Автомобиль көлігін сақтандыру Ережелеріне қосымша (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған)/ 

 Приложение к Правилам страхования автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz)Өнім бойынша шарттар 

«КАСКО- ТРАНСФОРМЕР»

АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ

ШАРТ/

Условия по продукту 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

«КАСКО- ТРАНСФОРМЕР» 

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Бұл шарттар Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылады (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) және сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы жасалған автомобиль көлігін сақтандыру шарты бойынша өзара қарым-қатынасты сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу арқылы реттейді.

3. ӘРБІР ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ШАРТСЫЗ ФРАНШИЗА

3.1. Ішінара зақымданған жағдайда-сақтандыру сомасынан 1%;

"Толық жойылу", "айдап кету" сақтандыру жағдайлары бойынша - КО әрбір бірлігіне сақтандыру сомасынан 10%. "Толық жойылу", "айдап кету" сақтандыру жағдайлары бойынша Қазақстан Республикасының аумағында - сақтандыру сомасының 10% - ы, ТМД елдерінің аумағында, Қазақстан Республикасынан басқа-сақтандыру сомасының 35% - ы. "Толық жойылу", "айдап кету" сақтандыру жағдайлары бойынша Қазақстан Республикасының аумағында - сақтандыру сомасының 10% - ы, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде-сақтандыру сомасының 35% - ы (осы Шарттың 11.2-тармақты ескере отырып).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Правил страхования автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz), и регулируют взаимоотношения между страховщиком и страхователем по заключенному договору страхования автомобильного транспорта, путем оформления страхового полиса в электронном виде.

 

3. Безусловная франшиза по каждому и любому страховому случаю

3.1. При частичном повреждении – 1 % от страховой суммы;

По страховым случаям «Полная гибель», «Угон» - 10% от страховой суммы на каждую единицу ТС. По страховым случаям «Полная гибель», «Угон» на территории Республики Казахстан - 10% от страховой суммы, на территории стран СНГ, кроме Республики Казахстан - 35% от страховой суммы. По страховым случаям «Полная гибель», «Угон» на территории Республики Казахстан - 10% от страховой суммы, за пределами территории Республики Казахстан - 35% от страховой суммы (с учетом пункта 11.2. Договора).

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. Страховым случаем является повреждение или утрата (полная гибель) ТС в результате следующих событий:

1) ДТП - событие, возникшее в процессе движения застрахованного ТС и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб;

4. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ

4.1. Сақтандыру жағдайы болып төмендегі оқиғалардың нәтижесіндегі КҚ зақымдануы немесе жоғалуы (толық апат болуы) табылады:

1)       ЖКО – сақтандырылған КҚ қозғалысы барысында және оның қатысуымен туындаған, адамдардың қаза болуына немесе жарақат алуына, КҚ құрылыстарға, жүктертерге зақым келуіне немесе басқа материалдық залал келтірілген оқиға;

2)       ӨЗГЕ ОҚИҒА – сақтандырылған КҚ-ға қатысты оның автокөліктің тұрағы / тоқтауы кезінде (КҚ басқарусыз) кездейсоқ сыртқы әсерден туындаған оқиға, атап айтқанда: басқа көліктердің соқтығысуы, аударылу, автокөліктің аударылуы, сонымен қатар оның үстіне қандай да болса заттың құлауы (қар, мұз және т.б.), мұз астындағы шұңқыр, топырақтың шөгуіне байланысты жол қабаты астына түсу;

3)       ӨРТ, ЖАРЫЛЫС - КҚ сыртқы әсер етудің салдарынан туындаған бақылаусыз жану процесі;

4)       ТАБИҒИ АПАТТАР - халықтың қалыпты тіршілік әрекетінің бұзылуына, адамдардың өліміне, материалдық құндылықтардың бұзылуына және жойылуына әкеп соқтыратын төтенше сипаттағы табиғи құбылыстар, атап айтқанда - жер сілкінісі, жанартау атқылауы немесе жер асты өртінің әрекеті, топырақтың шөгуі, көшкін, таудың опырылуы, боран, құйын, дауыл, су тасқыны, бұршақ, нөсер, найзағайдың ұру;

5)       ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚҚА ҚАРСЫ ӘРЕКЕТТЕРІ

(Сақтандырылған КҚ жеке бөліктері мен бөлшектерін ұрлауды қоса) – үшінші тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқық бұзушылық және/немесе қылмыс белгілері бойынша уәкілетті органдармен айқындалған іс-әрекеттерді жасауы;

6) АЙДАП ӘКЕТУ, ҰРЛЫҚ - КҚ ұрлау(айдап әкету) мақсатынсыз КҚ заңсыз иелену немесе КҚ ұрлау мақсатымен заңсыз иеленумен (бұдан әрі осы тәуекелдердің үйлесімі Шартта - "айдап әкету"деп аталады) туындаған Сақтанушының мүліктік шығындарының тәуекелі.

5. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

5.1. Сақтанушы толық сақтандыру сыйлықақысын төлейді:

- Біржолғы төлеммен; / бөліп төлеумен (кейінгі төлемдер кестесін қараңыз);

- Сақтандырушының банк шотына ақша аудару жолымен/ Сақтандырушының кассасына қолма-қол ақшамен.

5.2. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу күні ретінде Сақтандырушының банктік шотына немесе кассасына ақша түскен күн саналады.

5.3. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу күні: «____» _________ 20___ ж. қоса алғанда

Келесі төлемдер кестесі:

1 (бірінші) жарна: "___" ________ 20___жыл

2 (екінші) жарна: "___" ________ 20___жыл

3 (үшінші) жарна: "___" ________ 20___жыл

6. САҚТАНДЫРУ ОҚИҒАЛАРЫНАН АЛЫП ТАСТАУ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУДЫ ШЕКТЕУ

6.1. Егер сақтандыру жағдайы төмендегілердің салдарынан (тікелей немесе жанама) туындаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады:

1) ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті зақымданудың әсері;

2) әскерлік іс-әрекеттер немесе әскерлік операциялар/спецоперациялардың, соғыстардың, шапқыншылықтардың, өзге мемлекеттің дұшпандық іс-әрекеттерінің (соғыс жайлы хабарланғанына немесе хабарланбағанына қарамастан) кез келген түрлері, лаңкестік актілері;

3) азаматтық соғыс, әр түрлі халық толқулары, жаппай тәртіпсіздік немесе ереуілдер;

4) КҚ сүйрету/тасымалдау;

5) Шартта Сақтандырылған тұлға ретінде көрсетілмеген тұлға, сондай-ақ тиісті санаттағы жарамды жүргізуші куәлігі жоқ тұлға, Сақтанушы басқаруға рұқсат бермеген, көлік құралын басқару құқығына сенімхаты жоқ немесе жол парағында көрсетілмеген тұлға (көлік құралын айдап әкету жағдайларын қоспағанда) көлік құралын басқару кезінде болған, сол сияқты жүргізуші куәлігінің, сенімхаттың (жол парағының, жалға алу шартының) әрекет ету мерзімі өткеннен кейін болған;

6) Сақтанушының (сақтандырылушының) көлік құралын алкогольден, есірткіден немесе уытқұмарлықтан мас күйінде немесе көлік құралын басқару кезінде қолдануға болмайтын дәрі-дәрмектік препараттардың әсерінен көлік құралын басқару кезінде болған;

7) КҚ сынақтарда, тест-драйверлерде, спорттық іс-шараларда немесе оқу мақсаттарында пайдалану кезінде болған;

8) КҚ заңсыз мақсаттарда пайдалану кезінде болған, оның ішінде Сақтанушы немесе сақтандырылушылар қылмыстық жазаланатын деп таныған іс-әрекеттерді жасауы нәтижесінде болған немесе егер КҚ қылмыс құралы болып табылса;

9) егер Сақтанушы (сақтандырылушы) оқиға орнынан жасырынып қалса немесе уәкілетті органдар қызметкерлерінің немесе Сақтандырушы өкілдерінің талап етуі бойынша медициналық сараптамадан өтуден бас тартса;

10) Сақтанушының (Сақтандырылушының) КҚ пайдалану ережелерін бұзуы, оның ішінде техникалық ақаулы КҚ пайдалану, белгіленген тәртіппен техникалық тексеруден өтпеген КҚ пайдалану, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі ережелерін, өрт қауіпті және жарылыс қауіпті заттар мен заттарды тасымалдау және сақтау ережелерін, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жүктерді тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын бұзу нәтижесінде болған;

11) тозу, тот, коррозия, көгеру, көгеру, ылғалды немесе құрғақ шіру, біртіндеп нашарлау, жасырын ақаулар, жұмыс жасау, баяу дамып келе жатқан деформация немесе бұрмалауды қоса алғанда, сонымен қатар онымен шектелмейтін себептер;

12) оқшаулауды бұзу, оның ішінде қысқа тұйықталу нәтижесінде келтірілген залал: орамадағы тұйықталу, корпусқа тұйықталу; жеткіліксіз байланыс; қауіпсіздікті қамтамасыз ететін өлшеу, реттеуші аспаптар мен аспаптардың істен шығуы;

13) КҚ өртеу нәтижесінде болған;

14) жолаушылар сыйымдылығының шекті нормаларынан және КҚ тиеу нормаларынан асып түсу нәтижесінде болған;

15) көлік құралын жалға, лизингке немесе жалға беру кезінде Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз болған;

16) Сақтанушыға жалға, жалдауға, лизингке берілген КҚ-ны қайтармау;

17) дербес орнатылған электр және басқа жабдықтардың жабылуына байланысты автомобиль көлігінің дұрыс жұмыс істемеуінен туындаған өрт (тікелей немесе жанама) кезінде.

6.2. Егер сақтандыру жағдайы сақтандыру салдарынан болса, Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру төлемін төлеуден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1) қажетті қорғаныс немесе аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының (сақтандырылушының) және/немесе Пайда алушының сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері;

2) Сақтанушының, (сақтандырылушының) және/немесе Пайда алушының заң актілерінде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыстағы қасақана қылмыстық немесе қасақана әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері салдарынан келтірілген зияндарды өтеуге міндетті.

6.3. Сақтандырушы жауапты болмайды:

1) Шарт күшіне енгенге дейін немесе Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын/бірінші сақтандыру жарнасын төлегенге дейін/КҚ тексеру жүргізу рәсіміне дейін (КҚ құжаттар жинағын ресімдегенге дейін) немесе сақтандыру аумағынан тыс сақтандыру жағдайы белгілері бар оқиғаның басталуы;

2) көлік құралын пайдалану кезінде Сақтанушының (сақтандырылушының), жолаушылардың темекі шегу немесе абайсызда қарауы нәтижесінде болған оқиғалар;

3) КҚ тіркеу белгілерін ұрлау, жоғалту немесе бүлдіру;

4) КҚ бөліктерін ұрлау, егер олар оқиға кезінде КҚ-дан бөлек болса;

5) егер олар дайындаушы зауыттың бекітпесінен басқа, оларды ұрлауға кедергі келтіретін құралдармен жабдықталмаған болса, КҚ қосалқы дөңгелектерін ұрлау;

6) бүлінуі КҚ досьесінде көрсетілген КҚ бөлшектерін қалпына келтіру немесе ауыстыру;

7) жүк автомобильдерін, жеңіл автомобильдердің жүк модификацияларын, тіркемелер мен жартылай тіркемелерді сақтандыру кезінде сақтандыру жабынынан тент үшін жауапкершілік алынып тасталады;

8) монтажды талап етпейтін жеңіл алынатын қосымша жабдық. Жеңіл алынатын жабдыққа: планшеттік компьютерлер, радиотелефондар, GPS-навигаторлар, бейнетіркеуіштер, алмалы-салмалы теле -, аудио-және бейне жабдықтар жатады, ол құралдардың қолданбай орнатылуы және бөлшектелуі мүмкін.

9) үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы іс-әрекеттері нәтижесінде доңғалақтардың зақымдануын қоспағанда, КҚ басқа элементтеріне келтірілген залалға байланысты емес доңғалақтардың (шиналардың, доңғалақ дискілерінің) зақымдануы, егер КҚ пайдалануға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шиналарының қанағаттанғысыз жай-күйі салдарынан тыйым салынған болса, кез келген жағдайда КҚ шиналарының зақымдануына байланысты залал өтелмейді;

10) егер Сақтанушы (сақтандырылушы) "Айдап әкету" сақтандыру жағдайы бойынша төменде көрсетілген құжаттардың/заттардың біреуін немесе бірнешеуін КҚ салонында қалдырса не осы құжаттар/заттар Сақтандырушыға түпнұсқада ұсынылмаса:

- КҚ тіркеу туралы куәлік;

- КҚ кілттері.

11) мемлекеттік органдардың өкімі бойынша КҚ алып қою, тәркілеу, реквизициялау, тыйым салу немесе жою салдарынан туындаған залалдар.

6.4. Сақтандырушыны сақтандыру төлемін жүзеге асырудан, сондай-ақ мыналар:

1) сақтанушының сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы көрінеу жалған мәліметтер хабарлауы;

2) Сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды азайту жөніндегі шараларды қасақана қолданбауы;

3) Сақтанушының (сақтандырылушының) шығынды келтіруге кінәлі тұлғадан залалдың тиісті Өтемін алуы;

4) Сақтанушының (сақтандырылушының) сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеп-тексеруге және ол келтірген залалдың мөлшерін белгілеуге кедергі келтіруі;

5) егер сақтандыру жағдайы Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда алушының) еркінен тыс себептерге байланысты болмаса және осы фактіні растайтын тиісті құжаттар ұсынылмаса, Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар етпеу/уақтылы хабардар етпеу. Сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыны хабардар ету фактісі (сақтандыру жағдайының басталуына әкеп соғуы мүмкін оқиға) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндетімен (мүмкіндігімен) тікелей байланысты (уәкілетті органға есептерді уақтылы және дұрыс ұсыну, сақтандыру төлемі үшін резервтік сомаларды уақтылы қалыптастыру, қайта сақтандырушыны хабардар ету және т.б.). Тиісінше Тараптар сақтандырушыны сақтандыру жағдайы туралы хабардар етпеу/уақтылы хабардар етпеу соңғысын сақтандыру төлемін жүзеге асыру мүмкіндігінен айыратынын және бұл сақтандыру жағдайы басталған кезде қосымша дәлелдемелерді талап етпейтінін түсінеді және осымен растайды.

6) Сақтанушының (сақтандырылушының) психикалық бұзылулары немесе ауыр жүйке бұзылулары нәтижесінде, сондай-ақ инсульт, эпилептикалық талма немесе инфаркт салдарынан болған оқиғалар жатады. Егер сақтандырылушы осы жағдайға дейін осындай аурумен ауырмаған және оған бейімді болмаған жағдайда, сақтандыру өтемі сақталады;

7) Сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға өзінің талап ету құқығынан бас тартуы, сондай-ақ сақтандырушыға талап ету құқығын өту үшін қажетті құжаттарды беруден бас тартуы. Егер сақтандыру төлемі жүзеге асырылса, Сақтандырушы оны толық немесе ішінара қайтаруды талап етуге құқылы;

8) Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда алушының) Шартта көзделген міндеттерді орындамауы (тиісінше орындамауы);

9) Cақтандырушының жазбаша келісімінсіз такси қызметі және/немесе такси режимінде пайдалану;

10) ТҚ орнатылған газ-баллонды жабдыққа тіркеу және/немесе сәйкестік сертификаттарының болмауы.

11) көлік құралын басқару, тежеу жүйесі, электрмен қоректендіру жүйесі, отын жүйесі, доңғалақ дискілері, автокөлік шиналары, күш агрегаттары, жүріс бөлігі және т.б. өзгерістерімен қоса, оның конструкциясына енгізілген өзгерістерімен қоса, бірақ олармен шектелмей, полиция департаментінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын өзге де органдардың рұқсатынсыз (егер мұндай рұқсат қажет болса) пайдалану.

12) сақтандырылған КҚ бүтіндей немесе оның жеке тораптары мен агрегаттарын қыздыру үшін ашық от көзін пайдалану.

13) сұйықтықтың немесе басқа заттардың ауа жинағыштың кіріс құбырына немесе қозғалтқыштың целиндрінде (тарында) гидравликалық соққының(соққылардың) туындауына әкеп соққан КҚ мотор бөлігінің(капот асты кеңістігінің) басқа бөлшектеріне түсуі.

6.5. Сақтандырумен моральдық зиян, ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді таратумен келтірілген зиян (Сақтандырушының сақтандыру құпиясын сақтау міндетімен байланысты емес), Сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) шығындары (оның ішінде айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары, басқа КҚ жалдау бойынша, тұрғын үйді жалға алу немесе КҚ жөндеу кезінде қонақ үйде тұру бойынша шығыстар, іссапар шығыстары, КҚ тұрағы және қорғау бойынша шығыстар, өндірістің тоқтап қалуына байланысты шығындар, жоғалған пайда).

6.6. Сақтандыру келесілерді қамтымайды:

1) жұқпалы аурудың кез келген түріне байланысты тікелей немесе жанама шығындар (сонымен қоса, 2019 коронавирус ауруы (COVID-19) және оның кез келген мутациясы және түрлері);

2) БҰҰ немесе саудалық немесе экономикалық санкциялар, Еуропалық Одақ, Ұлыбритания немесе АҚШ заңдары мен нормалары және өзге де уәкілеттелген халықаралық ұйымдардың санкциялары және нормативті актілері немесе қарар шығарудың шектеулеріне сәйкес Сақтандырушыға, оның нәтижесінде айыппұл салынған, қандай да бір санкция немесе нормативтік актілер туралы заңның бұзылуына байланысты шығындар;

3) кибершабуыл, компьютерлік вирус, желінің бұзылуы салдарынан, т.б., және сервер, интернет бұлты, поративтік құрылғы, компьютер, интернет-ресурстарда сақталатын ақпараттық қауіпсіздіктің бұзылуымен, дербес деректердің, құпия ақпараттың және жеке деректердің жоғалуы/кемуімен байланысты залал;

4) асбест, асбест талшықтары немесе асбесті бар кез келген өнімнің, сондай-ақ радиоактивті изотоптардың әсерінің салдарынан (Ережелердің сақтандыру өнімдеріне қолданылуы кезінде) орын алған шығындар.

 

2) ИНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ - событие, возникшее в отношении застрахованного ТС во время его стоянки/остановки (без управления ТС), вызванное случайным внешним воздействием, а именно: наезд иных ТС, опрокидывание, падение автомобильного транспорта, а также падения какого-либо предмета на него (снег, лед и т.д.), провал под лед, провал под дорожное покрытие вследствие просадки грунта;

3) ПОЖАР, ВЗРЫВ - неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие внешнего воздействия на ТС;

4) СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ - природные явления, носящие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей, а именно - землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня, просадка грунта, оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, наводнение, град, ливень, удар молнии;

5) ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (включая хищение отдельных частей и деталей Застрахованного ТС) – совершение третьими лицами действий, квалифицированных уполномоченными органами по признакам правонарушений и/или преступлений, предусмотренных законодательством Республикой Казахстан;

6) УГОН, КРАЖА - риск имущественных потерь Страхователя, вызванных неправомерным завладением ТС без цели хищения ТС (угон), либо неправомерное завладение ТС с целью хищения ТС (кража), (далее сочетание этих рисков именуется в Договоре – «угон»).

5. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ.

5.1. Общая страховая премия уплачивается Страхователем:

- Единовременным платежом/в рассрочку (см. График последующих платежей);

- путем перечисления денег на банковский счет Страховщика/наличными деньгами в кассу Страховщика.

5.2. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на банковский счет или в кассу Страховщика.

5.3. Дата уплаты страховой премии: «____» _________ 20___ года включительно.

График последующих платежей:

1 (первый) взнос: «___» ________ 20___год

2 (второй) взнос: «___» ________ 20___год

3 (третий) взнос: «___» ________ 20___год

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ

6.1. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие (прямо или косвенно):

1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

2) всякого рода военных действий или военных операций/спецопераций, войны, вторжения, враждебных действий иностранного государства (независимо от того объявлена война или нет), актов терроризма;

3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок;

4) буксировки/транспортировки ТС;

5) произошедшие при управлении ТС лицом, не указанным в Договоре в качестве Застрахованного, также, лицом, не имеющим действительного водительского удостоверения соответствующей категории, лицом, не допущенным Страхователем к управлению, не указанным в путевом листе (за исключением случаев угона ТС), а равно произошедшие по истечении срока действия водительского удостоверения (путевого листа, договора аренды);

6) произошедшие при управлении ТС Страхователем (Застрахованным) в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС;

7) произошедшие при использовании ТС в испытаниях, тест-драйвах, спортивных мероприятиях или в учебных целях;

8) произошедшие при использовании ТС в незаконных целях, в т.ч. произошедшие в результате совершения Страхователем или Застрахованным действий, признанных судом уголовно наказуемыми, или если ТС явилось орудием или средством преступления;

9) если Страхователь (Застрахованный) скрылся с места происшествия или отказался пройти медицинскую экспертизу по требованию сотрудников уполномоченных органов или представителей Страховщика;

10)           произошедшие в результате нарушения Страхователем (Застрахованным) правил эксплуатации ТС, в том числе использования технически неисправного ТС, использования ТС, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов, установленных законодательством Республики Казахстан;

11)           произошедшие в результате постепенно действующих причин, включая, но не ограничиваясь, износ, ржавчину, коррозию, плесень, грибок, мокрое или сухое гниение, постепенное ухудшение, латентные дефекты, заводской брак, медленно развивающуюся деформацию или искажение;

12)   ущерб, причиненный в результате нарушения изоляции, в том числе короткого замыкания: замыкания в обмотке, замыкания на корпус; недостаточный контакт; отказ измерительных, регулирующих приборов и приборов, обеспечивающих безопасность;

13)   произошедшие в результате поджога ТС;

14)   произошедшие в результате превышения предельных норм вместимости пассажиров и норм загрузки ТС;

15)   произошедшие в период сдачи ТС в аренду, лизинг или прокат без письменного согласования со Страховщиком;

16)   невозвращение Страхователю ТС, переданного им в прокат, аренду, лизинг;

17)   пожара (прямо или косвенно), возникшего в результате неисправности автомобильного транспорта из-за замыкания электро- и иного дополнительного оборудования, установленного самостоятельно.

6.2. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:

1) умышленных действий Страхователя, (Застрахованного), и/или Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;

2) действий Страхователя, (Застрахованного) и/или Выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными уголовными или умышленными административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

6.3. Страховщик не несет ответственность за:

1) наступление события, имеющего признаки страхового случая, до вступления Договора в силу или до уплаты Страхователем страховой премии/первого страхового взноса/до процедуры проведения осмотра ТС (оформления Досье на ТС) или за пределами территории страхования;

2) события, произошедшие в результате курения или неосторожного обращения Страхователя (Застрахованного), пассажиров с огнем при эксплуатации ТС;

3) хищение, утрату или повреждение регистрационных знаков ТС;

4) хищение частей ТС, если они находились в момент события отдельно от ТС;

5) хищение запасных колес ТС, если они кроме креплений завода-изготовителя не были оборудованы средствами, препятствующими их хищению;

6) восстановительный ремонт или замену тех деталей ТС, повреждение которых было отмечено в Досье на ТС;

7) при страховании грузовых автомобилей, грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов из страхового покрытия исключается ответственность за тент;

8) легкосъемное дополнительное оборудование, не требующее монтажа. К легкосъемному оборудованию, в том числе, относятся: планшетные компьютеры, радиотелефоны, GPS-навигаторы, видеорегистраторы, съемное теле-, аудио- и видеооборудование, которое может быть установлено и демонтировано без применения инструментов.

9) повреждение колес (шин, колесных дисков), не связанное с ущербом, причиненным другим элементам ТС, за исключением повреждения колес в результате противоправных действий третьих лиц. В любом случае не возмещается ущерб, связанный с повреждением шин ТС, если эксплуатация ТС запрещена в соответствии с законодательством Республики Казахстан вследствие неудовлетворительного состояния шин;

10)           Если согласно пункту 4.1. в страховое покрытие входит случай «Угон», то по случаю «Угон», в случае оставления Страхователем (Застрахованным) в салоне ТС, одного или нескольких из нижеуказанных документов/предметов либо эти документы/предметы не будут представлены в оригинале Страховщику:

-    свидетельство о регистрации ТС;

-    ключи на ТС.

11)           убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения ТС по распоряжению государственных органов.

6.4. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

1) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

2) умышленное непринятие Страхователем, (Застрахованным, Выгодоприобретателем) мер по уменьшению убытков при страховом случае;

3) получение Страхователем (Застрахованным) соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка;

4) воспрепятствование Страхователем (Застрахованным) Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;

5) неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая, если оно не обусловлено причинами, не зависящими от воли Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) и не представлены соответствующие документы, подтверждающие данный факт. Факт уведомления Страховщика о наступлении страхового случая (события, которое может повлечь наступление страхового случая) в срок, указанный в Договоре, напрямую связан с обязанностью (возможностью) Страховщика осуществить страховую выплату (своевременно и правильно представить отчеты в уполномоченный орган, своевременно сформировать резервные суммы для страховой выплаты, уведомить перестраховщика и т.п.). Соответственно Стороны осознают и настоящим подтверждают, что неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о страховом случае лишает последнего возможности осуществить страховую выплату и это не требует дополнительных доказательств при наступлении страхового случая.

6) произошедшие в результате психических нарушений или тяжелых нервных расстройств Страхователя (Застрахованного), а также вследствие инсульта, эпилептического припадка или инфаркта. Страховое покрытие сохраняется, если Застрахованный до этого случая такой болезнью не страдал и не имел предрасположенности к ней;

7) отказ Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования. Если страховая выплата уже была осуществлена, Страховщик вправе требовать ее возврата полностью или частично;

8) неисполнение (ненадлежащее исполнение) Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных Договором;

9) деятельность такси и/или использование в режиме такси без письменного согласия Страховщика;

10)           отсутствие регистрации и/или сертификатов соответствия на газо-баллонное оборудование, установленное на ТС.

11)эксплуатации ТС с внесенными в его конструкцию изменениями, включая, но не ограничиваясь изменениями в рулевое управление, тормозную систему, систему электропитания, топливную систему, колесные диски, автопокрышки, силовые агрегаты, ходовую часть и др. без разрешения Департамента полиции или иных органов, определяемых законодательством Республики Казахстан (если такое разрешение необходимо).

12)использование источника открытого огня для прогрева застрахованного ТС целиком либо его отдельных узлов и агрегатов.

13) попадания жидкости или других веществ во впускной трубопровод воздухозаборника или в другие детали моторного отсека (подкапотного пространства) ТС, приведшего к возникновению гидравлического удара(ов) в целиндре(ах) двигателя.

6.5. Страхованием не покрываются моральный вред, вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (не связанные с обязанностью Страховщика соблюдать тайну страхования), потери Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) (в т.ч. штрафы, пени, неустойки, судебные издержки, расходы по аренде другого ТС, по аренде жилья или проживанию в гостинице во время ремонта ТС, командировочные расходы, расходы по стоянке и охране ТС, убытки, связанные с простоем производства, утеря товарной стоимости/товарного вида ТС, упущенная выгода).

6.6. Страхованием не покрываются:

1) убытки прямо или косвенно связанные с любого рода инфекционными заболеваниями (в том числе корона- вирусной болезнью 2019 (COVID-19) и любой её мутаций или вариацией);

2) убытки, связанные с нарушением какого-либо закона о санкциях или нормативного акта, в результате которого на Страховщика, будет или может быть наложен любой штраф в соответствии с законом о санкциях и нормативными актами или ограничениями резолюций ООН или торговыми или экономическими санкциями, законами или нормами Европейского союза, Соединенного Королевства или США и иных уполномоченных международных организаций;

3) вред, связанный с нарушением информационной безопасности, утери/утечки персональных данных, конфиденциальной информации и личных данных, хранящихся на серверах, интернет облаке, портативных устройствах, компьютерах, интернет-ресурсах, в том числе в результате кибератаки, влияния компьютерного вируса, взлома сетей и т.д.;

4) убытки, возникшие в результате воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, содержащих асбест, а также радиоактивных изотопов (при применении Правил к продукту страхования).

 

7.    ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

7.1. В период действия Договора Страхователь (Застрахованный) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

7.2. Значительными признаются следующие изменения:

1)     Замена кузова или двигателя, установка дополнительного оборудования;

2)     переход права собственности (владения, пользования или распоряжения) на ТС другому лицу;

3)    передача ТС в имущественный наем (аренду), лизинг, прокат, залог и иное обременение;

4)    изменение целей использования ТС, указанных в заявлении;

5)    переоборудование ТС;

6)    значительное повреждение или уничтожение ТС, вне зависимости от наступления страхового случая;

7)    наличие двойного страхования;

8)    изменение информации, указанной в заявлении Страхователя при заключении Договора;

7.3.           Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия Договора проверять состояние ТС, а также достоверность сообщенных Страхователем сведений.

7.4.   Страхователь (Застрахованный) обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику обо всех существенных (значительных) изменениях в принятых на страхование рисках.

7.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

7.6. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.7. При невыполнении Страхователем (Застрахованным) предусмотренной в пункте 7.1 обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

7.8. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска уже отпали.

7.    ТӘУЕКЕЛ ДӘРЕЖЕСІНІҢ ӨЗГЕРУІ

7.1. Шарттың қолданылуы кезеңінде Сақтанушы (Сақтандырылушы) Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, сақтандырушыға дереу хабарлауға міндетті.

7.2. Мынадай өзгерістер елеулі деп танылады:

1) Шанақты немесе қозғалтқышты ауыстыру, қосымша жабдықты орнату;

2) КҚ-на меншік (иелену, пайдалану немесе билік ету) құқығының басқа тұлғаға ауысуы;

3) КҚ мүліктік жалдауға (жалға алуға), лизингке, жалға беруге, кепілге және өзге де ауыртпалықтарға беру;

4) өтініште көрсетілген КҚ пайдалану мақсатының өзгеруі;

5) КҚ қайта жабдықтау;

6) сақтандыру жағдайының басталуына қарамастан, КҚ-ның едәуір зақымдануы немесе жойылуы;

7) қос сақтандырудың болуы;

8) шарт жасасу кезінде Сақтанушының өтінішінде көрсетілген ақпаратты өзгерту;

7.3. Тәуекел дәрежесінің көтерілгеніне немесе болмағанына қарамастан, Сақтандырушы шарттың қолданылу мерзімі ішінде КҚ жағдайын, сондай-ақ Сақтанушы хабарлаған мәліметтердің дұрыстығын тексеруге құқылы;

7.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы) өзіне белгілі болған соң Сақтандырушыға сақтандыруға қабылданған тәуекелдердегі барлық елеулі (маңызды) өзгерістер туралы дереу хабарлауға міндетті.

7.5. Сақтандыру тәуекелін ұлғайтуға әкеп соғатын мән-жайлар туралы хабардар етілген Сақтандырушы шарттың талаптарын өзгертуді немесе тәуекелдің ұлғаюына мөлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге құқылы.

7.6. Егер Сақтанушы Шарт талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандырушы Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес Шартты бұзуды талап етуге құқылы.

7.7. Сақтанушы (Сақтандырылушы) 7.1-тармақта көзделген міндеттерді орындамаған жағдайда Сақтандырушы Шартты бұзуды және шартты бұзудан келтірілген шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

7.8. Егер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар қазірдің өзінде жойылса, Сақтандырушы Шартты бұзуды талап етуге құқылы емес.

8.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Страховщик имеет право:

1)   проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий   Договора;

2) на оценку страхового риска;

3) на своевременное получение страховой премии/страхового взноса;

4) на документальное подтверждение наступления страхового случая, размера причиненного ущерба;

5) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба;

6) требовать от Страхователя (Застрахованного) информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления;

7) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным Договором;

8) на досрочное прекращение Договора   и возмещения убытков, понесенных им в результате неисполнения Страхователем (Застрахованным) своих обязанностей;

9) Если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса, внесение которого не просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму причитающихся страховых взносов;

10)   приостановить осуществление страховой выплаты на срок до 30 (тридцати) календарных дней при установлении (выявлении) признаков недобросовестного поведения Страхователя согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» с направлением уведомления о приостановлении страховой выплаты страхователю (выгодоприобретателю), с указанием о проведении соответствующей проверки не позднее дня, следующего за днем приостановления;

совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

8.2. Страховщик обязан:

1) ознакомить Страхователя с условиями страхования и по его требованию предоставить (направить) ему копию Правил страхования;

2) обеспечить тайну страхования;

3) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные Договором;

4) направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в соответствии с условиями Договора;

5) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае, но не более 1 (одного) % от страховой суммы, вместе с тем, общая сумма выплаты не должна превышать страховой суммы, установленной Договором;

6) в случае непредставления Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных разделом 10 Договора, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;

совершать другие действия, предусмотренные Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

8ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

8.1. Сақтандырушы құқылы:

1) Сақтанушы ұсынған ақпарат пен құжаттарды, сондай-ақ сақтанушының шарт талаптары мен жағдайларын орындауын тексеруге;

2) сақтандыру тәуекелін бағалауға;

3) сақтандыру сыйлықақысын/сақтандыру жарнасын уақтылы алуға;

4) сақтандыру жағдайының басталуын, келтірілген залалдың мөлшерін құжаттамалық растауға;

5) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға, оның ішінде тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретіне қарай сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген залалдың мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға;

6) Сақтанушыдан (Сақтандырылушыдан) сақтандыру жағдайының фактісін, оның басталу мән-жайларын анықтау үшін қажетті ақпаратты талап етуге;

7) Шартта көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға;

8) шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға және Сақтанушының (сақтандырылушының) өз міндеттерін орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдарды өтеуге;

9) Егер сақтандыру жағдайы енгізілуі мерзімі өтпеген сақтандыру жарнасы төленгенге дейін басталған болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындау кезінде тиесілі сақтандыру жарналарының сомасын есептеуге құқылы;

10) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Сақтанушының жосықсыз әрекет белгілерін анықтаған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруды күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға, сақтандыру төлемін тоқтата тұру туралы хабарлама сақтанушыға (пайда алушыға) тиісті тексеру жүргізілетіндігі көрсетіле отырып, тоқтатыла тұрған күннен кейінгі күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

11) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттер жасауға құқылы.

8.2. Сақтандырушы міндетті:

1) Сақтанушыны сақтандыру талаптарымен таныстыруға және оның талабы бойынша оған сақтандыру Ережелерінің көшірмесін ұсынуға (жіберуге);

2) сақтандыру құпиясын қамтамасыз ету;

3) сақтандыру жағдайы басталған кезде Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру төлемін жүргізуге;

4) Сақтанушыға және Пайда алушыға Шарттың талаптарына сәйкес сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге;

5) Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды азайту үшін жұмсаған, бірақ сақтандыру сомасының 1 (бір) % аспайтын шығындарды өтеуге;

6) Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) не олардың өкілі Шарттың 10-бөлімінде көзделген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, дереу, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша хабардар етуге;

7) Шартта немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да әрекеттерді жасауға құқылы.

8.3. Сақтанушының құқығы бар:

1) Сақтандырушыдан сақтандыру талаптарын, Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2) сақтандыру төлемін уақтылы алуға;

3) түпнұсқасы жоғалған жағдайда Шарттың телнұсқасын алуға;

4) сақтандыру құпиясына;

5) сақтандырылушыны ауыстыруға;

6) шартты мерзімінен бұрын бұзуға;

7) сақтандырушымен келісім бойынша Шарт талаптарын өзгертуге;

8) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тартуына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дау айтуға;

9) Сақтандырушының келісімімен сақтандыру төлемін жүзеге асырғаннан кейін Сақтанушының қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлей отырып, сақтандырудың қалған мерзіміне қосымша келісім жасасу жолымен шарт бойынша сақтандыру сомасын қалпына келтіруге құқығы бар;

10) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-әрекеттер жасауға құқылы.

8.3. Страхователь имеет право:

1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2) на своевременное получение страховой выплаты;

3) на получение дубликата Договора, в случае утери оригинала;

4) на тайну страхования;

5) на замену Застрахованного;

6) на досрочное расторжение Договора;

7) на изменение условий Договора по согласованию со Страховщиком;

8) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

9)     с согласия Страховщика после осуществления страховой выплаты, Страхователь имеет право восстановить страховую сумму по Договору путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой дополнительной страховой премии;

совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

8.4. Страхователь обязан:

1)сообщить обо всех договорах страхования, заключенных с другими Страховщиками, в отношении ТС, застрахованного по Договору;

2)соблюдать правила и нормы пожарной безопасности, техники безопасности, правила эксплуатации и технического обслуживания, правила перевозки, обеспечивать сохранность застрахованного имущества;

3)уплатить страховую премию/страховые взносы в размере, порядке и сроки, установленные Договором;

4)ознакомить Застрахованного(ых) с условиями Договора, Правилами страхования;

5)при заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех действующих или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;

6)незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска в период действия Договора;

7)при заключении Договора представить представителю Страховщика на осмотр ТС и всю необходимую информацию (документы) для составления досье на ТС;

8)создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с заключением Договора и его сопровождением на весь период действия Договора;

9)соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности содержания и эксплуатации ТС;

10)в течение 3 (трех) рабочих дней, после осуществления ремонта поврежденного ТС представить представителю Страховщика на осмотр ТС и всю необходимую информацию (документы) для внесения соответствующей информации в досье на ТС. Неисполнение данной обязанности может повлечь отказ в страховой выплате при наступлении следующего страхового случая;

11)В соответствии с п. 11.6. Договора, предоставить Страховщику поврежденные детали/части или остатки, годные для дальнейшего использования;

12)совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

8.4. Сақтанушы міндетті:

1) Шарт бойынша сақтандырылған КҚ-на қатысты басқа сақтандырушылармен жасалған барлық сақтандыру шарттары туралы хабарлау;

2) өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы қағидалары мен нормаларын, пайдалану және техникалық қызмет көрсету қағидаларын, тасымалдау қағидаларын сақтауға, сақтандырылған мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті;

3) Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақысын/сақтандыру жарналарын төлеуге;

4) Сақтандырылушыны( Сақтандырушыларды) Шарттың талаптарымен, сақтандыру ережелерімен таныстыруға;

5) шарт жасасу кезінде сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін бағалау үшін маңызы бар өзіне белгілі барлық мән-жайлар туралы, сондай-ақ осы сақтандыру объектісіне қатысты қолданыстағы немесе жасалатын барлық сақтандыру шарттары туралы хабарлауға;

6) шарт жасасу кезінде сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер Шарттың қолданылу кезеңінде сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, сақтандырушыға дереу хабарлауға;

7) шарт жасасу кезінде Сақтандырушы өкіліне КҚ-ны қарауға және КҚ-ға досьені жасау үшін барлық қажетті ақпаратты (құжаттарды) ұсынуға (егер бірнеше КҚ сақталмаса, досье КҚ-ның әрбір бірлігіне қатысты жасалады);

8) шарт жасасумен және оны сүйемелдеумен байланысты іс-шараларды жүргізу үшін шарт қолданылуының барлық кезеңінде сақтандырушыға қажетті жағдайлар жасауға;

9) КҚ ұстау және пайдалану қауіпсіздігінің белгіленген және жалпы қабылданған Ережелері мен нормаларын сақтау;

10) зақымдалған КҚ-ны жөндеуді жүзеге асырғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сақтандырушы өкіліне КҚ-ны тексеруге және КҚ-ның досьесіне тиісті ақпаратты енгізу үшін барлық қажетті ақпаратты (құжаттарды) ұсынуға міндетті. Осы міндетті орындамау келесі сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінен бас тартуға әкеп соғуы мүмкін;

11) Шарттың 11.5. т. сәйкес. әрі қарай пайдалану үшін жарамды зақымдалған бөлшектерді/бөліктерді немесе қалдықтарды Сақтандырушыға беру;

12) Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де іс-әрекеттер жасауға құқылы.

 

9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан:

1) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению и сохранению ТС;

2) незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) часа вызвать и ожидать прибытия аварийного комиссара на место происшествия. Если вызов или прибытие аварийного комиссара невозможно или значительно затруднено вследствие наступления происшествия на существенном расстоянии от населенных пунктов и мест, не обеспеченных сотовой связью, Страхователь обязан при первой возможности вызвать аварийного комиссара и предоставить поврежденное ТС для его осмотра и фиксации повреждений. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Страхователь обязан представить документальное подтверждение наличия обстоятельств, препятствующих исполнению данной обязанности;

3) при ином транспортном происшествии, противоправных действиях третьих лиц, пожаре, взрыве, стихийных бедствиях, угоне, краже незамедлительно, любым доступным способом сообщить о наступлении события, в соответствующие уполномоченные органы, исходя из их компетенции (органы административной полиции, органы противопожарной службы, аварийные службы, органы по чрезвычайным ситуациям;

9. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ БАР ОҚИҒА БАСТАЛҒАН КЕЗДЕ ТАРАПТАРДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІ

9.1.Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға басталған кезде Сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) міндетті:

1) болуы мүмкін шығындарды болдырмау немесе азайту үшін қалыптасқан жағдайларда ақылға қонымды және қол жетімді шараларды, оның ішінде КҚ құтқару және сақтау шараларын қабылдау;

2) дереу, бірақ кез келген жағдайда 1 (бір) сағаттан кешіктірмей авариялық комиссарды оқиға орнына шақыртуға және келуін күтуге міндетті. Егер авариялық комиссарды шақыру немесе келу елді мекендерден және ұялы байланыспен қамтамасыз етілмеген жерлерден елеулі қашықтықта оқиғаның болуы салдарынан мүмкін болмаса немесе айтарлықтай қиын болса, Сақтанушы бірінші мүмкіндік кезінде авариялық комиссарды шақыруға және зақымдалған КҚ-ын тексеру және зақымдануды тіркеу үшін ұсынуға міндетті. Осы тармақта көзделген міндетті орындамаған жағдайда Сақтанушы осы міндетті орындауға кедергі келтіретін мән-жайлардың бар-жоғын құжаттамалық растауды ұсынуға міндетті;

3) өзге де көлік оқиғасы, үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері, өрт, жарылыс, дүлей зілзала, айдап әкету, ұрлау кезінде оқиғаның басталғаны туралы кез келген қолжетімді тәсілмен өз құзыретіне қарай тиісті уәкілетті органдарға (Әкімшілік полиция органдары, өртке қарсы қызмет органдары, авариялық қызметтер, Төтенше жағдайлар органдары) дереу хабарлауға міндетті;

4) ЖКО кезінде оқиғаның басталғаны туралы келесі жағдайларда Әкімшілік полиция органдарына дереу, кез келген қолжетімді тәсілмен хабарлауға :

а) адамның өмірі мен денсаулығына зиян келтіру;

b) Шартта көрсетілген зиянның мөлшерінен асып кетсе, бірақ егер Шартта көлік апаты кезінде әкімшілік полицияның құжаттар пакетінің нұсқасы «Әкімшілік полицияның қызметкерлерін шақырту міндетті» болса, онда залалдың мөлшеріне қарамастан әкімшілік полицияны шақыру қажет. Залал мөлшерін қате анықтау ауыртпалығы оның қасақана жасалғанына немесе жасалмағанына қарамастан Сақтандырушыға жүктеледі, яғни, егер кейіннен залал сомасы Шартта көрсетілген сомадан асатыны анықталса, уақиға тек осы бөлігінде сақтандыру деп танылады және Сақтанушы осы Шартта көрсетілген сомадан аспайтын мөлшерде алуға құқылы.

c) егер сақтандырушыға сақтандыру шартының талаптарына сәйкес өтемақы төлеуге жататын шығындар үшін жауапты адамды қайтарып алу құқығын жүзеге асыру мүмкіндігі болса, әкімшілік полиция қызметкерлерін шақыру міндетті болып табылады.

5) зардап шеккен КҚ-ны (егер бұл қауіпсіздік мүдделеріне қайшы келмесе немесе залалдың ұлғаюына әкелмесе) сақтандырушы сақтандыру оқиғасы бойынша (сақтандыру төлемі туралы) шешім қабылдағанға дейін ол оқиға болған сәтте болған түрде сақтауға;

6) авариялық комиссарға оқиға болған жерде зақымдалған КҚ-ын кедергісіз қарау, КҚ-ын құтқару және шығындарды азайту бойынша іс-шараларға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету;

7) Сақтандырушының өкіліне (авариялық комиссарға) сақтандыру жағдайының басталу себептері мен мән-жайларын анықтауға жәрдемдесуге, оның ішінде сақтандырушыға сақтандыру жағдайының себептері, барысы мен салдары, келтірілген залалдың сипаты мен мөлшері туралы соттауға мүмкіндік беретін оған қол жетімді барлық ақпарат пен құжаттаманы беруге;

8) авариялық комиссар жіберген жағдайда оқиға болған сәттен бастап 3 (үш) сағат ішінде тиісті медициналық мекемеде медициналық куәландырудан өтуге міндетті. Сақтанушы (сақтандырылушы) авариялық комиссардың талабы бойынша медициналық куәландырудан өтуге міндетті. Сақтанушы (сақтандырылушы) медициналық куәландырудан өтуден бас тартқан жағдайда, авариялық комиссардың әкімшілік полиция өкілдерін шақыруға құқығы бар. Сақтанушыны (сақтандырылушыны) авариялық комиссар медициналық куәландыруға жіберген және оның өтуі туралы қорытындыны ұсынбаған жағдайда сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға құқылы;

9) дереу, бірақ кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы жазбаша нысанда хабарлауға;

10) "айдап әкету" сақтандыру жағдайы бойынша - сақтандыру жағдайы туралы сақтандырушыға кез келген қолжетімді нысанда 24 (жиырма төрт) сағат ішінде хабарлауға міндетті. Ауызша өтініш оқиға болған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей жазбаша нысанда расталуға тиіс;

11) Егер осы Шарттың 4.1 тармағына сәйкес сақтандыру төлемінің нұсқасы - Сервистік станцияның шотына сәйкес (автокөліктің тозуын есепке алмағанда) алдын ала (зақымдалған көлік құралын жөндеуге дейін) қызмет көрсету станциясының атауын көрсете отырып, жазбаша өтініш беру арқылы Сақтандырушымен қызмет көрсету станциясын таңдау туралы келіседі;

12) Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының нәтижесінде үшінші тұлғалардан болған шығындар үшін кез-келген өтемақы (өтемақы) алынғандығы туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға;

13) егер Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп тапқан жағдайда – сақтандырушы көрсеткен тұлғаларға сенімхат немесе осындай мүдделерді қорғау үшін өзге де қажетті құжаттарды беруге міндетті. Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуына байланысты сақтанушының мүдделерін сотта білдіруге немесе өзге түрде сақтанушыны құқықтық қорғауды жүзеге асыруға құқылы, бірақ міндетті емес;

14) сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ оған келтірілген залалдарды дәлелдеу ауыртпалығын көтеруге;

15) сақтандырушыға барлық құжаттарды, дәлелдемелерді беруге және оған Cақтандырушының өзіне өткен Суброгация құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті барлық мәліметтерді хабарлауға;

16) Мүмкіндік болған жағдайда оқиға орнын және залалды кейіннен Сақтандырушыға ұсына отырып, фото-бейнетіркеу жүргізу жөнінде шаралар қолдану;

17) Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындауға міндетті.

4) при ДТП незамедлительно, любым доступным способом сообщить о наступлении события в органы административной полиции в следующих случаях:

a) причинение вреда жизни и здоровью человека;

b) превышения размера ущерба суммы, определенной в Договоре, но, если в Договоре вариантом пакета документов административной полиции при ДТП является «Обязателен вызов сотрудников Административной полиции», то необходимо вызвать сотрудников административной полиции вне зависимости от суммы ущерба. Бремя неправильного определения суммы ущерба лежит на Страхователе независимо от того, сделано это умышленно или нет, т.е. если в последующем будет установлено, что сумма ущерба превышает размер суммы, указанной в Договоре, случай признается страховым только в этой части и Страхователь имеет право получить не больше суммы, указанной в Договоре.

c) при возможности реализации Страховщиком права обратного требования к лицу, ответственному за убытки, подлежащие возмещению согласно условиям договора страхования, вызов сотрудников административной полиции обязателен.

5) сохранить пострадавшее ТС (если это не противоречит интересам безопасности или не приведёт к увеличению ущерба) до принятия решения Страховщиком по страховому событию (о страховой выплате) в том виде, в котором оно оказалось на момент происшествия;

6) обеспечить аварийному комиссару возможность беспрепятственного осмотра поврежденного ТС на месте происшествия, участия в мероприятиях по уменьшению убытков и спасению ТС;

7) содействовать представителю Страховщика (аварийному комиссару) в выяснении причин и обстоятельств наступления страхового случая, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;

8) в случае направления аварийным комиссаром, в течение 3 (трех) часов с момента наступления события пройти медицинское освидетельствование в соответствующем медицинском учреждении. Страхователь (Застрахованный) обязан по требованию аварийного комиссара пройти медицинское освидетельствование. При отказе Страхователя (Застрахованного) пройти медицинское освидетельствование, аварийный комиссар имеет право вызвать представителей административной полиции. В случае направления аварийным комиссаром Страхователя (Застрахованного) на медицинское освидетельствование и непредставления заключения о его прохождении, Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты;

9) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме сообщить о страховом случае Страховщику;

10)   если согласно пункту 4.1. Договора в страховое покрытие включен случай «Угон», то при случае «Угон» - уведомить Страховщика о страховом случае в течение 24 (двадцати четырех) часов в любой доступной форме. Устное заявление должно быть подтверждено в письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления события;

11)   если согласно пункту 4.1. Договора вариантом страховой выплаты является - По счету СТО (без учета износа ТС) предварительно (до осуществления ремонта поврежденного ТС) согласовать выбор СТО со Страховщиком путем предоставления письменного заявления с указанием наименования СТО;

12)   незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении, какого-либо возмещения (компенсации) убытков, причиненных в результате страхового случая, от третьих лиц;

13)   в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением страхового случая – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с наступлением страхового случая;

14)   нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков;

15)   передать Страховщику все документы, доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права суброгации;

16)   при возможности предпринять меры по произведению фото-видеофиксации места происшествия и ущерба с последующим предоставлением Страховщику;

выполнять иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

10. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН АТҚАРУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР

10.1. Сақтандырушының сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдауы үшін сақтанушы (Пайда алушы) сақтандырушыға келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуы туралы жазбаша өтініш;

2) банктік деректемелерді көрсете немесе қоса бере отырып, сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы Бенефициардың мәлімдемесі;

3) Шарт жоғалған жағдайда Шарттың көшірмесі немесе оның телнұсқасы;

4) Сақтанушының және пайда алушының жеке куәлігінің (паспортының) көшірмесі, сақтандыру жағдайы басталған кезде көлік құралын басқаратын адамның жүргізуші куәлігінің көшірмесі;

5) көлік құралын тіркеу туралы куәліктің көшірмесі, басқару үшін сенімхаттың көшірмесі / жол парағы немесе меншік иесінің атынан көлік құралына иелік ету, пайдалану және / немесе оған билік ету құқығын растайтын басқа құжат;

6) сақтандыру жағдайының болғанын, келтірілген залалдың мөлшерін және сақтандыру төлемін алу құқығын дәлелдеу үшін кәсіпкерлік қызмет жүргізу құқығына сенімхат (пайда алушының мүдделерін білдірген жағдайда);

7) Сақтандырушының төтенше комиссары жіберген кезде медициналық тексеруден өту фактісін растайтын қорытынды;

8) сақтандырылған автомобиль көлігінің жай-күйін техникалық тексеруден өткізуге арналған талон (диагностикалық карта).

10.2. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталғанын дәлелдеу үшін:

1) Жол-көлік оқиғасы кезінде – (Егер залал мөлшері Шарттың 1.9-тармағында көрсетілген мөлшерден асып кетсе немесе залал мөлшеріне қарамастан, оқиға Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде болған болса) өкілетті тұлғалар бекіткен келесі құжаттардың көшірмелері: Жол-көлік оқиғасы туралы хаттама, хаттамаға қосымшалар, ЖКО сызбасы, әкімшілік құқық бұзу туралы қаулысы, ЖКО қатысушыларының медициналық куәландыру анықтамалары, ЖКО қатысушыларының әкімшілік полиция комитетіне түсініктемелері. Әкімшілік полиция өкілдері және сақтандыру жағдайы ретінде қаралатын оқиғаларды тергеуді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын құқық қорғау органдары жасаған, сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын өзге де құжаттар, оның ішінде заңды күшіне енген түпкілікті іс жүргізу шешімі (қаулы, шешім);

2) егер осы Шарттың 4.1 тармағына сәйкес Сақтандыруға өрт, жарылыс, найзағайдың соғуы, табиғи апат кірген кезінде – осы Шартта сақтандыру оқиғалары ретінде қаралған немесе сақтандыру жағдайының орын алу дерегін дәлелдейтін жағдайларды тергеу, топтамалау және тіркеуді жүзеге асыратын өртке қарсы және құқық қорғау органдары, гидрометео қызметі, апаттық қызметтер, төтенше жағдайлар бойынша агенттігі, мемлекеттік комиссиялар, өзге құзырлы органдардың актілері, қорытындылары, өзге құжаттары қажет;

3) егер осы Шарттың 4.1-тармағына сәйкес сақтандыру өтеліміне үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері сақтандыру жағдайы енгізілген болса – прокуратура, тергеу, сот органдары, өртке қарсы бақылау органдарының құжаттары (қылмыстық істің барысы туралы қаулылары (қозғау туралы, қозғаудан бас тарту туралы, уақытша тоқтату, жабу туралы), оқиға орнын тексеру хаттамасы, айыпталушы ретінде тартылу туралы қаулысы, сот үкімі), осы Шартта сақтандыру оқиға ретінде қаралған немесе сақтандыру оқиғаның орын алу дерегін дәлелдейтін оқиғаларды тергеу, топтамалау және есепке алуды жүзеге асыратын құзыретті органдар (комиссиялар) жасаған өзге құжаттар;

4) ауыстыруға жататын КҚ зақымдалған бөлшектерін/бөліктерін беруге кепілдік хат (Сақтандырушының талабы бойынша осы Шарттың 11.6-тармағына сәйкес);

5) егер осы Шарттың 4.1-тармағына сәйкес сақтандыру өтеліміне "Айдап әкету" сақтандыру жағдайы енгізілген болса - КҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы, айдап әкетілген КҚ түпнұсқалық кілттерінің толық жиынтығы; басқару пульттерінің, брелоктардың, карточкалардың, барлық электрондық және электрондық-механикалық айдап кетуге қарсы жүйелердің белсенді және пассивті активаторларының, КҚ жарақталған механикалық айдап әкетуге қарсы құрылғылардың барлық кілттерінің толық жиынтығы, КҚ иелену, пайдалану және/немесе өкімдері құқығына берілген барлық сенімхаттардың түпнұсқалары, жол парағының түпнұсқалары, оқиға болған жерді қарау хаттамасының және қылмыстық іс қозғау туралы (немесе қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы) қаулының көшірмесі, іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру; айыпталушы ретінде тарту туралы қаулының көшірмесі (құқыққа қарсы әрекет жасаған тұлға анықталған жағдайда); сақтандыру жағдайы ретінде қарастырылатын оқиғаларды тергеуді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын арнайы уәкілетті органдар (комиссиялар) жасаған немесе сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын өзге құжаттар, Сақтандырушының пайдасына мүлік ретінде КҚ-дан бас тарту туралы сақтанушының жазбаша өтініші ("абандон");

6) Егер осы Шарттың 4.1-тармағына сәйкес Шарттың сақтандыру төлемінің нұсқасы – КҚ тозуын ескере отырып тәуелсіз бағалаушының бағалауы бойынша - тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы жүргізген бағалау актісі болып табылады, бұл ретте Бағалау Сақтанушының есебінен жүргізіледі;

7) егер осы Шарттың 4.1 тармағына сәйкес Шарт бойынша сақтандыру төлемінің нұсқасы мыналар болып табылады: техникалық қызмет көрсету станциясының шоты бойынша (көлік құралының тозуын есепке алмағанда) - техникалық қызмет көрсету станциясының шоты, көлік құралын жөндеу бойынша аяқталған жұмыс актісі;

8) келтірілген залалдың мөлшерін растайтын өзге де құжаттар, сақтандырушы мамандарының және/немесе сақтандырушы ұсынған мамандардың келтірілген залалдың мөлшері және/немесе сақтандыру жағдайы басталған кездегі КҚ нарықтық құны туралы қорытындылары;

9) келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға талап қою құқығын Сақтандырушының жүзеге асыруы үшін қажетті құжаттар.

10.3. Барлық құжаттар сақтандырушыға түпнұсқада немесе көшірме түрінде беріледі, нотариалды куәландырылған немесе түпнұсқа мөрмен куәландырылған және құзыретті ұйымның уәкілетті тұлғасының қолы қойылған.

10.4. Сақтандырушы құжаттардың жоғарыда көрсетілген тізбесін қысқартуға немесе нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін және залал мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, автокөлік құралын Сақтандыру ережелерінде белгіленген қосымша құжаттарды (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және осы Шарт жасалған/осы полисті рәсімделген күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) талап етуге құқылы.

10. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1. Для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы:

1) письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

2) заявление Выгодоприобретателя об осуществлении страховой выплаты с указанием или приложением банковских реквизитов;

3) копию Договора или его дубликат в случае утери Договора;

4) копию удостоверения личности (паспорта) Страхователя и Выгодоприобретателя, копию водительского удостоверения лица, управлявшего ТС на момент наступления страхового случая;

5) копия свидетельства о регистрации ТС, копия путевого листа или иного документа, подтверждающего право владения, пользования и/или распоряжения ТС от имени собственника;

6) доверенность на право ведения дел по доказыванию наступления страхового случая, размера причиненного ущерба и на право получения страховой выплаты (в случае представления интересов Выгодоприобретателя);

7) заключение, подтверждающее факт прохождения медицинского освидетельствования, при направлении аварийным комиссаром Страховщика;

8) талон о прохождении технического осмотра состояния застрахованного автомобильного транспорта (карта диагностики).

10.2. Для доказательства наступления события, имеющего признаки страхового случая:

1) при ДТП (Если сумма ущерба превышает размер, указанный в пункте 1.9. Договора, либо событие произошло за пределами территории Республики Казахстан, вне зависимости от размера ущерба) – заверенные уполномоченным органом копии следующих документов: протокол о ДТП, дополнения к протоколу, схемы ДТП, постановления об административном правонарушении, справки медицинского освидетельствования участников ДТП, объяснительные участников ДТП в комитет административной полиции. Иные документы, составленные представителями административной полиции и правоохранительными органами, осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в качестве страхового случая, подтверждающие факт наступления страхового случая, в том числе окончательное процессуальное решение (постановление, решение) вступившее в законную силу;

2) если согласно пункту 4.1. Договора в страховое покрытие включены случаи «пожар, взрыв», «стихийные бедствия», то при наступлении события, обладающего признаками вышеперечисленных страховых случаев, необходимы следующие документы – акты, заключения, иные документы противопожарных и правоохранительных органов, гидрометеослужбы, аварийных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям, государственных комиссий, иных компетентных органов, осуществляющих расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая;

3) если согласно пункту 4.1. Договора в страховое покрытие включен случай «противоправные действия третьих лиц», то при наступлении события, обладающего признаками указанного страхового случая необходимы – документы органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов, органов пожарного надзора (постановления о движении уголовного дела (о возбуждении, об отказе в возбуждении, о приостановлении, прекращении), протокола осмотра места происшествия, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда, иные документы, составленные уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления

4) гарантийное письмо на передачу поврежденных деталей/частей ТС, подлежащих замене (по требованию Страховщика согласно пункта 11.6. Договора);

5) если согласно пункту 4.1. Договора в страховое покрытие включен случай «Угон», то при наступлении события, обладающего признаками указанного страхового случая необходимы - оригинал свидетельства о государственной регистрации ТС, полные комплекты оригинальных ключей угнанного ТС; полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек, активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено ТС, документы, подтверждающие право владения, пользования и/или распоряжения ТС, копию протокола осмотра места происшествия и постановления о возбуждении уголовного дела (либо об отказе в возбуждении уголовного дела), копию постановления о приостановлении производства по делу; копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого (при установлении лица, совершившего противоправные действия); иные документы, составленные специально уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая, письменное заявление Страхователя об отказе от ТС как имущества в пользу Страховщика («абандон»);

6) если согласно пункту 4.1. Договора вариантом страховой выплаты является – по оценке независимого оценщика с учетом износа ТС - акт оценки, проведенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, при этом оценка проводится за счет Страхователя;

7) если согласно пункту 4.1. Договора вариантом страховой выплаты является - По счету СТО (без учета износа ТС) - счет СТО, акт выполненных работ по ремонту ТС;

8) иные документы, подтверждающие размер причиненного ущерба, заключения специалистов Страховщика и/или специалистов рекомендованных Страховщиком, о размере причиненного ущерба и/или рыночной стоимости ТС на момент наступления страхового случая;

9) документы, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб.

10.3. Все документы предоставляются Страховщику в оригинале либо в виде копии, нотариально удостоверенной или заверенной оригинальной печатью и подписанной уполномоченным лицом компетентной организации.

10.4. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать дополнительные документы, изложенные в Правилах страхования автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату заключения Договора/оформления полиса, и опубликованные на сайте nomad.kz), если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка.

11. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

11.1. Сақтандыру төлемі Шартта белгіленген сақтандыру сомасы шексіз шегерімге алып тасталған нақты зиян мөлшерінде жүзеге асырылады.

11.2. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға басталған кезде сақтандыру төлемінің нұсқасына және шартта белгіленген құжаттар пакетінің нұсқасына қарамастан, сақтандыру төлемі уәкілетті орган жасаған, Сақтанушымен ұсынылған оқиғаның басталу фактісін растайтын құжаттардың және тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы ұсынған сақтандырушы жүргізген бағалау актісінің негізінде КҚ-дан келтірілген нақты залал мөлшерінде жүзеге асырылады, сақтандыру жағдайы басталғанға дейін орын алған КҚ есептелген тозуын шегергенде зақымдалған КҚ қалпына келтіру құнының мөлшерінде.

11.3. Егер сақтандыру сомасы Шарт жасалған күндегі көлік құралының нақты құнынан аз болса, онда сақтандыру төлемі Шарт жасалған күндегі көлік құралының нақты құнына қатынасына пропорционалды түрде төленеді. Егер сақтандыру сомасы Шарт жасалған күнге көлік құралының нақты құнынан асып кетсе, сақтандыру келісім-шарт жасалған күнге көлік құралының нақты құнынан асатын бөлігінде жарамсыз болады. Сақтандыру сомасының көлік құралының нақты құнымен сәйкес келмеу фактісін сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы белгілей алады.

11.4. Егер Осы Шарттың 4.1 тармағына сәйкес Сақтандыру төлемі шартының нұсқасы келесі болса - автокөлік құралының тозуын ескере отырып, тәуелсіз бағалаушының бағалауы бойынша - зиянның мөлшерін тиісті лицензиясы бар сақтандырушы ұсынған тәуелсіз бағалаушы анықтайды. Зиянның мөлшері сақтандыру жағдайына дейін болған автомобиль көлігінің есептелген амортизациясын (амортизациясын) алып тастағандағы бүлінген көлікті қалпына келтіру шығындарын есептеу негізінде анықталады.

11.5. Егер автокөлікті сақтандыру ережелерінің талаптарына сәйкес сақтандыру төлемінің нұсқасы - ТҚСТ шоты бойынша (КҚ тозуын есепке алмағанда)-ТҚЖ ішінара зақымданған кезде сақтандыру төлемін ТҚСТ сақтандырушысы ТҚСТ деректемелеріне осы ТҚСТ шот, шот-фактура және сақтанушы мен ТҚСТ өкілі қол қойған ТҚЖ жөндеу бойынша орындалған жұмыстар актісі негізінде жүргізілген жұмыстардың атауы мен құнын көрсете отырып жүргізеді. Сақтанушы КҚ толық қалпына келген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандырушының авариялық комиссары қайта қарау және фотофиксациялау үшін жөнделген КҚ-ны сақтандырушыға ұсынуға міндетті. ТҚС талабы бойынша ауыстырылатын қосалқы бөлшектерді сатып алу бойынша қызметтерді алдын ала төлеу қажет болған кезде сақтандыру төлемі екі бөлікпен жүзеге асырылуы мүмкін. Сақтандыру төлемінің бірінші бөлігін төлеу қойылған ТҚС шот бойынша жүргізіледі. Екінші бөлікті төлеу сақтандыру төлемінің сомасын түпкілікті айқындау ретінде жүзеге асырылады және КҚ-ны толық жөндеуді жүзеге асырғаннан және мынадай құжаттарды ұсынғаннан кейін ғана жүргізіледі: 1) ТҚСТ шот-фактурасы; 2) Сақтандырушының авариялық комиссары қайта қарау және фотофиксациялау үшін КҚ толық қалпына келтірілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жөнделген КҚ авариялық комиссарға ұсыну және жүргізілген жұмыстар мен қосалқы бөлшектердің атауы мен құнын көрсете отырып, сақтанушы және ТҚС өкілі қол қойған КҚ жөндеу бойынша орындалған жұмыстардың актісі.

11.6.Жөндеу кезінде ауыстыруға жататын КҚ зақымдалған бөлшектерінің/бөліктерінің құны өтелген жағдайда (орындалған жұмыстар туралы актіге сәйкес) сақтандырушы сақтанушының КҚ осындай бөлшектерін/бөліктерін сақтандырушыға тапсыруын талап етуге құқылы. Бұл ретте сақтандыру төлемі Сақтанушымен ауыстыруға жататын КҚ зақымдалған бөлшектерін/бөліктерін беруге кепілдік хатын ұсынғаннан кейін жүргізіледі.

11.7. Айдап әкетілген және (немесе) ұрланған КҚ сақтанушыға қайтарылған жағдайда, соңғысы сақтандырушымен келісім бойынша 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде табылған КҚ-ны сақтандырушыға қайтаруға немесе алған сақтандыру төлемін сақтандырушы айқындаған сақтандыру жағдайының нәтижесінде КҚ-ның сақтандырылушысына келтірілген залалға байланысты қажетті жөндеу құнын шегере отырып қайтаруға міндетті.

11.8. Тозуды ескере отырып, автомобиль көлігі толық жойылған кезде (сақтандыру жағдайы басталған күнгі автомобиль көлігінің сақтандыру сомасының 80%-дан астамының жойылуы). Сақтандырушы Автокөлікті сақтандыру ережелерінің талаптарына сәйкес сақтанушыға төлем жасауға құқылы;

11.8.1. Автокөлікті сақтандыру ережелерінің шарттарына сәйкес сақтандыру төлемі ТҚС шоты бойынша жүзеге асырылады, егер қалпына келтіру жұмыстарының құны 11.1-тармақты ескере отырып, сақтандыру сомасының 80% - ынан асатын болса, және Сақтанушы Сақтандырушыға одан әрі пайдалану үшін жарамды қалдықтарды берген жағдайда немесе одан әрі пайдалану үшін жарамды қалдықтардың құнын шегерген жағдайда Сақтандырушы сақтандыру сомасын төлейді.

11.8.2. Автокөлікті сақтандыру ережелерінің шарттарына сәйкес сақтандыру төлемі тәуелсіз бағалаушының тиісті лицензиясы бар сақтандырушы ұсынған бағалау туралы есебі бойынша жүргізіледі, жөндеудің тиімсіздігі белгіленеді-қалпына келтіру сомасы 11.1-тармақты ескере отырып, сақтандыру сомасының тозуын ескере отырып, 80% - дан астам соманы құрайды. Сақтанушы одан әрі пайдалану үшін жарамды қалдықтарды сақтандырушыға берген жағдайда не одан әрі пайдалану үшін жарамды қалдықтардың құнын шегергенде.

11.9. Көлік құралы толық жоғалған жағдайда, сақтандыру төлемі сақтандырылушы мен сақтандырушы арасында жетіспейтін (ауыстырылған) бөлшектер мен түйіндердің құнын алып тастағандағы көлік құралын қабылдау туралы акт жасалғаннан кейін жүзеге асырылады, оның зақымдануы және / немесе болмауы сақтандыру жағдайымен байланысты емес. Сонымен қатар, егер сақтандыру жағдайы басталған күндегі көлік құралының нақты құны Шарт жасалған күндегі көлік құралының нақты құнынан аз екендігі анықталса, сақтандыру төлемі қайта есептелген және артық төленген сақтандыру сыйлықақысын қайтарған кезде шегерімге алып келген сақтандыру оқиғасы күніндегі көлік құралының нақты құны мөлшерінде жүзеге асырылады.

11.10. Көлік құралы толық жоғалған жағдайда, көлік құралы Сақтандырушыға берілгенге дейін көлік құралы сату үшін әкімшілік полиция комитетінде және кеден органдарында тіркеуден тұруы керек. Көлік құралын есептен шығару Сақтандырушының немесе оның өкілінің пайдасына немесе сақтандырушының келісімімен кәдеге жарату үшін жүзеге асырылады. Көлік құралы сақтандыру жағдайы басталған кездегі конфигурацияда қалуы керек. Сақтандыру көлік құралын есептен шығару шығындарын өтемейді.

11.11. КҚ толық жойылған кезде, сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан кейін зақымдалған КҚ-ға меншік құқығы сақтандырушыға өтеді және Шарттың қолданылуы тоқтатылады.

11.12. "Айдап әкету" сақтандыру жағдайы басталған кезде, егер сақтандыру жағдайы күніндегі КҚ-ның нақты құны шарт жасасу күніндегі КҚ-ның нақты құнынан аз екені анықталса, сақтандыру төлемі артық төленген сақтандыру сыйлықақысын қайта есептей және қайтара отырып, франшизаны алып тастай отырып, сақтандыру жағдайы күніндегі КҚ-ның нақты құны мөлшерінде жүзеге асырылады.

11.13.Егер залал келтірілген шартты шегерім сомасынан асып кетсе, онда сақтандыру төлемі мөлшерін анықтаған кезде шегерім залал сомасынан алынады. Егер зиян сөзсіз шегерім сомасынан аспаса немесе оған тең болса, онда сақтандыру талаптары төленбейді.

11.14. Сақтандыру төлемі осы залалды үшінші тұлғалардан өтеу тәртібімен алынған сома шегеріле отырып жүргізіледі.

11.15. Екі жақты мүліктік сақтандыру (бір ғана сақтандыру объектісін бірнеше сақтандырушыда әрқайсысымен дербес шарттар бойынша сақтандыру) кезінде әрбір сақтандырушы сақтанушының алдында онымен жасалған шарт шегінде жауапты болады, алайда Сақтанушы барлық сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы нақты залалдан аса алмайды.

11.16. Сақтандырушы сақтанушының келісімімен сақтандыру төлемін сақтандыру сомасы шегінде заттай нысанда өтемақымен ауыстыруды жүзеге асыра алады.

11.17. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті.

11.18. Сақтандыру төлемі пайда алушы Сақтанушының пайдасына сақтандыру төлемін алудан жазбаша бас тартқаннан кейін сақтанушыға жүзеге асырылуы мүмкін.

11.19.Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде сақтанушыға және пайда алушыға сақтандыру төлемінен жазбаша дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті.

11.20.Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуына сақтанушы (сақтандырылған адам) және (немесе) пайда алушы болып табылатын өзге тұлға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және шарттарда сақтандыру омбудсманы дауды реттеу тәртібін сақтаған жағдайда сотқа шағым жасай алады.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

11.1. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, за вычетом безусловной франшизы в пределах страховой суммы, установленной Договором.

11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая за пределами территории Республики Казахстан, вне зависимости от варианта страховой выплаты и варианта пакета документов, установленного Договором, страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, причиненного ТС, на основании документов, составленных уполномоченным органом, подтверждающих факт наступления происшествия, предоставленных Страхователем, и акта оценки, произведенной независимым оценщиком рекомендованным страховщиком, имеющим соответствующую лицензию, в размере стоимости восстановления поврежденного ТС за минусом начисленного износа ТС, имевшей место до наступления страхового случая.

11.3. Если страховая сумма меньше действительной стоимости ТС на дату заключения Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости ТС на дату заключения Договора. Если страховая сумма   превышает действительную стоимость ТС на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей действительную стоимость ТС на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы действительной стоимости ТС может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая.

11.4. Если согласно пункту 4.1. Договора вариантом страховой выплаты является – по оценке независимого оценщика с учетом износа ТС - размер ущерба определяется независимым оценщиком рекомендованным страховщиком, имеющим соответствующую лицензию. Размер ущерба определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного ТС за минусом начисленной амортизации (износа) автомобильного транспорта, имевшей место до наступления страхового случая.

11.5. Если согласно условиям Правил страхования автомобильного траспорта вариантом страховой выплаты является - По счету СТО (без учета износа ТС) - При частичном повреждении ТС страховая выплата производится Страховщиком на реквизиты СТО на основании выставленного этим СТО счета, счета-фактуры и акта выполненных работ по ремонту ТС, подписанного Страхователем и представителем СТО, с указанием наименования и стоимости произведенных работ. Страхователь обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента полного восстановления ТС, представить Страховщику отремонтированное ТС для повторного осмотра и фотофиксации аварийным комиссаром Страховщика. По требованию СТО при необходимости предоплаты услуг по приобретению заменяемых запасных частей страховая выплата может быть осуществлена двумя частями. Выплата первой части страховой выплаты производится по выставленному СТО счету. Выплата второй части осуществляется в качестве окончательного определения суммы страховой выплаты и производится только после осуществления полного ремонта ТС и предоставления следующих документов: 1) счета-фактуры СТО; 2) акта выполненных работ по ремонту ТС, подписанного Страхователем и представителем СТО, с указанием наименования и стоимости произведенных работ и запасных частей и предоставления отремонтированного ТС аварийному комиссару не позднее 3 (трех) рабочих дней после полного восстановления ТС для повторного осмотра и фотофиксации аварийным комиссаром Страховщика.

11.6. В случае возмещения стоимости поврежденных деталей/частей ТС, которые подлежат замене при ремонте (согласно акта о выполненных работах), Страховщик имеет право потребовать передачи Страхователем Страховщику таких деталей/частей ТС. При этом страховая выплата производится после предоставления Страхователем гарантийного письма на передачу поврежденных деталей/частей ТС, подлежащих замене.

11.7 В случае возврата Страхователю угнанного и (или) похищенного ТС, последний обязан по согласованию со Страховщиком в течений 7 (семи) календарных дней возвратить Страховщику найденное ТС или возвратить полученную страховую выплату за вычетом определенной Страховщиком стоимости необходимого ремонта, связанного с ущербом, нанесенным застрахованному ТС в результате страхового случая.

11.8. При полной гибели автомобильного транспорта (уничтожение автомобильного транспорта более 80% от страховой суммы автомобильного транспорта на дату наступления страхового случая) с учетом износа. Страховщик имеет право выплатить Страхователю согласно условиям Правил страхования автомобильного транспорта;  

11.8.1. Согласно условиям Правил страхования автомобильного транспорта страховая выплата производится по счету СТО Страховщик выплачивает страховую сумму, если стоимость восстановительных работ превысит 80% от страховой суммы, с учетом пункта 11.1. Договора и при условии передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования, либо за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования.

11.8.2. Согласно условиям Правил страхования автомобильного транспорта страховая выплата производится по отчету об оценке независимым оценщиком рекомендованным Страховщиком, имеющим соответствующую лицензию, будет установлена нецелесообразность ремонта-сумма восстановления составит более 80% с учетом износа от страховой суммы, с учетом пункта 11.1. Договора, при условии передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования, либо за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования.

11.9. При полной гибели ТС, страховая выплата производится после составления акта приема-передачи ТС между Страхователем и Страховщиком, за вычетом стоимости отсутствующих (замененных) деталей и агрегатов, повреждение и/или отсутствие которых не имеет отношения к страховому случаю. При этом если будет установлено, что действительная стоимость ТС на дату страхового случая меньше действительной стоимости ТС на дату заключения Договора, страховая выплата осуществляется в размере действительной стоимости ТС на дату страхового случая за минусом франшизы с пересчетом и возвратом излишне уплаченной страховой премии.

11.10. При полной гибели ТС, до передачи ТС Страховщику, ТС должно быть снято с учета в комитете административной полиции и таможенных органах для реализации. Снятие с учета ТС производится в пользу Страховщика или его представителя, либо, с согласия Страховщика, на утилизацию. ТС должно оставаться в той комплектации, в которой ТС находилось на момент страхового случая. Расходы по снятию ТС с учета страхованием не покрываются.

11.11. При полной гибели ТС, после осуществления страховой выплаты право собственности на поврежденное ТС переходит к Страховщику и действие Договора прекращается.

11.12.При наступлении страхового случая «Угон», если будет установлено, что действительная стоимость ТС на дату страхового случая меньше действительной стоимости ТС на дату заключения Договора, страховая выплата осуществляется в размере действительной стоимости ТС на дату страхового случая за минусом франшизы с пересчетом и возвратом излишне уплаченной страховой премии.

11.13. Если ущерб превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза. Если ущерб, не превышает или равен сумме безусловной франшизы, то страховая выплата не осуществляется.

11.14. Страховая выплата производится за вычетом сумм, полученных в порядке возмещения данного ущерба от третьих лиц.

11.15 При двойном имущественном страховании (страховании одного и того же объекта страхования у нескольких Страховщиков по самостоятельным договорам с каждым) каждый Страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех Страховщиков не может превышать реального ущерба.

11.16. Страховщик, с согласия Страхователя, может осуществить замену страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах страховой суммы

11.17. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

11.18. Страховая выплата может быть осуществлена Страхователю после письменного отказа Выгодоприобретателя от получения страховой выплаты в пользу Страхователя.

11.19. Страховщик обязан направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в страховой выплате в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

11.20. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Застрахованным) и (или) иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в суд при условии соблюдения порядка урегулирования спора страховым омбудсманом в порядке и на условиях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

12.ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ. САҚТАНДЫРУДЫ ҚОРҒАУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУ.

12.1. Барлық өзгерістер жаңа сақтандыру шартын бұзу және жасасу арқылы енгізіледі.

12.2.Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерді тоқтатудың өзге де негіздерінен басқа, Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тоқтатылады:

12.2.1. оның қолданылу мерзімі өткенге;

12.2.2. шартты жарамсыз деп тану туралы сот шешім қабылдаған;

12.2.3. Тараптардың бірінің талап етуі бойынша;

12.2.4. Сақтандырушының сақтандыру төлемін сақтандыру сомасының толық мөлшерінде жүзеге асыруы;

12.2.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда.

12.3.Шарт бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін Сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі, сондай-ақ Тараптардың келісімі бойынша.

12.4. Шартты мерзімінен бұрын тоқтату ниеті туралы Тараптар Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын бір-бірін хабардар етуге міндетті.

12.5.Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында көзделген талаптар бойынша сақтанушының немесе Сақтандырушының талап етуі бойынша шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының жалпы төленген сақтандыру сыйлықақысының 35 % (отыз бес пайыз) мөлшерінде іс жүргізуге арналған шығыстарды сақтандыру және өтеу қолданылған уақытқа барабар бөлігіне құқығы бар.

12.6.Сақтанушының талап етуі бойынша шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, Егер бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында көрсетілген мән-жайлармен байланысты болмаса, сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақылары қайтаруға жатпайды.

12.7.Шартты мерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарын орындамаудан туындаған жағдайларда, соңғысы сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға міндетті.

12.8.Сақтандыру қорғанысы кезекті сақтандыру жарнасы төленбеген жағдайда, сақтандыру сыйлықақысын бөліп-бөліп төлеу кезінде, кезекті сақтандыру жарнасы мерзімі өткен күннен бастап автоматты түрде тоқтатылады. Сақтандыру қорғанысының қолданылуын жаңарту мерзімі өткен сақтандыру жарнасы төленген күннен кейінгі күннен басталады. Бұл ретте шарттың қолданылу мерзімі сақтандыру қорғанысының қолданылуын тоқтата тұру қолданылған кезеңге ұзартылмайды.

12.9.Егер сақтандыру қорғанысының қолданылуын тоқтата тұру 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам уақытқа созылса, сақтандырушы шартты бұзу туралы келісімді ресімдемей және сақтанушыны хабардар етпей Шартты бір жақты соттан тыс тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Бұл ретте Сақтанушы бұрын төлеген сақтандыру жарналары қайтаруға жатпайды.

12.10. Сақтанушы-жеке тұлға Шарттан бас тартқан жағдайда, ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Сақтандырушы Сақтанушы-жеке тұлғаға алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) 10%-ын құрайтын, сақтандыру әрекеті болған уақытқа пропорционалды сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) бір бөлігін және Шартты бұзуға байланысты шығыстарды шегеріп тастап, алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру сыйлықақыларын) қайтаруға міндетті.

12._ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ.

12.1. Все изменения вносятся путем расторжения и заключения нового договора страхования.

12.2. Договор, помимо иных оснований прекращения обязательств, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, прекращается в случаях:

12.2.1. истечения срока его действия;

12.2.2. принятия решения судом о признании Договора недействительным;

12.2.3. по требованию одной из Сторон;

12.2.4. осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой суммы;

12.2.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

12.3. Договор может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению Сторон.

12.4. О намерении досрочного прекращения Договора Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.5. При досрочном прекращении Договора по требованию Страхователя или Страховщика по условиям, предусмотренным пунктом 1 статьей 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и возмещение расходов на ведение дел в размере 35% (тридцати пяти процентов) от общей уплаченной страховой премии.

12.6. При досрочном прекращении Договора по требованию Страхователя, если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, уплаченные Страховщику страховые премии возврату не подлежат.

12.7. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью.

12.8. Страховая защита автоматически приостанавливается в случаях неуплаты очередного страхового взноса, при уплате страховой премии в рассрочку, со дня просрочки очередного страхового взноса. Возобновление действия страховой защиты начинается со дня, следующим за днем уплаты просроченного страхового взноса. При этом срок действия Договора не продлевается на период, в течение которого действовало приостановление действия страховой защиты.

12.9. В случае если приостановление действия страховой защиты длится более 30 (тридцати) календарных дней, Страховщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор без оформления соглашения о расторжении Договора и без уведомления Страхователя. При этом уплаченные ранее Страхователем страховые взносы возврату не подлежат.

12.10. При отказе Страхователя-физического лица от Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возвратить Страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением Договора, которые составляют 10% от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).

13. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

13.1. Сақтандыру сыйлықақысының, сақтандыру сомасының және сақтандыру төлемінің валюта түрі – теңге.

13.2. Шартта айтылмағанның барлығы Сақтандыру ережелеріне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі. Шарт пен Сақтандыру ережелері арасында қайшылықтар болған жағдайда Шарттың ережелері қолданылады.

13.3. Сақтанушы Шартқа қол қою арқылы сақтандыру Ережелерінің жағдайларымен өзінің келісімін растайды. Келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Сақтанушы Сақтандыру ережесін білмегеніне немесе оның ұсынылмағанына сілтеме жасауға құқығы жоқ.

13.4. Шартқа қол қою арқылы Сақтанушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтай отырып, Шарт жасалғанға дейін және оның сәтінде ұсынылған дербес деректерді өңдеуге, пайдалануға және сақтауға өз келісімін береді.

13.5. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер еңсерілмейтін күштің, яғни осы жағдайлар кезінде төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар (форс-мажорлық мән-жайлар) салдарынан тиісті орындау мүмкін еместігін дәлелдесе, міндеттемелерді орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін мүліктік жауаптылықта болмайды.

13.6. Форс-мажорлық жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ мұнымен шектелмейді: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, соғыс немесе кез келген сипаттағы әскери әрекеттер, қоршаулар, мемлекеттік органдардың тыйым салулары.

13.7. Форс-мажорлық мән-жайлардың әрекетін бастан кешірген Тарап осындай мән-жайлардың басталғаны туралы екінші Тарапты 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

13.8. Форс-мажорлық жағдайлардың әрекеті құзыретті органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

13.9. Шарт әр Тарап үшін біреуден тиетін, бірдей заңды күшке ие 2 (екі) бірдей данада жасалды.

13.10. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы” №94-V ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1) “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының деректерді алуына;

2) Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4) дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5) ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

13.11. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

13.12. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне, 1)-5) 13.10. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

13.13. Сақтанушы 1)-5) 13.10. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

13.14. Осы шарттарда және сақтандыру полисінде қамтылмағанның бәрі автомобиль көлігін сақтандыру ережелерімен реттеледі (сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған).

13.14. Осы шарттарда және сақтандыру полисінде көрсетілмегеннің барлығы Автокөлікті сақтандыру ережелерімен реттеледі (Сақтандырушының уәкілетті органымен бекітілген және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және және nomad.kz интернет-ресурсында жарияланған).

 

13.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Вид валюты страховой премии, страховой суммы и страховой выплаты – тенге.

13.2. Все, что не оговорено Договором, регулируется в соответствии с Правилами страхования и действующим законодательством Республики Казахстан. В случае противоречий между Договором и Правилами страхования, применяются положения Договора.

13.3. Подписанием Договора Страхователь подтверждает свое согласие с положениями Правил страхования. В случае возникновения разногласий Страхователь не вправе ссылаться на незнание или не предоставление Правил страхования.

13.4. Подписанием Договора, Страхователь дает свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных, представленных до и в момент заключения Договора, с соблюдением норм действующего законодательства Республики Казахстан.

13.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (форс-мажорные обстоятельства).

13.6. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.

13.7. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

13.8. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов.

13.9. Договор заключен в 2 (двух) идентичных экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

13.10. Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает свое согласие, а также согласие Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор, обработку, хранение и передачи Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Страхователя, Застрахованного (Выгодоприобретателя) согласно Закону Республики Казахстан №94-V «О персональных данных и их защите», включая согласие:

1) на получение Страховщиком данных с Акционерного общества «Государственное кредитное бюро» (далее – Бюро);

2) на предоставление владельцами государственных баз данных Бюро информации о Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе) напрямую или через третьих лиц;

3) на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющейся и поступающей в будущем информации о Страхователе, Застрахованном (Выгодоприобретателе) Бюро и Страховщику посредством Бюро;

4) на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам;

5) на раскрытие Страховщиком тайны страхования, в соответствии с п. 4 ст. 830 Гражданского кодекса Республики Казахстан, следующим лицам: АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» и ТОО «Nomad Digital Financial Services», для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

13.11. Срок хранения персональных данных определяется Страховщиком до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Страховщиком либо третьим лицом условий Договора и\или законодательства Республики Казахстан, а также для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

13.12. Страхователь обязан истребовать у Застрахованного (Выгодоприобретателя) письменное согласие на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие перечисленное в пп. 1)-5) п. 13.10.

13.13. Страхователь несет ответственность за отсутствие согласия Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие перечисленное в пп. 1)-5) п. 13.10.

13.14. Все, что не отражено в настоящих условиях и страховом полисе, регулируются правилами страхования автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz).

14. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

14.1. Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндірілуге және қолдануға жатады.

14.2. Шарттан немесе оған байланысты туындайтын кез келген даулар және/немесе келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

14.3.Тараптар уағдаластыққа қол жеткізбеген жағдайда осы Шарттан туындайтын немесе оның бұзылуына, тоқтатылуына, жарамсыздығына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түпкілікті шешілуге жатады.

14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Договор подлежит толкованию и применению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14.2. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров.

14.3.В случае не достижения договоренности Сторонами, все споры, разногласия, требования, возникающие из данного Договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4. Комиссиялық сыйақының болуы/болмауы туралы мәліметтер: Бар/ Жоқ

14.4. Сведения о наличии/отсутствии комиссионного вознаграждения: Да/Нет


Уважаемый клиент!

Договор будет заключен после поступления оплаты на расчетный счет Страховщика, либо на следующий день после поступления. Дата начала страховой защиты будет следующим днем после заключения договора.
OK

Изменить условия договора

Для изменения условий договора или его расторжения просим Вас подойти в выбранный офис в рабочее время.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на изменение условий договора.

Ошибка при обработке запроса

Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз позже. При возникновении вопросов просим звонить на бесплатный короткий номер 2233 (для всех мобильных РК)
 

Вам отправлено SMS с кодом

Введите код подтверждения

Повторить отправку через 30 сек
Повторить отправку

Вы подтверждаете оформление полиса?

Проверьте, все ли данные добавлены для расчета стоимости, если нет, вернитесь назад.

Расчет производится по этим данным:

Водители
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Оплачивайте полис вместе
с коммунальными услугами

Партнерская программа страхования имущества стоимостью 200 тг и 400 тг

ivc Перейти в ИВЦ