ЕРІКТІ ТИТУЛДЫҚ САҚТАНДЫРУ (ПРОЕКТ «MYCAR FINANCE») ЕРЕЖЕЛЕРІ

22.04.2022ж. өзгерістер

   09.06.2022ж. өзгерістер

1.      ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.   Осы Ережелердің негізінде «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы (бұдан әрі - «Сақтандырушы») заңды және жеке тұлғалардың Қарыз шарты бойынша кепілмен қамтамасыз ету ретінде Қарыз берушіге (Кредиторға) кепілге берілген жылжымалы мүлкін (бұдан әрі-мүлік) жылжымалы мүлікке меншік құқығын жоғалту тәуекелінен ерікті сақтандыруды жүзеге асырады.

1.2. Сақтандыру шарты Сақтанушының Сақтандырушы біржақты тәртіппен әзірлеген осы Ережеге (қосылу шарты) қосылуы және Сақтандырушының Сақтанушыға электрондық нысанда сақтандыру полисін (бұдан әрі - сақтандыру полисі) ресімдеуі арқылы жазбаша нысанда жасалады.

1.3. Осы Қағидаларға сәйкес жасалған сақтандыру полисі бойынша Сақтанушы қарыз шарты бойынша Қарыз алушы болып табылатын және сақтандыру полисінде көрсетілген заңды немесе әрекетке қабілетті жеке тұлға болып табылады және сақтандырылған кепіл мүлкіне қатысты мүліктік мүдделері бар.

1.4. Сақтанушы Сақтандырушымен сақтандырылған мүлікті сақтауда негізді мүддесі бар Қарыз берушінің (Кредитордың) (бұдан әрі - Пайда алушы) пайдасына сақтандыру полисін жасасады. Сақтандырушы банктік қарыз шартының қолданылу кезеңінде сақтандыру полисі бойынша Пайда алушыны ауыстыруды Пайда алушыны алдын ала хабардар ете отырып, Сақтанушының жазбаша өтініші негізінде жүзеге асыра алады.

1.5.Осы Ережелерде келесі ұғымдар қолданылады:

1)    Сақтандырушы - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алған, сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға немесе пайдасына Полис жасалған өзге тұлғаға (Пайда алушыға) Полис белгілеген сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті заңды тұлға. Сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар заңды тұлға ғана Сақтандырушы бола алады.

2)    Сақтанушы -  Сақтандырушымен сақтандыру полисін жасатқан тұлға.

3)    Сақтандырылушы - Сақтанушы (Полис бойынша) және көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың қолданыстағы полисінде (бұдан әрі - КҚИ АҚЖМС) көрсетілген жеке тұлғалар, сондай-ақ Сақтанушының және (немесе) КҚИ АҚЖ МС қолданыстағы полисінде көрсетілген тұлғаның қатысуымен оны басқаруға құқығы бар жеке тұлғалар.

4)     Пайда алушы - «Микроқаржылық ұйым «MyCar Finance» ЖШС.

5)     Сақтандыру сомасы (жауапкершілік лимиті) - сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы.

6)    Сақтандыру сыйлықақысы - Сақтанушының Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру полисінде айқындалған мөлшерде сақтандыру төлемін жүргізу міндеттемелерін қабылдағаны үшін Сақтандырушыға төлеуге міндетті ақша сомасы.

7)    Сақтандыру төлемі - сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру сомасы шегінде төлейтін ақша сомасы. Сақтандыру төлемі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен жүзеге асырылады.

8)    Сақтандыру жағдайы - сақтандыру полисі сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін оқиға. Сақтандыру жағдайы ретінде қаралатын оқиға сақтандыру полисі (сақтандыру жағдайы) бойынша көзделуі мүмкін оқиғаларды қоспағанда, оның басталуының ықтималдығы мен кездейсоқтық белгілеріне ие болуы тиіс. Сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оған келтірілген залалды дәлелдеу Сақтанушыға жүктеледі.

9)    Сақтандыру полисі - Сақтандырушы біржақты тәртіппен әзірлеген және Сақтандырушы Сақтанушыға беретін үлгілік шарттарға (сақтандыру ережелеріне) Сақтанушының қосылу құжаты (қосылу полисі)

10)   Сақтандыру аумағы – Сақтандыру полисінің күші бар аумақ.

11)   Франшиза - сақтандыру шарттарында көзделген және Cақтандырушыны белгілі бір мөлшерден аспайтын залалды өтеуден босату.

Франшиза шартты (шегерілмейтін) және шартсыз (шегерілeтін).

Шартты франшиза кезінде Cақтандырушы франшизаның белгіленген мөлшерінен аспайтын залалды өтеуден босатылады, бірақ егер оның мөлшері осы сомадан көп болса, залалды толық өтеуге тиіс.

Шартсыз франшиза кезінде залал барлық жағдайларда белгіленген сома шегеріле отырып өтеледі.

12)    Қарыз шарты - Полис, оған сәйкес бір Тарап (қарыз беруші) екінші Тарапқа (қарыз алушыға) ақша сомасын береді, ал қарыз алушы қарыз берушіге осы Полисте айтылған ақша сомасын уақтылы қайтаруға міндеттенеді.

13)    Қарыз алушы - қарыз шарты бойынша тарап болып табылатын, екінші тараптан қарыз сомасын алатын жеке немесе заңды тұлға.

14)  Кредитор (Қарыз беруші) – қарыз сомасын екінші тарапқа (қарыз алушыға) беретін қарыз шартының тарапы.

15)   Кепілдік мүлкі - Сақтанушы Кредиторға (Қарыз берушіге) қарыз шарты бойынша өз міндеттемелерін қамтамасыз ету есебіне кепілге берген жылжымалы мүлік.

16) Нақты құн - сақтандыру объектісінің нақты (нарықтық) құны сақтандыру полисін жасасу күніне қолданыста болған бағалар негізге алына отырып есептеледі.

17) Меншік құқығы - субъектінің өзіне тиесілі мүлікті өз қалауы бойынша иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге заң актілерімен танылатын және қорғалатын құқығы. Меншік иесіне өз мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы тиесілі.

18) Иелену құқығы мүлікке іс жүзінде иелік етуді жүзеге асырудың заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндігін білдіреді.

19) Пайдалану құқығы мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай-ақ одан пайда табудың заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндігін білдіреді. Пайда кіріс, өсім, жеміс, ұрпақ және басқа да нысандар түрінде болуы мүмкін.

20) Билік ету құқығы мүліктің заңдық тағдырын айқындаудың заңдық жағынан қамтамасыз етілген мүмкіндігін білдіреді.

21) Жылжымалы мүлікке меншік құқығының тоқтатылуы деп Сақтанушының сақтандырылған жылжымалы мүлікке меншік құқығының Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негіздер бойынша тоқтатылуы түсініледі.

22) Кепіл - борышкер кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда, кепілге салынған мүлік құнынан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген алып тастауларды қоспағанда, осы мүлік тиесілі адамның (кепіл берушінің) басқа кредиторлары алдында артықшылықпен қанағаттандырылуға кредитор (кепіл ұстаушы) ие болатын міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілі.

23) Сақтандыру арқылы қорғау – Сақтандырушы жүзеге асыратын сақтандыру төлемі арқылы сақтандыру полисінде айқындалған сақтандыру жағдайы басталған кезде жеке немесе заңды тұлғаның заңды мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі қатынастар кешені.

2.      САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ

2.1         Сақтандыру объектісі күшіне енген сот шешімі негізінде белгіленген жылжымалы мүлікке меншік құқығын тоқтату нәтижесінде залалдың туындауымен байланысты Сақтанушының/Пайда алушының мүліктік мүдделері болып табылады. Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың бөлімшелерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен тіркелген жылжымалы мүлік, жеңіл, жүк автомобильдері, автобустар, шағын автобустар, мото көлік.

2.2         Сақтанушының, Пайда алушының құқыққа қарсы мүдделері сақтандыруға жатпайды.

3.      САҚТАНДЫРУ СОМАЛАРЫН АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ, ОНЫ ТӨЛЕУ НЫСАНЫ МЕН ТӘРТІБІ. ФРАНШИЗА

3.1. Сақтандыру сомасы тараптардың келісімі бойынша сақтандыру полисінде белгіленеді және сақтандырылатын мүліктің сақтандыру полисін жасасқан кездегі оның тұрған жеріндегі нақты (нарықтық) құнынан аспауға тиіс.

3.2. Сақтандыру полисі бойынша төленуге тиісті сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру объектісі мен сақтандыру тәуекелінің сипатын ескере отырып, сақтандыру сомасының бірлігінен алынатын сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін айқындайтын сақтандыру тарифтеріне сәйкес есептеледі.

3.3. Сақтандыру сыйлықақысы бір рет немесе бөліп-бөліп мерзімді сақтандыру жарналары түрінде қолма-қол немесе қолма-қол емес тәртіппен төленеді.

3.4. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (кезекті сақтандыру жарнасын) сақтандыру полисінде көрсетілген мерзімге дейін толық мөлшерде уақтылы төлемеген жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру полисі бойынша сақтандыру қорғанысының қолданылуын кезекті сақтандыру жарнасын төлеудің мерзімі өткен күнінен кейінгі күннен бастап бір жақты тәртіппен тоқтата тұрады. Бұл ретте Сақтандырушы сақтандыру қорғанысының қолданылуы тоқтатыла тұрған кезеңде болған сақтандыру жағдайлары бойынша жауапты болмайды.

3.6. Сақтандыру қорғанысының қолданылуын тоқтата тұру Сақтанушыны сақтандыру сыйлықақысын толық көлемде төлеуден босатпайды.

3.7. Полиспен шартсыз франшиза белгіленуі мүмкін.

3.8. Франшиза сақтандыру сомасына пайызбен келесі мөлшерде белгіленеді:

Шартсыз франшиза

0%

1%

3%

Сақтандыру тарифі 1 жыл

0,50%

0,40%

0,30%

Сақтандыру тарифі 2 жыл

0,90%

0,70%

0,50%

Сақтандыру тарифі  3 жыл

1,30%

1,00%

0,80%

4.      САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУНЫҢ ШЕКТЕУІ

4.1.    Сақтандыру жағдайлары.

4.1.1. Осы Ереженің негізінде жасалған сақтандыру полисі бойынша Сақтанушының (Сақтандырылушының) мынадай себептер бойынша сатып алу-сату мәмілелерін жарамсыз деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде осы мүлікке меншік құқығын тоқтату нәтижесінде жылжымалы мүлікті жоғалту тәуекелі сақтандырылады:

1) заң бойынша өз бетінше жасауға құқығы бар мәмілелерді қоспағанда, он төрт жасқа толған кәмелетке толмаған адамның ата-анасының (асырап алушыларының) немесе қамқоршыларының келісімінсіз мәміле жасаған;

2) есуастық немесе ақыл-есі кем болуы салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылған адам мәміле жасаған жағдайларда;

3) сот әрекет қабілеттілігін шектеген адамның мәміле жасауы;

4) мәміле жасауға өкілеттіктері жеткіліксіз адам мәміле жасаған жағдайларда;

5) мүлікті сенімхат берген адам қайтыс болғаннан кейін, ол әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылғаннан кейін сенімхат бойынша сатқан жағдайларда;

6) заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе құрылтай құжаттарында шектелген қызмет мақсаттарына қайшы не оның органының жарғылық құзыретін бұза отырып мәміле жасаған жағдайларда.

4.1.2. Егер мәмілені жарамсыз деп тануға Сақтанушының (сақтандырылушының), пайда алушының заңсыз іс-әрекеттері негіз болып табылса, мәмілені жарамсыз деп тану нәтижесінде сақтандырылған мүлікке меншік құқығының тоқтатылуы сақтандыру жағдайы болып табылмайды.

4.1.3. Сақтандыру жағдайы сақтандырылған мүлікке меншік құқығы сақтандыру полисінің қолданылу мерзімі ішінде тоқтатылған кезде ғана орын алады.

4.1.4. Сақтандыру жағдайы сот шешімі заңды күшіне енген кезден бастап басталды деп танылады.

4.1.5. Сақтандырушы, соның негізінде сот шешімі қабылданған және заңды күшіне енген талап арызды сот полистің қолданылу кезеңінде қарауға қабылдаған жағдайларда ғана жауапты болады.

4.2.    Сақтандыру жағдайларының ерекшеліктері және сақтандырудың шектеуі.

4.2.1. Келесі жағдайлардың салдарынан болған жылжымалы мүлікке меншік құқығын тоқтату нәтижесінде туындаған залалдар өтелуге жатпайды және сақтандыру жағдайы болып табылмайды:

1) меншік иесінің сақтандырылған мүлікті иеліктен шығаруы;

2) меншік иесі сақтандырылған мүлікке меншік құқығынан бас тартса;

3) сақтандырылған мүліктің жойылуы, зақымдануы, бүлінуі;

4) меншік иесінің міндеттемелері бойынша мүліктен өндіріп алу;

5) заң актілеріне байланысты осы адамға тиесілі бола алмайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығарған кезде;

6) реквизициялау;

7) тәркілеу, мемлекет меншігіне алу;

8) күтімсіз ұсталған мәдени немесе тарихи құндылықтарды сатып алуға құқығы бар.

4.2.2. Сондай-ақ сақтандыру жағдайы деп танылмайды және сақтандыру төлемі, егер сақтандырылған мүлікке меншік құқығы келесі себептер бойынша тоқтатылса, төленбейді:

1)   ядролық жарылыстың, радиацияның және радиоактивті уланудың әсері;

2)   соғыс, басып кіру, әскери операциялар және/немесе арнайы операциялар, кез келген түрдегі әскери іс-қимылдар немесе әскери іс-шаралар және олардың салдарлары, азаматтық соғыс, революция, көтерілістер, билікті басып алу немесе басып алу, тұтқындау, бүлік, кез келген  түрдегі азаматтық толқулар, жаппай тәртіпсіздіктер, ереуілдер, локауттар және олардың  салдарлары, тәркілеу, тұтқындау әскери немесе азаматтық билік орындарының, сондай-ақ  санитарлық немесе карантиндік қызметтердің, үкіметтің, оның ішінде шет мемлекеттер  үкіметінің талап етуі бойынша мүлікті жою;

3)   саяси себептер бойынша террористік актілер мен құқыққа қарсы іс-әрекеттер;

4)   Сақтанушының, Пайда алушының не басқа мүдделі тараптың, оның жұмыскерлерінің, агенттерінің не мүлікке сеніп тапсырылуы мүмкін кез келген тұлғаның кез келген адал  емес/заңсыз әрекеті (алдау, жалғандық, жаңылыстыру, алаяқтық);

5)   қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының, пайда алушының не өзге де мүдделі тұлғалардың не олардың қызметкерлерінің сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс- әрекеттері;

6)   сақтандыру полисінде сақтандыру жағдайы ретінде көрсетілмеген оқиғалар;

7)   Сақтанушы, Пайда алушы, сол сияқты олардың қызметкерлері сақтандыру оқиғасымен  тікелей себепті байланыстағы қылмыстарды жасаған жағдайларда;

8)   Сақтанушының, Контрагенттің немесе Пайда алушының, сол сияқты олардың қызметкерлерінің алкогольдік, уытқұмарлық немесе есірткілік масаң күйдегі немесе басқа да

9)    масаң күйдегі іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) немесе оның салдарлары;

10)         мәмілеге қатысушы тұлғалардың (Сақтанушы, Пайда алушы), сол сияқты олардың  қызметкерлерінің, егер олар белгіленген құжаттармен расталмаса, арнайы рұқсаттарды талап ететін іс-әрекеттері;

11)         осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген тәуекелдерді қоспағанда, мемлекеттік органдардың өкімі бойынша сақтандырылған жылжымалы мүлікке тыйым салу немесе оны жою;

12)         сақтандыру полисінің қолданылуы басталған күні Сақтанушы немесе Сақтандырылушы білген немесе білуге тиіс болған, бірақ бұл туралы Сақтандырушыға хабарламаған факторға, жағдайға байланысты;

13)         Сақтанушының (Сақтандырылушының), Пайда алушының жосықсыз, қылмыстық әрекеті   немесе әрекетсіздігі салдарынан;

14)         Сақтанушының (Сақтандырылушының) жылжымалы мүлік және оған өз құқықтары туралы көрінеу жалған мәліметтер хабарлауы;

15)         Сақтанушының (Сақтандырылушының), Пайда алушының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жасаған кез келген іс-әрекеті (әрекетсіздігі);

16)         мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының заңсыз іс-әрекеттері (шешімдері, қаулылары, бұйрықтары) салдарынан;

17)         жұқпалы аурудың кез келген түріне байланысты тікелей немесе жанама шығындар (сонымен қоса, 2019 коронавирус ауруы (COVID-19) және оның кез келген мутациясы және түрлері);

18)         БҰҰ немесе саудалық немесе экономикалық санкциялар, Еуропалық Одақ, Ұлыбритания немесе АҚШ заңдары мен нормалары және өзге де уәкілеттелген халықаралық ұйымдардың санкциялары және нормативті актілері немесе қарар шығарудың шектеулеріне сәйкес Сақтандырушыға, оның нәтижесінде айыппұл салынған, қандай да бір санкция немесе нормативтік актілер туралы заңның бұзылуы;

19)         кибершабуыл, компьютерлік вирус, желінің бұзылуы салдарынан, т.б., және сервер, интернет бұлты, поративтік құрылғы, компьютер, интернет-ресурстарда сақталатын ақпараттық қауіпсіздіктің бұзылуы, дербес деректердің, құпия ақпараттың және жеке деректердің жоғалуы/кемуі.

20)         Асбест, асбест талшықтары  немесе асбесті бар кез келген өнімнің, сондай-ақ радиоактивті изотоптардың әсері (осы Ережелердің сақтандыру өнімдеріне қолданылуы кезінде).

4.2.3.     Сондай-ақ, Сақтандырушы келесілерге сақтандыру төлемін жүзеге асырмайды:

1) Сақтанушының немесе үшінші тұлғаның жанама коммерциялық ысыраптары, жіберіп алған пайда түріндегі залалдар (айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы және өсімпұл), яғни қарыз шарты бойынша тарап (Кредитор), егер оның құқығы бұзылмаса, дағдылы айналым жағдайларында алатын, алынбаған кірістер;

2) моральдық зиян;

3) мүліктің тауарлық түрін жоғалту;

4) сот және сараптама шығындары;

5) сақтандыру сомасынан асатын шығындар;

6) Пайда алушыға келтірілген, бірақ сақтандыру полисінде айтылмаған шығындар;

7) сақтандыру аумағының шегінен тыс жерлерде келтірілген залалдар;

8) сақтандыру жағдайына және оны кез келген уәкілетті органдарда дәлелдеуге байланысты істерді жүргізуге арналған шығыстар (мемлекеттік баждар, ксерокөшірмелерге арналған шығыстар, нотариалдық куәландыру, сараптама, адвокаттың, өкілдің, аудармашының қызметтеріне ақы төлеу);

9) Егер шығасыларға арналған шығыстар Сақтандырушының өтеуіне жататын залалдарды болғызбау немесе азайту мақсатында жүзеге асырылғанын қоспағанда, сот, сараптама шығындары.

5.      САҚТАНДЫРУ ПОЛИСТІҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ АУМАҒЫ

5.1. Сақтандыру полисі кемінде 12 (он екі) ай мерзімге ресімделеді.

5.2. Сақтандыру полисі сақтандыру полисінде көрсетілген мерзім ішінде қолданылады және сақтандыру сыйлықақысы төленген күннен кейінгі күннен бастап күшіне енеді.

5.3. Сақтандыру полисі бірінші туындаған жағдай бойынша сақтандыру төлемі жүзеге асырылған сәттен бастап өз қолданысын тоқтатады.

5.4. Сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңі сақтандыру полисінің қолданылу мерзімімен сәйкес келеді.

5.5. Егер сақтандыру полисінде өзгеше ескертілмесе, Қазақстан Республикасы сақтандырудың аумағы болып табылады.

6.       САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ ЖАСАТУ ЖӘНЕ РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ

6.1.  Сақтандыру полисін жасасу үшін Сақтанушы Сақтандырушыға белгіленген нысанда жазбаша өтініш береді.

6.2.  Сақтандыру полисі тараптардың бір құжат жасауы арқылы ресімделеді.

6.3.  Сақтандыру полисін ресімдеу кезінде Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуынан болатын ықтимал шығындардың мөлшерін айқындау үшін елеулі мәні бар, өзіне белгілі мән-жайларды, егер бұл мән-жайлар Сақтандырушыға белгілі болмаса және белгілі болуға тиіс болмаса, оның ішінде келесі мәліметтерді хабарлауға міндетті:

- сақтандырылған жылжымалы мүлікке қатысты үшінші тұлғалар тарапынан шағымдар туралы;

      - оған талап қою туралы.

6.4.  Сақтандыру полисін ресімдеу кезінде Сақтандырушы Сақтанушыдан мынадай құжаттарды:   сақтандырылатын мүлікке құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелерін, сот шешімін, меншік құқығын растайтын тиісті органның өкімін, тәуелсіз бағалау компаниясы жасаған жылжымалы мүлікті бағалау туралы актіні ұсынуды талап етуге құқылы.

6.5.  Сақтандыру полисін ресімдеу үшін Сақтандырушы Сақтанушыдан сақтандыру тәуекелін сипаттайтын қосымша құжаттарды (мәліметтерді) талап етуі мүмкін.

6.6. Сақтандырушы сақтандыру полисін ресімдеуден бұрын сақтандыру тәуекелін бағалау бойынша сақтандыру алдындағы зерттеу жүргізуге құқылы, оған мыналар кіреді:

- құқықтық зерттеу;

- сақтандырылатын мүлікпен жасалатын мәміленің сипаты мен себептері туралы, мәміленің тараптары туралы қосымша мәліметтер алу;

- сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын, сақтандыру мерзімі мен жауапкершілік мөлшерін ескере отырып, алынған барлық ақпаратты кешенді талдау.

6.7. Егер сақтандыру полисі Сақтандырушының қандай да бір сұрақтарына Сақтанушының жауаптары болмаған кезде ресімделсе, соңғысы тиісті мән-жайларды Сақтанушы хабарламаған негізде кейіннен полисті бұзуды немесе оны жарамсыз деп тануды талап ете алмайды.

6.8. Егер сақтандыру полисін ресімдегеннен кейін Сақтанушы сақтандыру шартын жасасу мақсатында Сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін бағалау және Сақтандырушының сақтандыру шартын жасасу туралы шешім қабылдауы үшін елеулі мәні бар мән-жайлар туралы көрінеу жалған мәліметтерді хабарлағаны анықталса, Сақтандырушы сақтандыру шартын жарамсыз деп тануды талап етуге құқылы.

6.9. Егер сақтандыру полисінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделгендермен салыстырғанда Сақтанушының жағдайын нашарлататын шарттар болса, осы заңнамалық актілерде белгіленген ережелер қолданылады.

6.10. Сақтандыру полисінде көрсетілуге жататын шарттардың толық еместігі үшін Сақтандырушы жауапты болады. Сақтандыру полисі бойынша оның жекелеген шарттарының толық болмауы салдарынан дау туындаған жағдайда, дау Сақтанушының пайдасына шешіледі.

7.      ТӘУЕКЕЛДІҢ ДӘРЕЖЕЛЕРІН ӨЗГЕРТУ

7.1. Сақтандыру полисін ресімдегеннен кейін Сақтанушының тәуекел дәрежесін арттыруға әкелетін қандай да бір іс-әрекеттерді қабылдауға немесе оған жол беруге құқығы жоқ.

7.2. Егер Сақтанушыға тәуекел дәрежесінің артуына алып келетін мән-жайлар туралы белгілі болса, ол бұл туралы Сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті.

7.3. Сақтанушы өзіне белгілі болған сәтте Сақтандырушыға сақтандыруға қабылданған тәуекелдердің барлық елеулі өзгерістері туралы, мысалы: мүлікті жалға немесе кепілге беру, мүлікті басқа тұлғаға беру, өндірісті тоқтату немесе оның сипатының елеулі өзгеруі туралы, ғимараттарды немесе құрылыстарды бұзу, қайта құру немесе қайта жабдықтау туралы, мүліктің бүлінуі, залалдар өтелуге жататынына және т. б. қарамастан, мүлікті жою туралы хабарлауға міндетті.

7.4. Жылжымалы мүлік меншікке немесе пайдалануға басқа тұлғаға ауысқан жағдайда Cақтандырушының бір жақты тәртіппен сақтандыру шартының қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.

7.5. Тәуекел дәрежесі жоғарылаған жағдайда Cақтандырушы сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату және сақтандырудың жаңа полисін ресімдеу жолымен қолданыстағы тәуекел дәрежесіне сәйкес келетін сақтандыру полисінің талаптарына өзгерістер енгізуді талап етуге немесе сақтандыру шартының қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

8.      ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

8.1.    Сақтандырушы міндетті:

1) Сақтанушыны сақтандыру ережелерімен таныстыруға және оның талабы бойынша Қағидалардың көшірмесін ұсынуға (жіберуге);

2) сақтандыру жағдайы басталған кезде осы Қағидаларда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру төлемін жүргізуге;

3) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге, Сақтанушымен/Пайда алушымен қатынастарда құпиялылықты қамтамасыз етуге, Сақтанушы/Пайда алушы және оның мүліктік жағдайы туралы мәліметтерді жария етпеуге;

4) Сақтанушыға/Пайда алушыға сақтандыру жағдайы кезінде залалды азайту үшін жұмсалған шығыстарын өтеуге;

5) Сақтанушы / Пайда алушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда, оларды жетіспейтін құжаттар туралы соңғы құжат қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, сақтандыру ережелерімен және сақтандыру полисімен көзделген өзге де әрекеттерді жасауға.

8.2.    Сақтандырушы құқылы:

1)             сақтандыру полисінің қолданылу мерзімі ішінде Сақтанушы сақтандыру тәуекелі туралы хабарлаған мәліметтердің сақтандыру шарттарының өзгергеніне-өзгермегеніне қарамастан, нақты мән-жайларға сәйкестігін тексеруге;

2)             қажет болған жағдайда құзыретті органдарға сақтандыру жағдайының басталу фактісі мен себебін растайтын тиісті құжаттар мен ақпаратты ұсыну туралы сұрау салу жіберуге құқылы. Егер құзыретті органдарда Сақтандырушыға сақтандыру төлемінен бас тартуға негіз болатын материалдар болса, барлық мән-жайлар анықталғанға дейін төлемді кейінге қалдыруға құқылы;

3) сақтандыру полисін ресімдегеннен кейін Сақтанушының, Сақтандырушыға Осы Қағидалардың 8.2. т-ң 1 тт.-да көрсетілген мән-жайлар туралы көрінеу жалған мәліметтерді хабарлау фактісі анықталған жағдайда, сақтандыру шартын жарамсыз деп тануды және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген салдарларды қолдануды талап етуге құқылы. Егер Сақтанушы үндемеген мән-жайлар жойылса, Сақтандырушы сақтандыру шартын жарамсыз деп тануды талап ете алмайды;

4) Сақтанушыға сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы хабарланған жағдайда, сақтандыру полисінің шарттарын өзгертуді немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге құқылы. Егер Сақтанушы Сақтандыру полисінің талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандырушы осы Ережелердің шарттарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген тәртіппен сақтандыру шартын бұзуды талап етуге құқылы;

5) Сақтанушы осы Ереженің 8.3. т-ң 4. т-да көзделген міндеттерді орындамаған жағдайда, сақтандыру шартын бұзуды және осы бұзудан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

6) Сақтанушыдан/Пайда алушыдан сақтандыру полисін ресімдеу кезінде немесе сақтандыру жағдайы басталған кезде қажетті құжаттарды талап етуге;

7) осы Қағидаларда, сақтандыру полисінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда сақтандыру төлемін жүзеге асырудан ішінара немесе толық бас тартуға;

8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

8.3     Сақтанушы міндетті:

1) егер бұл мән-жайлар Сақтандырушыға белгілі болмаса және белгілі болмауға тиіс болса, сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығын және оның басталуынан (сақтандыру тәуекелінен) болатын ықтимал залалдардың мөлшерін айқындау үшін елеулі маңызы бар, өзіне белгілі барлық мән-жайлар туралы Сақтандырушыға жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Сақтандыруға арналған өтініш-сауалнамада немесе сақтандыру полисін ресімдеу кезеңінде Сақтанушыға жіберілген Сақтандырушының жазбаша сұрау салуында айқын айтылған мән-жайлар елеулі деп танылады;

2) сақтандыру полисін ресімдеу кезінде және оның қолданылу кезеңінде меншік құқығын тоқтату нәтижесінде мүлікті жоғалту тәуекелін ерікті сақтандырудың барлық жасалған немесе жасалатын шарттары туралы Сақтандырушыға жазбаша түрде хабарлауға;

3) сақтандыру жағдайын болдырмау мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдауға;

4) сақтандыру полисінің қолданылу кезеңінде тез арада, 24 (жиырма төрт) сағат ішінде Сақтандырушыға сақтандыру полисін ресімдеу кезінде Сақтандырушыға хабарланған елеулі мән-жайларда өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Сақтандырушыға хабарлауға міндетті;

5) сақтандыру жағдайының басталуын дәлелдеу ауыртпалығын, сондай-ақ оған келтірілген залалдарды көтеруге, оның ішінде сараптама жүргізу, сарапшылардың оқиға болған жерге кетуі, мамандарды тарту және оларға консультация беру, қажетті құжаттарды жинау және т. б. жөніндегі шығыстарды көтеруге құқығы бар;

6) Cақтандыру полисімен белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге;

7) Cақтандырушыға мүлікті кедергісіз қарап-тексеруге және Cақтанушының / Пайда алушының осы мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттармен танысуға мүмкіндік беруге міндетті;

8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, осы Қағидаларда және сақтандыру полисінде көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

Сақтанушыға / Пайда алушыға талап қоюға немесе талап қоюға себеп болуы мүмкін оқиға туралы ақпаратты алған кезде Сақтанушы / Пайда алушы міндетті:

9) өзіне сақтандыру жағдайының басталғаны туралы белгілі болған немесе болуға тиіс кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы Сақтандырушыға жазбаша хабарлауға және оған сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға;

10) сақтандыру жағдайын болдырмау мақсатында қалыптасқан жағдайларда ақылға қонымды және қолайлы шараларды қолдануға міндетті. Тиісті шараларды қолдана отырып, Сақтанушы Сақтандырушының нұсқауларын, егер олар оған Сақтандырушымен хабарланса, орындауы керек;

11) егер жіберілген талап қою соттың қарауына қабылданса, ол туралы Сақтандырушыға 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға, оған талап арыздың көшірмесін және талап қоюға қатысы бар құжаттарды ұсынуға міндетті.

Сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы міндетті:

12) Сақтандырушы талап ететін ақылға қонымды мерзім ішінде істің мән-жайын анықтауға қандай да бір түрде әсер етуі мүмкін барлық жазбаларды, құжаттарды, жабдықты, құрылғыларды немесе заттарды өзгеріссіз және түзетусіз сақтауға;

13) егер Сақтандырушы өзінің уәкілетті адамдарын Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін тағайындауды қажет деп тапса, Сақтандырушы көрсеткен адамдарға сенімхат пен өзге де қажетті құжаттарды беруге міндетті;

14) егер Сақтанушыда талап қою бойынша сот талқылауының тоқтатылуын талап етуге немесе талап қою талаптарының мөлшерін азайтуға мүмкіндік болса, бұл туралы Сақтандырушыға хабарлауға және талап қою бойынша іс жүргізуді тоқтату немесе талап қою талаптарының мөлшерін азайту жөніндегі барлық қолжетімді шараларды қолдануға;

15) өтемақы төлемеуге, сақтандыру жағдайына байланысты қойылатын талаптарды ішінара немесе толық мойындамауға, сондай-ақ Сақтандырушының келісімінсіз осындай талаптарды реттеу бойынша қандай да бір тікелей немесе жанама міндеттемелерді өзіне қабылдамауға;

16) Сақтандырушыға құжаттарды беруге және Сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап қою құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық қажетті іс-әрекеттерді орындауға міндетті.

8.4.    Сақтанушы құқылы:

1) сақтандыру шарттарымен танысуға;

2) осы Қағидаларда және сақтандыру полисінде көзделген тәртіппен сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзуға;

3) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуына сотқа шағымдануға;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға.

8.5. Пайда алушы құқылы:

  1) сақтандыру шарттарымен танысуға;

  2) осы Қағидаларда және сақтандыру полисінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде   

  сақтандыру төлемін алуға;

  3) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуына сотқа шағымдануға;

  4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға.

9.      ЗАЛАЛДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ

9.1.    Сақтандырушы сақтандыру шарты бойынша нақты залал мөлшерінде, бірақ сақтандыру сомасынан аспайтын мөлшерде жауапты болады.
9.2.    Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы Ережеде және сақтандыру полисінде көзделген сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушының өтініші және Сақтанушының мүлікке меншік құқығын тоқтату туралы күшіне енген сот шешімі негізінде жүзеге асырады.
9.3.    Сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін Сақтанушы Сақтандырушыға келесіні ұсынады:

1)   сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуы туралы өтініш;

2)   сақтандыру жағдайының басталу фактісін, мән-жайлары мен себептерін, сондай-ақ нұқсан мөлшерін растайтын құзыретті органдар құжаттарының түпнұсқалары;

3)   мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттар (меншік құқығы туралы куәліктің нотариат куәландырған көшірмелері, мүлікке қатысты басқа да мәміленің шарты немесе құжаттамалық растамасы, мүлікті беру актісі, соттың заңды күшіне енген шешімі, тиісті органның өкімі және т. б.);

4)   соттың мөрімен куәландырылған сот қаулысын/шешімін қоса алғанда, мүліктің жоғалуына байланысты барлық шағым құжаттары;

5)   Сақтанушыға/Пайда алушыға залал келтіруге байланысты барлық шағым құжаттары;

6)   жеке куәліктің көшірмесі;

7)   заңды тұлғаның өкіліне берілген сенімхаттың түпнұсқасы, құрылтай құжаттарының көшірмелері: жарғы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, статистикалық карточка;

8)    сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын өзге де құжаттар және Cақтандырушының сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін қажетті мәліметтер.

9.4.    Сақтандырушы қажет болған жағдайда құқық қорғау органдарынан, банктерден және басқа кәсіпорындардан, сондай-ақ сақтандыру жағдайының мән-жайлары туралы ақпараты бар мекемелер мен ұйымдардан сақтандыру жағдайының басталуына байланысты мәліметтерді сұратады. Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталуының себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға құқылы.
9.5. Егер сақтандыру сомасы полисті жасау күніндегі мүліктің нақты құнынан аз болса, онда сақтандыру төлемі полисті жасау күніндегі мүліктің нақты құнына сақтандыру сомасының қатынасына пропорционалды түрде жүргізіледі.
9.6. Егер соттың шешімі бойынша Cақтанушыда / Пайда алушыда меншік құқығы тоқтатылған жағдайда:
1)       Мүлікке тұтастай тоқтатылғанда, онда сақтандыру төлемі толық сақтандыру сомасы мөлшерінде жүргізіледі;
2)       мүліктің бір бөлігіне тоқтатылса, оған қатысты сақтандыру төлемін Сақтандырушы меншік құқығы тоқтатылған мүліктің бір бөлігі құнының мүліктің толық құнына қатынасына барабар сақтандыру сомасының үлесі ретінде осы Қағиданың 9.5-тармақтың ережелерін қолдана отырып айқындайды.

9.7. Бірінші басталған сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан кейін сақтандыру шарты тоқтатылады.

9.8. Егер сақтандыру төлемі жоғары тұрған сатыдағы сот төмен тұрған соттың нәтижесінде күші жойылған қаулысын қайта қарағанға дейін жүзеге асырылған болса, онда сақтандыру төлемі жоғары тұрған сатыдағы соттың шешімі күшіне енген кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сақтандырушыға қайтарылуға тиіс.

9.9. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және сақтандыру төлемін жүзеге асыруға немесе сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Сақтанушыға/Пайда алушыға жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті.

9.10. Кез келген жағдайда, сот немесе басқа процесте, Сақтандырушы 4.2-тармақта көрсетілген ерекшеліктер негізінде сақтандыру төлемінен бас тартады, керісінше дәлелдеу ауыртпалығы Сақтанушыға/Пайда алушыға жүктеледі.

9.11. Егер сақтандыру жағдайының басталуына байланысты фактілер бойынша Сақтанушыға / Пайда алушыға қарсы қылмыстық іс қозғалса, сот процесі басталса немесе мүлікке құқыққа, Полис бойынша сақтандырылған Сақтанушының/Пайда алушының меншік құқығына қатысты әкімшілік тергеу жүргізілсе, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыруды тергеу (процесс) аяқталған немесе Сақтанушының/Пайда Алушының кінәсіздігі анықталған кезге дейін қалдыруға құқылы

9.12. Сақтандырушы сақтандыру төлемін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабына сәйкес жауапты болады.

10. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН (САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН) ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ, ТӘРТІБІ

10.1. Сақтандыру полисінің қолданылу кезеңінде Сақтанушы өзіне белгілі болған, сақтандыру полисін ресімдеу кезінде Cақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, Cақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті.

10.2. Сақтандыру полисіне барлық өзгерістер мен толықтырулар сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа сақтандыру полисін ресімдеу арқылы жүзеге асырылады.

10.3. Сақтандыру шарты (сақтандыру полисі) келесі жағдайларда тоқтатылады:

1) Cақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырған кезде, бұл ретте сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) тоқтату туралы хабарлама талап етілмейді;

2) Cақтанушының сақтандыру сыйлықақысын/кезекті сақтандыру жарнасын бөліп төлеу кезінде төлемеуі, бұл ретте сақтанушыға хабарлау талап етілмейді;

3)Сақтанушы өзіне белгілі болған, сақтандыру полисін ресімдеу кезінде Cақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы елеулі өзгерістер туралы Cақтандырушыға хабарлау міндетін орындамаған, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса не Сақтанушы сақтандыру полисі шарттарының өзгеруіне немесе тәуекел дәрежесінің ұлғаюына мөлшерлес сақтандыру сыйлықақысының қосымша төленуіне қарсы болса, бұл ретте сақтандыру шарты (сақтандыру полисі) сақтандыру полисін ресімдеген кезде тәуекел дәрежесінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туындаған кезден бастап тоқтатылған болып есептеледі;

4) Cақтанушының немесе Сақтандырушының талабы бойынша, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) бұзу;

5) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда тоқтатылады.

10.4. Сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) мерзімінен бұрын тоқтату ниеті туралы екі тарап бір-бірін полисті тоқтатудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар етуге міндетті.

10.5. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларында көзделген талаптар бойынша Cақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша сақтандыру шарты (сақтандыру полисі) мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Cақтандырушы Cақтанушыға сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 45% (қырық бес пайыз) мөлшерінде іс жүргізуге жұмсалған шығыстарды шегере отырып, полистің қолданысының аяқталмаған кезеңі үшін өзі төлеген сақтандыру сыйлықақысын/сақтандыру жарналарын қайтарады.

10.6. Полис Сақтанушының талабы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, егер бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында көрсетілген мән-жайларға байланысты болмаса, Cақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақылары қайтарылмайды.

11. СУБРОГАЦИЯ

11.1. Сақтандыру полисі бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырған Cақтандырушыға Сақтанушының/Пайда алушының келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға талап қою құқығы осы төленген сома шегінде ауысады. Сақтанушы / Пайда алушы сақтандыру төлемін алған кезде Сақтандырушыға осы талап ету құқығын іске асыру үшін қажетті барлық құжаттарды беруге міндетті.

11.2. Сақтанушы / Пайда алушы Сақтандырушыға өзінде бар барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге және осы талап ету құқығын суброгация тәртібімен жүзеге асыру үшін қажетті барлық формальдылықтарды орындауға міндетті. Егер Сақтанушы / Пайда алушы келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға өзінің талап қою құқығынан бас тартса немесе Сақтанушының/Пайда алушының осы құқықты беруіне (құжаттарды ұсынбауы) кедергі жасауы салдарынан осы құқықты жүзеге асыру мүмкін болмаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүргізу міндетінен босатылады, ал сақтандыру төлемі өтіп кеткен жағдайда Сақтанушы/Пайда алушы алған сақтандыру төлемін Сақтандырушыға қайтаруға міндетті.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сақтандыру полисі бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер тиісінше орындау еңсерілмейтін күштің, яғни төтенше және осы жағдайларда еңсерілмейтін мән-жайлардың салдарынан мүмкін болмағанын дәлелдесе, міндеттемелердің орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны үшін мүліктік жауаптылықта болмайды.

12.2. Форс-мажорлық жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, кез-келген сипаттағы соғыс немесе соғыс қимылдары, блокадалар, мемлекеттік органдардың тыйымдары.

12.3. Форс-мажорлық мән-жайлардың әсерін бастан кешіретін тарап осындай мән-жайлардың басталғаны туралы екінші тарапты 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

12.4. Форс-мажорлық жағдайлардың әрекеті құзыретті органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

13. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

13.1. Тараптар сақтандыру полисін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімдейді және орындайды.

13.2. Сақтандыру полисі бойынша барлық дауларды тараптар келіссөздер жүргізу жолымен және оларды келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған кезде – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының сот органдарында шешеді.

14. ҚОСЫМША ШАРТТАР

14.1. Өзінің қолымен Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы” №94-V ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1) Сақтандырушының "Мемлекеттік кредиттік бюро" акционерлік қоғамынан (бұдан әрі – Бюро) деректер алуына;

2) Бюроның Мемлекеттік Деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның бюроның Сақтанушы, Сақтандырылушы (Пайда алушы) және Сақтандырушыға Бюро арқылы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты беруіне.

4) Дербес деректерді трансшекаралық беруге және дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге;

5) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 830 бабының 4 тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуға: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "Nomad Digital Financial Services" ЖШС, Сақтандырушы қызметінің мақсаттарын Жалпы жүзеге асыру үшін.

14.2. Дербес деректерді сақтау мерзімін Сақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Сақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

14.3. Сақтанушы Сақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне, 14.1 т-ң 1), 5) т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

14.4. Сақтанушы 14.1 т.-ң 1), 5)-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

14.5. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеу арқылы осы Ереженің және сақтандыру полисінің талаптарымен танысқанын растайды және келіседі.

Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту