Сақтандыру тарифтері

Сақтандыру сыныбы бойынша ағымдағы сақтандыру тарифтері туралы ақпарат

 

Сақтандыру сыныбы Сақтандыру сыныптарының атауы Ағымдағы ТЭН
min% max%
203 Жазатайым жағдайлардан ерікті сақтандыру 0,12 22,04
Сақтанушының қайтыс болуы 0,012 2.204
Жазатайым оқиға нәтижесінде жарақат (зақым) және (немесе) денсаулыққа зиян келтіру 0,033 5,951
1 топ мүгедектігін белгілеумен еңбекке жарамдылықты жоғалту 0,007 1,323
2 топ мүгедектігін белгілеумен еңбекке жарамдылықты жоғалту 0,005 0,882
3 топ мүгедектігін белгілеумен еңбекке жарамдылықты жоғалту 0,004 0,661
мүгедектік белгіленбестен кәсіби жұмысқа қабілеттілігін жоғалту 0,002 0,441
Уақытша еңбекке жарамсыздық 0,047 8,376
Қосымша медициналық шығындар 0,012 2,204
204 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру
Амбулаториялық қызмет көрсету 0,92 21,71
Ауруханадағы көмек және шұғыл хирургиялық операциялар 0,23 5,37
Жедел медициналық жәрдем 1,45 17,6
Ауруханадағы көмек және жоспарлы көрсетімдер бойынша хирургиялық операциялар 1,29 30,42
Стоматологиялық емдеу 8,91 62,4
204 ҚР тысқары жерлерге шығатын және ҚР аумағына келетін адамдардың медициналық шығындарын ерікті сақтандыру
Амбулаториялық көмек 0,0655 2,0956
Ауруханада көмек 0,1079 3,4547
Стоматологиялық көмек 0,6318 20,2237
Жедел медициналық жәрдем 0,684 21,8949
Сақтанушының денесін арнайы халықаралық тасымалдау және/немесе эвакуациялау 0,002 0,0644
301 Автомобиль көлігін сақтандыру
Жалпы салмағы 3,5 тоннаға дейін көлік құралдарының тарифтік мөлшерлемесін есептеу үшін (Жолаушы). 0,24 23,08
Жалпы салмағы 3,5 тоннадан асатын көлік құралдарының тарифтік мөлшерлемесін есептеу үшін (Жүк, Автобустар). 0,19 18,46
Жалпы пайдаланымдағы жолдарда жүрмейтін көлік құралдарының тарифтік мөлшерлемесін есептеу үшін (Арнайы техника, Тіркеме). 0,08 7,85
"Каско ЖКО" бағдарламасы, Жалпы салмағы 3,5 тоннаға дейін көлік құралдарының тарифтік мөлшерлемесін есептеу үшін (Жолаушы). 0,08 7,50
"Каско ЖКО" бағдарламасы, Жалпы салмағы 3,5 тоннадан асатын көлік құралдарының тарифтік мөлшерлемесін есептеу үшін (Жүк, Автобустар). 0,06 6,00
302 Темір жол көлігін сақтандыру 0,03 8,43
303 Әуе көлігін сақтандыру 0,18 10,55
304 Су көлігін сақтандыру 0,15 26,80
306 Жүктерді сақтандыру 0,0127 14,887
307 Мүлікті сақтандыру
Жылжымайтын мүлікке (ғимараттар, құрылыстар, құрылыс объектілері). Оның ішінде ҚМЖ. 0,01 12,33
Жылжымалы мүлік, жабдықтар және ТМҚ. 0,016 13,53
Электрондық құрылғылар үшін (гаджеттер, смартфондар, планшеттер) 1,50 22,54
308 Автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 0,03 10,34
309 Әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 0,02 10,91
310 Су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 0,02 10,55
312 Кәсіби жауапкершілікті ерікті сақтандыру
Кеден өкілі (брокер) АҚЖ 0,1 9,14
Көлік операторы/тасымалдаушы АҚЖ (В-Т) 0,06 9,14
Аудиторлар АҚЖ (В-АУД) 0,08 9,37
Қойма иелері АҚЖ (В-СВХ) 0,06 9,14
Күзетшілер АҚЖ (В-ОХ) 0,08 9,5
Бағалаушылар АҚЖ (В-ОЦ) 0,04 9,37
Астық қабылдау кәсіпорындары АҚЖ (В-ХПП) 0,06 9,37
Дәрігерлер АҚЖ (В-МЕД) 0,08 9,37
Жеке сот орындаушылары (В-ЧСИ) 0,04 9,37
Әуежай қызметі 0,012 7,61
Басқа мамандықтар 0,04 9,37
313 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру 0,03 14,69
Қоршаған ортаға зиян келтіргені үшін (В-Э) 0,04 9,57
Зияткерлік меншік объектісінің алдындағы құқық иеленуші АҚЖ (тауар белгісі, В-ТЗ) 0,02 7,34
Жұмыс беруші АҚЖ (В-ДОР) 0,02 7,34
Көршілер алдындағы АҚЖ (В-С) 0,02 7,34
Жалға беруші алдындағы АҚЖ (В-АР) 0,02 7,34
Келісімшарт бойынша АҚЖ (В-Д) 0,02 7,34
Қауіпті объектілер иелерінің АҚЖ (В-ДОП) 0,03 14,69
Лауазымды тұлға АҚЖ (В-ДО) 0,03 14,69
Өнім сапасы үшін АҚЖ 0,03 14,69
314 Несиені ерікті сақтандыру 0,35 14,17
316 Кепілдер мен кепілдіктерді ерікті сақтандыру 0,29 10,18
317 Басқа қаржылық шығындардан ерікті сақтандыру 0,02 18,84
318 Қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру (311-314 сыныптарды қоспағанда) 0,03 18,39
319 Титулды сақтандыру 0,04 5,23

Сақтандыру сыныбы бойынша ағымдағы сақтандыру тарифтері туралы ақпарат 2020 жыл

 

Информация о размерах страховых тарифов по классам страхования на 2020 г.

Класс страхования Наименование классов страхования Действующее ЭОТ
min% max%
203 Добровольное страхование от несчастных случаев  0,11 9,90
Смерть Застрахованного  0,011 0,99
Травма (увечье) и (или) вред здоровью в результате несчастного случая  0,030 2,672
Полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности 0,007 0,594
Полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности 0,004 0,396
Полная утрата тудоспособности с установлением 3 группы инвалидности 0,003 0,297
утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности 0,002 0,198
Временная нетрудоспособность 0,042 3,761
  Дополнительные медицинские расходы 0,011 0,990
204 Добровольное страхование на случай болезни
Амбулаторное обслуживание  0,91 22,01
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям 0,22 5,22
Скорая медицинская помощь 1,45 17,6
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям 1,22 29,57
Стоматологическое лечение  10,19 71,3
204 Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК
Амбулаторная помощь 0,0644 2,0630
Помощь в стационаре 0,1019 3,2610
Стоматологическая помощь 0,7219 23,1091
Скорая медицинская помощь 0,6873 22,0020
Специальная международная транпортировка и/или эвакуация тела Застрахованного 0,0027 0,0865
301 Страхование автомобильного транспорта
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой).  0,61 16,07
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). 0,37 9,64
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы). 0,09 2,41
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой).  0,4 10,45
  Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). 0,24 6,27
302 Страхование железнодорожного транспорта 0,03 8,36
303 Страхование воздушного транспорта 0,19 10,32
304 Страхование водного транспорта 0,16 27,63
306 Страхование грузов 0,0145 10,378
307 Страхование имущества
Для недвижимого имущества ( здания, сооружения, объекты строительства). Влючая СМР. 0,02 12,16
Для движимого имущества, оборудования и ТМЦ. 0,04 6,24
Для электронных устройств (гаджетов, смартфонов, планшетов) 1,24 20,39
308 Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 0,03 10,07
309 Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта 0,02 6,31
310 страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта 0,02 6,1
312 Добровольное страхование профессиональной ответственности    
ГПО таможенного представителя (брокера) 0,1 9,14
ГПО транспортного оператора/перевозчика (В-Т) 0,06 9,14
ГПО аудиторов (В-АУД) 0,08 9,37
ГПО владельцев складов (В-СВХ) 0,06 9,14
ГПО охранников (В-ОХ) 0,08 9,5
ГПО оценщиков (В-ОЦ) 0,04 9,37
ГПО хлебоприемных предприятий (В-ХПП) 0,06 9,37
ГПО медики (В-МЕД) 0,08 9,37
ГПО частных судоисполнителей (В-ЧСИ) 0,04 9,37
Иные профессии 0,04 9,37
313 Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности  0,04 9,53
За причинение вреда окружающей природной среде (В-Э) 0,075 8,28
ГПО правообладателя перед объектом интеллектуальной собственности (товарный знак, В-ТЗ) 0,021 4,77
ГПО работодателя (В-ДОР) 0,021 4,76
ГПО перед соседями (В-С) 0,021 4,77
ГПО перед аредодателем (В-АР) 0,021 4,77
ГПО по договору (В-Д) 0,021 4,77
ГПО владельцев опасных объектов (В-ДОП) 0,04 9,53
ГПО должностных лиц (В-ДО) 0,04 9,53
ГПО за качество продукции 0,04 9,53
314 Добровольное страхование займов 0,22 12,21
316 Добровольное страхование гарантий и поручительств 0,29 10,18
317 Добровольное страхование от прочих финансовых убытков 0,02 18,52
318 Страхование убытков финансовых организаций (за исключением классов 311-314) 0,03 10,05
319 Титульное страхование 0,06 5,23

Сақтандыру сыныбы бойынша ағымдағы сақтандыру тарифтері туралы ақпарат 2019 жыл

 

Информация о размерах страховых тарифов по добровольным классам страхования 2019 г.

Вид страхового продукта

Минимальная тарифная ставка в % от  

страховой суммы

Максимальная тарифная ставка в % от

страховой суммы

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой).

0,61

16,07

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы).

0,37

9,64

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы).

0,09

2,41

Страхование автомобильного транспорта

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой).

0,61

16,07

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы).

0,37

9,64

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы).

0,09

2,41

Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой).

0,4

10,45

Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы).

0,24

6,27

Страхование железнодорожного транспорта

0,03

8,36

Страхование воздушного транспорта

0,19

10,32

Страхование водного транспорта

0,16

27,63

Страхование грузов

0,0145

10,378

Страхование имущества

Для недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты строительства). Влючая СМР.

0,02

12,16

Для движимого имущества, оборудования и ТМЦ.

0,04

6,24

Для электронных устройств (гаджетов, смартфонов, планшетов)

1,24

20,39

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта

0,03

10,07

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта

0,02

6,31

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта

0,02

6,1

Добровольное страхование профессиональной ответственности

ГПО таможенного представителя (брокера)

0,1

9,14

ГПО транспортного оператора/перевозчика (В-Т)

0,06

9,14

ГПО аудиторов (В-АУД)

0,08

9,37

ГПО владельцев складов (В-СВХ)

0,06

9,14

ГПО охранников (В-ОХ)

0,08

9,5

ГПО оценщиков (В-ОЦ)

0,04

9,37

ГПО хлебоприемных предприятий (В-ХПП)

0,06

9,37

ГПО медики (В-МЕД)

0,08

9,37

ГПО частных судоисполнителей (В-ЧСИ)

0,04

9,37

Иные профессии

0,04

9,37

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности

0,04

9,53

За причинение вреда окружающей природной среде (В-Э)

0,075

8,28

ГПО правообладателя перед объектом интеллектуальной собственности (товарный знак, В-ТЗ)

0,021

4,77

ГПО работодателя (В-ДОР)

0,021

4,76

ГПО перед соседями (В-С)

0,021

4,77

ГПО перед аредодателем (В-АР)

0,021

4,77

ГПО по договору (В-Д)

0,021

4,77

ГПО владельцев опасных объектов (В-ДОП)

0,04

9,53

ГПО должностных лиц (В-ДО)

0,04

9,53

ГПО за качество продукции

0,04

9,53

Добровольное страхование займов

0,22

12,21

Добровольное страхование гарантий и поручительств

0,29

10,18

Добровольное страхование от прочих финансовых убытков

0,02

18,52

Страхование убытков финансовых организаций (за исключением классов 311-314)

0,03

10,05

Титульное страхование

0,06

5,23

Добровольное страхование на случай болезни

 

 

Амбулаторное обслуживание

0,91%

22,01%

обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям

0,22%

5,22%

скорая медицинская помощь

1,45%

17,6%

обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям

1,22%

29,57%

стоматологическое лечение

10,19%

71,3%

Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК

амбулаторная помощь

0,0644%

2,0630%

помощь в стационаре

0,1019%

3,2610%

стоматологическая помощь

0,7219%

23,1091%

скорая медицинская помощь

0,6873%

22,0020%

специальная международная транспортировка и/или эвакуация тела Застрахованного

0,0027%

0,0865%

Среднее

0,31564%

10,10432%

Добровольное страхование от несчастных случаев

0,11%

9,90%

смерть Застрахованного

0,011%

0,99%

Травма (увечье) и(или) вред здоровью в результате несчастного случая

0,030%

2,672%

полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности

0,007%

0,594%

полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности

0,004%

0,396%

полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности

0,003%

0,297%

утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности

0,002%

0,198%

временная нетрудоспособность

0,042%

3,761%

дополнительные медицинские расходы

0,011%

0,990%

 

Сақтандыру сыныбы бойынша ағымдағы сақтандыру тарифтері туралы ақпарат 2018 жыл

 

Информация о размерах страховых тарифов по добровольным классам страхования 2018 г.

Вид страхового продукта

Минимальная тарифная ставка в % от  

страховой суммы

Максимальная тарифная ставка в % от

страховой суммы

Добровольное страхование автомобильного транспорта

0,61%

16,07%

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн.

0,37%

9,64%

Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования.

0,09%

2,41%

Добровольное страхование железнодорожного транспорта

0,03%

8,36%

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности воздушного транспорта

0,02%

6,31%

Добровольное страхование воздушного транспорта

0,19%

10,32%

Добровольное страхование водного транспорта

0,16%

27,63%

Добровольное страхование грузов

0,0145%

10,3780%

Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения.

0,0036%

2,5945%

С ответственностью за частную аварию

0,0097%

6,9533%

С ответственностью за риски хранения

0,0012%

0,8302%

Добровольное страхование имущества

 

 

Для зданий, сооружений, объектов строительства.

0,02%

12,16%

Для технологических линий, станков, оснастки, производственного оборудования, машин, механизмов, средств оргтехники, инвентаря, мебели и т.д.

0,04%

6,24%

Для электронных гаджетов (устройств), смартфонов, планшетов от внешних механических повреждений (боя экрана)

1,24%

20,39%

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта

0,03%

10,07 %

Добровольное страхование гражданско- правовой ответственности владельцев водного транспорта

0,02%

6,10%

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда

0,04%

9,53%

За причинение вреда окружающей природной среде

0,075%

8,28%

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности за предоставление профессиональных услуг (работ)

Строители

0,21%

9,10%

Аудиторы

0,23%

8,98%

Охранники

0,14%

9,99%

Оценщики

0,09%

8,98%

Таможенные брокеры

0,22%

12,65%

Медицинские работники

0,20%

6,73%

Юристы

0,23%

8,98%

Добровольное страхование займов

0,22%

12,21%

Добровольное страхование гарантий и поручительств

0,29%

10,18%

Добровольное страхование от прочих финансовых убытков

0,02%

18,52%

Добровольное страхование убытков финансовых организаций

0,03%

10,05%

Добровольное титульное страхование

0,06%

5,23%

Добровольное страхование на случай болезни

 

 

Амбулаторное обслуживание

0,91%

22,01%

обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям

0,22%

5,22%

скорая медицинская помощь

1,45%

17,6%

обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям

1,22%

29,57%

стоматологическое лечение

10,19%

71,3%

Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК

амбулаторная помощь

0,0644%

2,0630%

помощь в стационаре

0,1019%

3,2610%

стоматологическая помощь

0,7219%

23,1091%

скорая медицинская помощь

0,6873%

22,0020%

специальная международная транспортировка и/или эвакуация тела Застрахованного

0,0027%

0,0865%

Среднее

0,31564%

10,10432%

Добровольное страхование от несчастных случаев

0,11%

9,90%

смерть Застрахованного

0,011%

0,99%

Травма (увечье) и(или) вред здоровью в результате несчастного случая

0,030%

2,672%

полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности

0,007%

0,594%

полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности

0,004%

0,396%

полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности

0,003%

0,297%

утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности

0,002%

0,198%

временная нетрудоспособность

0,042%

3,761%

дополнительные медицинские расходы

0,011%

0,990%

 


Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту