Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру Ережелеріне қосымша (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған) /

Приложение к Правилам страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz)Өнім бойынша шарттар

АДВОКАТТАРДЫҢ КӘСІБИ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ

Условия по продукту

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТОВ


Бұл шарттар Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылады (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) және сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы жасалған адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша өзара қарым-қатынасты сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу арқылы реттейді

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Правил страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz), и регулируют взаимоотношения между страховщиком и страхователем по заключенному договору страхования профессиональной ответственности адвокатов, путем оформления страхового полиса в электронном виде

Сақтандыру жағдайы

Шарт бойынша сақтандыру жағдайы болып, шартқа сәйкес заң көмегін көрсету кезінде заң көмегі көрсетілген үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу үшін Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің туындау фактісі болып табылады. Кәсіби қателіктер деп төмендегілер ұғылады:

1) рәсімдік мерзімдерді өткізіп алу;

2) құжаттарды дұрыс емес рәсімдеу;

3) шартқа сәйкес заң көмегi көрсетiлетiн тұлғаны жасалған заңды әрекеттердің өзіне зиян келтірген зардаптары туралы хабарламау;

4) заң көмегін көрсету үшін сақтанушы (сақтандырылған тұлға) клиенттен алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;

5) адвокаттық құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз жария ету.

Егер шартқа сәйкес заңгерлік көмек көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген зиян Сақтанушының (сақтандырылған адамның) кәсіби міндеттерін байқаусызда бұзуының салдарынан болса, сақтандыру жағдайы орын алған деп есептеледі.

- Сақтанушының жәбiрленушiге зиян келтiргенi үшiн жауапкершiлiгiнiң орын алу фактiсi Сақтанушының жәбірленушінің зиянды өтеу туралы талаптарын өз еркімен негізделген деп тануы және Сақтанушының талаптарды мойындауымен сақтандырушының келісімі немесе Сақтанушының жәбірленушіге келтірген зиянды өтеу туралы заңды күшіне енген сот шешімі негізінде анықталады.

- Пайда алушыға зиян келтіру нәтижесінде Сақтанушының міндеттемелері бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің туындау фактісі сақтандыру жағдайы деп танылады, егер:

1)    Пайда алушының мүліктік мүдделеріне зиян келтіру Сақтанушының қызметін жүзеге асырумен тікелей себепті байланыста болса;

2)    нәтижесінде зиян келтірілген заңсыз әрекет (әрекетсіздік) Шарттың қолданылу кезеңінде жасалған болса;

3)             Пайда алушының залалды өтеу туралы жазбаша талабы Сақтанушыға Шарттың қолданылу мерзімі ішінде немесе Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде (немесе, егер дау сот тәртібімен шешілсе, залалды өтеу туралы талапты жәбірленуші сотқа Шарттың қолданылу мерзімі ішінде немесе Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде берілсе.

Страховой случай

Страховым случаем по Договору является факт наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при оказании юридической помощи.

Под профессиональными ошибками понимаются:

1) пропуск процессуальных сроков;

2) неправильное оформление документов;

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, о последствиях совершаемых юридических действий, повлекших причинение ему вреда;

4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической помощи;

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну.

Страховой случай считается наступившим, если вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, явился следствием неумышленного нарушения Страхователем (застрахованным лицом) профессиональных обязанностей.

- Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда потерпевшему устанавливается на основании признания Страхователем в добровольном порядке требований потерпевшего о возмещении вреда обоснованными и согласия Страховщика с признанием требований Страхователем или на основании вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем потерпевшему.

- Факт наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по обязательствам вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю признается страховым случаем при условии, что:

1)    причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателя находится в прямой причинной связи с осуществлением Страхователем своей деятельности;

2)    неправомерное действие (бездействие), вследствие которого был причинен вред, совершено в период действия Договора;

3)    письменное требование о возмещении вреда Выгодоприобретателем предъявлено Страхователю в период действия Договора или в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока действия Договора (или исковое заявление с требованием о возмещении вреда подано потерпевшим в суд в период действия Договора или в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока действия Договора – в случае если спор решается в судебном порядке).

1. ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР

1.1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1)     пайда алушы – Шартқа сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға;

2) сақтандырушы - сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар, сақтандыру жағдайы басталған кезде Шарт пайдасына жасалған тұлғаға (Пайда алушыға) Шартта айқындалған мөлшерде сақтандыру төлемін (сақтандыру сомасы) жүзеге асыруға міндетті заңды тұлға;

3) Сақтандырушымен Шартты жасасқан адвокат;

4) сақтандырылушы - өзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға. Шартта Сақтанушы бір мезгілде Сақтандырылушы болып табылады;

5) сақтандыру объектісі - шартқа сәйкес заңгерлік көмек көрсетілетін үшінші тұлғаларға іс-әрекеттерін орындау нәтижесінде келтірілген залалды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндеттемесіне байланысты Сақтанушының (Cақтандырылушының) мүліктік мүдделері;

6) сақтандыру сомасы - сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы туындаған кезде Сақтандырушының жауапкершілігінің ең жоғары сомасын білдіретін ақша сомасы;

7) сақтандыру сыйлықақысы – Сақтанушы Сақтандырушыға Шартта айқындалған мөлшерде Пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелерді қабылдағаны үшін төлеуге міндетті ақша сомасы;

8) сақтандыру төлемі - сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру сомасы шегінде Сақтандырушы пайда алушыға төлейтін ақша сомасы;

9) үшінші тұлға – заң консультантының кәсіптік міндеттерін орындауы кезінде мүліктік мүдделеріне нұқсан келтірілген, Шарттың тарапы болып табылмайтын тұлға.

10) сақтандыру мүддесі – жинақтаушы сақтандыру шартында көзделуі мүмкін жағдайларды қоспағанда, сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) тәуекелдердің алдын алудағы және сақтандыру жағдайының басталуын болдырмаудағы мүліктік мүддесі.

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. В настоящих условиях используются следующие основные понятия:

1) выгодоприобретатель – лицо, которое в соответствии с Договором является получателем страховой выплаты;

2) страховщик – юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности, обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), в пределах определенной настоящим Договором суммы (страховой суммы);

3) страхователь – адвокат, заключивший Договор со Страховщиком;

4) застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование. В договоре Страхователь одновременно является Застрахованным.

5) объект страхования – имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате осуществления деятельности;

6) страховая сумма – сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая;

7) страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Выгодоприобретателю в размере, определенном Договором;

8) страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая;

9) третье лицо – лицо, не являющееся стороной Договора, имущественным интересам которого причинен вред при выполнении адвокатом профессиональных обязанностей;

10) страховой интерес - имущественный интерес страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) в предотвращении рисков и недопущении наступления страхового случая, за исключением событий, которые могут быть предусмотрены по договору накопительного страхования.

2.ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Сақтандырушы құқылы:

1)    құзіретті ұйымдардан сақтандыру жағдайының басталуын растайтын құжаттарды сұратуға;

2)     сақтандыру жағдайы басталған кезде келтiрiлген зиянның мөлшерiн анықтауға және сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн анықтауға;

2-1) Сақтандырушы «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Сақтанушының жосықсыз әрекет белгілерін анықтаған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруды күнтізбелік 30 (отыз) күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы, сақтандыру төлемін тоқтата тұру туралы хабарлама сақтанушыға (пайда алушыға) тиісті тексеру жүргізілетіндігі көрсетіле отырып, тоқтатыла тұрған күннен кейінгі күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс;

3)    Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттер жасауға

2.2. Сақтандырушы міндетті:

1) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

2) сақтандыру сыйлықақысын Сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қолма-қол ақшасыз төлеу мүмкіндігін қамтамасыз етуге (сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасқан жағдайда);

3) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемiн жүзеге асыруға;

4) өзі тартатын бағалаушының (тәуелсіз сарапшының) қызметтерін төлеуге;

5) сақтандыру жағдайының басталу фактісін және Сақтандырушы өтеуге тиіс төлем мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге хабарлауға;

6) Сақтанушы немесе пайда алушы болып табылатын үшінші тұлға сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда, Сақтандырушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтанушыға жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша хабарлауға;

7) Сақтанушының (Пайда алушының) өтінішін алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сақтанушының (Пайда алушының) өтінішін қарауға және дауды одан әрі шешу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап беруге;

8) Cақтанушыдан (Пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса берілетін құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру омбудсманына қайта жіберуге;

9) Сақтандырушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Шартта көзделген өзге де міндеттері болады.

2.3. Сақтанушы құқылы:

1) Сақтандырушыдан Шарт бойынша сақтандыру талаптарын, өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2) Сақтандырушыға (оның iшiнде филиал, өкiлдiк арқылы) талаптарды көрсете отырып және оның талаптарын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтiнiш жiберуге немесе сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның Сақтандырушы арқылы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі арқылы) өтiнiш жiберуге немесе заң консультанттарының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартынан туындайтын дауларды шешу үшін сотқа жіберуге;

3) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға.

2.4. Сақтанушы міндетті:

1) Шартпен орнатылған мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге;

2) сақтандыру жағдайынан болған залалдарды азайту бойынша шаралар қабылдауға;

3) дереу, бірақ үшінші тұлғаның заң көмегін көрсету кезінде келтірілген зиянды өтеу туралы талап қоюы туралы өзіне белгілі болғаннан бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, бұл туралы Сақтандырушыны қолжетімді тәсілмен (ауызша, жазбаша) хабардар етуге міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен (жетпіс екі сағат ішінде) жазбаша расталуға тиіс. Егер Сақтанушыда дәлелді себептермен аталған іс - әрекеттерді орындау мүмкіндігі болмаса, ол мұны құжатпен растауы тиіс;

4) сақтандыру Шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдаяттарда орын алған өзіне мәлім айтарлықтай өзгерістер туралы, егер мұндай өзгерістер сақтандыру қаупінің артуына айтарлық әсер ететін болса, Сақтандырушыға дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей хабарлауға;

5) Сақтандырушыға сақтандыру төлемін алуға қажетті барлық құжаттарды беруге;

6) сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті ақпаратты (шығындар тарихы, Сақтанушының жеке басын куәландыратын және оның заң консультанты ретіндегі өкілеттігін растайтын құжаттар) ұсынуға;

7) сақтандыру жағдайы бойынша құжаттаманы, оның ішінде заң консультанты қызметіне ақы төленгенін растайтын құжаттарды ұсынуға;

8) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға.

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Страховщик вправе:

1)    запрашивать у компетентных организаций документы, подтверждающие факт наступления страхового случая;

2)    при наступлении страхового случая, определять размер причиненного вреда и определять сумму страховой выплаты;

2-1) приостановить осуществление страховой выплаты на срок до 30 (тридцати) календарных дней при установлении (выявлении) признаков недобросовестного поведения Страхователя согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» с направлением уведомления о приостановлении страховой выплаты страхователю (выгодоприобретателю), с указанием о проведении соответствующей проверки не позднее дня, следующего за днем приостановления;

3)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

2.2. Страховщик обязан:

1)    обеспечить тайну страхования;

2)    предоставить возможность оплаты страховой премии безналичным способом через интернет-ресурс Страховщика (в случае заключения договора страхования в электронной форме);

3)    при наступлении страхового случая, произвести страховую выплату;

4)    оплатить услуги привлекаемого им оценщика (независимого эксперта);

5)    при недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер подлежащего возмещению Страховщиком вреда, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения сообщить об этом заявителю с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов;

6)    в случае непредставления Страхователем или третьим лицом, являющимся Выгодоприобретателем, всех документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, Страховщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Страхователя о недостающих документах;

7)    при получении от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления рассмотреть требования Страхователя (Выгодоприобретателя) и предоставить письменный ответ с указанием дальнейшего порядка урегулирования спора в течение 5 (пяти) рабочих дней;

8)    при получении от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления, направляемого страховому омбудсману, перенаправить данное заявление, а также прилагаемые к нему документы страховому омбудсману в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения;

9)    Страховщик имеет иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и Договором.

2.3. Страхователь вправе:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    направить Страховщику (в том числе через филиал, представительство) письменное заявление с указанием требований и приложением документов, подтверждающих его требования, либо направить заявление страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману либо через Страховщика, в том числе его филиал, представительство) или в суд для урегулирования споров, возникающих из договора страхования профессиональной ответственности адвоката;

3)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

2.4. Страхователь обязан:

1)    уплатить страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;

2)    принимать меры к уменьшению убытков от страхового случая;

3)    незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, как ему стало известно о факте, предъявления третьим лицом требований о возмещении вреда, причиненного при оказании юридической помощи, уведомить об этом Страховщика доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно. Если Страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;

4)    незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

5)    предоставить Страховщику все документы, необходимые для получения страховой выплаты;

6)    предоставлять информацию, необходимую для заключения договора страхования (историю убытков, документы, идентифицирующие Страхователя и подтверждающие его полномочия адвоката);

7)    предоставлять документацию по страховому случаю, в том числе документы, подтверждающие оплату услуг адвоката;

8)    совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮРГІЗУ ШАРТЫ МЕН ТӘРТІБІ

 

3.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемін Сақтанушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау үшін қажетті соңғы құжатты ұсынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, бірақ күту мерзімі аяқталғаннан ерте емес жүргізуге міндетті.

3.2. Сақтандырушыға сақтандыру төлемін төлеу туралы талапты Сақтанушы немесе үшінші тұлға сақтандыру жағдайының басталғанын растайтын құжаттармен бірге жазбаша нысанда ұсынады.

3..3 Сақтандыру төлемі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады.

3.4. Сақтандыру жағдайының болғанын, сондай-ақ оның салдарынан келтірілген залалдарды дәлелдеу Сақтанушыға (пайда алушыға, сақтандырылушыға) жүктеледі.

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

3.1. Страховщик обязан осуществить страховую выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления Страхователем последнего документа, необходимого для принятия решения об осуществлении страховой выплаты, но не ранее окончания периода ожидания.

3.2. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем либо третьим лицом в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая.

3.3. Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

3.4. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на Страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

4.САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮРГІЗУДЕН БОСАТУ НЕГІЗДЕРІ

4.1. Сақтандыру жағдайы төмендегілердің салдарынан болған жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүргізуден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1)   қажетті қорғану және (немесе) асқан қажеттілік күйінде жасалған әрекеттерден өзге, сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған немесе оның орын алуына ықпал ететін Сақтанушының, Сақтандырылушының және (немесе) Пайда алушының қасақана іс-әрекеттері;

2)   Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен орнатылған тәртіпте, сақтандыру жағдайымен себеп-салдарлық байланыстылығы бар қасақана қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық деп танылған Сақтанушының, Сақтандырылушының және (немесе) Пайда алушының әрекеттері.

3)   сақтандыру жағдайының басталуына бағытталған немесе оның басталуына ықпал ететін үшінші тұлғалардың әрекеттері;

4)   Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен орнатылған тәртіпте, сақтандыру жағдайымен себеп-салдарлық байланыстылығы бар қасақана қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық деп танылған үшінші тұлғалардың әрекеттері.

4.2. Сондай-ақ, Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуының негізін төмендегілер де құрауы мүмкін:

1) сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы адвокаттар алқасының белсенді мүшесі болмаған немесе оның мүшелігі тоқтатылған;

2) сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушының адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған;

3) Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы көрінеу жалған ақпарат беруі;

4) Сақтанушының сақтандыру жағдайынан болған залалдарды азайту бойынша шараларды қасақана қолданбауы;

5) Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеп-тексеруге және келтiрiлген залал мөлшерiн белгiлеуге кедергi келтiруi;

6) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыны хабардар етпеуі;

7) Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап қою құқығынан бас тартуы, сондай-ақ сақтандырушыға талап ету құқығын беру үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушыға беруден бас тартуы. Егер сақтандыру төлемі төленген болса, сақтандырушы оны толық немесе ішінара қайтаруды талап етуге құқылы;

8) заңнамалық актілерде көзделген өзге де жағдайлар.

4.3. Сақтандыру жағдайының орын алуы туралы Сақтандырушыға хабарламау немесе уақытылы хабарламау, оған сақтандыру төлемінен бас тарту құқығын береді,егер Сақтандырушының сақтандыру жағдайы туралы дер кезінде білгендігі дәлелденбесе немесе Сақтандырушының бұл туралы ақпаратының болмауы оның сақтандыру төлемін төлеу жөніндегі міндеттемесіне әсер ете алмайтын болса.

4.4. Сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуға негіз болған жағдайда, Сақтандырушы құжаттарды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемі туралы өтінішті жіберген тұлғаға сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тарту туралы себептері туралы жазбаша негіздемесін көрсете отырып жіберуге міндетті.

4. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:

1) умышленных действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и (или) крайней необходимости;

2) действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;

3) действий третьих лиц, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;

4) действий третьих лиц, признанных в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем;

4.2. Основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

1)    на момент наступления страхового случая Страхователь не являлся действующим членом коллегии адвокатов либо его членство было приостановлено;

2)    на момент наступления страхового случая действие лицензии на право занятия адвокатской деятельности Страхователя было пристановлено либо прекращено;

3)    сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

4) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;

5) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного вреда;

6) неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая;

7) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховое возмещение уже было выплачено, страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично;

8) другие случаи, предусмотренные законодательными актами.

4.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая дает ему право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату.

4.4. При наличии оснований для отказа в страховой выплате Страховщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения документов, направить лицу, подавшему заявление о страховой выплате, соответствующее решение о полном или частичном отказе в страховой выплате в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.

5. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

5.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін Сақтанушы Сақтандырушыға келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) Сақтанушының клиентке қызметтерін көрсетуге байланысты шарттық міндеттемелерді растайтын шарт (келісім) немесе өзге де құжат;

2) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуы туралы өтініш;

3) сот шешімінің заңды күшіне енуі туралы ескертулері бар заңды күшіне енген сот шешімінің көшірмесі;

4) сақтандыру жағдайының басталуының мән-жайлары мен себептері туралы, сондай-ақ келтірілген залалдың сипаты мен мөлшері туралы, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, сот отырыстарының материалдары туралы уәкілетті адамдар куәландырған құзыретті органдар құжаттарының түпнұсқалары немесе көшірмелері;

5) сақтандыру жағдайына байланысты талаптардың, залалды өтеу туралы талаптардың, өзге де хат-хабарлардың көшірмелері;

6) сақтандыру жағдайының басталуының мән-жайлары мен себептерін және келтірілген залалдың мөлшерін анықтау үшін қажетті басқа да құжаттар.

5.2. Сақтандырушы құжаттардың жоғарыда көрсетілген тізбесін қысқартуға немесе нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін және залал мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, кәсіби жауапкершілікті ерікті Сақтандыру ережелерінде белгіленген қосымша құжаттарды (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және Шарт/ жасалған полисті рәсімделген күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) талап етуге құқылы.

 

5. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

5.1. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие документы:

1)       Договор (соглашение) или иной документ, подтверждающий договорные обязательства, связанные с предоставлением клиенту услуг Страхователя;

2)       заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

3)       копия решения суда, вступившего в законную силу, с отметками о вступлении решения суда в законную силу;

4)       оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии документов компетентных органов об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, а также о характере и размере причиненного ущерба, в том числе, но не ограничиваясь, материалы судебных заседаний;

5)       копии претензий, требований о возмещении вреда, иной переписки, имеющей отношение к страховому событию;

6)       другие документы, необходимые для определения обстоятельств и причин наступления страхового случая и размера причиненного убытка.

5.2.    Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать дополнительные документы, изложенные в Правилах страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату заключения Договора/оформления полиса, и опубликованные на сайте nomad.kz), если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка.

6. ФОРС-МАЖОР ЖАҒДАЙЛАРЫ

6.1. Еңсерілмейтін күш жағдайларынан, соның ішінде табиғи апаттар, әскери операциялар, ядролық жарылыс салдары, ереуілдер, азаматтық толқулар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының құқықтық актілерінде көзделген тыйым салу шаралары салдарынан тиісінше орындау мүмкін болмаса, егер бұл мән-жайлар Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына тікелей әсер еткен болса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Форс-мажорлық мән-жайларға байланысты Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған Тарап олар туындаған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге және тиісті дәлелдемелерді ұсынуға міндетті.

6.3. Форс-мажорлық мән-жайлардың әсері құзыретті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың тиісті құжаттарымен немесе ресми мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы расталуы тиіс.

6.4. Тиісті хабарламау Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босату үшін негіз ретінде жоғарыда аталған мән-жайлардың кез келгеніне сілтеме жасау құқығынан айырады.

6.5. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары бір айдан астам әрекет етсе, Тараптардың кез келгені Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, военные действия, воздействия ядерного взрыва, забастовки, народные волнения, также запретительные меры, предусмотренные в правовых актах государственных органов Республики Казахстан, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону и представить соответствующие доказательства.

6.3. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных государственных органов и организации или посредством официальных государственных средств массовой информации.

6.4. Ненадлежащее уведомление, лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ

7.1. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделсе және Тараптар немесе олардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда заңды күшіне енеді.

7.2. Шарттың әрекет етуі келесі жағдайларда тоқтатылады:

1) Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы;

2) Шарттың 5-тарауында көрсетілген сақтандыру жағдайы басталған кезде оның қолданылу мерзімі ішінде сақтандыру төлемін жүзеге асыру.

7.3. Шартты тоқтату Сақтандырушыны Шарттың қолданылу кезеңінде болған кейін сақтандыру жағдайлары деп танылған сақтандыру жағдайлары бойынша пайда алушыға сақтандыру төлемін жасау міндетінен босатпайды. Сақтандыру төлемін Шартты жасасқан Сақтандырушы сақтандыру жағдайы болған кезең ішінде жүзеге асырады.

7.4. Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген жағдайларда мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

7.5. Сақтанушы-жеке тұлға Шарттан бас тартқан жағдайда, ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Сақтандырушы Сақтанушы-жеке тұлғаға алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) 10%-ын құрайтын, сақтандыру әрекеті болған уақытқа пропорционалды сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) бір бөлігін және Шартты бұзуға байланысты шығыстарды шегеріп тастап, алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарнасын) қайтаруға міндетті.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания Сторонами либо их уполномоченными представителями.

7.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

1) истечения срока действия Договора;

2) осуществления страховой выплаты при наступлении страхового случая, указанного в главе 5 Договора, в течение срока его действия.

7.3. Прекращение Договора не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по страховым случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия Договора. Страховая выплата осуществляется Страховщиком, заключившим Договор, в период действия которого произошел страховой случай.

7.4. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, установленных Гражданским кодексом.

7.5. При отказе Страхователя-физического лица от Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возвратить Страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением Договора, которые составляют 10% от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).

8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

8.1. Тараптар Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жауапкершілікте болады.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств, принятых по Договору, Стороны несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Казахстан.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі.

9.2. Тараптар келісімге келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

9.3. Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы” №94-V ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1) “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының деректерді алуына;

2) Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4) дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5) ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

9.4. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

9.5. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне, 1)-5) 9.3. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

9.6. Сақтанушы 1)-5) 9.3. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

9.7. Осы шарттарда және сақтандыру полисінде қамтылмағанның бәрі кәсіби жауапкершілікті сақтандыру ережелерімен реттеледі (сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған).

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем проведения переговоров.

9.2. Разногласия, по которым Стороны не достигли соглашения, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает свое согласие, а также согласие Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор, обработку, хранение и передачи Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Страхователя, Застрахованного (Выгодоприобретателя) согласно Закону Республики Казахстан №94-V «О персональных данных и их защите», включая согласие:

1) на получение Страховщиком данных с Акционерного общества «Государственное кредитное бюро» (далее – Бюро);

2) на предоставление владельцами государственных баз данных Бюро информации о Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе) напрямую или через третьих лиц;

3) на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющейся и поступающей в будущем информации о Страхователе, Застрахованном (Выгодоприобретателе) Бюро и Страховщику посредством Бюро;

4) на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам;

5) на раскрытие Страховщиком тайны страхования, в соответствии с п. 4 ст. 830 Гражданского кодекса Республики Казахстан, следующим лицам: АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» и ТОО «Nomad Digital Financial Services», для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

9.4. Срок хранения персональных данных определяется Страховщиком до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Страховщиком либо третьим лицом условий Договора и\или законодательства Республики Казахстан, а также для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

9.5. Страхователь обязан истребовать у Застрахованного (Выгодоприобретателя) письменное согласие на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие, перечисленное в пп. 1)-5) п. 9.3.

9.6. Страхователь несет ответственность за отсутствие согласия Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие, перечисленное в пп. 1)-5) п. 9.3.

9.7. Все, что не отражено в настоящих условиях и страховом полисе, регулируются правилами страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz).


Уважаемый клиент!

Договор будет заключен после поступления оплаты на расчетный счет Страховщика, либо на следующий день после поступления. Дата начала страховой защиты будет следующим днем после заключения договора.
OK

Изменить условия договора

Для изменения условий договора или его расторжения просим Вас подойти в выбранный офис в рабочее время.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на изменение условий договора.

Ошибка при обработке запроса

Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз позже. При возникновении вопросов просим звонить на бесплатный короткий номер 2233 (для всех мобильных РК)
 

Вам отправлено SMS с кодом

Введите код подтверждения

Повторить отправку через 30 сек
Повторить отправку

Вы подтверждаете оформление полиса?

Проверьте, все ли данные добавлены для расчета стоимости, если нет, вернитесь назад.

Расчет производится по этим данным:

Водители
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Оплачивайте полис вместе
с коммунальными услугами

Партнерская программа страхования имущества стоимостью 200 тг и 400 тг

ivc Перейти в ИВЦ