос сақтандыру кезінде Сақтанушы Сақтандырушыға өзге сақтандыру компанияларында сақтандыру төлемі мәселесін реттеуге қатысты барлық мәліметтерді, оның ішінде өзге сақтандыру компанияларынан алынған сақтандыру төлемінің мөлшері туралы мәліметтерді беруге міндетті.

6.4. Қос сақтандыру кезінде Сақтандырушы басқа сақтандыру компанияларымен бірлесіп, сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтауға, сақтандыру жағдайының нәтижесінде келтірілген залалдардың мөлшерін анықтауға құқылы.

7. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ

7.1. Сақтандыру сомасы - бұл Шарт күшіне енген кездегі Кепіл/заем Шарты бойынша Сақтанушының Несие беруші алдындағы міндеттемелерінің ақшалай құны.

7.2. Сақтандыру сомасының мөлшері Шартпен кепіл / заем Шарты негізінде белгіленеді, ол Несие берушінің Сақтанушыға берген несие сомасын немесе төленбеген бастапқы төлемнің мөлшерін растайды.

7.3. осы Ережелердің 3.4-тармақтың 1) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру сомасы Сақтанушының бастапқы жарнаның төленбеген бөлігі негізінде есептеледі.

Бастапқы төлем сатып алу-сату шарты бойынша Кепіл шартына сәйкес алынған мүлік құнынан пайызбен есептеледі.

7.4. осы Ережелердің 3.4) тармақтың 2) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру сомасы Несие берушінің Сақтанушыға Заем шарты бойынша берген қарызының мөлшеріне байланысты белгіленеді (бірақ келісім жасасу күніне несие бойынша пайыздарды есептемегенде, Сақтанушының Пайда алушыға берешегі негізінде қарыз сомасынан аспауы тиіс).

8. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ. ФРАНШИЗА

8.1. Шарт бойынша төленуге тиісті сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру объектісі мен сақтандыру тәуекелінің сипатын ескере отырып, сақтандыру сомасының бірлігінен алынатын сақтандыру сыйлықақысының ставкасын айқындайтын сақтандыру тарифтеріне сәйкес есептеледі.

8.2. Сақтандыру сыйлықақысын Сақтанушы қолма-қол немесе қолма-қол емес төлеммен, бір жолғы немесе мерзімді сақтандыру жарналары түрінде бөліп төлеуге тиіс.

Егер Шартта өзгеше айтылмаса, сақтандыру сыйлықақысын төлеу Сақтандырушыдан сақтандыру туралы жазбаша растама мен сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарнасын) төлеуге тиісті шотты алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде біржолғы төлеммен жүргізіледі.

8.3. Егер сақтандыру сыйлықақысы немесе бірінші сақтандыру жарнасы мерзімінде төленбесе, онда Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысы төленбеген күннен бастап Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Егер сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру сыйлықақысы (бірінші сақтандыру жарнасы) әлі төленбесе, Сақтандырушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатылады және көрсетілген кезеңде болған сақтандыру жағдайлары бойынша жауапты болмайды. Бұл ретте Сақтандырушыны Сақтанушыға жазбаша хабардар ету талап етілмейді.

8.4. Егер кейінгі сақтандыру жарнасы уақтылы төленбесе, онда Сақтандырушының Сақтанушыға осы мерзім өткеннен кейін болатын құқықтық салдарларды көрсете отырып, кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күнді құрайтын белгілі бір сақтандыру жарнасын төлеу мерзімін тағайындауға не Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар.

8.5. Сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарнасын) төлеу мерзімі өтіп кеткен кезде Сақтандырушының Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 353-бабына сәйкес залалдарды өтеуді, сондай-ақ мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімпұлды төлеуді талап етуге құқығы бар.

8.6.   Егер Сақтанушы кезекті жарнаны төлеу мерзімін өткізіп алса, бұл ретте Сақтандырушы 8.4.т. сәйкес сақтандыру жарнасын төлеу мерзімін кейінге қалдырды және сақтандыру жағдайы орын алды, сақтандыру сыйлықақысының төленбеген бөлігі дереу енгізілуге тиіс немесе мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысының сомасы пайда алушыға тиесілі сақтандыру төлемінің мөлшерінен шегерілетін болады, мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысының сомасы үшін есептеледі.

8.7.     Егер сақтандыру жағдайы енгізілуі мерзімі өткен белгілі бір сақтандыру жарнасын төлегенге дейін басталса, Сақтандырушы сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындау кезінде мерзімі өткен сақтандыру жарнасының сомасын есепке алуға құқылы.

8.8.   Сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын төлемеуіне байланысты Сақтандырушының Шартты бұзуы соңғысын сақтандыру қорғауы қолданылған және Сақтандырушы Сақтанушының алдындағы өз міндеттемелері бойынша жауап беруге тиіс болған кезең үшін сақтандыру сыйлықақысын төлеу міндетінен босатпайды.

8.9.  Егер Шартта өзгеше көзделмесе, оны бір жылдан аз мерзімге жасасқан кезде сақтандыру сыйлықақысы жылдық сыйлықақыдан (бұл ретте толық емес ай толық болып есептеледі) мынадай мөлшерде белгіленеді:

Мерзімі, дейін

1 ай

2 ай

3 ай

4 ай

5 ай

6 ай

7 ай

8 ай

9 ай

10 ай

11 ай

%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

8.10. Бір жылдан астам мерзімге сақтандыру кезінде Шарт бойынша жалпы сақтандыру сыйлықақысы әрбір жылға сақтандыру сыйлықақыларының сомасы ретінде белгіленеді.

8.11.  Шартта жалпы сақтандыру сыйлықақысы белгіленуі мүмкін. Сондай-ақ Шартта сақтандыру сомасы мен сақтандыру тарифін негізге ала отырып, әрбір объект бойынша және/немесе әрбір сақтандыру тәуекелі бойынша сақтандыру сыйлықақысы белгіленуі мүмкін.

8.12.  Сақтандырушы төленуге тиісті сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін айқындау кезінде тәуекел факторларына байланысты айқындалатын базалық сақтандыру тарифтеріне жоғарылату және төмендету коэффициенттерін пайдалануға құқылы.

8.13.  Сақтандыру сыйлықақыларын төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен жүзеге асырылады.

8.14. Шартта франшиза (шартсыз немесе шартты) көзделуі мүмкін, оны таңдау құқығы Сақтанушыға беріледі.

8.15. Франшиза мөлшері тараптардың келісімі бойынша белгіленеді және әрбір нақты жағдай үшін жеке келісіледі.

8.16. Шартта Сақтанушының сақтандыру жағдайынан келтірілген залалды өтеуге қатысуы шегерілуінен өзгеше көзделуі мүмкін.

8.17. Шегерім бір сақтандыру жағдайы үшін немесе әрбір сақтандырылған тәуекел үшін белгіленуі мүмкін. Егер бірнеше сақтандыру жағдайлары немесе тәуекелдері орын алған болса, франшиза сомасы олардың әрқайсысы бойынша залал сомасын есептеу кезінде ескеріледі.

9. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ МЕН ОРНЫ

9.1. Шарт Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеген кезден бастап, ал егер Шартта өзгеше көзделмесе, оны бөліп – бөліп төлеген кезде-бірінші сақтандыру жарнасын тараптар үшін күшіне енеді және міндетті болады.

Ақшаның Сақтандырушының банк шотына немесе кассасына түскен күні сақтандыру сыйлықақысын төлеу күні болып есептеледі.

9.2.  Осы Ережелердің 3.4) тармақтың 1) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы үшін жарамдылық мерзімі Шарт күшіне енген күннен басталады және Сақтанушы Шарт бойынша сақтандыру сомасы болып табылатын соманы (сатып алу-сату шарты бойынша мүлік құнынан пайызбен есептелген соманы төлеу) өтеген күнге дейін жалғасады, бірақ Шарт күшіне енген күннен бастап 12 (Он екі) айдан аспайды;

9.3. Осы Ережелердің 3.4) тармақтың 2) тармағында көзделген сақтандыру жағдайы үшін Шарт күшіне енген күннен бастап 12 (он екі) ай.

9.4. Егер Шартта өзгеше көзделмесе, Шарт сақтандыру төлемі бірінші басталған сәттен бастап тоқтатылады.

9.5. Егер Шартта өзгеше көзделмесе, сақтандыру төлемінің қолданылу мерзімі Шарттың қолданылу мерзімімен сәйкес келеді.

9.6. Ережелерге сәйкес Шарттың қолданылу орны (сақтандыру аумағы) - тек Шартта көрсетілген аумаққа қолданылады.

9.7. Егер Шартта өзгеше ескертілмесе, тараптардың келісімі бойынша Шарт тоқтатылатын және сақтандыру сыйлықақысы төленетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын Тараптардың біріне бұл туралы хабарлаған жағдайда Шарт келесі мерзімге ұзартылуы мүмкін.

9.8. Сақтандырушы алдын ала сақтандыру қорғанысын берген жағдайда, Сақтанушы Сақтандырушы көрсеткен мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеген жағдайда, сақтандыру Шарты осындай қорғауды ұсыну туралы оның жазбаша растамасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді.

9.9. Сақтандырушы Сақтанушыға Шарттың қолданылуы басталғанға дейін орын алған және сақтандыруға өтініш берген кезде сақтанушы білген немесе білуге тиіс болған сақтандыру жағдайының нәтижесінде келтірілген залалды өтемейді.

10. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

10.1. Сақтандырушының құқықтары:

1)       Сақтанушы ұсынған мәліметтер мен құжаттарды, сондай-ақ Сақтанушының Шарт талаптары мен шарттарын орындауын тексеруге;

2)       сақтандыру тәуекелінің артуына әкеп соқтыратын мән-жайлар туралы хабарлама алғаннан кейін, Шарттың талаптарын өзгертуді немесе тәуекелдің өсуіне сәйкес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етеді;

3)       Сақтанушы немесе Сақтандырылған тұлға өзіне белгілі болған Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған кезде, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса не Сақтанушы немесе Сақтандырылған тұлға Шарт талаптарының өзгеруіне тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мөлшерлес қарсылық білдірсе, Шарттың бұзылуын талап етуге;

4)      кез-келген ақылға қонымды уақытта тәуекелдің туындауына ықпал ететін жағдайлардың болуын тексеруге;

5)       сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын өз бетінше анықтауға, оның ішінде тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдарға олардың құзыреті негізінде сақтандыру жағдайының басталу фактісі мен келтірілген зиян мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуды;

6)      Сақтанушыдан сақтандыру жағдайының фактісін, оның туындау жағдайларын анықтау үшін қажетті ақпаратты талап етуге;

7)      осы Ережелерде көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемдерін толығымен немесе ішінара төлеуден бас тартуға;

8)      Ережелерге, Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жасауға құқылы.

10.2. Сақтандырушының міндеттері:

1)       Сақтанушыны осы Ережемен таныстыру және оның талабы бойынша көшірмесін ұсыну (жіберу);

2)      сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге міндетті;

3)       Пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыруға немесе Сақтанушыға және Пайда алушыға осы Ережелердің шарттарына сәйкес сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті;

4)       Сақтанушыға оның сақтандыру жағдайы кезіндегі залалдарды азайту үшін жұмсаған шығыстарын өтеуге міндетті;

5)       сақтандыру жағдайының басталу фактісін және Сақтандырушы өтеуге тиісті зиянның мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге хабарлауға міндетті;

6)      Сақтанушы Шартты жоғалтқан жағдайда-оның телнұсқасын ресімдеуге міндетті;

7)      Осы Ережелерде немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да әрекеттерді жасауға құқылы.

10.3. Сақтанушының құқықтары:

1)      Сақтандырушыдан сақтандыру талаптарын, осы Ережелер мен Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге құқылы;

2)      Сақтандырушыдан оның төлем қабілеттілігі және қаржылық орнықтылығы туралы ақпаратты талап етуге міндетті;

3)      осы Ережелерде және/немесе Шартта көзделген тәртіппен және Шарттарда сақтандыру төлемін алуға құқылы;

4)      Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тартуына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дау айтуға құқылы;

5)      Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

10.4. Сақтанушының міндеттері:

1)       осы Ережелерде және/немесе Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;

2)       Шартты жасау кезінде және оның қолданылу кезеңінде Сақтандырушыға сақтандырылған объектіге қатысты ұқсас тәуекелдер бойынша барлық қолданыстағы/жасалатын сақтандыру шарттары туралы хабарлауға;

3)       Сақтандырушыны сақтандыру тәуекелінің жай-күйі туралы хабардар етуге міндетті;

4)       дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің артуына айтарлықтай әсер етуі мүмкін болса, Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарлаған мән-жайларда өзіне белгілі болған маңызды өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлауға;

5)       тәуекел дәрежесі ұлғайған кезде Сақтанушы Шарттың өзгеруі және/немесе сақтандыру сыйлықақысына қосымша ақы төлеу туралы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шартқа өзгерістер енгізуге және/немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндетті;

6)       сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға басталған кезде Ережелердің 12.2-тармағында көрсетілген қажетті әрекеттерді жасауға міндетті

7)       сақтандыру төлемін алғаннан кейін, Сақтандырушыға зиян келтіргені үшін кінәлі адамға қатысты талап ету құқығын жүзеге асыруға қажетті барлық құжаттарды Сақтандырушыға уақтылы тапсыру

8)       Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап қою құқығының ауысуын қамтамасыз етуге міндетті.

9)       сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыға немесе оның өкіліне дереу хабарлау қажет. Егер Сақтанушы Сақтандырылушы болып табылмаған жағдайда, мұндай міндет Сақтандырылушыға жүктеледі;

10)  Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

10.5. Пайда алушының құқықтары:

1)       Сақтандырушыдан сақтандыру талаптарын, Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге құқылы;

2)       Шартты жасау кезінде және оның қолданылу кезеңінде осы сақтандыру объектісіне қатысты ұқсас тәуекелдер бойынша барлық қолданыстағы/жасалатын сақтандыру шарттары туралы Сақтандырушыға хабарлауға міндетті;

3)       Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талап қоюға құқылы;

4)       осы Ережелерде және/немесе Шартта көзделген тәртіппен және шарттарда сақтандыру төлемін алуға құқылы;

5)       Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тартуына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дау айтуға құқылы;

6)       Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

10.6. Пайда алушының міндеттері:

1)       дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің артуына айтарлықтай әсер етуі мүмкін болса, Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайларда өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлауға;

2)       дереу, бірақ кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы жазбаша хабарлауға;

3)       Сақтандырушының өкіліне сақтандыру жағдайының себептері мен жағдайларын түсіндіруге, оның ішінде Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының себептерін, барысы мен салдарын, келтірілген зиянның сипаты мен мөлшерін анықтауға мүмкіндік беретін оған қолда бар барлық ақпарат пен құжаттаманы ұсынуға көмектесу;

4)       сақтандыру жағдайының нәтижесінде үшінші тұлғалардан болған шығындар үшін кез келген өтеудің (өтемақының) алынғаны туралы Сақтандырушыға жазбаша түрде хабарлауға;

5)       егер Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтандырушының да, Пайда алушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп тапқан жағдайда – Сақтандырушы көрсеткен тұлғаларға сенімхат немесе осындай мүдделерді қорғау үшін өзге де қажетті құжаттарды беруге міндетті. Сақтандырушының сотта Пайда алушының мүдделерін білдіруге немесе сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Пайда алушыны өзге түрде құқықтық қорғауды жүзеге асыруға құқығы бар, бірақ міндетті емес;

6)       Сақтандырушыға оған келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға өткен регресс құқығын жүзеге асыруы үшін барлық құжаттарды және дәлелдемелерді және оған барлық ақпаратты беруге;

7)       Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талап қою мерзімі ішінде осы Ережелердің және/немесе Шарттың немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Пайда алушыны сақтандыру төлемін алу құқығынан толық немесе ішінара айыратын мән-жай анықталса, Сақтандырушы жазбаша хабардар еткен кезден бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Сақтандырушыға сақтандыру төлемінің бүкіл сомасын қайтаруға міндетті;

8)       Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыру.

10.7. Осы бапта белгіленген Тараптардың құқықтары мен міндеттерінің тізбесі түпкілікті болып табылмайды және Шартта кеңейтілуі мүмкін.

11. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ КЕЗЕҢІНДЕ САҚТАНДЫРУ ТӘУЕКЕЛІНІҢ ҰЛҒАЮ САЛДАРЫ

11.1. Шарттың қолданылу кезеңінде Сақтанушы өзіне белгілі болған, Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Сақтандырушыға дереу жазбаша хабарлауға міндетті.

11.2. Елеулі өзгерістер келесі болуы мүмкін:

1)      заем/кепіл Шартының талаптары мен мерзімдерін өзгерту;

2)      қызметтің түрі мен сипатының өзгеруі;

3)      қызмет аумағының өзгеруі;

4)      Сақтанушының қаржылық жағдайының өзгеруі;

5)      Несие берушіні / Сақтанушыны ауыстыру, талап ету құқықтарын басқаға беру туралы келісім жасау;

Шартта сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әсер ететін басқа да елеулі өзгерістер айтылуы мүмкін.

11.3. Сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы хабардар етілген Сақтандырушы Шарттың талаптарын өзгертуді және сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге құқылы.

11.4. Егер Сақтанушы Шарттың талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандырушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шартты бұзуды талап етуге құқылы. Бұл ретте Сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының сақтандыру қолданылған уақытқа тепе-тен бөлігіне құқығы бар.

11.5. Сақтанушы Ережелердің 11.1-тармағында көзделген міндетті орындамаған жағдайда, Сақтандырушы Шартты бұзуды және Шарттың бұзылуынан келтірілген залалды өтеуді талап етуге немесе сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінің мөлшерін сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына мөлшерлес азайтуға не сақтандыру төлемінен бас тартуға құқылы.

11.6. Егер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соқтыратын мән-жайлар жойылса, Сақтандырушының Шартты бұзуды талап етуге құқығы жоқ.

12. САҚТАНУШЫНЫҢ САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ БАСТАЛҒАН КЕЗДЕГІ МІНДЕТТЕРІ

12.1. Сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оған келтірілген залалды дәлелдеу Сақтанушыға жүктеледі.

12.2. Сақтандыру жағдайының белгілері бар және/немесе зиянның орнын толтыру туралы талап-арыз беруге себеп болуы мүмкін оқиға басталған кезде Сақтанушы міндетті:

1)      ықтимал залалдарды болғызбау немесе азайту үшін қалыптасқан мән-жайларда ақылға қонымды және қолжетімді шараларды, оның ішінде мүлікті құтқару және сақтау шараларын қабылдауға міндетті;

2)      дереу, бірақ кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, сақтандыру жағдайы туралы Сақтандырушыға жазбаша нысанда хабарлауға міндетті;

3)      зардап шеккен мүлікті (егер бұл қауіпсіздік мүдделеріне қайшы келмесе немесе залалдың ұлғаюына әкелмесе) ол қайтыс болған кезде Сақтандырушының өкілі қарап-тексергенге дейін оны сақтауға міндетті;

4)      Сақтандырушының өкіліне бүлінген мүлікті кедергісіз қарап-тексеру, залалдарды азайту және мүлікті құтқару жөніндегі іс-шараларға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті;

5)      Сақтандырушының өкіліне сақтандыру жағдайының басталу себептері мен мән-жайларын анықтауға жәрдемдесуге, оның ішінде Сақтандырушыға оған қолжетімді барлық ақпарат пен сақтандыру жағдайының себептері, барысы мен салдары, келтірілген залалдың сипаты мен мөлшері туралы бағалауға мүмкіндік беретін құжаттаманы беруге;

6)      үшінші тұлғалардан сақтандыру жағдайының нәтижесінде келтірілген залалдардың қандай да бір өтемін (өтемақысын) алғаны туралы Сақтандырушыны дереу жазбаша хабардар етуге міндетті;

7)      егер Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп тапқан жағдайда – Сақтандырушы көрсеткен тұлғаларға сенімхат немесе осындай мүдделерді қорғау үшін өзге де қажетті құжаттарды беруге міндетті. Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтанушының мүдделерін сотта білдіруге немесе өзге түрде Сақтанушыны құқықтық қорғауды жүзеге асыруға құқылы, бірақ міндетті емес;

8)      сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оларға келтірілген залалдарды дәлелдеу ауыртпалығын көтеруге, оның ішінде сараптама жүргізуге ақы төлеуге, сарапшылардың оқиға орнына шығуына, мамандарды тартуға және консультация беруге, қажетті құжаттарды жинауға және т. б.;

9)      Сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және оған келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға Сақтандырушының өзіне ауысқан регрестік талап ету құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық мәліметтерді хабарлауға;

10) дауды сотта реттеу кезінде сот шешім шығарғанға дейін Сақтандырушының тәуелсіз талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлға ретінде іске кіру құқығына кедергі келтірмеуге, сондай-ақ Тәуелсіз талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлға ретінде Сақтандырушыны сот ісіне тарту туралы сот алдында өтініш жасауға құқылы;

11) Сақтандырушының мүдделеріне қарсы бағытталған қандай да бір іс-әрекеттерді іске асырмауға, сақтандыру объектісіне қатысты қаралатын істің мәні бойынша өтініштер жасамауға, сондай-ақ қандай да бір міндеттемелерді қабылдамауға, жауапкершілікті мойындамауға, қандай да бір ұсыныстарды қабылдамауға, төлемдер жасамауға және Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз осы сақтандыру жағдайына қатысы бар қандай да бір төлемдерді жасауға уәде бермеуге;

12) осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындауға міндетті.

12.3. Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының белгілері бар және/немесе Сақтанушыға зиянды өтеу туралы талап қоюға себеп болуы мүмкін оқиғаның басталғаны туралы белгіленген мерзімде хабардар етпеу Сақтандырушыға сақтандыру төлемінен бас тарту құқығын береді. Сондай-ақ Сақтандырушы сақтандыру оқиғасы бойынша құзыретті органдардың (құқық қорғау органдары, өрт қауіпсіздігі органдары, санэпидемстанция, авариялық қызметтер, экологиялық қызметтер, Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттіктер және т.б.) қажетті қорытындысы болмаса, сақтандыру төлемінен бас тартуға құқылы.

12.4. Сақтанушы сақтандыру жағдайы бойынша барлық ақпаратты хабарлауға және Сақтандырушыға қажетті көмек көрсетуге міндетті.

12.5. Сақтанушы Сақтандырушыға оның жазбаша талабы бойынша сақтандыру жағдайына байланысты ақпаратты, оның ішінде коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты беруге міндетті.

12.6. Сақтанушыдан сақтандыру жағдайының басталғаны туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін Сақтандырушы келесі іс - әрекеттерді жүзеге асырады:

1)       сақтандыру оқиғасының басталғаны туралы хабарламаны тіркейді;

2)       сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталу фактісін белгілейді; Сақтанушының өтінішінде келтірілген мәліметтердің сәйкестігін тексереді; залал келтіруге байланысты оқиғаның туындау фактісі мен себептерін айқындайды; сарапшыларды, авариялық комиссарларды тарту қажеттілігін айқындайды, өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асырады;

3)       шағымдар мен құжаттарға, оның ішінде Сақтанушының Несие алушының шағымдарының негізділігі туралы қорытындыларына зерттеу жүргізеді;

4)      талап қоюды негізсіз деп таныған жағдайда Сақтанушыға Несие алушының талап қоюына қарсылық дайындауға жәрдем көрсетеді;

5)      сот талқылауы жағдайында сотқа дербес талапты мәлімдемейтін үшінші тұлға ретінде не Сақтанушының өкілі ретінде қатысады;

13. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ БАСТАЛҒАНЫН ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРДЫҢ МӨЛШЕРІН РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

13.1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты Сақтанушы немесе Несие берушінің жазбаша түрде тиісті талапты негіздейтін құжаттарды қоса бере отырып ұсынады.

13.2. Сақтандыру туралы өтінішке қоса беріледі:

1)      сақтандыру жағдайы туралы өтініш;

2)      Шарттың көшірмесі;

3)      Несие Шартының көшірмесі, Сақтандыру жағдайы басталған күнгі жағдай бойынша Сақтанушының қарызының мәртебесі туралы Несие берушінің мәлімдемесі, кепіл / заем шартының көшірмесі;

4)      мүлікке иелік ету, пайдалану және / немесе оған билік ету құқығын растайтын құжаттар;

5)      сақтандыру жағдайының басталу фактісін, оның туындау себептерін және ол келтірген залалдың мөлшерін растайтын құзыретті органдардың құжаттары;

6)      ішкі істер органдарының қылмыстық іс қозғағаны туралы анықтама (бар болса);

7)      тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы жүзеге асыратын мүлікке келтірілген залалдың мөлшерін анықтауға арналған сараптамалық бағалау актісі;

8)      Сақтанушыны банкрот деп тану туралы сот шешімі;

9)      қайтыс болғаны туралы медициналық анықтама, қайтыс болу туралы куәлік;

10) мүгедектікті анықтау туралы МӘС куәлігі.

13.3. Ұсынылған құжаттарды ресімдеу тәртібі мен нысаны, егер олар үшін көзделген болса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуі керек. Егер осы Ережелерде және / немесе Шартта өзгеше көзделмесе, құжаттар Сақтандырушыға түпнұсқада немесе көшірме түрінде беріледі, нотариалды куәландырылған немесе түпнұсқа мөрмен куәландырылған және құзыретті ұйымның уәкілетті адамының қолы қойылған.

13.4. Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдағаннан кейін Сақтанушының/Жәбірленушінің/Пайда алушының талап етуі бойынша құжаттардың түпнұсқалары қарапайым не уәкілетті адам куәландырған көшірмелерді (Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын негізге ала отырып, Сақтандырушының шешімі бойынша) ұсынған жағдайда тиісті тұлғаға қайтарылуы мүмкін.

13.5. Егер нақты жағдайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін анықтауға және шығын мөлшерін анықтауға мүмкіндік бермесе, Сақтандырушы қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

14. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ

14.1. Осы Ережелердің 3.4) тармақтың 1) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы бойынша:

1)       сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемі, егер сатудан алынған сома Пайда алушының залалын өтемеген жағдайда, сақтандыру жағдайының басталу және кепілге берілген мүлікті өткізу себептері анықталғаннан кейін Пайда алушыға жүзеге асырылады.

2)       сақтандыру төлемі негізгі борышты, ол бойынша пайыздарды, Пайда алушының кепіл мүлікті өткізу жөніндегі шығыстарын өтеуге жіберіледі.

3)       сақтандыру төлемі сауда-саттықтың өтпеді деп жариялануына байланысты Пайда алушының мүлікті өткізу не мүлікті Пайда алушының меншігіне айналдыру туралы жазбаша хабарламасын, сондай-ақ осы Ережелердің шарттарына сәйкес барлық қажетті құжаттарды алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

4)      Сақтанушы жетіспейтін бастапқы жарнаның сомасын өтеген кезде Сақтандырушы өз міндеттемелерін толық көлемде орындаудан босатылады.

14.2. Осы Ережелердің 3.4) тармақтың 2) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы үшін:

1)       Сақтандыру төлемі Пайда алушыға несие бойынша пайыздар, айыппұлдар (өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы) қоспағанда, сақтандыру жағдайы басталған күнге Сақтанушының негізгі қарызы мөлшерінде, сақтандыру жағдайы басталған күнгі жағдай бойынша жүзеге асырылады.

2)      Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасау туралы шешім қабылдауға қажетті соңғы құжатты Сақтанушы тапсырған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін жасауға міндетті.

14.3. Кез келген сақтандыру жағдайы бойынша:

1)      Сақтандыру төлемінің мөлшері Шартта белгіленген сақтандыру сомасынан аспауы керек.

2)      Егер Сақтанушыға қарсы қылмыстық іс қозғалса немесе сақтандыру жағдайының басталу мән - жайларын әкімшілік тергеп-тексеру басталса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін қылмыстық іс бойынша заңды күші бар үкім шыққанға немесе тергеп-тексеру аяқталғанға дейін және Сақтандырушыға тиісті құжаттар ұсынылғанға дейін кейінге қалдыруға құқылы.

14.4. Сақтандыру төлемін жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары шартпен өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін.

15. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ НЕМЕСЕ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БАС ТАРТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ

15.1. Осы Ережелердің 3.4) тармақтың 1) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемі сауда-саттық өткізілмеді деп жариялануына байланысты Пайда алушының мүлікті сатқаны не мүлікті Пайда алушының меншігіне айналдырғаны туралы жазбаша хабарламасын, сондай-ақ осы Ережелердің шарттарына сәйкес барлық қажетті құжаттарды алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

15.2. осы Ережелердің 3.4) тармақтың 2) тармақшасында көзделген сақтандыру жағдайы бойынша Сақтандырушысы сақтандыру төлемін сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауға қажетті соңғы құжатты Сақтанушы ұсынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асыруға міндетті.

15.3. Сақтандырушы мемлекеттік органдардың бұйрығы бойынша мүлікті алып қою, тәркілеу, реквизициялау, алып қою немесе жою нәтижесінде туындаған шығындар үшін сақтандыру төлемдерін төлеуден босатылады.

15.4. Сақтандырушының сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырудан бас тартуының негiздерi:

1)      Сақтандырушының сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы қасақана жалған ақпарат туралы Сақтандырушыға хабарлауы;

2)      Сақтанушының сақтандыру жағдайынан шығынды азайту жөніндегі шараларды әдейі орындамауы;

3)      Сақтанушының шығын келтіруге кінәлі адамнан мүлікті сақтандыру бойынша залал үшін тиісті өтемақы алуы;

4)      Сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеуде және ол келтірген залалдың мөлшерін белгілеуде Сақтандырушының кедергі жасауы;

5)      сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыға хабарламау / уақтылы хабарламау;

6)      Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап қою құқығынан бас тартуы, сондай-ақ Сақтандырушыға талап ету құқығын беру үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушыға тапсырудан бас тарту. Егер сақтандыру төлемі бұрын төленген болса, Сақтандырушы оның толық немесе ішінара қайтарылуын талап етуге құқылы;

7)      қажетті қорғаныс немесе аса қажеттілік жағдайында жасалған әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының және/немесе Пайда алушының сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері;

8)      Сақтанушының және / немесе Пайда алушының заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыста болатын қасақана қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері;

9)      заңнамалық актілерде көзделген өзге жағдайлар.

15.5. Сақтандырушы, егер сақтандыру жағдайы сақтандыру төлемінің салдарынан болса, сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады:

1) ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті уланудың әсері;

2) әскери іс-қимылдар, терроризм актілері;

3) азамат соғысы, түрлі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздіктер немесе ереуілдер.

15.6. Сақтандыру Шартында тікелей көрсетілгендерден басқа Сақтанушының/Пайда алушының моральдық зиянын, шығындарын (айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары) өтемейді.

15.7. Сақтандырушыны Сақтанушыға сақтандыру төлемдерін төлеуден босату бір мезгілде Сақтандырушыны Пайда алушыға сақтандыру төлемдерін жүзеге асырудан босатады. Бұл жағдайда Пайда алушыға келтірілген зиянның орнын толтыру үшін жауапкершілік тікелей Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зиян келтірушіге жүктеледі.

15.8. Сақтандырушы Сақтанушы мен Пайда алушыға сақтандыру төлемдерін төлеуден жазбаша дәлелді бас тартуды Сақтанушы / Пайда алушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау үшін қажетті соңғы құжатты ұсынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жіберуге міндетті.

15.9. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына Сақтанушы / Пайда алушы сот тәртібімен шағымдана алады.

15.10. Сақтандыру шарттары бойынша Сақтандырушыны сақтандыру төлемінен босату негіздерінің тізбесі өзгертілуі мүмкін.

16. СУБРОГАЦИЯ

16.1. Төлемді жүзеге асырған Сақтандырушы төленген сома шеңберінде Сақтанушының сақтандыру нәтижесінде өтелген залал үшін жауапты тұлғаға қатысты талап ету құқығын аударады.

16.2. Осы Шартта көзделген кез-келген негіздер бойынша туындаған сақтандыру жағдайы үшін сақтандыру төлемін жүзеге асырған Сақтандырушы, егер Сақтандырушы келтірілген зиян үшін жауап берсе, төленген сома шегінде Сақтанушыға қарсы талап қоюға құқылы.

16.3. Сақтанушы (Пайда алушы) сақтандыру төлемін алғаннан кейін Сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және оған Сақтандырушыға берілген талап құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық ақпаратты беруге міндетті.

16.4. Сақтанушыға келтірілген зиянды өтеуді талап ету құқығын ұсынған кезде, соңғысы Сақтандырушыға Пайда алушының пайдасына сақтандыру төлемін жасаған күннен бастап 1 (Бір) айдан кешіктірмей залалды өтеуге міндетті.

16.5. Егер Сақтанушы (Пайда алушы) Сақтандырушы өтеген залалдар үшін жауапты тұлғаға өзінің талап қою құқығынан бас тартса немесе Сақтанушының (Пайда алушының) кінәсінен осы құқықты жүзеге асыру мүмкін болмаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін толық немесе тиісті бөлігінде жүзеге асырудан босатылады және артық төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы.

16.6. Сақтанушы қайтыс болған жағдайда, регресс құқығы оның мұрагерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі.

17. ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

17.1. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың бірінің жазбаша өтініші негізінде Тараптардың келісімі бойынша енгізіледі. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша рәсімдеуге және екі Тараптың уәкілетті өкілдерінің қол қоюына байланысты заңды күшке ие.

17.2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерінен басқа, Шарт келесі жағдайларда мерзімінен бұрын бұзылады:

1) сақтандыру объектісі болған кезде;

2) Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылған тұлға оны алмастырмаған кезде қайтыс болған жағдайда (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 815-бабының 8-тармағы);

3) егер Сақтандырушы Сақтанушыны ауыстыруға қарсы болса, ал Шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, Сақтанушының мүліктік сақтандыру объектісін иеліктен шығаруы (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 836-бабының 1-тармағы);

4) сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігі жойылғанда және сақтандыру тәуекелінің болуы сақтандыру жағдайынан өзге мән-жайлар бойынша тоқтатылғанда;

5) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, Сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда;

6) Сақтандырушы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен ресімдеген Шартқа енгізілген талаптар мен мәліметтер өзгерген жағдайларда тоқтатылады;

7)"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда;

8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

17.3. Міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерінен басқа, Шарт келесі жағдайларда мерзімінен бұрын бұзылады:

1) Шартта көрсетілген тәуекелдердің кез келгені бойынша бірінші сақтандыру жағдайы үшін сақтандыру төлемі төленгеннен кейін. Бұл ретте, Шарт Шартты бұзу үшін негіз ретінде қарастырылған мән -жайлар туындаған сәттен бастап бұзылды деп есептеледі, ал Шартты бұзу туралы хабарлама талап етілмейді;

2) Сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеу кезінде кезекті сақтандыру сыйлықақысын төлемеуі. Бұл ретте, Шарт Шартты бұзу үшін негіз ретінде қарастырылған мән -жайлар туындаған сәттен бастап бұзылды деп есептеледі, ал Шартты бұзу туралы хабарлама талап етілмейді;

3) Сақтанушы өзіне белгілі болған, Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса не Сақтанушы немесе Сақтандырылушы Шарт талаптарының өзгеруіне немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысының қосымша төленуіне қарсы болса, тоқтатыла тұрады. Көрсетілген жағдайда Шарт тәуекел дәрежесінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туындаған кезден бастап тоқтатылған болып есептеледі.

Бұл ретте Сақтандырушы Сақтанушыны Шарттың тоқтатылғаны туралы күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті:

а) Сақтандырушыға Сақтанушының тәуекел дәрежесінің ұлғаюы туралы хабарлау міндетін орындамағаны туралы белгілі болғанда;

б) Сақтанушы Шартқа өзгерістер енгізуден бас тартқан немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеген жағдайда;

в) Сақтандырушының талаптарын акцептеу үшін Шартта белгіленген мерзім аяқталған кезде шартты өзгерту және/немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеу;

4) Заем және/немесе кепіл шарты тоқтатылған жағдайларда тоқтатылады. Көрсетілген жағдайда Заем шарты және/немесе кепіл шарты тоқтатылған кезден бастап шарт тоқтатылған болып есептеледі.

Бұл ретте Сақтанушы тиісті Шарт тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Заем шартының және/немесе кепіл шартының тоқтатылғаны туралы Сақтандырушыны хабардар етуге міндетті;

5) Сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша Шартты бұзу жағдайларында қолдануға құқылы. Шарт Тараптар Шартты тоқтату туралы келісімге қол қойған күннен бастап немесе соттың тиісті шешімі күшіне енген күннен бастап (егер дау сот тәртібімен шешілсе) тоқтатылды деп есептеледі, бұл ретте бастамашы тарап шартты бұзу ниеті туралы екінші Тарапты Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 күн бұрын хабардар етуге міндетті.

17.4. Осы Ерележелердің 17.3-тармағының 1) - 5) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша Шартты мерзімінен бұрын бұзудың салдары:

- Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Сақтандырушы Сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 35% - ын құрайтын істі жүргізуге жұмсалған шығыстарды шегергенде, сондай-ақ Шарт бойынша жүргізілген сақтандыру төлемдерін шегергенде Шарт қолданысының аяқталмаған кезеңі үшін қайтарады.

Шартты мерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарын орындамаудан/тиісінше орындамаудан туындаған жағдайларда, соңғысы сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға міндетті.

17.5. Шартта сақтандыру Шартын бұзудың басқа тәртібі мен шарттары көзделуі мүмкін.

18. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

18.1. Шарттан немесе оған байланысты туындайтын кез келген даулар және/немесе келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

18.2. Тараптар арасында келісімге қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

19.       ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

19.1. Осы Ережеде айтылмағанның бәрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі. Шарт пен сақтандыру Ережелері арасында қайшылықтар болған жағдайда Шарттың Ережелері қолданылады.

19.2. Тараптардың келісімі бойынша, егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, жасалған Шартқа ерекше шарттар (сақтандыру ережелері, анықтамалар, ерекшеліктер және т.б.) енгізілуі мүмкін.

19.3. Өзінің қолымен Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1)        “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2)        Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3)        Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4)        дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5)        ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

19.4. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

19.5. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  1)-5) 19.3. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

19.6. Сақтанушы 1)-5) 19.3. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту