Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру Ережелеріне қосымша (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған) /

Приложение к Правилам страхования профессиональной ответственности

(утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz)

Өнім бойынша шарттар

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫСЫНЫҢ КӘСІБИ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ЕРІКТІ

САҚТАНДЫРУДЫҢ ШАРТЫ /

Условия по продукту

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ


Бұл шарттар Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылады  (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) және сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы жасалған жеке сот орындаушысының кәсіби жауапкершілін сақтандыру шарты бойынша өзара қарым-қатынасты сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу арқылы реттейді

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Правил страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz), и регулируют взаимоотношения между страховщиком и страхователем по заключенному договору страхования гражданско-правовой ответственности частных судебных исполнителей, путем оформления страхового полиса в электронном виде

1.     Сақтандыру жағдайы

1.1. Сақтандыру жағдайы болып Сақтандырылушының атқарушылық құжаттарды орындау кезінде жіберген кәсіби қателері нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша Cақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі табылады.

Осы баптың мақсаттары бойынша келесілер жеке сот орындаушысының кәсіби қателері болып саналады:

1) іс жүргізу құжаттарын дұрыс ресімдемеу;

2) атқарушылық құжат орындалғаннан, жеке сот орындаушысының қызметіне және борышкерге зиян келтіруге әкеп соққан орындау жөніндегі шығындарға ақы төленгеннен кейін мәжбүрлеп орындату шараларының уақтылы күшін жоймауы;

3) өзіне қатысты атқарушылық әрекеттер жүргізіліп жатқан адамға оған зиян келтіруге әкеп соққан жасалып жатқан әрекеттердің салдарлары туралы хабарламау;

4) Сақтанушының (Сақтандырылушы) атқарушылық іс жүргізу тараптарынан алған құжаттарды жоғалтуы немесе бүлдіруі;

5) атқаратын қызметінің нәтижесінде өзіне белгілі болған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз жария ету.

1.2. Cақтанушының жәбірленушіге зиян келтіргені үшін жауапкершілігінің басталу фактісі Шарттың қолданылу кезеңінде Сақтанушының Пайда алушыға келтірілген зиянды өтеуі туралы заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде белгіленеді.

1.3. Зардап шегушіге залал келу салдарының міндеттері бойынша Сақтанушының жауапкершілігінің туындау дерегі төмендегідей жағдайларда сақтандыру жағдайы деп мойындалады:

1)     Пайда алушының мүліктік мүдделеріне келтірілген шығын Сақтанушының қызметін жүзеге асыруымен тікелей себептік байланыста болса;

2)     заңсыз әрекет (әрекеттенбеу) нәтижесінде үшінші тұлғаның дүние-мүлкіне келтірілген шығын Шарттың қолданылу мерзімінде орын алған болса;

3)     Шарттың қолданылу мерзімінде немесе Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде (немесе дау сот тәртібімен шешілген жағдайда - зардап шегушінің шығынды өтеуді сұраған талап өтініші Шарттың қолданылу мерзімінде немесе Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде берілген) Пайда алушыдан Сақтанушыға шығынды өтеуді талап ету жайлы жазбаша талап берілген болса;

4)     Сақтанушы Атқару өндірісі туралы Заң  шеңберінде, Қазақстан Республикасының сотымен берілген атқарушылық құжаттары бойынша атқарушылық әрекеттерін жүргізу барысында Пайда алушылардың мүліктік мүдделеріне зиян келтіру;

5)     Сақтанушы (оның жұмысшыларының) әрекеттерінде қаскөйлік ниет болмаса.

Қаскөйлік ниет тұлғаның саналы түрде біліп және құқыққа қайшы зардаптардың орын алуын тудыруға талпынуымен сипатталады.

1.4. Бірнеше тұлғаларға бірдей себептерден болған оқиғалардан туындаған бірқатар бірізді (немесе бір мезгілде) әсерлер нәтижесінде шығын келтіру бір сақтандыру жағдайы ретінде қарастырылады. Осындай оқиғалар салдарынан мәлімделген шығындарды өтеу жайлы барлық талаптар Сақтанушыға қатысты осы талаптардың біріншісі хабарланған кезде хабарланды деп есептеледі.

2. Сақтандыру сыйлықақысы және төлеу тәртібі

2.1. Сақтанушы Шартқа қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру сыйлықақысын (бастапқы сақтандыру жарнасын) төлеуге және сақтандыру сыйлықақысын (бастапқы сақтандыру жарнасын) төлеу үшін заңды тұлғаларға арналған талапқа сай есепшотты беруге міндетті.

2.2. Егер сақтандыру сыйлықақысы бөліп төленсе, онда кезекті сақтандыру жарнасының төлемі «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

2.3. Сақтандыру сыйлықақысының, кезекті сақтандыру жарнасының көлемі «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген сомадан кем болмауы тиіс. Егер сақтандыру сыйлықақысының, сақтандыру жарнасының төленген көлемі «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген сомадан аз болса, онда сақтандыру сыйлықақысы, сақтандыру жарнасы төленбеген болып есептеледі.

2.4. Егер кезекті сақтандыру жарнасы аталмыш кезекті сақтандыру жарнасының төлеу мерзімінің басталу сәтінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленбесе, шарт Сақтандырушымен бір жақты тәртіпте бұзылады, оған қоса Сақтанушыны хабарландыру талап етілмейді. Бұл жағдайда сақтандыру сыйлықақысының төленген бөлігі қайтарылмайды.

2.5.  Шарт валютасы - теңге.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Сақтандырушы құқылы:

1)     Сақтанушы берген ақпарат пен құжаттарды, сонымен қатар Сақтанушының осы Шарт талаптары мен шарттарын орындауын тексеруге;

2)     сақтандыру тәуекелін бағалауға;

3)     сақтандыру сыйлықақысын уақытылы алуға;

4)     сақтандыру жағдайының орын ал5анын құжаттармен дәлелдеуге;

5)     Шартты жасасу кезінде, сондай-ақ оның әрекет ету мерзімінде Сақтанушының шаруашылық қызметінің күйін бақылауға;

6)     егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелін үдетуге айтарлықтай әсерін тигізе алса немесе Сақтандырушы Шарт шарттарын өзгертуге немесе тәуекел деңгейінің үдеуіне сәйкес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге қарсы болса, Сақтанушының Сақтандырушыға Шартқа қол қою кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы мәлім болған маңызды өзгерістер туралы хабарлау міндетін орындамаған жағдайда Шартты бұзуды талап етуге;

7)     тәуекелдің туындауына ықпал ететін жағдаяттардың барын кез келген орынды уақытта тексеруге;

8)     Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен жағдайларын өздігінен анықтауға, соның ішінде талапқа сай мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне сәйкес сақтандыру жағдайының орын алу фактісі мен келтірілген шығын көлемін дәлелдейтін құжаттарды сұрауға;

9)     Сақтандырушыдан сақтандыру жағдайы дерегін, оның орын алу жағдайларын анықтау үшін қажет ақпаратты талап етуге;

10)   Сақтандырушы сақтандыру жағдайы белгісіне ие жағдайдың орын алуымен байланысты Сақтанушыны құқықтық қорғауға немесе оның құқықтарын сотта қорғауға құқылы, бірақ  міндетті емес. Сот процесінде Сақтанушының мүдделерін қорғау сақтандыру төлемін жасау үшін негіз болып саналмайды;

11)   Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртіпте Сақтанушыға қойылатын талаптардың көлемін даулауға;

12)   Шартта қарастырылған негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға;

13)   Сақтандырушы сақтандыру төлемін өтеген соң, Сақтанушыға атқарылған міндеттеме көлемінде шартсыз кері талап қоюға (регресс);

14)   Тәуекел деңгейі артқан жағдайда Шарттың талаптарын өзгертуді немесе тәуекел деңгейінің артуына сәйкес қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап етуге. Егер Сақтанушы Шарт талаптарын өзгертуден немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуден бас тартса, Сақтандырушы Шартта көрсетілген тәртіпте Шартты бұзуды талап етуге құқылы.

15)   Сақтанушыдан Шарттың 10.4-тармағына сәйкес кері талаптармен қамтамасыз етуін талап етуге;

16)   Сақтандыру Шартын уақытынан ерте бұзуға және Сақтандырушының өз міндеттерін орындамауы нәтижесінде орын алған шығындарды өтеуге;

17)   Сақтанушының Шартты жасасу кезінде, сондай-ақ Шарттың қолданылу мерзімі барысындағы қызмет жағдайын бақылауға;

18)   "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Сақтанушының жосықсыз әрекет белгілерін анықтаған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруды күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға, сақтандыру төлемін тоқтата тұру туралы хабарлама сақтанушыға (пайда алушыға) тиісті тексеру жүргізілетіндігі көрсетіле отырып, тоқтатыла тұрған күннен кейінгі күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс;

19)   Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттер жасауға.

3.2. Сақтандырушы міндетті:                

1)    Сақтанушыны Сақтандыру шарттарымен таныстыруға және Сақтанушының талабымен оған сақтандыру Ережелерінің көшірмесін ұсынуға;

2)    сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

3)    сақтандыру төлемін жүргізуге немесе Шарттың талаптарына сәйкес сақтандыру төлемін жүргізуден жазбаша негізделген бас тартуды Сақтанушыға жолдауға;

4)    сақтандыру жағдайы кезінде Сақтанушы шығындарды азайту үшін жүргізген, құжатпен расталған шығындарды Сақтанушыға өтеуге міндетті. Бұл ретте Сақтанушының залалдарды азайтуға байланысты мұндай шығындары Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасы туралы хабарлағаннан кейін онымен жазбаша келісілуге тиіс;

5)    Сақтанушы немесе зардап шегуші (Пайда алушы) немесе олардың өкілі Шарттың 4.1-тармағында көзделген құжаттарды жедел түрде, бірақ 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынбаған жағдайда, оны жеткіліксіз құжаттар туралы жазбаша хабарландыруға;

6)     Шартта немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге әрекеттерді жасауға.

3.3. Сақтанушы құқылы:

1)     Сақтандырушыдан Шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)     Сақтандыру төлемін уақытылы алуға;

3)     Түпнұсқаны жоғалтқан жағдайда Шарттың көшірмесін алуға;

4)     Сақтандыру құпиясының сақталуына;

5)     Шартты уақытынан бұрын бұзуға;

6)     Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның көлемін азайтудан бас тартқан жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіп бойынша даулауға;

7)     Шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жасауға.

3.4. Сақтанушы міндетті:

1)      Шартпен белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;

2)      Шартқа қол қою барысында және оның қолданылу мерзімінде сақтандырудың осы объектісіне қатысты ұқсас тәуекелдер бойынша сақтандырудың барлық қолданыстағы/жасалған шарттары жайлы Сақтандырушыны ақпараттандыруға;

3)     сақтандыру тәуекелі жағдайы жайлы Сақтандырушыны ақпараттандыруға;

4)     шұғыл түрде, 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шартқа қол қою барысында Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардың өзіне белгілі болған маңызды өзгерістері жайлы, егер ол өзгерістер сақтандыру тәуекелін арттыруға айтарлықтай әсер ететін болса, Сақтандырушыға хабарлауға. Айтарлықтай әсер ететін жағдайларға жататындар:

- Пайда алушының кез келген  хабарламалары, талаптары, арыздары, ескертулері мен басқа да ұқсас хаттары;             

5)     Шарт жасаумен және Шарттың қолданылу мерзімімен байланысты шараларды жүргізу үшін Сақтандырушыға қажетті жағдайларды жасауға;

6)     шығынды өтеу туралы шағымды және/немесе талап арызды алған соң, Сақтандырушыны 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарландыру және соттық және/немесе шағымдану құжаттарының барлық көшірмелерін ұсынуға;

7)     Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаға байланысты оған қарсы қылмыстық/әкімшілік іс қозғау, құзыретті органдардың алдын-ала тергеу жүргізу және басқа процессуалдық әрекеттерін жүргізу басталған соң, 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарландыруға;

8)     Сақтандыру жағдайы нәтижесінде келтірілген шығындардың қандай да бір төлемін (өтемақысын) үшінші тұлғалардан алғаны жайлы Сақтандырушыға жедел түрде жазбаша хабарлауға;

9)     Сақтандырушы сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның орын алуымен байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп тапқан жағдайда Сақтандырушы таңдаған тұлғаларға аталған мүдделерді қорғау үшін сенімхат немесе өзге де құжаттар беруге;

10)   Сақтандырушыға Сақтандырушының талабы бойынша 5 жұмыс күні ішінде ол Пайда алушыға төлеген сақтандыру төлемінің көлемінде кері талап қою сомасын төлеуге;

11)   «Атқару Өндірісі туралы» Заң шарттарын бұзбауға;

12)   осы Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де әрекеттерді орындауға.

3.5. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғалардың орын алу барысындағы Сақтанушы әрекеттері:

3.5.1. Сақтанушы сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның (бұдан әрі - оқиға) орын алуы жайлы оған белгілі болуы тиіс болған соң/ белгілі болғаннан кейін міндетті:

1)     ықтимал шығындарды болдырмау немесе оның алдын алу үшін қалыптасқан жағдайларда қисынды және қолжетімді шараларды қабылдауға;

2)     шұғыл түрде, кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, Сақтандырушыға оқиға жайлы жазбаша түрде хабарлауға;

3)     сақтандыру жағдайының орын алу себептері мен жағдаяттарын анықтау кезінде Сақтандырушының өкіліне жәрдемдесуге, с.і. сақтандыру жағдайының себептері, барысы мен салдары, келтірілген шығынның сипаты мен көлемі туралы Сақтандырушыға өзіне қолжетімді барлық ақпарат пен құжаттаманы ұсынуға;

4)     өтемақыны төлемеуге, сақтандыру жағдайының орын алуымен байланысты қойылатын талаптарды толық немесе ішінара мойындамауға, сондай-ақ Сақтанушының жазбаша келісімінсіз мұндай талаптарды реттеу жөніндегі қандай да бір тікелей немесе жанама міндеттемелерді қабылдамауға;

5)     сақтандыру жағдайы орын алғанын дәлелдеу ауыртпалығын көтеруге, сондай-ақ онымен келтірілген шығындар, соның ішінде бағалау, мамандарды тарту мен олардың консультацияларын, қажетті құжаттарды жинау құнын төлеуге;

6)     Сақтанушы Сақтандырушының мүдделеріне қарсы бағытталған әрекеттерді жасауға және белгілі бір міндеттерді қабылдауға, жауапкершілікті өзіне жүктеуге, қандай да бір ұсыныстарды қабылдауға және төлемдер жасауға және Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз осы оқиғаға қатысы бар белгілі бір төлемдерді жасауға міндетті емес;

7)     осы Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де әрекеттерді орындауға.

3.6. Пайда алушы құқылы:

1)    Сақтандырушыдан осы Шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)    Сақтандырушыға сақтандыру төлеміне қатысты талабын білдіруге;

3)    Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда шартта көзделген тәртіпте және шарттармен сақтандыру төлемін алуға;

4)    Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіп бойынша Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның көлемін азайтудан бас тартуын даулауға;

5)    Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттер жасауға.

4. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттар

4.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасау жайлы шешім қабылдауы үшін Сақтандырушыға келесідей құжаттар беруге міндетті:

1)    сақтандыру жағдайының орын алуы жайлы өтініш-арыз;

2)     Шарттың көшірмесі;

3)    зардап шегушіге келтірілген шығынды растайтын құжаттар;

4)    Зардап шегушінің шығын орнын толықтыру жайлы арыздарының көшірмелері, шығын келтірумен байланысты Сақтанушы мен зардап шегуші арасындағы хат алысудың көшірмесі;

5)     Дау сот тәртібімен шешілген болса, Жәбірленушіге келтірілген залал орнын толықтыру бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің орын алу дерегін мойындау туралы заңды күшіне енген сот шешімі мен кінә тағу құжаттарының көшірмелері;

6)     Сақтандыру жағдайының орын алу дерегін, оның орын алу себептері мен ол келтірген шығындардың мөлшерін дәлелдейтін оқиғаларды тергеу, жіктеу және есепке алуды жүзеге асыратын құзырлы органдардың құжаттары: прокуратура, тергеу, сот органдары, өртке қарсы бақылау органдары, гидрометеоқызметтер, апаттық қызметтер, төтенше жағдайлар бойынша Агенттік бөлімшелерінің актілері, тұжырымдамалары, басқа да құжаттары;

7)      Шартта сақтандыру жағдайы немесе сақтандыру жағдайының орын алғанын растайтын фактілер ретінде қарастырылатын оқиғалардың тергеуін, жіктемесі мен есебін жүргізетін өзге де құзыретті органдардың құжаттары;

8)     Сақтандыру төлемін алуға қажетті құжаттар: жеке тұлғалар үшін – жеке куәлік, заңды тұлғалар үшін - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, Пайда алушының банк деректемелері, Пайда алушының сақтандыру төлемін алу туралы сенімхат түпнұсқасы;

9)     Пайда алушының сақтандыру төлемін алу құқығын растайтын құжаттар, соның ішінде мұрагерлік құқығын растайтын куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі;

4.1.1. мүлікке шығын келтірілген жағдайда:

1)    зардап шегушінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

2)    зақымдалған немесе жойылған мүлікті иелену құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері;

3)    Сақтандырушымен ұсынылған тәуелсіз бағалаушының мүлікке келтірілген зақым сомасын анықтау бойынша бағалау актісі.

4.1.2. өміріне/денсаулығына залал келтірілген жағдайда:

1)     зардап шегушінің жеке басын куәландыратын құжаттар көшірмелері;

2)     Пайда алушыға келтірілген залалдың сипаты, диагнозы, еңбекке қабілетсіздік кезеңі көрсетілген сәйкес медициналық мекеме қорытындысының көшірмесі;

3)     уәкілетті медициналық органның мүгедектікті белгілеу туралы қорытындысының көшірмесі;

4)     Сақтанушының қазасын белгілеген медициналық мекеме қорытындысының көшірмесі; қайтыс болғаны туралы куәліктің нотариалды тіркелген көшірмесі;

4.2. Қажет болған жағдайда Сақтандырушы сақтандыру жағдайының орын алу барысы туралы ақпараттарға ие құқық қорғау органдары, банктер, медициналық ұйымдар мен басқа да ұйымдардан  сақтандыру оқиғасымен байланысты мәліметтерді сұрау, сондай-ақ сақтандыру оқиғасының себептері мен мән-жайын өз бетінше анықтау құқығына ие.

4.3. Сақтандырушы құжаттардың жоғарыда көрсетілген тізбесін қысқартуға немесе нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін және залал мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, кәсіби жауапкершілікті ерікті Сақтандыру ережелерінде белгіленген қосымша құжаттарды (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және Шарт жасалған/ полисті рәсімделген күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) талап етуге құқылы.

5. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі мен шарттары

5.1. Мүлікке залал келтірген жағдайда:

5.1.1. Сақтандыру төлемі нақты залал мөлшерінде, бірақ шартта белгіленген бір сақтандыру жағдайына белгіленген сақтандыру сомасынан немесе лимиттен аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады.

5.1.2. Залал мөлшерін Сақтандырушы Сақтанушы (Пайда алушы) ұсынған құжаттар негізінде айқындайды.

5.1.3. Сақтандыру төлемі сақтандыру жағдайының нәтижесінде залал келтірілген тұлғаның (Пайда алушыға) пайдасына жүзеге асырылады.

5.2. Өміріне/Денсаулығына залал келтірілген жағдайда:

5.2.1. Зардап шеккендердің өміріне/денсаулығына келтірілген залал үшін сақтандыру төлемі нақты шығын көлемінде жүзеге асырылады, бірақ сақтандыру сомасынан аспауы тиіс.

5.2.2. Зардап шегушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген залал еңбекке уақытша жарамсыздығы мен/немесе мүгедектікті анықтау мен/немесе қазасымен байланысты материалдық залалды қамтиды.

5.2.3. Еңбекке уақытша жарамсыздық жағдайында сақтандыру өтемақысының мерзімі уақытша жарамсыздықтың 10 (оныншы) күнінен басталады, бірақ 60 (алпыс) күннен аспауы тиіс. Мүгедектікті анықтау жағдайында сақтандыру өтемақысының мерзімі - сақтандыру жағдайы орын алған сәттен бастап 12 (он екі) ай.

5.2.4. Зардап шегушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген залал көлемі Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне және Шартқа сәйкес ұсынылған құжаттарға сай анықталады.

5.3. Жалпы талаптар:

5.3.1. Шарт бойынша Пайда алушы – зардап шегуші, сондай-ақ зардап шегушіге (шығын өтелуге құқығы бар тұлға) келтірілген шығынды сақтандырушының Шартта белгіленген жауапкершілігі аясында Сақтандырушының алдын ала жазбаша келісімімен өтеген және сақтандыру төлемін алу құқығын иеленген сақтанушы. Зардап шегуші ретінде мүлікке залал келтірілген жағдайда аталған мүліктің иесі, ал ол қаза болған жағдайда шығын өтелуіне құқығы бар тұлғалар танылады.

5.3.2. Сақтандыру төлемінің мөлшері Шартпен белгіленген сақтандыру сомасының мөлшерінен аса  алмайды.

5.3.3. Егер шығын бірнеше Зардап шегушіге келтірілген болса және шығындардың жалпы мөлшері сақтандыру сомасынан жоғары болса, әр Зардап шегушіге сақтандыру төлемін төлеу барлық Зардап шегушілерге келген шығынның жалпы мөлшері оған тиген шығын мөлшеріне қатысты тепе-тең жүзеге асырылады.

5.3.4. Сақтандыру төлемі шартсыз франшизаны есепке алумен жүзеге асырылады. Егер шығын шартсыз франшиза сомасынан жоғары болмаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады. Егер шығын шартсыз франшиза сомасынан жоғары болса, сақтандыру төлемінің мөлшерін анықтау барысында шығын сомасынан франшизашегеріледі.

5.3.5. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған соң, Сақтандырушы сақтандыру төлемінің жүзеге асырылған мөлшері шегерілген сақтандыру сомасы көлемінде жауапкершілік көтеруді жалғастырады.

5.3.6. Сақтанушының Пайда алушыға келтірілген шығынын болашақ сақтандыру төлемақылар есебіне өтеуге жасаған төлемдері Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз есептелмейді.

5.3.7. Шығын мөлшері Сақтандырушымен Шарттың қолданылу мерзімінде заңды күшіне енген  Сақтанушымен зардап шегушіге келтірілген залалды өтеу туралы сот шешімінің негізінде анықталады.

5.3.8. Екіеселік сақтандыру барысында (әрқайсысымен жеке шарт бойынша бірнеше сақтандырушының бір сақтандыру объектісін сақтандыруы) әр сақтандырушы Сақтанушы алдында онымен жасалған шарт шеңберінде жауапты болады, алайда Сақтанушы барлық сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемақыларының жалпы сомасы нақты шығыннан жоғары болмайды.

5.3.9. Сақтандырушы Сақтанушы сақтандыру төлемін жасау жайлы шешім қабылдауға қажетті соңғы құжатты берген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін күту кезеңі аяқталған соң ғана төлеуге міндетті.

6. Сақтандыру төлемінен бас тарту

6.1. Егер сақтандыру жағдайы келесідей салдардан туындаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасаудан толықтай немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1)     Уәкілетті органмен берілген лицензия тоқтатылғанда, кері шақырылғанда немесе қолданылу мерзімі аяқталғанда Сақтанушының әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) нәтижесінде Пайда алушыға зиян келсе;

2)     қажетті қорғану және аса қажет болған жағдайда жасалған әрекеттерді есепке алмағанда, сақтандыру жағдайының орын алуына бағытталған не болмаса оның орын алуына себепші болатын Сақтанушының және/немесе пайда алушының қасақана әрекеттері;

3)     сақтандыру жағдайымен себепті байланыстағы қасақана қылмыстық жасау немесе әкімшілік құқық бұзу тәртібінде белгіленген заңнамалық актілермен танылған Сақтанушының және/немесе пайда алушының әрекеттері.

6.2. Егер сақтандыру жағдайы келесідей салдардан орын алса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасаудан босатылады:

1)     ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті жұғу әсері;

2)     әскерлік іс-әрекеттер немесе әскерлік операциялар/спецоперациялардың, соғыстардың, шапқыншылықтардың, өзге мемлекеттің дұшпандық іс-әрекеттерінің (соғыс жайлы хабарланғанына немесе хабарланбағанына қарамастан) кез келген түрлері, лаңкестік актілерінің;

3)     азамат соғысының, кез келген халықтық толқулардың, жаппай тәртіпсіздіктер немесе ереуілдер.

6.3. Сақтандырушының сақтандыру төлемін төлеуден бас тартуына төмендегі себептер де негіз болуы мүмкін:

1)     Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары жайлы жалған мәліметтер хабарлауы;

2)     Сақтанушы/Пайда алушы Шарт жасау барысында және Шарттың қолданылу мерзімінде сақтандыру тәуекелінің деңгейін анықтауда Шарттың қолданылу мерзімінде сақтандыру тәуекелінің өзгеруіне айтарлықтай маңызы бар жағдайлар туралы әдейі қате, толық емес және/немесе жалған ақпарат ұсынуы;

3)     Сақтанушы Шарттың 3.4-тармағының 4) тармақшасының, сондай-ақ 3.1-тармағының 14) тармақшасының талаптарын орындамауы;

4)     Сақтанушының сақтандыру жағдайының шығындарын азайту бойынша шараларды қасақана қолданбауы;

5)     Пайда алушының шығын келтіргені үшін кінәлі тұлғадан шығын өтемін қабылдауы;

6)     Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының орын алу жағдайларын тергеуге және оларға келген шығын мөлшерін белгілеуде кедергі жасауы;

7)     Сақтандыру жағдайының орын алуы жайлы Сақтандырушыға хабарламауы/уақытылы хабарламауы;

8)     Сақтанушының өзінің сақтандыру жағдайының орын алуына жауапты тұлғаға талап ету құқығынан бас тартуы, сонымен қатар Сақтандырушыға талап ету құқығының өтуі үшін қажетті құжаттарды беруден бас тартуы. Егер сақтандыру төлемі төленіп қойған болса, Сақтандырушы оны толықтай немесе ішінара қайтаруды талап етуге құқылы;

9)     Сақтанушының зардап шегушіге келтірілген залалды өздігінен Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз өтеуі;

10)   заңнамалық актілермен көзделген басқа да жағдайлар.

6.4. Сақтандырушы келесі талаптар бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырудан толықтай немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1)    зияткерлік меншік құқықтарын бұзумен байланысты;

2)    Сақтанушының төлем қабілетсіздігі немесе банкротқа ұшырауының нәтижесінде орын алған;

3)    Табиғи апаттардың әсерінің нәтижесінде туындаған;

4)    Сақтанушы Шарттың 3.1-тармағының 14) тармақшасындағы Шартқа өзгерістер енгізу мен Шарт бойынша тәуекел деңгейі артқанда қосымша сыйлықақы төлеуден бас тартуына байланысты шарттарын орындамаған соң сақтандыру жағдайының сипаттарына ие оқиға орын алғанда;

5)    зардап шегушіге келтірілген шығынды Сақтанушы Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз, өздігінен өтеген жағдайда;

6)    Сақтанушының жұмысшыларының.

6.5. Сақтандырумен моральдық шығынның, абыройға, құрмет пен іскерлік атағына (Сақтандырушының сақтандыру құпиясын сақтау міндетімен байланысты емес) зиян келген мәліметтердің тарауымен байланысты шығыны, Сақтанушының (пайда алушының) шығындары (с.і. айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары, өндірістің бос тұруымен байланысты шығындар, тауар құнын/тауар түрін жоғалтуы, жоғалған пайда), қоршаған ортаға тигізген зияны өтелмейді.

6.6.  Сақтандырушы Сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру жайлы шешім қабылдау үшін қажетті соңғы құжатты берген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін төлеуден жазбаша дәлелді бас тарту жіберуге міндетті.

6.7.  Сақтандырушының сақтандыру төлемін төлеуден бас тартуына Сақтанушы сотқа шағым беруі мүмкін.

7. Шартты өзгерту

7.1. Шартқа өзгертулер мен қосымшалар енгізу Тараптардың бірінің жазбаша өтініші негізінде Тараптардың келісімі бойынша жүзеге асады. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар олардың жазбаша түрде рәсімделген және екі Тараптың уәкілетті өкілдерінің қол қойылған жағдайында заңды күшке ие болады.

8. Шартты мерзімінен бұрын тоқтату

8.1. Шарт келесі жағдайларда мерзімінен бұрын күшін жояды:

1)     сақтандыру нысаны қолданылуын тоқтатқанда;

2)     Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылған тұлға қайтыс болған жағдайда оны алмастыру болмаса (Қазақстан Республикасының 815-бабы, 8-тармағы);

3)     егер Сақтандырушы Сақтанушының ауысуына қарсылық білдірсе, мүліктік сақтандыру объектісінің Сақтанушымен оқшаулануы;

4)     өзінің кәсіпкерлік тәуекелін немесе осы қызметпен байланысты азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырған сақтанушының кәсіпкерлік қызметі бекітілген тәртіпте күшін жойғанда;

5)     сақтандыру жағдайы туындау мүмкіндігі жойылғанда және сақтандыру тәуекелінің әрекеті сақтандыру жағдайынан басқа жағдайларға орай аяқталғанда;

6)     Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында көзделген жағдайды қоспағанда, Сақтандырушыны еріксіз тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енуі;

7)     Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында көзделген жағдайда.

Аталған жағдайларда шартты тоқтатуға себеп ретінде қарастырылған жағдайлар орын алған сәттен бастап, Шарт қызметі тоқтады деп есептеледі; бұл жағдайда мүдделі тарап екінші тарапты дереу хабардар етуі тиіс.

8.2. Сақтанушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, кез келген уақытта Сақтандыру шартынан бас тартуға құқылы.

8.3. Шарт күшінің мерзімінен бұрын тоқтатылу салдары

1)      Шарттың 8.1-тармақшасымен көзделген жағдайлар бойынша Шарт күші мерзімінен бұрын тоқтатылғанда Сақтандырушы сақтандыру әрекет еткен уақытқа тең сақтандыру сыйлықақысының бөлігіне және сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасынан 35 % (отыз бес пайыз) көлемде істерді жүргізуге кеткен шығындардың өтелуіне құқылы. Сақтандырушы қызметін тоқтату жағдайында сақтандыру сыйлықақысының (жарналарының) қайтарылуы сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген несиегерлердің талаптарын қанағаттандыру кезектілігіне сәйкес іске асырылады.

2)     Егер келесі Шарттың 8.1-тармақшасында көрсетілген жағдайлармен байланысты болмаса, Сақтанушы Шарттан бас тартқан жағдайда Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы немесе сақтандыру жарналары қайтарылмайды.

8.4. Шартты мезгілінен бұрын тоқтатқан жағдайда, оның шарттарының орындалмауы Сақтандырушы кінәсінен деп танылса, соңғысы Сақтанушыға оларға төленген сақтандыру сыйлықақыны не сақтандыру жарналарын толығымен қайтаруға міндетті.

8.5. Шарт мерзімінен бұрын Шарттың 8.1-тармақшасында қарастырылған жағдайлардың тоқтатылу себептерінен басқа, келесі жағдайларда тоқтатылады:

1)     Сақтандырушының Шарт бойынша сақтандыру сомасы көлемінде сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемақыларын) жасауы, бұл жағдайда Шарт күшінің тоқтатылуы туралы талап етілмейді;

2)     Сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеу жағдайында кезекті сақтандыру жарнасын Сақтанушының төлемеуі, бұл жағдайда Сақтандырушының хабарландыруы талап етілмейді;

3)     егер Шартқа енгізілген өзгертулер сақтандыру тәуекеліне айтарлықтай әсер ететін болса, немесе Сақтанушы Шарт талаптарының өзгеруіне немесе тәуекел деңгейіне сәйкес  сақтандыру сыйлықақысына қосымша төлем төлеуге қарсы болса, Шартты жасау барысында Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы оған белгілі болған айтарлықтай өзгерістер туралы Сақтандырушыға хабарлау міндетін Сақтанушы орындамаса, Шарт тәуекел деңгейінің ұлғаюына алып келген жағдайлар пайда болған сәттен бастап күшін жойған болып есептеледі.

8.6. Сақтанушы 3.4-тармақтың 4) тармақшасының және 3.1-т. 14) тт. талаптарын, сондай-ақ Шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындамаған жағдайда Сақтандырушы Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуы мүмкін.

8.7. Шарт Шарттың 8.5 пен 8.6. тармақшаларында көрсетілген жағдайлар бойынша тоқтатылған жағдайда Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы немесе сақтандыру жарналары қайтарылмайды.

8.8. Осы бөлімнің 8.1. және 8.5., 8.6. тармақшаларында көрсетілмеген себептер бойынша Шарттың бір жақты тәртіпте бұзылуы жағдайында Тарап екінші Тарапты Шарттың бұзылу күніне дейін 15 (он бес) жұмыс күні бұрын хабарландыруы тиіс.

8.9. Сақтанушы-жеке тұлға Шарттан бас тартқан жағдайда, ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Сақтандырушы Сақтанушы-жеке тұлғаға алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) 10%-ын құрайтын, сақтандыру әрекеті болған уақытқа пропорционалды сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) бір бөлігін және Шартты бұзуға байланысты шығыстарды шегеріп тастап, алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру сыйлықақыларын) қайтаруға міндетті.

9. Тараптардың жауапкершілігі және еңсерілмейтін жағдайлар

9.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемін уақытылы жүзеге асырмаған жағдайда Сақтанушыға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 353-бабымен белгіленген тәртіпте және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

9.2. Егер міндетті толық орындамау мұндай жағдай барысында еңсерілмейтін күш, яғни төтенше және ырық бермейтін себептер салдарынан мүмкін емес болғаны дәлелденсе, Шарт бойынша міндетін орындамаған немесе толық орындамаған Тарап міндеттерін орындамауы/толық орындамағаны үшін мүліктік жауапкершілік көтермейді.

9.3. Форс-мажорлық жағдайларға жатады, бірақ олармен шектелмейді: су тасқындары, өрттер, жер сілкінісі мен басқа да апатты жағдайлар, кез келген сипаттағы соғыстар мен әрекеттер, қоршаулар, мемлекеттік органдардың тыйым салуы.

9.4. Форс-мажорлық жағдай әрекетін бастан кешкен Тарап екінші Тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде аталған жағдайдың басталғандығы туралы хабарлауға міндетті.

9.5. Форс-мажорлық жағдай әрекеті құзырлы органдарының талапқа сай құжаттарымен расталуы тиіс.

10. Кері талап қою құқығы

10.1. Сақтанушының келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға кері талап қою құқығы Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған Сақтандырушыға осы соманың көлемінде өтеді. Сақтанушы сақтандыру төлемін алғанда Сақтандырушыға кері талап қою құқығын жүзеге асыруға қажетті өзінде бар барлық құжаттарды тапсыруға міндетті.

10.2. Егер Сақтанушы (Пайда алушы) Сақтандырушымен өтелген шығынға жауапта тұлғаға талап қою құқығынан бас тартса немесе аталған құқығын жүзеге асыру Сақтанушының кінәсінен мүмкін емес болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін толықтай немесе ішінара төлеуден босатылады және артық төленген соманың қайтарылуын талап етуге құқылы.

10.3. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған соң, Сақтанушы 5 жұмыс күні ішінде Сақтандырушының жазбаша талабы бойынша Сақтандырушыға сақтандыру төлемін толық көлемде өтеуге міндетті.

10.4. Сақтандырушыға Сақтанушының Қазақстан Республикасының 2010 жылдың 2-сәуіріндегі № 261-IV «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңының және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамаларының басқа нормаларының Сақтанушының жауапкершілігі орын алуына алып келуі мүмкін бұзушылықтары мәлім болған жағдайда  Сақтандырушы Сақтанушыдан кері талапты толық көлемде жүзеге асыруын талап етуге құқылы. Сақтанушы  Сақтандырушының кері талаптарын Сақтандырушымен келісілген шарттар мен тәртіпте қамтамасыз етуге міндетті. Сақтанушы осы тармақта көзделген міндеттемелерін орындамаған жағдайда Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға және/немесе Шартты біржақты тәртіпте бұзуды талап етуге құқылы.

11. Дауларды шешу тәртібі

11.1. Шарттан немесе оған байланысты туындайтын кез келген дау-дамайлар және/немесе келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

11.2. Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, Шарттан немесе оның бұзылуымен, тоқтауымен, жарамсыздығымен қатысты туындаған барлық дау-дамайлар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай кесімді түрде шешімін табуы керек.

12. Қосымша талаптар

12.1. Шартпен келісілмегендердің барлығы Сақтандыру ережесі мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сай реттеледі. Шарт пен Сақтандыру ережесі арасында кереғарлық болған жағдайда, Шарт қағидалары қолданылады.

12.2.  Шарт әр Тарап үшін біреуден тиетін екі данада жасалды.

12.3. Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1) “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2) Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4) дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5) ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

12.4. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

12.5. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  1)-5) 12.3. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

12.6. Сақтанушы 1)-5) 12.3. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

12.7. Осы шарттарда және сақтандыру полисінде қамтылмағанның бәрі кәсіби жауапкершілікті сақтандыру ережелерімен реттеледі (сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған).

1. Страховой случай

1.1. Страховым случаем является факт наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при исполнении исполнительных документов.

Под профессиональными ошибками частного судебного исполнителя для целей настоящей статьи понимаются:

1) неправильное оформление процессуальных документов;

2) несвоевременная отмена мер принудительного исполнения после исполнения исполнительного документа, оплаты деятельности частного судебного исполнителя и расходов по исполнению, повлекшая причинение вреда должнику;

3) неизвещение лица, в отношении которого производятся исполнительные действия, о последствиях совершаемых действий, повлекших причинение ему вреда;

4) утрата или порча документов, полученных Страхователем (Застрахованным лицом) от сторон исполнительного производства;

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в результате его деятельности.

1.2. Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда потерпевшему устанавливается на основании вступившего в период действия Договора в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем Выгодоприобретателю.

1.3. Факт наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по обязательствам вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю признается страховым случаем при условии, что:

1)    причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателя находится в прямой причинной связи с осуществлением Страхователем своей деятельности;

2)    неправомерное действие (бездействие), вследствие которого был причинен вред имуществу третьих лиц, совершено в период действия Договора;

3)    письменное требование о возмещении вреда Выгодоприобретателем предъявлено Страхователю в период действия Договора или в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока действия Договора (или исковое заявление с требованием о возмещении вреда подано потерпевшим в суд в период действия Договора или в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока действия Договора – в случае если спор решается в судебном порядке);

4)    причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателю было допущено Страхователем при осуществлении им исполнительских действий по исполнительным документам, выданным судами Республики Казахстан;

5)    в действиях Страхователя (его работников) отсутствуют признаки умысла.

Умысел характеризуется тем, что лицо сознательно знало и стремилось к наступлению противоправных последствий.

1.4. Причинение вреда в результате воздействия ряда последовательно (или одновременно) возникших событий, вызванных одной и той же причиной, рассматривается как один страховой случай. Все требования о возмещении вреда заявленные вследствие таких событий будут считаться заявленными в тот момент, когда первое из этих требований заявлено в отношении Страхователя.

2. Страховая премия и порядок уплаты

2.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый страховой взнос) в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора и выставления соответствующего счета для юридических лиц на оплату страховой премии (первого страхового взноса).

2.2. Если страховая премия уплачивается в рассрочку, то оплата очередного страхового взноса должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии».

2.3. Размер уплаченного очередного страхового взноса не должен быть меньше суммы указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии» для очередного страхового взноса. Если уплаченный размер очередного страхового взноса менее суммы указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии», то такой взнос считается не оплаченным.

2.4. Если очередной страховой взнос не будет уплачен в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления срока уплаты очередного страхового взноса, то договор расторгается Страховщиком в одностороннем порядке, при этом уведомления Страхователя не требуется. В таком случае возврат части уплаченной страховой премии не осуществляется.

2.5. Валютой договора является тенге.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Страховщик имеет право:

1)    проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий Договора;

2)    на оценку страхового риска;

3)    на своевременное получение страховой премии;

4)    на документальное подтверждение наступления страхового случая;

5)    контролировать состояние хозяйственной деятельности Страхователя как при заключении Договора, так и в течение всего срока его действия;

6)    потребовать расторжения Договора при невыполнении Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;

7)    в любое разумное время проверить наличие обстоятельств, способствующих возникновению риска;

8)    самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба;

9)    требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления;

10) Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая. Представление интересов Страхователя в судебном процессе не является основанием для осуществления страховой выплаты;

11) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оспорить размер требований, предъявляемых к Страхователю;

12) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным Договором;

13) безусловного обратного требования (регресса) к Страхователю в размере исполненного обязательства, после осуществления Страховщиком страховой выплаты;

14) в случае увеличения степени риска потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в порядке, предусмотренном Договором;

15) требовать предоставления Страхователем обеспечения регрессных требований в соответствии с п. 10.4. Договора;

16) на досрочное прекращение Договора и возмещение убытков, понесенных им в результате неисполнения Страхователем своих обязанностей;

17) контролировать состояние деятельности Страхователя как при заключении Договора, так и в течение всего срока его действия; 

18) приостановить осуществление страховой выплаты на срок до 30 (тридцати) календарных дней при установлении (выявлении) признаков недобросовестного поведения Страхователя согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» с направлением уведомления о приостановлении страховой выплаты  страхователю (выгодоприобретателю), с указанием о проведении соответствующей проверки не позднее дня, следующего за днем приостановления;

19) совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

3.2. Страховщик обязан:

1)    ознакомить Страхователя с условиями страхования и по его требованию предоставить (направить) ему копию Правил страхования;

2)    обеспечить тайну страхования;

3)    осуществить страховую выплату или направить Страхователю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в соответствии с условиями Договора;

4)    возместить Страхователю подтвержденные документально обоснованные расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае. При этом, такие расходы Страхователя, связанные с уменьшением убытков, после уведомления Страховщика о страховом событии, должны быть письменно согласованы с последним;

5)    в случае непредставления Страхователем или потерпевшим (Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных пунктом 4.1. договора страхования, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;

6)    совершать другие действия, предусмотренные Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Страхователь имеет право:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    на своевременную страховую выплату;

3)    на получение дубликата Договора, в случае утери оригинала;

4)    на обеспечение тайны страхования;

5)    на досрочное расторжение Договора;

6)    оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

7)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

3.4. Страхователь обязан:

1)      уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;

2)    при заключении и в период действия Договора информировать Страховщика обо всех действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении данного объекта страхования;

3)    информировать Страховщика о состоянии страхового риска;

4)    незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются следующие обстоятельства:

- любые уведомления, требования, претензии, предупреждения и иные письма аналогичного характера, полученные от Выгодоприобретателя;

5)    создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с заключением Договора и его сопровождением на весь период действия Договора;

6)    уведомить Страховщика в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения претензии и/или искового заявления о возмещении вреда и предоставить все копии судебных и/или претензионных документов;

7)    уведомить Страховщика в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента возбуждения, в связи с событием, имеющим признаки страхового случая, против него уголовного/административного дела, проведении компетентными органами предварительного расследования и проведении иных процессуальных действий;

8)    незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении, какого-либо возмещения (компенсации) убытков, причиненных в результате страхового случая, от третьих лиц;

9)    в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам;

10) оплатить Страховщику в течении 5 рабочих дней по требованию Страховщика сумму регрессного требования в размере страховой выплаты, выплаченной им Выгодоприобретателю;

11) соблюдать требования Закона «Об Исполнительном производстве»;

12) совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

3.5. Действия страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

3.5.1. Страхователь после того, как ему стало/должно было стать известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (далее по тексту – событие), обязан:

1)    принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки;

2)    незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме сообщить о событии Страховщику;

3)    содействовать представителю Страховщика в выяснении причин и обстоятельств наступления события, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях события, характере и размерах причиненного ущерба;

4)    не выплачивать компенсации, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи с наступлением события, а также не принимать на себя каких – либо прямых или косвенных обязательств по регулированию таких требований без письменного согласия Страховщика;

5)    нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков, в том числе оплата производства оценки, привлечение и консультации специалистов, сбор необходимых документов;

6)    Страхователь обязан не совершать действий, направленных против интересов Страховщика, а также не принимать каких-либо обязательств, не признавать ответственность, не принимать какие бы то ни было предложения, не делать выплат и не обещать сделать какие-либо выплаты, имеющие отношение к данному событию, без письменного согласия Страховщика;

7)    Совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

3.6. Выгодоприобретатель имеет право:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    предъявить Страховщику требование о страховой выплате;

3)    при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4)    оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

5)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

4. Документы, необходимые для принятия решения об осуществлении страховой выплаты

4.1. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие документы:

1)    заявление о страховом случае;

2)    копию Договора;

3)    документы, подтверждающие ущерб, причиненный потерпевшему;

4)    копии заявлений потерпевшего о возмещении ущерба, копия переписки Страхователя с потерпевшим, связанной с причинением ущерба;

5)    вступившее в законную силу решение суда о признании факта наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда, причиненного потерпевшим и копии претензионных документов – если спор решался в судебном порядке;

6)    документы компетентных органов, осуществляющих расследование, классификацию и учет событий, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины его наступления и размер причиненных им убытков: акты, заключения, иные документы органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов, органов пожарного надзора, гидрометеослужб, аварийных служб, подразделений Агентства по чрезвычайным ситуациям;

7)    документы иных компетентных органов, осуществляющих расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая;

8)    документы, необходимые для получения страховой выплаты: документы, удостоверяющие личность - для физического лица, справка о государственной регистрации юридического лица (филиала) – для юридического лица, банковские реквизиты Выгодоприобретателя, оригинал доверенности представителя Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты.

9)    документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты, в т.ч. нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;

4.1.1. при причинении ущерба имуществу:

1)    копии документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

2)    копии документов, подтверждающих право владения поврежденным или уничтоженным имуществом;

3)    акт оценки по определению суммы причиненного имуществу ущерба, проведенной независимым оценщиком, рекомендованным Страховщиком.

4.1.2. при причинении вреда жизни/здоровью:

1)    копии документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

2)    копии заключения соответствующего медицинского учреждения с указанием характера причиненного вреда Выгодоприобретателю, диагноза, периода нетрудоспособности;

3)    копии заключения уполномоченного медицинского органа об установлении инвалидности;

4)    копии заключения медицинского учреждения, констатировавшего смерть Страхователя, с указанием причины смерти; нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;

4.2. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события.

4.3. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать дополнительные документы, изложенные в Правилах страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату заключения Договора/оформления полиса, и опубликованные на сайте nomad.kz), если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка.

5. Порядок и условия осуществления страховой выплаты

5.1. При причинении ущерба имуществу:

5.1.1. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не более страховой суммы или лимита, установленного на один страховой случай установленной Договором.

5.1.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов.

5.1.3. Страховая выплата осуществляется в пользу лица, которому в результате страхового случая причинен ущерб (Выгодоприобретателю).

5.2. При причинении вреда жизни/здоровью:

5.2.1. Страховая выплата за вред, причиненный жизни/здоровью потерпевших, осуществляется в размере реального ущерба, но не более страховой суммы.

5.2.2. Вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, включает в себя материальное выражение вреда, связанного с временной утратой трудоспособности и/или установлением инвалидности и/или смерти.

5.2.3. Период страхового возмещения при временной утрате трудоспособности начинается с 10 (десятого) дня временной нетрудоспособности, но не более 60 (шестидесяти) дней. Период возмещения при установлении инвалидности составляет 12 месяцев с момента наступления страхового случая.

5.2.4. Размер вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, определяется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и документов, представленных в соответствии с Договором.

5.3. Общие условия:

5.3.1. Выгодоприобретателем по Договору является потерпевший, а также страхователь возместивший, с письменного предварительного согласия Страховщика, потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного Договором, и получившее право на страховую выплату. При причинении вреда имуществу потерпевшим признается собственник данного имущества, а в случае его смерти — лица, имеющие право на возмещение вреда.

5.3.2. Размер страховой выплаты не может превышать размера страховой суммы, установленной Договором.

5.3.3. Если вред причинен нескольким Потерпевшим и общий размер ущерба превышает страховую сумму, то страховая выплата каждому Потерпевшему осуществляется пропорционально отношению размера причиненного ему ущерба к общему размеру ущерба, причиненному всем Потерпевшим.

5.3.4. Страховая выплата осуществляется с учетом безусловной франшизы. Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза.

5.3.5. После осуществления страховой выплаты Страховщик продолжает нести ответственность в пределах страховой суммы, уменьшенной на размер осуществленной страховой выплаты.

5.3.6. Выплаты, произведенные Страхователем на погашение ущерба, причиненного Выгодоприобретателю, в счет будущих страховых выплат без письменного согласия Страховщика, последним не признаются.

5.3.7. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании вступившего в период действия Договора в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем потерпевшему.

5.3.8. При двойном имущественном страховании (страховании одного и того же объекта страхования у нескольких страховщиков по самостоятельным договорам с каждым) каждый страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех страховщиков, не может превышать реального ущерба.

5.3.9. Страховщик обязан осуществить страховую выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления Страхователем последнего документа, необходимого для принятия решения об осуществлении страховой выплаты, но не ранее окончания периода ожидания.

6. Отказ в страховой выплате

6.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:

1)    причинения вреда Выгодоприобретателю, в результате действий (бездействия) Страхователя в период приостановления, отзыва либо прекращения действия лицензии, выданной уполномоченным органом;

2)    умышленных действий Страхователя и/или выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;

3)    действий Страхователя и/или выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

6.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

1)    воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

2)    всякого рода военных действий или военных операций/спецопераций, войны, вторжения, враждебных действий иностранного государства (независимо от того объявлена война или нет), актов терроризма;

3)    гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.

6.3. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

1)    сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

2)    Страхователь/Выгодоприобретатель преднамеренно сообщил при подписании Договора и в последующем в период действия Договора неправильные, неполные и/или недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска и изменений страхового риска в период действия Договора;

3)    Страхователь не выполнил требования подпункта 4) пункта 3.4., а также подпункта 14) п. 3.1. Договора;

4)    умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;

5)    получение Выгодоприобретателем, соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка;

6)    воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;

7)    неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая.

8)    отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховая выплата уже была осуществлена, Страховщик вправе требовать ее возврата полностью или частично;

9)    возмещение самим Страхователем ущерба, причиненного потерпевшему без письменного согласия Страховщика;

10) другие случаи, предусмотренные законодательными актами.

6.4. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате по следующим требованиям;

1)    связанным с нарушением прав интеллектуальной собственности;

2)    возникающие вследствие неплатежеспособности или банкротства Страхователя;

3)    возникшие в результате влияния стихийных бедствий;

4)    при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в период после неисполнения Страхователем условий п.п. 14) п. 3.1. Договора в части внесения изменений в Договор и отказа от оплаты дополнительной премии при увеличении степени риска по Договору;

5)    при возмещении самим Страхователем ущерба, причиненного потерпевшему без письменного согласия Страховщика;

6)    работников Страхователя.

6.5. Страхованием не покрываются моральный вред, вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (не связанные с обязанностью Страховщика соблюдать тайну страхования), потери Страхователя (выгодоприобретателя) (в т.ч. штрафы, пени, неустойка, судебные издержки, убытки, связанные с простоем производства, утеря товарной стоимости/товарного вида имущества, упущенная выгода), вред, причиненный окружающей среде.

6.6. Страховщик обязан направить Страхователю письменный мотивированный отказ в страховой выплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления Страхователем последнего документа, необходимого для принятия решения об осуществлении страховой выплаты.

6.7. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде.

7. Изменение Договора

7.1. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по соглашению Сторон, на основании письменного заявления одной из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. Досрочное прекращение договора

8.1. Договор прекращается досрочно в случаях:

1)    когда перестал существовать объект страхования;

2)    смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена (пункт 8 статьи 815 Гражданского кодекса Республики Казахстан);

3)    отчуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик возражает против замены Страхователя;

4)    прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности страхователем, застраховавшим свой предпринимательский риск или гражданско-правовую ответственность, связанную с этой деятельностью;

5)    когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

6)    вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

7)    в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

В указанных случаях Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую.

8.2. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и договором страхования.

8.3. Последствия досрочного прекращения Договора

1)    При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в подпункте 8.1. Договора, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и возмещение расходов на ведение дел в размере 35 % (тридцать пять процентов) от общей суммы страховой премии. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

2)    При отказе Страхователя от Договора, если это не связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 8.1. Договора, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.

8.4. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью.

8.5. Помимо оснований прекращения обязательств, предусмотренных подпунктами 8.1.  Договора, Договор прекращается досрочно в случаях:

1)      осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы по Договору, при этом уведомления о прекращении Договора не требуется;

2)      неуплаты Страхователем страховой премии/очередного страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку, при этом уведомления Страхователя не требуется;

3)      невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска, при этом Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение степени риска.

8.6. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Страховщиком, в случае неисполнения Страхователем условий подпункта 4) пункта 3.4., а также подпункта 14) п. 3.1.  Договора, а также неисполнения Страхователем иных обязательств, предусмотренных Договором.

8.7. При прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в подпункте 8.5. и 8.6. Договора, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы возврату не подлежат.

8.8. При расторжении Договора в одностороннем порядке по причинам, не указанным в пунктах 8.1. и 8.5., 8.6. настоящей главы, Сторона должна уведомить другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения Договора.

8.9. При отказе Страхователя-физического лица от Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возвратить Страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением Договора, которые составляют 10% от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).

9. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты Страховщик обязан уплатить Страхователю неустойку в порядке и размере, установленных статьей 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

9.3. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.

9.4. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

9.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов.

10. Право обратного требования

10.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по Договору, переходит в пределах этой суммы право обратного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него документы, необходимые для реализации права обратного требования.

10.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.

10.3. После осуществления страховой выплаты Страхователь в течение 5 (пяти) рабочих дней по письменному требованию Страховщика обязан возместить Страховщику сумму страховой выплаты в полном объеме.

10.4. При выявлении Страховщиком нарушений Страхователем норм Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и/или иных норм законодательства Республики Казахстан, могущих повлечь наступление ответственности Страхователя, Страховщик имеет право требовать от Страхователя предоставления обеспечения регрессных требований в полном объеме. Страхователь обязан предоставить обеспечение регрессных требований Страховщика на согласованных со Страховщиком условиях и порядке. При неисполнении Страхователем обязательств, установленных данным пунктом Договора, Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты и/или потребовать расторжения Договора в одностороннем порядке.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров.

11.2. В случае не достижения договоренности Сторонами, все споры, разногласия, требования, возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Дополнительные условия

12.1. Все, что не оговорено Договором, регулируется в соответствии с Правилами страхования и законодательством Республики Казахстан. В случае противоречий между настоящим Договором и Правилами страхования, применяются положения Договора.

12.2. Договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.3. Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает свое согласие, а также согласие Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор, обработку, хранение и передачи Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Страхователя, Застрахованного (Выгодоприобретателя) согласно Закону Республики Казахстан №94-V «О персональных данных и их защите», включая согласие:

1) на получение Страховщиком данных с Акционерного общества «Государственное кредитное бюро» (далее – Бюро);

2) на предоставление владельцами государственных баз данных Бюро информации о Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе) напрямую или через третьих лиц;

3) на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющейся и поступающей в будущем информации о Страхователе, Застрахованном (Выгодоприобретателе) Бюро и Страховщику посредством Бюро;

4) на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам;

5) на раскрытие Страховщиком тайны страхования, в соответствии с п. 4 ст. 830 Гражданского кодекса Республики Казахстан, следующим лицам: АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» и ТОО «Nomad Digital Financial Services», для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

12.4. Срок хранения персональных данных определяется Страховщиком до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Страховщиком либо третьим лицом условий Договора и\или законодательства Республики Казахстан, а также для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

12.5. Страхователь обязан истребовать у Застрахованного (Выгодоприобретателя) письменное согласие на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие, перечисленное в пп. 1)-5) п. 12.3.

12.6. Страхователь несет ответственность за отсутствие согласия Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие перечисленное в пп. 1)-5) п. 12.3.

12.7. Все, что не отражено в настоящих условиях и страховом полисе, регулируются правилами страхования профессиональной ответственности (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz).

Уважаемый клиент!

Договор будет заключен после поступления оплаты на расчетный счет Страховщика, либо на следующий день после поступления. Дата начала страховой защиты будет следующим днем после заключения договора.
OK

Изменить условия договора

Для изменения условий договора или его расторжения просим Вас подойти в выбранный офис в рабочее время.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на изменение условий договора.

Ошибка при обработке запроса

Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз позже. При возникновении вопросов просим звонить на бесплатный короткий номер 2233 (для всех мобильных РК)
 

Вам отправлено SMS с кодом

Введите код подтверждения

Повторить отправку через 30 сек
Повторить отправку

Вы подтверждаете оформление полиса?

Проверьте, все ли данные добавлены для расчета стоимости, если нет, вернитесь назад.

Расчет производится по этим данным:

Водители
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Оплачивайте полис вместе
с коммунальными услугами

Партнерская программа страхования имущества стоимостью 200 тг и 400 тг

ivc Перейти в ИВЦ