Автомобиль көлігі иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін сақтандыру Ережелеріне қосымша (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған) /

Приложение к Правилам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта

(утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz)


Өнім бойынша шарттар

АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ

ШАРТЫ / 

Условия по продукту

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА


1.    Жалпы ережелер

Бұл шарттар азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылады (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) және сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы жасалған автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша өзара қарым-қатынасты сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу арқылы реттейді

1.    Общие положения

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Правил страхования гражданско-правовой ответственности

владельцев автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz), и регулируют взаимоотношения между страховщиком и страхователем по заключенному договору страхования гражданско-правовой ответственности

владельцев автомобильного транспорта, путем оформления страхового полиса в электронном виде

2.    Сақтандыру сыйлықақысы және төлеу тәртібі

2.1. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (бірінші сақтандыру жарнасын) Шартқа қол қойғаннан кейін және сақтандыру сыйлықақысын (бірінші сақтандыру жарнасын) төлеуге сәйкес шот ұсынғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде толық көлемде төлеуге міндетті;

2.2. Егер сақтандыру сыйлықақысы бөліп төленсе, онда кезекті сақтандыру жарнасын төлеу «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімдері» бағанында көрсетілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей жүзеге асырылуыға тиіс.

2.3. Сақтандыру сыйлықақысының, кезекті сақтандыру жарнасының мөлшері «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген сомадан кем болмауға тиіс. Егер сақтандыру сыйлықақысының, сақтандыру жарнасының төленген мөлшері «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген сомадан кем болса, онда сақтандыру сыйлықақысы, сақтандыру жарнасы төленбеген болып есептеледі.

2.4. Егер кезекті сақтандыру жарнасы кезекті сақтандыру жарнасын төлеу мерзімі келген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде төленбейтін болса, онда Сақтандырушы Шартты бір жақты тәртіпте бұзады, бұл ретте Сақтанушыға хабарлау қажет болмайды. Бұл жағдайда төленген сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін қайтару жүзеге асырылмайды.

2.    Страховая премия и порядок уплаты

2.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый страховой взнос) в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора и выставления соответствующего счета на оплату страховой премии (первого страхового взноса);

2.2. Если страховая премия уплачивается в рассрочку, то оплата очередного страхового взноса должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии».

2.3. Размер страховой премии, очередного страхового взноса не должен быть меньше суммы указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии». Если уплаченный размер страховой премии, страхового взноса менее суммы указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии», то страховая премия, страховой взнос считаются не оплаченным.

2.4. Если очередной страховой взнос не будет уплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления срока уплаты очередного страхового взноса, то договор расторгается Страховщиком в одностороннем порядке, при этом уведомления Страхователя не требуется. В таком случае возврат части уплаченной страховой премии не осуществляется.

3.    Сақтандыру жағдайы

3.1. Жол-көлік оқиғасы – адамның денсаулығына залал келтіру, өліміне, көлік құралдарының, құрылыстардың, жүктердің немесе өзге материалдық залалдың бүлінуіне алып келген көлік құралының жолдағы қозғалысы кезінде немесе оның қатысуымен туындаған оқиға нәтижесінде жәбірленушілер ретінде мойындалған тұлғалардың өміріне/денсаулығына, мүлкіне келтірілген залалдың орнын толтыру бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің туындау факті сақтандыру жағдайы ретінде мойындалады;

3.2. Жәбірленушіге зиян келтіргені үшін Сақтанушы жауапкершілігінің орын алу дерегі соттың заңды күшіне енген шешімінің негізінде белгіленеді.

3.3. Сақтандыру жағдайының орын алуын, сондай-ақ оларға келтірілген залал мөлшерін дәлелдеу Сақтанушы (Сақтандырылған) және Пайда алушы мойнында жатыр.

3.    Страховой случай

3.1. Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда, причиненного имуществу, жизни/здоровью лиц, признанных потерпевшими, в результате дорожно-транспортного происшествия - события, возникшего в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб;

3.2. Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда потерпевшему устанавливается на основании вступившего в законную силу решения суда.

3.3. Доказывание наступления страхового случая, а также размеров причиненного им вреда лежит на Страхователе (Застрахованном) и Выгодоприобретателе.

4.    Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Сақтандырушы құқылы:

1)    Сақтанушы берген ақпарат пен құжаттарды, сонымен қатар Сақтанушының осы Шарт талаптары мен шарттарын орындауын тексеруге;

2)    сақтандыру тәуекелін үдетуге алып баратын жағдайлар туралы хабар алған бойы Шарт шарттарын өзгерту немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын қауіптің үдеуіне сәйкес төлеуді талап ету;

3)    егер бұл өзгерістер сақтандыру қаупін үдетуге айтарлықтай әсерін тигізе алса, немесе егер Сақтандырушы Шарт шарттарын өзгертуге немесе тәуекел деңгейінің үдеуіне сәйкес сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсы болса, Сақтанушының Сақтандырушыға Шартқа қол қою кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы белгілі болған айтарлықтай өзгерістер туралы хабарлау міндетін орындамау кезінде Шарттыбұзуды талап етуге;

4)    Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен жағдайларын өздігінен анықтауға, соның ішінде талапқа сай мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне сәйкес сақтандыру жағдайының орын алу фактісі мен келтірілген зиян көлемін дәлелдейтін құжаттарды сұрастыруға;

5)    Сақтандырушыдан сақтандыру жағдайы дерегін, оның орын алу жағдайларын анықтау үшін қажет ақпаратты талап етуге;

6)    Шартта қаралған негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға;

7)    "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Сақтанушының жосықсыз әрекет белгілерін анықтаған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруды күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға, сақтандыру төлемін тоқтата тұру туралы хабарлама сақтанушыға (пайда алушыға) тиісті тексеру жүргізілетіндігі

8)    Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттер жасауға.

4.    Права и обязанности Сторон

4.1. Страховщик имеет право:

1)    проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий Договора;

2)    по получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска потребовать, изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска;

3)    потребовать расторжения Договора при невыполнении Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;

4)    самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба;

5)    требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления;

6)    отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным Договором;

7)    приостановить осуществление страховой выплаты на срок до тридцати календарных дней при установлении (выявлении) признаков недобросовестного поведения Страхователя согласно закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» с направлением уведомления о приостановлении страховой выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю), с указанием о проведении соответствующей проверки не позднее дня, следующего за днём приостановления.

8)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

4.2. Сақтандырушы міндетті:

1)    Сақтанушыны сақтандыру Ережелерімен таныстыруға және оның талабы бойынша Ережелердің көшірмесін беруге (жіберуге);

2)    сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

3)    Сақтанушы (Сақтандырылған) немесе зардап шеккен (Пайда алушы) немесе олардың өкілі  Шарттың 7-бөлімінде көзделген құжаттарды жедел түрде, бірақ 5 (бес) жұмыс күні ішінде бермеген жағдайда, оны кем болып жатқан құжаттар туралы жазбаша хабарландыруға;

4)    сақтандыру төлемін Пайда алушыға төлеу немесе осы Шарт шарттарына сай сақтандыру төлемін жүзеге асырудан жазбаша дәлелді бас тартуды Сақтанушы мен Пайда алушыға жіберу;

5)    Сақтанушыға ол сақтандыру жағдайы кезіндегі шығынды азайту үшін жасаған шығындарды толтыруға;

6) Шартта немесе қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген өзге әрекеттерді жасау.

4.2. Страховщик обязан:

1)    ознакомить Страхователя с Правилами страхования и по требованию Страхователя представить (направить) ему копию Правил;

2)    обеспечить тайну страхования;

3)    в случае непредставления Страхователем (Застрахованным) или потерпевшим (Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных главой 5 договора страхования, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;

4)    осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю или направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в соответствии с условиями настоящего Договора;

5)    возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;

6)    совершать другие действия, предусмотренные Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3. Сақтанушы құқылы:

1)    Сақтандырушыдан  Шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)    Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуды немесе оның көлемін азайтуды  Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіп бойынша дауласады;

3)    Шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жасауға.

4.3. Страхователь имеет право:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой  выплаты или уменьшении ее размера;

3)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

4.4. Сақтанушы міндетті:

1)    Сақтандыру сыйлықақысын Шартта белгіленген көлем, тәртіп және мезгілінде төлеуге;

2)     Шартқа қол қою мен оның әрекет ету кезеңінде Сақтандырушының осы сақтандыру нысанына байланысты ұқсас қауіптер бойынша қолданыстағы/қол қойылып жатқан барлық сақтандыру Шарттар туралы хабарлауға;

3)    Сақтандырушыны сақтандыру қауіп жағдайы туралы хабарландыруға;

4)    Жедел түрде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешікпей, Сақтандырушыға Шартқа қол қою кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы өзіне белгілі болған айтарлықтай өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру қаупіне айтарлықтай әсерін тигізуі мүмкін болса, хабарлауға;

5)    тәуекел деңгейін көтеру барысында Сақтанушы Шартқа өзгерістер енгізу және/немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеу жайлы хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шартқа өзгерістер енгізуге және/немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;

6)    Шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына көзделген өзге әрекеттерді жасауға.

4.4. Страхователь обязан:

1)    уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;

2)    при заключении и в период действия Договора информировать Страховщика обо всех действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении данного объекта страхования;

3)    информировать Страховщика о состоянии страхового риска;

4)    незамедлительно, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

5)    при увеличении степени риска, внести изменения в Договор и/или уплатить дополнительную страховую премию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Страхователем уведомления об изменении Договора и/или доплате страховой премии;

6)    совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

4.5. Сақтандыру жағдайының белгілеріне ие және/немесе сақтандыру жағдайының туындауына алып келуі мүмкін оқиғаның туындауы кезіндегі Сақтанушының міндеттері.

4.5.1. Сақтанушы (Сақтандырылған), сақтандыру жағдайының белгілеріне ие және/немесе сақтандыру жағдайының туындауына алып келуі мүмкін оқиғаның туындауы туралы белгілі болғаннан кейін/белгілі болуы тиістігінен кейін міндетті:

1)    орын алар мүмкін шығындардың алдын-алу немесе азайту үшін орын алған жағдайларда дұрыс әрі қолжетімді шараларды, оның ішінде зардап шегуші тұлғаларға жәрдем ету және мүлкін құтқару мен сақтауға қатысты іс-шаралар жасауға;

2)    орын алған оқиға туралы Сақтандырушы мен олардың құзырлығына қарай талапқа сай органдар мен ұйымдарға (ішкі істер органдарының бөлімшелері) жедел түрде хабарлау және өзге құзырлы органдарын оқиғаны құжатты түрде белгілеуін қамтамасыз ету;

3)    жедел түрде, 1 (бір) сағат ішінде Сақтандырушының апаттық комиссарын (өкілін) оқиға орнына шақыру және оның келгенін күту;

4)    шұғыл түрде, кез келген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінен кешікпей жазбаша түрде Сақтандырушыға оқиға жайлы хабарлауға, егер апаттық комиссар оқиға орнына келмесе;

5)    Сақтандырушы өкіліне сақтандыру жағдайының орын алу себептері мен жағдайларын анықтауға мүмкіндік беру, соның ішінде Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының себептері, барысы мен зардабы және орын алған шығынның сипаты мен көлемі туралы барлық қол жетімді ақпарат пен құжаттарды беру;

6)    егер Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алуына байланысты Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүдделерін қорғау үшін өзінің өкілін тағайындау қажет деп тапса – Сақтандырушы көрсеткен тұлғаларға осындай мүдделерді қорғау үшін сенімхат немесе өзге қажет құжаттарды беру. Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алуына байланысты Сақтанушы мүдделерін сотта танытуға немесе Сақтанушыны құқықтық қорғауды өзге түрде жүзеге асыруға құқылы, бірақ міндетті емес;

7)    Сақтандыру жағдайының орын алуын, сонымен  қатар одан болған зардаптарды дәлелдеуді өз мойнына алу, оның ішінде сараптама өндірісінің төлемін жасау, сарапшылардың оқиға орнына келуі, мамандарды тарту және кеңес алу, қажетті құжаттарды жинау;

8)    Қазақстан Республикасы заңнамасымен және  Шартпен көзделген өзге амалдарды жасау.

4.5. Обязанности Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или которое может повлечь наступление страхового случая.

4.5.1. Страхователь (Застрахованный), после того, как ему стало/должно было стать известно о наступлении события, имеющего признаки страхового события и/или которое может повлечь наступление страхового случая, обязан:

1)    принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению и сохранению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам;

2)    незамедлительно сообщить в соответствующие органы и организации, исходя из их компетенции (подразделения органов внутренних дел) о наступлении события; обеспечить документальное оформление события уполномоченными государственными и иными компетентными органами;

3)    незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) часа вызвать на место происшествия аварийного комиссара (представителя) Страховщика;

4)    незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме сообщить о страховом случае (событии) Страховщику, в случае если аварийный комиссар не прибыл на место происшествия;

5)    содействовать представителю Страховщика в выяснении причин и обстоятельств наступления страхового случая, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;

6)    в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением страхового случая – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя, в связи с наступлением страхового случая;

7)    нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков, включая оплату производства экспертизы, выезда экспертов на место происшествия, привлечение и консультации специалистов, сбор необходимых документов;

8)    выполнять иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

4.6. Пайда алушы құқылы:

1)    Сақтандырушыдан  Шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)    Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты білдіруге;

3)     Шартта қаралған тәртіп пен шарттар бойынша сақтандыру төлемін алуға;

4)    Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіп бойынша Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуын немесе оның көлемін азайтуын дауласуға;

5)    осы Шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әрекеттерді орындау.

4.6. Выгодоприобретатель имеет право:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    предъявить Страховщику требование о страховой выплате;

3)    получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4)    оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

5)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

5.     Сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттар

5.1. Сақтандырушы (Сақтандырылған, Пайда алушы) сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау үшін Сақтанушы Сақтандырушыға мына құжаттарды беруге міндетті:

1)    Сақтанушының және жәбірленуші тұлғаның (жәбірленуші тұлғалардың) көлік құралын тіркеу туралы куәлігінің/техникалық төлқұжатының көшірмелерін; болған жағдайда көлік құралын басқару құқығына берілген сенімхат немесе жол парағының көшірмелерін, жүргізуші куәліктерінің көшірмелерін; жеке куәліктерінің көшірмелерін;

2)    Пайда алушының сақтандыру төлемін алу құқықтарының заңдылығын, бүлінген немесе жойылған мүлікті иелену құқығын, сондай-ақ оның өкілдерінің құқықтарын – Сақтанушыда жәбірленушінің мүдделерін қорғау құқығына берілген, тиісті түрдегідей рәсімделген сенімхат құқықтарын растайтын құжаттардың көшірмелері;

3)    Ішкі істер органдары бөлімшелері құжаттарының түпнұсқалары немесе құзыретті тұлғалармен куәландырылған көшірмелері (Жол қозғалыс Ережелерін бұзу туралы хаттама, әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулы, ЖКО сызбасы, Жол қозғалысы Ережелерін бұзу туралы хаттамаға берілген қосымша, ішкі істер органдары бөлімшелерінде ЖКО қатысушыларының түсініктемелері, заңды күшке енген сот қаулысы);

4)    ОГПО ВТС полисі бойынша сақтандыру төлемі жасалынған, сәйкес лицензияға ие, тәуелсіз сарапшымен жүргізілген келтірілген залал сомасын анықтау жөніндегі сарапшы бағалау актінің түпнұсқасы немесе көшірмесі;

5)    Алмастыруға жататын автомобиль көлігінің/мүліктің бұзылған бөлшектерін/тетіктерін тапсыруға кепілдік хаты ( Шарттың 6.4-тармағына сәйкес Сақтандырушының талабы бойынша);

5.2.  Өмірге/денсаулыққа зиян келтірген кезде мынадай құжаттар талап етіледі:

1) сақтандыру жағдайы туралы өтініш;

2)  Шарттың көшірмесі;

3) жәбірленушінің зиянды өтеу туралы өтініштерінің көшірмелері;

4) сақтандыру жағдайының мән-жайына, оның себептеріне, залал мөлшеріне қатысты құжаттар (мемлекеттік және ведомстволық комиссиялардың қорытындылары, залал сомасының негіздемесі, анықтамалар, шоттар және т. б. болуы мүмкін);

5) Пайда алушының сақтандыру төлемін алуға құқығын растайтын құжаттар;

6) Сақтанушының зиянды өтеу және жәбірленушіге келтірілген зиянның мөлшерін белгілеу жөніндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісін тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі және талап-арыз құжаттарының көшірмелері (егер дау сот тәртібімен шешілген жағдайда)

7) уәкілетті тұлға растаған және тиісті медициналық мекеменің мөрімен бекітілген амбулаториялық картаның, ауру тарихының немесе көрсетілген құжаттардан үзінді көшірмелердің көшірмелері; рентген суреттерінің түпнұсқалары;

8) әрбір препараттың, процедураның, қабылдаудың атауын, олардың санын, құнын, сатып алынған күнін және дәрігердің тағайындалуын көрсете отырып, емшарадан өткендігін растайтын шоттардың, фискалдық, тауар чектерінің түпнұсқалары.

9) қайтыс болуы туралы медициналық қорытындының нотариалды куәландырылған көшірмелері, қайтыс болуы туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;

10), сақтандыру жағдайының басталғанын, келтірілген зиянды растайтын, тұлғаларға келтірілген зиянға кінәлілерді белгілейтін құзыретті органдардың тиісті құжаттарының (ішкі істер, прокуратура, тергеу, анықтау органдарының, сот органдарының және т. б. құжаттары) түпнұсқалары немесе уәкілетті тұлғалар куәландырған көшірмелері.

5.3. Қажет болған жағдайда Сақтандырушы сақтандыру жағдайына байланысты мәліметтерді құқық қорғау органдарынан, банктерден, медициналық мекемелерден және сақтандыру жағдайының басталу мән-жайлары туралы ақпараты бар басқа да ұйымдардан сұратады, сондай-ақ сақтандыру оқиғасының себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға құқылы.

5.4. Сақтандырушы құжаттардың жоғарыда көрсетілген тізбесін қысқартуға немесе нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін және залал мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін Сақтандыру ережелерінде белгіленген қосымша құжаттарды (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және  Шарт жасалған/ полисті рәсімделген күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) талап етуге құқылы.

5. Документы, необходимые для принятия решения об осуществлении страховой выплаты

5.1. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы:

1)    копии свидетельства о регистрации транспортного средства/технический паспорт Страхователя и потерпевших(его) лиц(а); копии доверенности на право управления транспортным средством при наличии или путевого листа, копии водительских удостоверений, копии документов, удостоверяющих личность;

2)    копии документов Выгодоприобретателя, подтверждающих право владения поврежденным или уничтоженным имуществом, законность его прав на получение страховой выплаты, а также прав его представителей - надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять интересы потерпевшего у Страховщика;

3)    оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии документов подразделений органов внутренних дел (протокол о нарушении Правил дорожного движения, постановление об административном правонарушении, схема ДТП, дополнение к протоколу о нарушении Правил дорожного движения, объяснительные участников ДТП в подразделения органов внутренних дел, постановление суда, вступившее в законную силу;

4)    оригинал или копию акта экспертной оценки по определению суммы причиненного ущерба проведенной независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию, по которой была осуществлена страховая выплата по полису ОГПО ВТС;

5)    гарантийное письмо на передачу поврежденных деталей/частей автомобильного транспорта/имущества, подлежащих замене (по требованию Страховщика согласно пункта 6.4. Договора);

5.2. При причинении вреда жизни/здоровью требуются следующие документы:

1)    заявление о страховом случае;

2)    копию Договора;

3)    копии заявлений потерпевшего о возмещении вреда;

4)    документы, касающиеся обстоятельства страхового случая, его причин, размера ущерба (таковыми могут быть заключения государственных и ведомственных комиссий, обоснование суммы ущерба, справки, счета и другие);

5)    документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты;

6)    вступившее в законную силу решение суда о признании факта наступления гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда и установлению размера вреда, причиненного потерпевшему и копии претензионных документов (в случае если спор решался в судебном порядке)

7)    копии амбулаторной карты, истории болезни либо выписок из указанных документов, заверенные уполномоченным лицом и скрепленные печатью соответствующего медицинского учреждения; оригиналы рентгеновских снимков;

8)    оригиналы счетов, фискальных, товарных чеков, подтверждающих прохождение процедур, прием врачей, с указанием наименования каждого препарата, процедуры, приема, их количества, стоимости, даты приобретения и назначения врача.

9)    нотариально заверенные копии медицинского заключения о смерти, нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;

10) оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии соответствующих документов компетентных органов (документы органов внутренних дел, прокуратуры, следствия, дознания; судебных органов и т.п.), подтверждающие наступление страхового случая, причиненный вред, устанавливающие виновных в причинении вреда лиц.

5.3. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события.

5.4. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать дополнительные документы, изложенные в Правилах страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату заключения Договора/оформления полиса, и опубликованные на сайте nomad.kz), если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка.

6.     Сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі мен шарттары

6.1. Жәбірленушілердің автомобиль көлігіне/мүлікке келтірілген залал үшін сақтандыру төлемі нақты залал көлемінде, алайда  Шартпен бекітілген шартсыз франшизаны шегергенде,  Шартпен бекітілген сақтандыру сомасынан аспайтындай жасалынады.

Жәбірленушінің денсаулығына келтірілген зиян бойынша сақтандыру төлемі емделуге арналған нақты шығындар мөлшерінде жүзеге асырылады, нақты шығыстар оның ішінде: дәрілік препараттарды сатып алу, амбулаториялық емдеуге және/немесе стационар жағдайында емдеуге арналған шығындар.

Жәбірленуші қайтыс болған жағдайда жерлеуге байланысты шығындар өтелуге жатады.

6.2. Залал көлемі Сақтанушымен (Пайда алушымен) ұсынылған құжаттар негізінде Сақтандырушымен және/немесе тәуелсіз сарапшымен анықталады.

6.3. Келтірілген шығын көлемі сақтандыру жағдайы орын алғанға дейін автомобиль көлігінің/мүліктің есептелген амортизациясын (тозуын) шегергенде бүлінген автомобиль көлігін/мүліктін қалпына келтіру құны есебінен анықталады.

6.4. Жөндеу барысында алмастыруға жататын сақтандыру жағдайы кезінде, Пайда алушыға автомобиль көлігінің бүлінген тетіктерінің/бөлшектерінің/мүліктің құнын төлеу жағдайында Сақтандырушы Пайда алушының автомобиль көлігінің сондай тетіктерін/бөлшектерін/мүліктін Сақтандырушыға беруді талап етуге құқығы бар. Сонымен қатар сақтандыру төлемі алмастыруға жататын автомобиль көлігінің бүлінген тетіктерін/бөлшектерін/мүліктін беруге кепілдік хатты Сақтандырушы бергеннен кейін жасалады. Тетіктерін/бөлшектерін берумен байланысты барлық шығындар сақтандырумен жабылмайды.

6.5. Екі еселік мүліктік сақтандыру жасау барысында (бір нысанды әрқайсысымен өздік Шарт жасау бойынша бірнеше сақтандырушыда сақтандыру) әр сақтандырушы Сақтанушы алдында онымен жасалған Шарт шеңберінде жауапкершілікте болады, алайда барлық сақтандырушылардан Сақтанушы алатын сақтандыру төлемінің жалпы сомасы нақты шығыннан жоғары болмайды.

6.6. Сақтанушының автомобиль көлігін пайдалану нәтижесінде мүлкіне залал келген жәбірленуші – тұлғаларға өтеу міндеттемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Сақтанушыға (Сақтандырылғанға) артылады. Пайда алушы жәбірленуші болып табылады, жәбірленуші- жеке тұлғаның өлімі жағдайында – Пайда алушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның мұрагерлері болып табылады. Сақтанушы (Сақтандырылған) және Сақтанушының автомобиль көлігінің жолаушылары жәбірленуші тұлғалар болып табылмайды.

6.7. Егер жәбірленушілерге келтірілген залал Сақтанушымен (Сақтандырылғанмен) ғана емес, сондай-ақ оның келтірілуі үшін жауапты өзге тұлғалармен өтелуі тиіс болса, Сақтандырушы төленуі тиіс толық сома және келтірілген залал үшін жауапты өзге тұлғалардан өтелуі тиіс сомас арасындағы айырманы ғана өтейді. Сақтанушы Сақтандырушыны аталмыш тұлғалардың бар екендігі және олардан өтелуі тиіс өтем сомалары туралы ақпараттандыруға міндетті.

6.8. Егер сақтандыру жағдайы төлем мерзімі басталмаған, белгілі бір сақтандыру жарнасын төлегенге дейін туындаса (егер бөліп төлеу қарастырылса), Сақтандырушы сақтандыру төлемінің көлемін анықтау кезінде мерзімі өтіп кеткен сақтандыру жарнасының сомасын шегеруге құқылы.

6.9. Сақтандыру жағдайы деп мойындалған немесе мойындалуы мүмкін уақиғаға қатысты сақтандыру төлемін жасау туралы шешім қабылдау барысында Сақтандырушы  Шартта берілген сақтандыру жағдайының туындауымен байланысты талаптар тізімін қысқартуға құқылы болады.

6.10. Сақтандыру төлемі жәбірленушіге келтірілген, Сақтанушының өзінің залалды өтеуін растайтын құжаттарды ұсыну және сақтандыру төлемін алудан Пайда алушының жазбаша бас тартуынан кейін Сақтанушымен жасалынуы мүмкін.

6.11. Сақтандыру төлемін жасағаннан кейін жалпы сақтандыру сомасы Шарт бойынша барлық бұрынғы жасалынған сақтандыру төлемдерінің сомасына кемітіледі.

6.12. Сақтандырушы, шешімді қабылдау үшін қажетті барлық құжаттарды алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемі туралы шешімді қабылдайды, бұл туралы Сақтанушыға (Пайда алушыға, жәбірленушіге) хабарланады.

6.    Порядок и условия осуществления страховой выплаты

6.1. Страховая выплата за ущерб автомобильному транспорту/имуществу потерпевших осуществляется в размере реального ущерба, но не более страховой суммы, установленных Договором за вычетом безусловной франшизы, установленной Договором.

Страховая выплата за вред, причиненный здоровью потерпевшему осуществляется в размере фактических расходов на лечение в том числе: приобретение лекарственных препаратов, расходы на амбулаторное лечение и/или лечение в условиях стационара.

В случае смерти потерпевшего возмещению подлежат расходы, связанные с погребением.

6.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов и/или независимым оценщиком.

6.3. Размер ущерба определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного автомобильного транспорта/имущества за минусом начисленной амортизации (износа) автомобильного транспорта/имущества, имевшей место до наступления страхового случая.

6.4. В случае выплаты Выгодоприобретателю стоимости поврежденных деталей/частей автомобильного транспорта/имущества на момент страхового случая, которые подлежат замене при ремонте, Страховщик имеет право потребовать передачи Выгодоприобретателем Страховщику таких деталей/частей автомобильного транспорта/имущества. При этом страховая выплата производится после предоставления Выгодоприобретателем гарантийного письма на передачу поврежденных деталей/частей автомобильного транспорта/имущества, подлежащих замене. Все расходы, связанные с передачей деталей/частей, страхованием не покрываются.

6.5. При двойном имущественном страховании (страховании одного и того же объекта страхования у нескольких страховщиков по самостоятельным договорам с каждым) каждый страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех страховщиков, не может превышать реального ущерба.

6.6. Потерпевшие - лица, имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации автомобильного транспорта Страхователя, обязанность по возмещению которого, согласно законодательству Республики Казахстан, возложена на Страхователя (Застрахованного). Выгодоприобретателем является потерпевший, в случае смерти потерпевшего – физического лица Выгодоприобретателем являются его наследники в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Потерпевшими лицами не являются Страхователь (Застрахованный) и пассажиры автомобильного транспорта Страхователя.

6.7. Если вред, причиненный потерпевшим, подлежит возмещению не только Страхователем (Застрахованным), но и иными лицами, ответственными за его причинение, то Страховщик возмещает только разницу между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая подлежит взысканию с иных лиц, ответственных за причинение вреда. Страхователь обязан известить Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц.

6.8. Если страховой случай наступил до уплаты определенного страхового взноса (если предусмотрена уплата в рассрочку), срок внесения которого не наступил, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

6.9. При принятии решения об осуществлении страховой выплаты в зависимости от события, которое признано или может быть признано страховым случаем, Страховщик вправе сократить перечень требований, связанных с наступлением страхового случая, предъявляемых к Страхователю Договором.

6.10. Страховая выплата может быть осуществлена Страхователю после письменного отказа Выгодоприобретателя от получения страховой выплаты и предоставления документов, подтверждающих возмещение самим Страхователем ущерба, причиненного потерпевшему.

6.11. После осуществления страховой выплаты общая страховая сумма уменьшается на сумму всех ранее осуществленных по Договору страховых выплат. Предельные объемы ответственности Страховщика исчисляются от уменьшенной (оставшейся) общей страховой суммы.

6.12. Страховщик, после получения всех необходимых документов для принятия решения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней принимает решение о страховой выплате, о чем сообщает Страхователю (Выгодоприобретателю, потерпевшему).

7.     Сақтандыру төлемінен бас тарту

7.1. Сақтандырушы Егер сақтандыру жағдайы мына салдарда орын алса, сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы:

1)    сақтандыру жағдайының пайда болуына бағытталған немесе оның орын алуына түрткі болған Сақтанушының, Пайда алушының қасақана әрекеттері, аса қажет болғанда немесе қажетті қорғану жағдайында жасалған әрекеттерді қоспағанда;

2)    сақтандыру жағдайымен себептік байланысты болатын әкімшілік құқық бұзушылық немесе қасақана қылмыстық жасауынан, белгіленген заңнамалық актілермен мойындалған Сақтанушының, Пайда алушының әрекеттері.

7.2. Егер сақтандыру жағдайы мыналардың салдарынан болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасаудан босатылады:

1)    ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті жұғудың әсер ету;

2)    әскери әрекеттер, лаңкестік актілер;

3)    азамат соғысы, әр түрлі халықтық толқулар, жаппай тәртіпсіздіктер немесе көтерілістер.

7.3. Сақтандырумен мына төмендегі жағдайлар өтелмейді:

1)    автомобиль көлігін басқа көлікпен тасымалдау/жетекке алу барысында, автомобиль көлігі басқа көлік құралдарын жетекке алу кезінде болған;

2)    автомобиль көлігін алкоголдік, есірткілік немесе таксикологиялық масаңдық немесе көлік құралдарын басқару кезінде қолдануға болмайтын емдік дәрі-дәрмектердің әсерінде болған Сақтанушының (Сақтандырылғанның) басқаруы барысында орын алған;

3)    сақтандырылған автомобиль көлігін сынақтарға, тест-драйвтарға, спорттық іс-шараларға немесе оқу-үйрену мақсаттарынға пайдалану барысында орын алған;

4)    автомобиль көлігін заңсыз мақсаттарға пайдалану барысында орын алған, с.і. қылмыстық жазалануға сотпен мойындалған, немесе егер автомобиль көлігі қылмыс құралы болса, Сақтанушының (Сақтандырылғанның) жасауы барысында орын алған;

5)    егер Сақтанушы (Сақтандырылған) оқиға орнын тастап кетсе;

6)    Сақтанушы (Сақтандырылғанның) көлік құралдарын пайдалану ережелерін, соның ішінде техникалық жағынан ақауы бар автомобиль құралын пайдалануды немесе белгіленген тәртіп бойынша техникалық тексерілуден өтпеген, оны қолдануға тыйым салынған, ақаулығы бар автомобиль көлігін пайдалануды бұзу, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өрт қауіпсіздігі ережелерін, өртке қауіпті және жарылу қаупі бар заттар мен нәрселерді тасымалдау мен сақтау ережелерін бұзу нәтижелерінде орын алған;

7)    электр және басқа да жабдықтар мен өздері орнатқан қосымша жабдықтың тұйықталуынан автомобиль көлігінің істен шығуы нәтижесінде қалыптасқан өрт нәтижесінде орын алған;

8)    автомобиль көлігінің жолаушылар сыйымдылығы мен тиеу нормаларының рауалды нормаларын шектен асыру нәтижесінде орын алған;

9)    Сақтандырушымен жазбаша түрде келісімге қол қоймай, автомобиль көлігін жалға, лизинг немесе прокатқа беру кезеңінде орын алған;

10) Аталмыш санаттағы көлік құралдарын басқару құқығына жарамды жүргізуші куәлігіне ие емес тұлғаның, сондай-ақ сақтандырылған көлік құралын басқару құқығына сенімхатқа ие емес, басқаруға Сақтанушымен рұқсат етілмеген немесе жол қағазында немесе Шартта көрсетілмеген тұлғаның автомобиль көлігін басқару кезінде, сонымен бірге жүргізуші куәлігінің, сенімхаттың (жол қағазын, жалға алу шартын) әрекет ету мерзімінің аяқталуына қарай орын алған;

11) егер зиян жәбірленушінің ақша, бағалы қағаздар, алтын, асыл және жартылай асыл тастар мен металдардан, өзге асылдардан жасалған бұйымдар, әшекейлер, өнер туындылары немесе басқа құндылықтар түріндегі мүлкіне, соның ішінде антикварлық және басқа бірегей заттар, діни культ заттарына, жинақтарға, суреттерге, қолжазбаларға келтірілген болса;

12) егер зиян басқа тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерінің нәтижесінде Сақтанушының (Сақтанушының автомобиль көлігін басқаруға рұқсат етілген тұлға Сақтандырылғанның) иелігінен шығып қалған Сақтанушының автомобиль көлігімен келтірілсе;

13) Сақтанушының (Сақтандырылғанның) жол полиция органдарының және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы өзге құзыретті органдардың өкімдерін, талаптарын немесе ұйғарымдарын орындамауы нәтижесінде орын алған;

14) егер сақтандыру жағдайы  Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталуына қарай және/немесе сақтандыру аумағынан тыс жерлерде орын алса.

7.4. Сақтандыру төлемін жүзеге асыруда Сақтандырушының бас тартуы үшін негіз болып табылатындар мыналар:

1)    Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру нысаны, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы мен оның салдары туралы жалған мәліметтер бергені үшін;

2)    Сақтанушының сақтандыру жағдайының шығындарын азайту жөнінде шараларды қасақана қолданбауы;

3)    Сақтандыру жағдайының басталуы мен оларға түскен шығынның мөлшерін белгілеу жағдайларын тергеуде Сақтанушының Сақтандырушыға кедергі жасауы;

4)    Сақтандыру жағдайының орын алуы жайлы Сақтандырушыға хабарламау/уақытылы хабарламау.  Шартта көрсетілген мерзімде сақтандыру жағдайының орын алуы жайлы Сақтандырушыға хабарлау дерегі (сақтандыру жағдайының орын алуына тартуы мүмкін оқиға) Сақтандырушының сақтандыру төлемін төлеу міндетімен (мүмкіндігімен) тікелей байланысты (уәкілетті органға есепті уақытылы және дұрыс беру, сақтандыру төлемі үшін резервтік соманы уақытылы қалыптастыру, қайта сақтандырушығы хабарлау және т.б.). сәйкес Тараптар сақтандыру жағдай жайлы Сақтандырушыға хабарламау/уақытылы хабарламаудың сақтандыру төлемін алудың соңғы мүмкіндігінен айыратынын және ол сақтандыру жағдайының орын алуы кезінде қосымша дәлелдеулерді талап етпейтінін түсінеді және осымен растайды;

5)     Шартта көзделген міндеттерді Сақтанушының (Сақтандырылғанның) орындамауы (тиісінше орындамауы;

6)    Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге жағдайлар.

7.    Отказ в страховой выплате

7.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:

1)    умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;

2)    действий Страхователя, Выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

7.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

1)    воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

2)    военных действий, актов терроризма;

3)    гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.

7.3. Страхованием не покрываются следующие события:

1)    произошедшие при транспортировке/буксировке автомобильного транспорта любым видом транспорта, при буксировке автомобильным транспортом других транспортных средств;

2)    произошедшие при управлении автомобильным транспортом Страхователем (Застрахованным) в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортными средствами;

3)    произошедшие при использовании автомобильного транспорта в испытаниях, тест-драйвах, спортивных мероприятиях или в учебных целях;

4)    произошедшие при использовании автомобильного транспорта в незаконных целях, в т.ч. произошедшие в результате совершения Страхователем (Застрахованным) действий, признанных судом уголовно наказуемыми, или если автомобильный транспорт явился орудием или средством преступления;

5)    если Страхователь (Застрахованный) оставил место происшествия;

6)    произошедшие в результате нарушения Страхователем (Застрахованным) правил эксплуатации транспортных средств, в том числе использования технически неисправного автомобильного транспорта или при наличии неисправностей, при которых его эксплуатация запрещена, использования автомобильного транспорта, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов, установленных законодательством Республики Казахстан;

7)    произошедшие в результате пожара, возникшего в результате неисправности автомобильного транспорта из-за замыкания самостоятельно установленного электро- и иного дополнительного оборудования;

8)    произошедшие в результате превышения предельных норм вместимости пассажиров и норм загрузки автомобильного транспорта;

9)    произошедшие в период сдачи автомобильного транспорта в аренду, лизинг или прокат без письменного согласования со Страховщиком;

10) произошедшие при управлении автомобильным транспортом лицом, не имеющим действительного водительского удостоверения на право управления транспортными средствами данной категории, а также лицом, не допущенным Страхователем к управлению, не имеющим доверенности на право управления застрахованным транспортным средством или не указанном в путевом листе или в Договоре, а равно произошедшие по истечении срока действия водительского удостоверения, доверенности (путевого листа, договора аренды);

11) если вред был причинен имуществу потерпевшего в виде денег, ценных бумаг, золота, изделий из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, иных драгоценностей, украшений, произведений искусства или других ценностей, в т.ч. антикварным и другим уникальным предметам, предметам религиозного культа, коллекциям, картинам, рукописям;

12) если вред был причинен автомобильным транспортом Страхователя, выбывшим из обладания Страхователя (Застрахованного, лица, допущенного к управлению автомобильным транспортом Страхователя) в результате противоправных действий других лиц;

13) произошедшие в результате невыполнения Страхователем (Застрахованным) распоряжений, требований или предписаний работников органов дорожной полиции и других компетентных органов в области обеспечения безопасности дорожного движения;

14) если страховой случай наступил по истечении срока действия Договора и/или за пределами территории страхования.

7.4. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

1)    сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

2)    умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;

3)    воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;

4)    неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая. Факт уведомления Страховщика о наступлении страхового случая (события, которое может повлечь наступление страхового случая) в срок, указанный в Договоре, напрямую связан с обязанностью (возможностью) Страховщика осуществить страховую выплату (своевременно и правильно представить отчеты в уполномоченный орган, своевременно сформировать резервные суммы для страховой выплаты и т.п.). Соответственно Стороны осознают и настоящим подтверждают, что неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о страховом случае лишает последнего возможности осуществить страховую выплату и это не требует дополнительных доказательств при наступлении страхового случая;

5)    неисполнение (ненадлежащее исполнение) Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных Договором;

6)    другие случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7.5. Сақтандырумен моральды зиян, ар-ожданына, абыройы мен іскери беделіне нұқсан келтіретін мәліметтердің жариялануымен келтірілген зиян,  Сақтанушының (Пайда алушының) шығындары(оның ішінде айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық, сот шығындары, өзге мүлікті жалға алу шығындары, мүлікті жөндеу кезіндегі қонақүйде тұрақтау немесе өзге жайды жалға алу шығындары, іссапар шығындары, мүлікті қорғау шығындары, өндірістің тұрып қалуымен, тауар құнының/мүліктің тауар түрін жоғалтумен байланысты шығындар, жіберілген пайда) өтелмейді.

7.6. Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін жасаудан бас тарту туралы шешім қабылдауға және Сақтанушыға жазбаша негізделген хабарламаны жөнелтуге міндетті.

7.7.   Сақтандырушының сақтандыру төлемін жасаудан бас тартуына Сақтанушы/Пайда алушы сотта шағымдана алады.

7.5.    Страхованием не покрываются моральный вред, вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, потери Страхователя (Выгодоприобретателя) (в т.ч. штрафы, пени, неустойка, судебные издержки, расходы по аренде другого имущества, по аренде другого помещения или проживанию в гостинице во время ремонта имущества, командировочные расходы, расходы по охране имущества, убытки, связанные с простоем производства, потеря товарной стоимости/товарного вида имущества, упущенная выгода).

7.6.    Страховщик обязан принять решение об отказе в осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю письменное мотивированное уведомление в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

7.7.    Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем/Выгодоприобретателем в суд.

      

8. Шартты өзгерту

8.1.  Шартқа өзгертулер мен қосымшалар енгізу Тараптардың бірінің жазбаша түрдегі өтініші негізінде, Тараптардың келісімі бойынша жүзеге асады. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар олардың жазбаша түрде рәсімделген және екі Тараптың уәкілетті өкілдерінің қол қойылған жағдайында заңды күшке ие болады.

8.    Изменение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по соглашению Сторон, на основании письменного заявления одной из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9. Шартты тоқтату

9.1. Шарт мына жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:

1) сақтандыру нысаны қолданылуын тоқтатқанда;

2) егер Сақтандырушы Сақтанушыны айырбастауға қарсы наразылық білдірсе, Сақтанушы мүліктік сақтандыру объектісін иеліктен шығарғанда;

3) сақтандыру жағдайының орын алу мүмкіндігі жойылғанда және сақтандыру тәуекелінің болуы сақтандыру жағдайынан өзге мән-жайлар бойынша тоқтағанда;

4) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында көзделген жағдайды қоспағанда, Сақтандырушыны еріксіз жабу туралы сот шешімінің шешімі заңды күшіне енуі;

5) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында көзделген жағдайда.

Көрсетілген жағдайда мүдделі тараптың дереу екіншісін хабардар етуі қажет болатын Шарттытоқтату үшін негіз ретінде көзделген жағдай қалыптасқан сәттен бастап Шарт қызметі тоқтады деп есептеледі.

9.2. Сақтанушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, кез келген уақытта Сақтандыру шартынан бас тартуға құқылы.

9.3.Шарттымерзімінен бұрын тоқтатудың салдары

1) Сақтанушы-жеке тұлға Шарттан бас тартқан жағдайда, ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Сақтандырушы Сақтанушы-жеке тұлғаға алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) 10%-ын құрайтын, сақтандыру әрекеті болған уақытқа пропорционалды сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) бір бөлігін және Шартты бұзуға байланысты шығыстарды шегеріп тастап, алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру сыйлықақыларын) қайтаруға міндетті.

2)  Шарттың 9.1. тармақшасында көзделген мән-жайлар бойынша Шарттымерзімінен бұрын тоқтатқан кезде, Сақтандырушы сақтандыру әрекет еткен уақыт бойына пропорционал сақтандыру сыйлықақысының бөлігіне және сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасынан 35 % (отыз бес пайыз) мөлшерде істі жүргізуге шығынның орны толтырылуына құқылы. Сақтандырушыны таратқан кезде сақтандыру сыйлықасын (жарналарды) қайтару Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген кредиторлар талаптарын қанағаттандыру кезегіне сәйкес жүзеге асырылады.

3) Сақтандырушы Шарттан бас тартқан кезде, егер бұл  Шартың 9.1. тармақшасында көрсетілген мән-жайлармен байланысты болмаса, Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары қайтаруға жатпайды.

9.4. Шарттымерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушы кінәсінен оның талаптарын орындамаудан туындаған жағдайларда соңғысы Сақтанушыға оның төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толығымен қайтаруға міндетті.

9.5.  Шарттың 9.1. тармақшаларында көзделген міндеттемелерді тоқтату негіздемесімен қатар, Шарт мына жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:

- Сақтандырушының Шарт бойынша сақтандыру сомасы мөлшерінде сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемдерін) жүзеге асыруы, бұл ретте Шарттытоқтату туралы хабарламалар қажет болмайды;

- Сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеген кезде кезекті сақтандыру жарнасын төлемеуі, бұл ретте Сақтанушының хабарламасы қажет болмайды;

- Сақтанушының Сақтандырушыға Шарттыжасау кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы оған белгілі болған елеулі өзгерістер жайлы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелін ұлғайтуға айтарлықтай әсер етуі мүмкін болса, хабарлау міндетін орындамауы, не болмаса егер Сақтанушы Шарттыөзгертуге немесе тәуекел дәрежесі ұлғаюына сай мөлшерде сақтандыру сыйлықақысын үстеп төлеуге қарсы шықса, бұл ретте Шарт тәуекел дәрежесін ұлғайтуға әкелетін мән-жайлар туындаған сәттен бастап тоқтатылған болып есептеледі.

9.6.  Шарттың 9.5. тармақшасында көрсетілген мән-жайлар бойынша Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары қайтаруға жатпайды.

9.7. Шарттыосы тараудың 9.1. және 9.5. тармақтарында көрсетілген себептермен бір жақты тәртіпте бұзған кезде, Тарап келесі Тарапқа Шарттыбұзу күніне дейін 15 (он бес) жұмыс күн бұрын хабарлауға тиіс.

9.    Прекращение Договора

9.1. Договор прекращается досрочно в случаях:

1) когда перестал существовать объект страхования;

2) отчуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик возражает против замены Страхователя;

3) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

4) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

5) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

В указанных случаях Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую.

9.2. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и Договором страхования.

9.3. Последствия досрочного прекращения Договора

1) При отказе страхователя-физического лица от договора страхования, в течение четырнадцати календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возвратить страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением договора страхования, не превышающих десяти процентов от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов);

2) При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в подпункте 9.1. Договора, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и возмещение расходов на ведение дел в размере 35 % (тридцать пять процентов) от общей суммы страховой премии. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

3) При отказе Страхователя от Договора, если это не связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 9.1. Договора, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.

9.4. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью.

9.5. Помимо оснований прекращения обязательств, предусмотренных подпунктами 9.1.  Договора, Договор прекращается досрочно в случаях:

- осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы по Договору, при этом уведомления о прекращении Договора не требуется;

- неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку, при этом уведомления Страхователя не требуется;

- невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска, при этом Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение степени риска.

9.6. По обстоятельствам, указанным в подпункте 9.5. Договора, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы возврату не подлежат.

9.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по причинам, не указанным в пунктах 9.1. и 9.5. настоящей главы, Сторона должна уведомить другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения Договора.

10. Тараптардың жауапкершілігі және еңсерілмейтін жағдайлар

10.1. Сақтандыру төлемін уақытында жүзеге асырмаған жағдайда Сақтандырушы Сақтанушыға Қазақстан Республикасы Азааттық кодексінің 353 бабында белгіленген тәртіпте және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

10.2. Егер міндетті толық орындамау мұндай жағдай барысында жеңілмейтін, яғни төтенше және жол бермеуге болмайтын күш салдарынан мүмкін еместігі дәлелденсе,  Шарт бойынша міндетін орындамаған немесе толық орындамаған Тарап міндеттерін орындамауына/толық орындамауына мүліктік жауапты болмайды.

10.3. Форс-мажорлық жағдайлар өзіне қосады, бірақ мыналармен шектеледі: су тасқындары, өрттер, жер сілкінісі мен басқа да апатты жағдайлар, кез келген сипаттағы соғыстар мен әрекеттер, қоршаулар, мемлекеттік органдардың тыйым салуы.

10.4. Форс-мажорлық жағдай әрекетін бастан кешкен Тарап басқа Тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай жағдайдың басталғандығы туралы хабарлауға міндетті.

10.5. Форс-мажорлық жағдай әрекеті құзырлы органдардың талапқа сай құжаттарымен расталуы тиіс.

10. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты Страховщик обязан уплатить Страхователю неустойку в порядке и размере, установленных статьей 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

10.3. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.

10.4. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

10.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов.

11. Дауларды шешу тәртібі

11.1.  Шарттан немесе онымен байланысты туындайтын кез келген жау-дамайлар және/немесе келіспеушіліктер келісімсөздер арқылы шешіледі.

11.2. Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, осы Шарттан немесе оның бұзылуымен, тоқтауымен, жарамсыздығымен қатысты туындаған барлық дау-дамайлар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай кесімді түрде шешімін табуы керек.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров.

11.2. В случае не достижения договоренности Сторонами, все споры, разногласия, требования, возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Қорытынды талаптар

12.1. Шартта айтылмағанның барлығы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес реттеледі.

12.2.  Шарт пен Сақтандыру ережелері арасында қайшылықтар болған жағдайда, осы Шарттың ережелері қолданылады.

12.3.  Шарт әр Тарап үшін біреуден тиетін екі данада жасалды.

12.4.  Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1) “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2) Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4) дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5) ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

12.5. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

12.6. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  1)-5) 12.4. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

12.7. Сақтанушы 1)-5) 12.4. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

12.8. Осы шарттарда және сақтандыру полисінде қамтылмағанның бәрі автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін сақтандыру ережелерімен реттеледі (сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған). 

12. Заключительные положения                      

12.1. Все, что не оговорено Договором, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. В случае противоречий между Договором и Правилами страхования, применяются положения Договора.

12.3. Договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.4. Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает свое согласие, а также согласие Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор, обработку, хранение и передачи Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Страхователя, Застрахованного (Выгодоприобретателя) согласно Закону Республики Казахстан №94-V «О персональных данных и их защите», включая согласие: 

1) на получение Страховщиком данных с Акционерного общества «Государственное кредитное бюро» (далее – Бюро);

2) на предоставление владельцами государственных баз данных Бюро информации о Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе) напрямую или через третьих лиц;

3) на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющейся и поступающей в будущем информации о Страхователе, Застрахованном (Выгодоприобретателе) Бюро и Страховщику посредством Бюро;

4) на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам;

5) на раскрытие Страховщиком тайны страхования, в соответствии с п. 4 ст. 830 Гражданского кодекса Республики Казахстан, следующим лицам: АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» и ТОО «Nomad Digital Financial Services», для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

12.5. Срок хранения персональных данных определяется Страховщиком до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Страховщиком либо третьим лицом условий Договора и\или законодательства Республики Казахстан, а также для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

12.6. Страхователь обязан истребовать у Застрахованного (Выгодоприобретателя) письменное согласие на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие, перечисленное в п.п. 1)-5) п. 12.4.

12.7. Страхователь несет ответственность за отсутствие согласия Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие, перечисленное в п.п. 1)-5) п. 12.4.

12.8. Все, что не отражено в настоящих условиях и страховом полисе, регулируются правилами страхования гражданско-правовой ответственности

владельцев автомобильного транспорта (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz).Уважаемый клиент!

Договор будет заключен после поступления оплаты на расчетный счет Страховщика, либо на следующий день после поступления. Дата начала страховой защиты будет следующим днем после заключения договора.
OK

Изменить условия договора

Для изменения условий договора или его расторжения просим Вас подойти в выбранный офис в рабочее время.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на изменение условий договора.

Ошибка при обработке запроса

Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз позже. При возникновении вопросов просим звонить на бесплатный короткий номер 2233 (для всех мобильных РК)
 

Вам отправлено SMS с кодом

Введите код подтверждения

Повторить отправку через 30 сек
Повторить отправку

Вы подтверждаете оформление полиса?

Проверьте, все ли данные добавлены для расчета стоимости, если нет, вернитесь назад.

Расчет производится по этим данным:

Водители
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Оплачивайте полис вместе
с коммунальными услугами

Партнерская программа страхования имущества стоимостью 200 тг и 400 тг

ivc Перейти в ИВЦ