Мүлікті залалдан сақтандыру ережелеріне қосымша

(сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күніне қолданыста болған және nomad.kz сайтта жарияланған) /

Приложение к Правилам страхования имущества от ущерба

(утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz)

Өнім бойынша шарттар

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ЗАЛАЛДАН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ

                      («Пәтер полисі» өнімі) /

      

Условия по продукту

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОТ УЩЕРБА

 (продукт «Квартирный полис»)


Жалпы ережелер

Осы шарттар Мүлікті залалдан сақтандыру ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылады (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) және сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы жасалған залалдан сақтандыру шарты бойынша өзара қарым-қатынасты сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу арқылы реттейді

Общие положения

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Правил страхования имущества от ущерба (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz), и регулируют взаимоотношения между страховщиком и страхователем по заключенному договору страхования имущества от ущерба, путем оформления страхового полиса в электронном виде

1. Сақтандыру жағдайы

1.1. Сақтандыру жағдайы келесі оқиғалардың нәтижесінде сақтандырылған мүліктің зақымдалуы немесе жойылуы (құрып кетуі):

1)    Өрт (арнайы ошақ орнынан тыс, материалдық зиян келтіретін және адамдардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін бақыланбайтын жану үдерісі), соның ішінде өрт сөндіру шараларымен келтірілген зиян, жарылыс, найзағайдың түсуі;

2)    табиғи апаттар – халықтың қалыпты тіршілік әрекетінің бұзылуына, адамдардың өліміне, материалдық құндылықтардың бұзылуына және жойылуына әкеп соқтыратын төтенше сипаттағы табиғи құбылыстар, атап айтқанда - жер сілкінісі, жанартау атқылауы немесе жер асты өртінің әрекеті, топырақтың шөгуі, көшкін, таудың опырылуы, боран, құйын, дауыл, су тасқыны, бұршақ, нөсер, найзағайдың ұруы;

3)    Жер сілкінісі;

4)    Суқұбыр, кәріз және жылыту жүйелерінен шыққан су басу;

5)    Үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері, әсіресе:  бөгденің мүлкін абайсызда немесе қасақана жою немесе бұзу  (бұл тармақ бойынша өртеу нәтижесінде қасақана жасалған залал өтелмейді);

1.2. Сақтандыру жағдайының орын алуын, сондай-ақ келтірілген зиянның көлемін дәлелдеу Сақтанушыға (Сақтандырылғанға) және Пайда алушыға жүктеледі.

2. Сақтандыру сыйлықақысы және төлеу тәртібі

2.1. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (бірінші сақтандыру жарнасын) Келісім-шартқа қол қойғаннан кейін және сақтандыру сыйлықақысын (бірінші сақтандыру жарнасын) төлеуге сәйкес шот ұсынғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде толық көлемде төлеуге міндетті;

2.2. Егер сақтандыру сыйлықақысы бөліп төленсе, онда кезекті сақтандыру жарнасын төлеу «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімдері» бағанында көрсетілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей жүзеге асырылуыға тиіс.

2.3. Сақтандыру сыйлықақысының, кезекті сақтандыру жарнасының мөлшері «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген сомадан кем болмауға тиіс. Егер сақтандыру сыйлықақысының, сақтандыру жарнасының төленген мөлшері «Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі және мерзімі» бағанында көрсетілген сомадан кем болса, онда сақтандыру сыйлықақысы, сақтандыру жарнасы төленбеген болып есептеледі.

2.4. Егер кезекті сақтандыру жарнасы кезекті сақтандыру жарнасын төлеу мерзімі келген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде төленбейтін болса, онда Сақтандырушы келісім-шартты бір жақты тәртіпте бұзады, бұл ретте Сақтанушыға хабарлау қажет болмайды. Бұл жағдайда төленген сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін қайтару жүзеге асырылмайды.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Сақтандырушы құқылы:

1)    Сақтанушы берген ақпарат пен құжаттарды, сонымен қатар Сақтанушының осы Келісім-шарт талаптары мен шарттарын орындауын тексеруге;

2)    сақтандыру тәуекелін бағалауға;

3)    сақтандыру сыйлықақысын уақытылы алуға;

4)    сақтандыру жағдайының орын алуын құжат арқылы дәлелдеу;

5)    Келісім-шартты жасасу кезінде, сондай-ақ оның әрекет ету мерзімінің ішінде Сақтанушының шаруашылық қызметінің күйін бақылауға;

6)    сақтандыру тәуекелін үдетуге алып баратын жағдайлар туралы хабар алған бойы Келісім-шарт шарттарын өзгерту немесе қосымша сақтандыру сыйлықақысын қауіптің үдеуіне сәйкес төлеуді талап ету;

7)    егер бұл өзгерістер сақтандыру қаупін үдетуге айтарлықтай әсерін тигізе алса, немесе егер Сақтандырушы Келісім-шарт шарттарын өзгертуге немесе тәуекел деңгейінің үдеуіне сәйкес сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеуге қарсы болса, Сақтанушының Сақтандырушыға Келісім-шартқа қол қою кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы белгілі болған айтарлықтай өзгерістер туралы хабарлау міндетін орындамау кезінде Келісім-шартты бұзуды талап етуге;

8)    кез келген қолайлы уақытта қауіптің пайда болуына мүмкіндік беретін жағдайлардың болуын тексеру;

9)    Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен жағдайларын өздігінен анықтауға, соның ішінде талапқа сай мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне сәйкес сақтандыру жағдайының орын алу фактісі мен келтірілген зиян көлемін дәлелдейтін құжаттарды сұрастыруға;

10) Сақтандырушыдан сақтандыру жағдайы дерегін, оның орын алу жағдайларын анықтау үшін қажет ақпаратты талап етуге;

11) Сақтандырушы сақтандыру жағдайы белгісіне ие жағдайдың орын алуымен байланысты Сақтанушының құқықтық қорғанысын жүзеге асыруға немесе сотта оның құқықтарын қорғауға құқылы, бірақ та міндетті емес. Сот процесінде Сақтанушының мүдделерін қорғау сақтандыру төлемін жасау үшін негіз болып саналмайды;

12) Келісім-шартта қаралған негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға;

13)  Келісім-шартын уақытынан ерте бұзу және Сақтандырушының өз міндеттерін орындамауы нәтижесінде орын алған шығындарды толықтыруға;

14) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Сақтанушының жосықсыз әрекет белгілерін анықтаған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруды күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға, сақтандыру төлемін тоқтата тұру туралы хабарлама сақтанушыға (пайда алушыға) тиісті тексеру жүргізілетіндігі көрсетіле отырып, тоқтатыла тұрған күннен кейінгі күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс;

15) Келісім-шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттер жасауға.

3.2. Сақтандырушы міндетті:

1)    Сақтанушыны сақтандыру Ережелерімен таныстыруға және оның талабы бойынша Ережелердің көшірмесін беруге (жіберуге);

2)    сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

3)    Келісім –шарттағы талаптарға сай сақтандыру төлемін жасауға жазбаша дәлелденген бас тарту шешімін Сақтанушыға/Пайда алушыға жіберу керек немесе сақтандыру төлемін жасау керек;

4)    Сақтанушыға ол сақтандыру жағдайы кезіндегі шығынды азайту үшін жасаған шығындарды толтыруға;

5)    Сақтанушы немесе зардап шеккен (Пайда алушы) немесе олардың өкілі Сақтандыру Келісім-шарттың 4.1-бөлімінде көзделген құжаттарды жедел түрде, бірақ 5 (бес) жұмыс күні ішінде бермеген жағдайда, оны кем болып жатқан құжаттар туралы жазбаша хабарландыруға;

6)    Келісім-шартта немесе қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген өзге әрекеттерді жасау.

3.3. Сақтанушы құқылы:

1)    Сақтандырушыдан Келісім-шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)    Уақытылы сақтандыру төлемін алуға;

3)    Түпнұсқаны жоғалтқан жағдайда Келісім-шарттың көшірмесін алуға;

4)    Сақтандыру құпиясының сақталуына;

5)    Келісім-шартты уақытынан бұрын бұзуға;

6)    Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуды немесе оның көлемін азайтуды  Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіп бойынша дауласады;

7)      Келісім-шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жасауға.

3.4. Сақтанушы міндетті:

1)    Сақтандыру сыйлықақысын Келісім-шартта белгіленген көлем, тәртіп және мезгілінде төлеуге;

2)    Келісім-шартқа қол қою мен оның әрекет ету кезеңінде Сақтандырушының осы сақтандыру нысанына байланысты ұқсас қауіптер бойынша қолданыстағы/қол қойылып жатқан барлық сақтандыру Келісім-шарттар туралы хабарлауға;

3)    Сақтандырушыны сақтандыру қауіп жағдайы туралы хабарландыруға;

4)    Жедел түрде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешікпей, Сақтандырушыға Келісім-шартқа қол қою кезінде Сақтандырушыға хабарланған жағдайлардағы өзіне белгілі болған айтарлықтай өзгерістер туралы, егер бұл өзгерістер сақтандыру қаупіне айтарлықтай әсерін тигізуі мүмкін болса, хабарлауға;

5)    Келісім-шартқа қол қою мен оны Келісім-шарт әрекетінің бүкіл кезеңі бойынша қолдаумен байланысты Сақтандырушыға іс-шаралар жүргізу үшін қажет жағдайларды жасауға;

6)    Залалдың орнын толтыру туралы наразылық және/немесе шағым арызды алған уақыттан бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Сақтандырушыға мәлімдеме беру керек және сот және/немесе наразылық құжаттардың барлық көшірмелерін ұсыну керек;

7)    Құзіретті органдардың алдын ала тергеу жүргізуі және басқа процессуалдық әрекеттер жүргізуі арқылы өзіне қарсы қылмыстық/әкімшілік істің барысында, сақтандыру жағдайының белгісіне ие жағдаймен байланысты іс қозғалған уақыттан бастап  3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Сақтандырушыға мәлімдеме беру керек;

8)    жедел түрде Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының нәтижесінде орын алған шығындардың орнын қандай да болса толтыруды (өтемақыны) үшінші тұлғадан алғаны туралы жазбаша хабарландыру;

9)    егер Сақтандырушы Сақтандырушының да, Сақтанушының да мүддесін қорғау үшін өз өкілін тағайындауды қажет деп санаған жағдайда сақтандыру жағдайының орын алуына байланысты  - Сақтандырушы белгілеген тұлғаларға сенімхатты немесе өзге қажет құжаттарды осы мүдделерді қорғау үшін беру керек;

10) Қауіп деңгейін үдерту кезінде Келісім-шартқа өзгерістер қосу және/немесе Сақтанушы Келісім-шартты өзгерту және/немесе сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеу туралы хабарландыру алған күннен бастап қосымша сақтандыру сыйлықақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

11) Келісім-шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына көзделген өзге әрекеттерді жасауға.

3.5. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғалардың орын алуы барысындағы Сақтанушы әрекеттері:

3.5.1. Сақтанушы сақтандыру жағдайының белгісіне ие оқиға орын алғандығы туралы белгілі болған соң (алда мәтін бойынша – оқиға), міндетті болады:

1)    мүмкін болатын шығындарды болдырмау немесе азайту үшін қалыптасқан жағдайда ақылға қонымды және қол жетімді шешімдерді қабылдау;

2)    жылдам арада, бірақ кез келген жағдайда, 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша үлгіде Сақтандырушыға оқиға туралы мәлімдеу;

3)    Сақтандырушы өкіліне сақтандыру жағдайының орын алу себептері мен жағдайларын анықтауға мүмкіндік беру, соның ішінде Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының себептері, барысы мен зардабы және орын алған шығынның сипаты мен көлемі туралы барлық қол жетімді ақпарат пен құжаттарды беру;

4)    өтемақыны төлемеу, өзіне орын алған жағдайға байланысты қойылған талаптарды жартылай немесе толығымен мойындамау, сонымен бірге Сақтандырушының келісімінсіз осындай талаптарды реттеу бойынша немесе тікелей немесе анама міндеттерді өзіне қабылдамау;

5)    орын алған сақтандыру жағдайын дәлелдеу ауырпашылығын жүктеу, сонымен бірге оларға келген шығындарды, оның ішінде баға өндірісінің төлемі, мамандарды жұмылдыру және кеңес алу, қажетті құжаттарды жинау;

6)    Сақтанушы Сақтандырушының мүдделеріне қарсы бағытталған әрекеттерді жасауға міндетті емес және белгілі бір міндеттерді қабылдауға, жауапкершілікті өзіне жүктеуге, қандай да бір ұсыныстарды қабылдауға міндетті емес және төлемдер жасауға және Сақтандырушының жазбаша келісімінсіз осы оқиғаға қатысы бар белгілі бір төлемдерді жасауға міндетті емес;

7)    Қазақстан Республикасы заңнамасымен және келісім-шартпен көзделген өзге амалдарды жасау.

3.6. Пайда алушы құқылы:

1)    Сақтандырушыдан осы Келісім-шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2)    Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты білдіруге;

3)    Сақтандыру жағдайы орын алғанда келісім-шартпен көзделген жағдай мен тәртіпте сақтандыру төлемін алу;

4)    Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіп бойынша Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуын немесе оның көлемін азайтуын дауласуға;

5)    осы Келісім-шарт пен Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге әрекеттерді орындау.

4. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттар

4.1. Сақтандыру төлемі туралы шешімді Сақтандырушы қабылдауы үшін Сақтанушы Сақтандырушыға мынадай құжаттарды ұсынуы керек:

1)    Сақтандыру жағдайы туралы арыз;

2)    Келісім-шарттың көшірмесі;

3)    Мүлікке иелік ету, пайдалану  және/немесе қолдану құқығын мақұлдайтын құжаттар;

4)    Сақтандыру жағдайы орын алған айғақты мақұлдайты, оның орын алу себебі мен келген залалдың көлемін мақұлдайтын құзіретті органның құжаттары:

a) Өртке қарсы және құқық қорғау органдарының, гидрометеоқызмет, апат қызметтері, төтенше жағдайлар Агенттігі бөлімшелерінің актілері, қорытындылар, өзге құжаттар;

b) Прокуратура, тергеу, жауап алу органдарының, өрт қадағалау органдарының құжаттары (қылмыстық істің қозғалуы (қозғау туралы, қозғаудан бас тарту туралы, тоқтату, тоқтата тұру туралы) қаулылар, оқиға орнын тексеру хаттамалары, айыпты ретінде тарту туралы қаулы, сот өкімі),

c) Сақтандыру жағдайы ретінде келісім-шартта қарастырылатын оқиғаларды тергейтін, жіктейтін және есептейтін өзге құзіретті органдардың құжаттары немесе сақтандыру жағдайының орын алғандығын мақұлдайтын айғақ;

5)    Тәуелсіз сарапшымен жүргізілген, мүлікке келген залалдың сомасын анықтау бойынша сараптау бағасының актісі.

4.2. Егер Келісім-шартпен өзгесі қарастырылмаса, құжаттар Сақтандырушыға түпнұсқада немесе құзыретті мекеменің уәкілетті тұлғасының қолы қойылған және түпнұсқа мөрімен бекітілген немесе нотариалды куәландырылған көшірме түрінде ұсынылады.

4.3. Сақтандырушы құжаттардың жоғарыда көрсетілген тізбесін қысқартуға немесе нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының басталу фактісін және залал мөлшерін анықтау мүмкін болмаса, мүлікті Сақтандыру ережелерінде белгіленген қосымша құжаттарды (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және Шарт жасалған/осы полисті рәсімделген күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған) талап етуге құқылы.

5. Сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі мен шарттары

5.1. Сақтандыру төлемі келтірілген шығын мөлшерінде, бірақ сақтандыру сомасынан жоғары емес түрде жүзеге асырылады.

5.2. Егер де сақтандыру сомасы келісім-шарт жасалған уақытта мүліктің шынайы құнынан төмен болса, онда сақтандыру төлемі шарт жасалған уақытта мүліктің шынайы құнына сақтандыру сомасының пропорционалды қатынасымен жасалады. Егер де де сақтандыру сомасы осы келісім-шарт жасалған уақытта мүліктің шынайы құнынан жоғары болса, онда сақтандыру төлемі келісім-шарт жасалған уақытта мүліктің шынайы құнынан асып түсетін бөлігінде жарамсыз болып табылады. Сақтандыру сомасының шынайы мүлік құнына сәйкес келмеу айғағы сақтандыру жағдайы орын алғанда Сақтандырушымен белгіленуі мүмкін.

5.3. Келтірілген залал көлемі Сақтандырушымен (Пайда алушымен) ұсынылған құжаттар және/немесе Сақтандырушымен ұсынылған лицензияға ие тәуелсіз сараптаушының құжаттары негізінде Сақтандырушымен айқындалады.

5.4. Шығынның көлемі сақтандыру жағдайы орын алғанға дейін болған, мүліктің амортизациясын (тозуын) есептемегенде залал келген мүлікті қалпына келтіру құнының есебінен анықталады.

5.5. Мүлік толығымен жойылған жағдайда (мүліктің жойылуы, тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшының қалпына келтіру арқылы жөндеуге жарамайтындығын белгілеуі; сонымен бірге қалпына келтіру арқылы жөндеу жұмысының құны сақтандыру жағдайы орын алған уақыттағы мүліктің шынайы құнынан 70% астам пайызын құрайды), Сақтандырушы Сақтанушыға төлеу құқығына ие:

1)     бұзылған мүліктің шынайы құны сақтандыру жағдайының уақытында алда пайдалану үшін жарамды қалдықтардың құнын шегеріп қалғанда;

2)     алда пайдалану үшін жарамды, қалдықтарды Сақтанушының Сақтандырушыға беру жағдайындағы сақтандыру жағдайының уақытындағы бұзылған мүліктің шынайы құны. Меншік құқығын беру және/немесе мүлікті/жарамды қалдықтарды берумен байланысты барлық шығыстарды сақтандыру өтемейді.

5.6. Келісім-шарттағы 5.5. тармағында қарастырылғандай, сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі, егер де сақтандыру сомасы келісім-шарт жасалған уақыттағы мүліктің шынайы құнынан төмен болған жағдайда қолданылуы мүмкін болмайды.

5.7. Жылжымалы мүлік ұрланған жағдайда, сақтандыру төлемі сақтандыру сомасының шеңберінде сақтандыру жағдайы орын алған уақыттағы мүліктің шынайы құнының көлемінде жүзеге асырылады.

5.8. Сақтандыру төлемі үшінші тұлғадан осы шығынның орнын толтыру тәртібінде алынған сомаларды шығару арқылы жүргізіледі.

5.9. Егер де залал шартсыз франшизаның сомасынан аспайтын болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады. Егер де залал шартсыз франшизаның сомасынан асып кететін болса, онда залалдың сомасынан сақтандыру төлемінің көлемі анықтау кезінде франшиза шегеріледі.

5.10. Сақтанушы бұзылған болса да, сақтандыру жағдайынан кейін қалған мүліктен бас тарту құқығына ие болмайды.

5.11. Сақтандырушы сақтандыру төлемінің сомасының шеңберінде шынайы формада сақтандыру төлеміне залалды өтеу арқылы ауыстыруды жүзеге асыра алады.

5.12. Екі еселік мүліктік сақтандыру жасау барысында (бір нысанды әрқайсысымен өздік Келісім-шарт жасау бойынша бірнеше сақтандырушыда сақтандыру) әр сақтандырушы Сақтанушы алдында онымен жасалған Келісім-шарт шеңберінде жауапкершілікте болады, алайда барлық сақтандырушылардан Сақтанушы алатын сақтандыру төлемінің жалпы сомасы нақты шығыннан жоғары болмайды.

5.13. Сақтандыру жағдайы деп мойындалған немесе мойындалуы мүмкін уақиғаға қатысты сақтандыру төлемін жасау туралы шешім қабылдау барысында Сақтандырушы Келісім-шартта берілген сақтандыру жағдайының туындауымен байланысты талаптар тізімін қысқартуға құқылы болады.

5.14. Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Пайда алушыға сақтандыру төлемін жасауға міндетті.

6. Сақтандыру төлемінен бас тарту

6.1. Сақтандырушы егер де сақтандыру жағдайы мына төмендегі жағдайлардың салдарынан болса, Сақтанушыға толығымен немесе жартылай бас тартуына құқылы болады:

1)     сақтандыру жағдайының пайда болуына бағытталған немесе оның орын алуына түрткі болған Сақтанушының (Пайда алушының) қасақана әрекеттері, аса қажет болғанда немесе қажетті қорғану жағдайында жасалған әрекеттерді қоспағанда;

2)     Сақтанушының (Пайда алушының) заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыста болатын қасақана қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері.

6.2. Егер сақтандыру жағдайы мыналардың салдарынан болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін жасаудан босатылады:

1)     ядролық жарылыстың, радиацияның немесе радиоактивті жұғудың әсер ету;

2)     әскери әрекеттер, лаңкестік актілер;

3)     азамат соғысы, әр түрлі халықтық толқулар, жаппай тәртіпсіздіктер немесе көтерілістер;

4)     біртіндеп әрекет ететін себептер, оның ішінде, бірақ шектелмейді, тозу, тот басу, коррозияға ұшырау, зеңдену, құрғақ немесе ылғалды шіруі, біртіндеп құруы, латентті ақаулар, бастапқыда болған ақаулары, баяу дамитын деформациялануы немесе өзгеріске ұшырауы, зиянкестердің қалдықтары, паразиттердің әрекеттері/ кез келген түрдегі микробтар мен кеміргіштер;

5)     шатырдан су ағу (егер де тек шатыр сақтандыру жағдайының уақытында бұзылмаған болса) немесе есіктің, терезе мен терезедегі көздердің ашық қалу жағдайлары;

6)     қоршауларды, жол жабыны мен өзге тасымалдау жолдарының құруы мен бұзылуы.

6.3. Келісім-шарт бойынша сақтандыру қорғанысы мүліктің мынадай түрлеріне қатысты сақтандыру төлемі туралы талаптарға жарамайды:

1)     пайдалануға дайын емес ғимараттар (егер де құрылыс немесе шатырды жөндеу, сыртқы қабырғаларды жөндеу ісі аяқталмаған болса, есік пен терезенің ойықтары толығымен жабылмаған болса және құрылыс ормандары мен қоршаулар жинастырылмаса) және осындай ғимаратта орналасқан мүліктер;

2)     жалға берушілердің мүлкі;

3)     маңдайша жазулары, электрлік жарнама, бастырмалар, терезе қақпақтары, антенналар және т.б.;

4)     сақтандыру аймағынан тыс орналасқан мүліктер;

5)     беткі қабаты шыныдан жасалған заттар, оның ішінде дүкендегі сөрелер, көрмедегі сөрелер, көркемдік тұрғыдан өңделген шынылар, терезе шынылары, көп қабатты ажырату шынылары, брондалған, қорғасынды және жезді шынылар, шыны блоктары, пішінді шынылар, шыны қақпақтар, органикалық шынылар, және шынылардың осы көрсетілген түрлерін орнату үшін қолданылатын пішіндер мен қоршаулар;

6)     құрылыс пен монтаждау жұмысы кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтар, сонымен бірге құрылыс нысандары мен орнатылатын жабдықтар.

7)     кез келген валютадағы қолма қол ақшалар, бағалы металлдар мен олардан жасалған бұйымдар, бағалы тастардан жасалған зергерлік бұйымдар, маркалар, тиындар, төс белгілер, суреттер, мүсіндер, антиквариат, топтамалар немесе өзге өнер туындылары, терілер, теріден жасалған заттар мен бұйымдар;

8)     құжаттар мен құнды қағаздар, оның ішінде акциялар,  облигациялар, сақтандыру полистері, сақтандыру кітапшалары, банк есептері және т.б.;

9)     актілер, жоспарлар, бухгалтерлік және іскерлік кітаптар мен есептер, картотека, дискілер, дискеталар мен өзге электронды ақпарат тасымалдағыштары мен оларда сақталатын ақпараттар;

10)    үлгілер, сызбалар, суреттер, сувенирлер, прототиптер мен көрмедегі үлгілер;

11) тасымалдау құралдары, жылжымалы құрылыс, ауыл шаруашылық және өзге машиналар, автомобиль көліктерінің тіркемелері мен тиісті тіркеусіз пайдалану мүмкін болмайтын тартқыштар;

12)    тиындарды қабылдайтын автоматтар, оның ішінде ақшаны ауыстыратын, және ақшаны беретін автоматтар;

13)    сақтандыру орнында болатын Сақтанушы мен оның қызметкерлерінің жеке заттары;

14)    өсіп келе жатқан өнімдер, ормандар, көк шалғындар, бұталар, өзге өсімдіктер мен көшеттер; жануарлар.

6.4. Сақтандырумен мына төмендегі жағдайлар өтелмейді:

1)    Сақтандырылған мүліктің өрттеу нәтижесінде орын алған;

2)    Электр және өзге қондырғының және өздігімен орнатылған қосымша қондырғының ақаулығы немесе тұйықталуы нәтижесінде туындаған өрт нәтижесінде орын алған;

3)    Сақтандырушымен жазбаша түрде келісімге қол қоймай, сақтандырылған мүліктің жалға, лизинг немесе прокатқа беру кезеңінде орын алған;

4)    Келісім-шарттың заңды күшіне енгенге дейінгі болатын жағдайлар;

5)    Мүлік құрылысы кезінде қолданылған материалдарды әзірлеушімен жіберілген олқылық нәтижесінде мүлікке келтірілген залал;

6)    Құрылыс, қайта құрылыстау (монтаждау) кезінде құрылыс нормалары мен ережелерінде (ҚНмЕ) келісілмеген және ұсынылмаған құрылыс, жинақтаушы және шығын материалдарын қолдану;

7)    Бақылаушы органдардың орындалмаған ұйғарымдардың болуы, сақтандырылған мүліктің сақталуын қамтамасыз етпеу, атап айтқанда: мүлікті тиісті күзетсіз қалдыру, егер Өтінім етілген-Анкетада бұл қарастырылса, жұмыс күйіне тіреу құрылғыларының және/немесе бейімдегіштердің келтірілмеуі, сол секілді мұндайлардың болмауы, Өтінім етілген-Анкетада көзделген өзге шаралардың болмауы, сол секілді олардың жұмыс күйіне келтірілмеуі;

8)    Сақтанушының, Сақтандырылғанның Қазақстан Республикасында бекітілген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзуы;

9)    Мүлікті мақсатқа сай пайдаланбау, сонымен қатар оны Қазақстан Республикасында белгіленген пайдалану және өзге де нормалар мен ережелер бойынша нұсқаулықтарды бұзумен қолдану не болмаса Сақтанушының арыз-сауалнамасында көрсетілгенгендерге қарағанда басқа мақсаттарға пайдалану, Сақтанушы/Пайда алушы білген немесе білуге тиіс техникалық ақаулығы бар мүлікті қолдануға тең.

6.5. Сақтандырушы мемлекеттік органдар үкімімен сақтандырылған мүлікті алу, тәркілеу, меншігіне алу, тұтқындау немесе жою салдарынан туындаған залал үшін сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады.

6.6. Сақтандыру төлемін жасауда Сақтандырушының бас тартуына негіз төмендегілер болуы мүмкін:

1)     Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру нысаны, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы мен оның салдары туралы жалған мәліметтер бергені үшін;

2)     Сақтанушының сақтандыру жағдайының шығындарын азайту жөнінде шараларды қасақана қолданбауы;

3)     залал келтіруге кінәлы тұлғадан мүліктік сақтандыру бойынша шығынның талапқа сай қалпына келуін Сақтанушымен алу;

4)     Сақтандыру жағдайының басталуы мен оларға түскен шығынның мөлшерін белгілеу жағдайларын тергеуде Сақтанушының Сақтандырушыға кедергі жасауы;

5)     Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталуы туралы хабарланбауы. Келісім-шартта Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталуы туралы уақытылы хабарлау дерегі (сақтандыру жағдайының басталуына әсер етуі мүмкін оқиға) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру (өкілетті органға есепті уақытылы және құжаттарды дұрыс жеткізу, сақтандыру төлемі үшін резервтік соманы уақытылы жасау, қайта сақтандырушыны және т.б. ескерту) міндетімен (мүмкіндігімен) тікелей байланысты болатындығы көрсетілген. Сәйкес Тараптар Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы туралы хабарламаудың/уақытылы хабарламаудың сақтандыру төлемін жасаудың соңғы мүмкіншілігінен айыратындығын және ол сақтандыру жағдайы болған кезде қосымша дәлелдеулерді талап етпейтіндігін мойындайды және осымен растайды.   

6)     Сақтандыру жағдайының туындауына жауапты тұлғаға өзінің талап ету құқығынан Сақтанушының бас тартуы, сонымен қатар талап ету құқығына өту үшін сақтандырушыға қажетті құжаттарды беруден бас тарту. Егер сақтандыру төлемі жасалса, Сақтандырушы оны толықтай немесе ішінара қайтаруын талап етуге құқылы болады;

7)     заңнамалық актілерде көзделген басқа жағдайлар.

6.7. Барлық Секциялар бойынша сақтандырумен моралдық зиян, мәліметтердің таралуымен тиген зиян, атағы мен абыройына, іскерлік беделіне тигізген зиян (Сақтандырушының сақтандыру құпиясын сақтау міндетімен байланысты емес), Сақтанушыны немесе басқаруға рұқсат берілген тұлғаны, Пайда алушыны жоғалту (соның ішінде айыппұлдар,өсімдер, тұрақсыздық айыбы, сот шығындары, басқа көлік құралын жалға алу шығындары, автомобиль көлігін жөндеу кезінде тұрғын үй жалдау немесе қонақүйде тұру шығындары, іссапарлық шығындар, автомобиль көлігін тұраққа қою мен күзету шығындары, өндірістің бос тұруымен байланысты зияндар, автомобиль көлігінің тауар құнын/тауар түрін жоғалту, жоғалған пайда) төленбейді.

6.8. Сақтандырушы Сақтанушыға және Пайда алушыға барлық қажетті құжаттарды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру төлеміне жазбаша уәждік бас тарту хатын жіберуге міндетті.

6.9. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жасауға бас тарту хаты Сақтанушының сотқа шағымдануына мүмкіндік береді.

7. Талап ету құқығы

7.1. Төлемді жүзеге асырған Сақтандырушыға төленген сома шегінде Сақтанушыда сақтандыру нәтижесінде орны толтырылған шығындар үшін жауапты тұлғаға қатысты болатын талап ету құқығы өтеді.

7.2. Сақтанушы (Пайда алушы) сақтандыру төлемін алған кезде Сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдерді беруге және Сақтандырушының оған көшкен талап ету құқығын жүзеге асыру үшін қажет барлық мәліметтерді хабарлауға міндетті.

7.3.  Егер Сақтанушы (Пайда алушы) Сақтандырушымен орнына келтірілген залалды өтеуге жауапты тұлғаға өзінің талап ету құқығынан бас тартса, немесе Сақтанушының (Пайда алушының) кінәсынан осы құқықты жүзеге асыру мүмкін болмаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін толық немесе сәйкес бөлікте жүзеге асырудан босатылады және төленген сомадан артығын қайтару құқығына ие болады.

8. Келісім-шартты өзгерту

8.1. Келісім-шартқа өзгертулер мен қосымшалар енгізу Тараптардың бірінің жазбаша түрдегі өтініші негізінде, Тараптардың келісімі бойынша жүзеге асады. Келісім-шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар олардың жазбаша түрде рәсімделген және екі Тараптың уәкілетті өкілдерінің қол қойылған жағдайында заңды күшке ие болады.

9. Келісім-шартты мерзімінен бұрын тоқтату

9.1. Келісім-шарт мына жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:

1)       сақтандыру нысаны қолданылуын тоқтатқанда;

2)       Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылған тұлға қайтыс болған жағдайда, оны алмастыру болмаса (Қазақстан Республикасының 815-бабы, 8-тармағы);

3)       егер Сақтандырушы Сақтанушыны айырбастауға қарсы наразылық білдірсе, Сақтанушы мүліктік сақтандыру объектісін иеліктен шығарғанда;

4)       өзінің кәсіпкерлік тәуекелін немесе осы қызметпен байланысты азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырған, сақтанушымен кәсіпкерлік қызметін бекітілген тәртіпте күшін жою;

5)       сақтандыру жағдайының орын алу мүмкіндігі жойылғанда және сақтандыру тәуекелінің болуы сақтандыру жағдайынан өзге мән-жайлар бойынша тоқтағанда;

6)       Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында көзделген жағдайды қоспағанда, Сақтандырушыны еріксіз жабу туралы сот шешімінің шешімі заңды күшіне енуі;

7)       Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңында көзделген жағдайда.

Көрсетілген жағдайда мүдделі тараптың дереу екіншісін хабардар етуі қажет болатын Келісім-шартты тоқтату үшін негіз ретінде көзделген жағдай қалыптасқан сәттен бастап Келісім-шарт қызметі тоқтады деп есептеледі.

9.2. Сақтанушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, кез келген уақытта Сақтандыру шартынан бас тартуға құқылы.

9.3.Келісім-шартты мерзімінен бұрын тоқтатудың салдары

1) Сақтанушы-жеке тұлға Шарттан бас тартқан жағдайда, ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Сақтандырушы Сақтанушы-жеке тұлғаға алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) 10%-ын құрайтын, сақтандыру әрекеті болған уақытқа пропорционалды сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарнасының) бір бөлігін және Шартты бұзуға байланысты шығыстарды шегеріп тастап, алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру сыйлықақыларын) қайтаруға міндетті.

2) Келісім-шарттың 9.1. тармақшасында көзделген мән-жайлар бойынша Келісім-шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан кезде, Сақтандырушы сақтандыру әрекет еткен уақыт бойына пропорционал сақтандыру сыйлықақысының бөлігіне және сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасынан 35 % (отыз бес пайыз) мөлшерде істі жүргізуге шығынның орны толтырылуына құқылы. Сақтандырушыны таратқан кезде сақтандыру сыйлықасын (жарналарды) қайтару Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген кредиторлар талаптарын қанағаттандыру кезегіне сәйкес жүзеге асырылады.

3) Сақтандырушы Келісім-шарттан бас тартқан кезде, егер бұл осы Келісім-шартың 9.1. тармақшасында көрсетілген мән-жайлармен байланысты болмаса, Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары қайтаруға жатпайды.

9.4. Келісім-шартты мерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушы кінәсінен оның талаптарын орындамаудан туындаған жағдайларда соңғысы Сақтанушыға оның төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толығымен қайтаруға міндетті.

9.5. Келісім-шарттың 9.1. тармақшаларында көзделген міндеттемелерді тоқтату негіздемесімен қатар, Келісім-шарт мына жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады:

- Сақтандырушының Келісім-шарт бойынша сақтандыру сомасы мөлшерінде сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемдерін) жүзеге асыруы, бұл ретте Келісім-шартты тоқтату туралы хабарламалар қажет болмайды;

- Сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеген кезде кезекті сақтандыру жарнасын төлемеуі, бұл ретте Сақтанушының хабарламасы қажет болмайды;

- Сақтанушының Сақтандырушыға Келісім-шартты жасау кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайлардағы оған белгілі болған елеулі өзгерістер жайлы, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелін ұлғайтуға айтарлықтай әсер етуі мүмкін болса, хабарлау міндетін орындамауы, не болмаса егер Сақтанушы Келісім-шартты өзгертуге немесе тәуекел дәрежесі ұлғаюына сай мөлшерде сақтандыру сыйлықақысын үстеп төлеуге қарсы шықса, бұл ретте Келісім-шарт тәуекел дәрежесін ұлғайтуға әкелетін мән-жайлар туындаған сәттен бастап тоқтатылған болып есептеледі.

9.6. Келісім-шарттың 9.5. тармақшасында көрсетілген мән-жайлар бойынша Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не сақтандыру жарналары қайтаруға жатпайды.

9.7.Келісім-шартты осы тараудың 9.1. және 9.5. тармақтарында көрсетілген себептермен бір жақты тәртіпте бұзған кезде, Тарап келесі Тарапқа Келісім-шартты бұзу күніне дейін 15 (он бес) жұмыс күн бұрын хабарлауға тиіс.

10. Тараптардың жауапкершілігі және еңсерілмейтін жағдайлар

10.1. Сақтандыру төлемін уақытында жүзеге асырмаған жағдайда Сақтандырушы Сақтанушыға Қазақстан Республикасы Азааттық кодексінің 353 бабында белгіленген тәртіпте және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

10.2. Егер міндетті толық орындамау мұндай жағдай барысында жеңілмейтін, яғни төтенше және жол бермеуге болмайтын күш салдарынан мүмкін еместігі дәлелденсе, Келісім-шарт бойынша міндетін орындамаған немесе толық орындамаған Тарап міндеттерін орындамауына/толық орындамауына мүліктік жауапты болмайды.

10.3. Форс-мажорлық жағдайлар өзіне қосады, бірақ мыналармен шектеледі: су тасқындары, өрттер, жер сілкінісі мен басқа да апатты жағдайлар, кез келген сипаттағы соғыстар мен әрекеттер, қоршаулар, мемлекеттік органдардың тыйым салуы.

10.4. Форс-мажорлық жағдай әрекетін бастан кешкен Тарап басқа Тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай жағдайдың басталғандығы туралы хабарлауға міндетті.

10.5. Форс-мажорлық жағдай әрекеті құзырлы органдардың талапқа сай құжаттарымен расталуы тиіс.

11. Дауларды шешу тәртібі

11.1. Келісім-шарттан немесе онымен байланысты туындайтын кез келген жау-дамайлар және/немесе келіспеушіліктер келісімсөздер арқылы шешіледі.

11.2. Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, осы Келісім-шарттан немесе оның бұзылуымен, тоқтауымен, жарамсыздығымен қатысты туындаған барлық дау-дамайлар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сай кесімді түрде шешімін табуы керек.

12. Қосымша талаптар

12.1.Келісім-шартта айтылмағанның барлығы Сақтандыру ережелеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес реттеледі. Келісім-шарт пен Сақтандыру ережелері арасында қайшылықтар болған жағдайда, Келісім-шарттың ережелері қолданылады.

12.2. Келісім-шарт әр Тарап үшін біреуден тиетін екі данада жасалды.

12.3. Өзінің қолымен Сақтанушы Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның “Дербес деректер және олардың қорғанысы туралы”  №94-V  ҚР Заңына сәйкес Сақтанушының, Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзінің келісімін және Сақтандырылушының (пайда алушының) келісімін, келесі келісімді қоса отырып, растайды:

1) “Мемлекеттік несие бюросы” акционерлік қоғамынан (әрі қарай – Бюро) Сақтандырушының  деректерді алуына;

2) Бюроның мемлекеттік деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Cақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Cақтандырылушы (Пайда алушы) туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты Бюроға және Бюро арқылы Сақтандырушыға беруіне;

4) дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

5) ҚР Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС, жалпы сақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін.

12.4. Дербес деректерді сақтау мерзімін Cақтандырушы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Cақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ жалпы Cақтандырушы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

12.5. Сақтанушы Cақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне,  1)-5) 12.3. т. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

12.6. Сақтанушы 1)-5) 12.3. т-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушының не үшінші тұлғаның Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне Сақтандырылушының (Пайда алушының) келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

12.7. Осы шарттарда және сақтандыру полисінде көрсетілмеген барлық нәрселер мүлікті залалдан сақтандыру қағидаларымен реттеледі (Сақтандырушының уәкілетті органы бекіткен және сақтандыру полисін электрондық түрде ресімдеу күні қолданыста болған және nomad.kz сайтында жарияланған).

1. Страховой случай

1.1. Страховым случаем является повреждение или утрата (гибель) застрахованного имущества в результате следующих событий:

1)    пожар (неконтролируемый процесс горения вне места специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий угрозу безопасности людей), включая ущерб, причиненный мерами пожаротушения, взрыв, удар молнии;

2)    стихийные бедствия- природные явления, носящие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей, а именно - землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня, просадка грунта, оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, наводнение, град, ливень, удар молнии;

3)    землетрясение;

4)    затопление водой из водопроводных, канализационных и отопительных систем;

5)    противоправные действия третьих лиц, а именно: неосторожное или умышленное уничтожение, или повреждение чужого имущества (по данному подпункту не покрывается умышленное причинение вреда в результате поджога);

1.2. Доказывание наступления страхового случая, а также размеров причиненного им вреда лежит на Страхователе (Застрахованном) и Выгодоприобретателе.

2. Страховая премия и порядок уплаты

2.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый страховой взнос) в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора и выставления соответствующего счета на оплату страховой премии (первого страхового взноса);

2.2. Если страховая премия уплачивается в рассрочку, то оплата очередного страхового взноса должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии».

2.3. Размер страховой премии, очередного страхового взноса не должен быть меньше суммы указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии». Если уплаченный размер страховой премии, страхового взноса менее суммы указанной в графе «Порядок и сроки уплаты страховой премии», то страховая премия, страховой взнос считаются не оплаченным.

2.4. Если очередной страховой взнос не будет уплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления срока уплаты очередного страхового взноса, то договор расторгается Страховщиком в одностороннем порядке, при этом уведомления Страхователя не требуется. В таком случае возврат части уплаченной страховой премии не осуществляется.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Страховщик имеет право

1)    проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий Договора;

2)    на оценку страхового риска;

3)    на своевременное получение страховой премии;

4)    на документальное подтверждение наступления страхового случая;

5)    контролировать состояние хозяйственной деятельности Страхователя как при заключении Договора, так и в течение всего срока его действия;

6)    по получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска потребовать, изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска;

7)    потребовать расторжения Договора при невыполнении Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска;

8)    в любое разумное время проверить наличие обстоятельств, способствующих возникновению риска;

9)    самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба;

10) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления;

11) Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая. Представление интересов Страхователя в судебном процессе не является основанием для осуществления страховой выплаты;

12) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным Договором;

13) на досрочное прекращение Договора и возмещение убытков, понесенных им в результате неисполнения Страхователем своих обязанностей;

14) приостановить осуществление страховой выплаты на срок до 30 (тридцати) календарных дней при установлении (выявлении) признаков недобросовестного поведения Страхователя согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» с направлением уведомления о приостановлении страховой выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю), с указанием о проведении соответствующей проверки не позднее дня, следующего за днем приостановления;

15) совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

3.2. Страховщик обязан:

1)    ознакомить Страхователя с Правилами страхования и по его требованию представить (направить) копию;

2)    обеспечить тайну страхования;

3)    осуществить страховую выплату или направить Страхователю/Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в соответствии с условиями Договора;

4)    возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;

5)    в случае непредставления Страхователем или потерпевшим (Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных пунктом 4.1. договора страхования, незамедлительно, но не позднее пяти рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;

6)    совершать другие действия, предусмотренные Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Страхователь имеет право:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    на своевременную страховую выплату;

3)    на получение дубликата Договора, в случае утери оригинала;

4)    на обеспечение тайны страхования;

5)    на досрочное расторжение Договора;

6)    оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

7)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

3.4. Страхователь обязан:

1)    уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;

2)    при заключении и в период действия Договора информировать Страховщика обо всех действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении данного объекта страхования;

3)    информировать Страховщика о состоянии страхового риска;

4)    незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

5)    создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с заключением Договора и его сопровождением на весь период действия Договора;

6)    уведомить Страховщика в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения претензии и/или искового заявления о возмещении вреда и предоставить все копии судебных и/или претензионных документов;

7)    уведомить Страховщика в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента возбуждения, в связи с событием, имеющим признаки страхового случая, против него уголовного/административного дела, проведении компетентными органами предварительного расследования и проведении иных процессуальных действий;

8)    незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении, какого-либо возмещения (компенсации) убытков, причиненных в результате страхового случая, от третьих лиц;

9)    в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя, в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам;

10) при увеличении степени риска внести изменения в Договор и/или уплатить дополнительную страховую премию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Страхователем уведомления Страховщика об изменении Договора и/или доплате страховой премии;

11) совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

3.5. Действия страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

3.5.1. Страхователь после того, как ему стало/должно было стать известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (далее по тексту – событие), обязан:

1)    принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки;

2)    незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме сообщить о событии Страховщику;

3)    содействовать представителю Страховщика в выяснении причин и обстоятельств наступления события, в т.ч. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях события, характере и размерах причиненного ущерба;

4)    не выплачивать компенсации, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи с наступлением события, а также не принимать на себя каких – либо прямых или косвенных обязательств по регулированию таких требований без согласия Страховщика;

5)    нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков, в том числе оплата производства оценки, привлечение и консультации специалистов, сбор необходимых документов;

6)    Страхователь обязан не совершать действий, направленных против интересов Страховщика, а также не принимать каких-либо обязательств, не признавать ответственность, не принимать какие бы то ни было предложения, не делать выплат и не обещать сделать какие-либо выплаты, имеющие отношение к данному событию, без письменного согласия Страховщика;

7)    Совершать иные действия, предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан.

3.6. Выгодоприобретатель имеет право:

1)    требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору;

2)    предъявить Страховщику требование о страховой выплате;

3)    при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4)    оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

5)    совершать иные действия, не противоречащие Договору и законодательству Республики Казахстан.

4. Документы, необходимые для принятия решения об осуществлении страховой выплаты

4.1. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие документы:

1)    заявление о страховом случае;

2)    копию Договора;

3)    документы, подтверждающие право владения, пользования и/или распоряжения имуществом;

4)    документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины его наступления и размер причиненных им убытков, в т.ч.:

a)       акты, заключения, иные документы противопожарных и правоохранительных органов, гидрометеослужбы, аварийные службы, подразделения Агентства по чрезвычайным ситуациям;

b)       документы органов прокуратуры, следствия, дознания, судебных органов, органов пожарного надзора (постановления о движении уголовного дела (о возбуждении, об отказе в возбуждении, о приостановлении, прекращении), протокола осмотра места происшествия, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда),

c)       документы иных компетентных органов, осуществляющих расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в Договоре в качестве страховых случаев, либо подтверждающие факт наступления страхового случая;

5)    акт экспертной оценки по определению суммы причиненного имуществу ущерба, проведенной независимым экспертом.

4.2. Если Договором не предусмотрено иное, документы предоставляются Страховщику в оригинале либо в виде копии, нотариально удостоверенной или заверенной оригинальной печатью и подписанной уполномоченным лицом компетентной организации.

4.3. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать дополнительные документы, изложенные в Правилах страхования имущества от ущерба (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату заключения Договора/оформления настоящего полиса, и опубликованные на сайте nomad.kz), если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка.

5. Порядок и условия осуществления страховой выплаты

5.1. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не выше страховой суммы.

5.2. Если страховая сумма меньше действительной стоимости имущества на дату заключения Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости имущества на дату заключения Договора. Если страховая сумма превышает действительную стоимость имущества на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей действительную стоимость имущества на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы действительной стоимости имущества может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая.

5.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов и/или независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию, рекомендованным Страховщиком.

5.4. Размер ущерба определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного имущества за минусом начисленной амортизации (износа) имущества, имевшей место до наступления страхового случая.

5.5. При полной гибели имущества (уничтожение имущества, при котором независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию, будет установлена нецелесообразность восстановительного ремонта; а также стоимость восстановительного ремонта составит более 70% от действительной стоимости имущества на дату наступления страхового случая), Страховщик имеет право выплатить Страхователю:

1)     действительную стоимость поврежденного имущества на момент страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования;

2)     действительную стоимость поврежденного имущества на момент страхового случая, при условии передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования. Все расходы, связанные с передачей права собственности и/или имущества/годных остатков, страхованием не покрываются.

5.6. Порядок осуществления страховой выплаты, предусмотренный пунктом 5.5. Договора, не может быть применен в случае, если страховая сумма меньше действительной стоимости имущества на дату заключения Договора.

5.7. При хищении движимого имущества страховая выплата осуществляется в размере действительной стоимости имущества на дату наступления страхового случая в пределах страховой суммы.

5.8. Страховая выплата производится за вычетом сумм, полученных в порядке возмещения данного ущерба от третьих лиц.

5.9. Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза.

5.10. Страхователь не вправе отказаться от оставшегося после страхового случая имущества, хотя и поврежденного.

5.11. Страховщик может осуществить замену страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы страховой выплаты.

5.12. При двойном имущественном страховании (страховании одного и того же объекта страхования у нескольких страховщиков по самостоятельным договорам с каждым) каждый страховщик несет перед Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех страховщиков, не может превышать реального ущерба.

5.13. При принятии решения об осуществлении страховой выплаты в зависимости от события, которое признано или может быть признано страховым случаем, Страховщик вправе сократить перечень требований, связанных с наступлением страхового случая, предъявляемых к Страхователю Договором.

5.14. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

6. Отказ в страховой выплате

6.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:

1)     умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;

2)     действий Страхователя (Выгодоприобретателя), признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

6.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

1)     воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

2)     всякого рода военных действий или военных операций/спецопераций, войны, вторжения, враждебных действий иностранного государства (независимо от того объявлена война или нет), актов терроризма;

3)     гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок;

4)     постепенно действующих причин, включая, но не ограничиваясь, износом, ржавчиной, коррозией, плесенью, грибком, мокрым или сухим гниением, постепенным ухудшением, латентными дефектами, врожденными изъянами, медленно развивающейся деформацией или искажением, отходами насекомых, действиями паразитов/микробов любого вида и грызунами;

5)     протечки крыш (если только крыша не повреждена во время страхового случая) или оставления открытыми дверей, окон или форточек;

6)      гибели или повреждения ограждений, покрытия дорог и иных транспортных путей.

6.3. Страховая защита по Договору не распространяется на требования о страховой выплате в отношении следующих видов имущества:

1)     здания, не готовые к эксплуатации (если не закончено строительство или ремонт крыши, внешних стен, полностью не закрыты оконные и дверные проемы и не разобраны строительные леса и ограждения) и имущество, находящееся в этих зданиях.

2)     имущество арендодателей;

3)     вывески, электрическая реклама, навесы, ставни, антенны и т. п.;

4)     имущество, находящееся вне территории страхования;

5)     все поверхности из стекла, включая витрины магазинов, выставочные витрины, художественно обработанное стекло, оконные стекла, многослойные изоляционные стекла, бронированные, свинцовые и латунные стекла, стеклоблоки, профильные стекла, органическое стекло, стеклянные крыши, а также рамы и профили, используемые для установки указанных типов стекол;

6)     машины и оборудование, используемые при строительстве и монтажных работах, а также устанавливаемое оборудование и объекты строительства.

7)     наличные деньги в любой валюте, драгоценные металлы и изделия из них, ювелирные изделия из драгоценных камней, марки, монеты, медали, картины, скульптуры, антиквариат, коллекции или иные произведения искусства, меха, предметы и изделия с использованием меха;

8)     документы и ценные бумаги, в том числе акции, облигации, страховые полисы, сберегательные книжки, банковские чеки и т.д.;

9)     акты, планы, бухгалтерские и деловые книги и отчеты, картотеки, диски, дискеты и другие электронные носители информации, и информация, хранящаяся на них;

10)    образцы, модели, чертежи, рисунки, сувениры, прототипы и выставочные образцы;

11)    средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные и иные машины, автомобильные прицепы и тягачи, эксплуатация которых невозможна без соответствующей регистрации;

12)    автоматы с монетоприемниками, в том числе разменные, а также автоматы для выдачи денег вместе с их содержимым;

13)    личные вещи Страхователя и его сотрудников, находящихся в месте страхования;

14)    растущий урожай, стоящий лес, лужайки, кустарники, иные растения и насаждения; животные.

6.4. Страхованием не покрываются следующие события:

1)    произошедшие в результате поджога застрахованного имущества;

2)    произошедшие в результате пожара, возникшего в результате неисправности или из-за замыкания электро- и иного оборудования и дополнительного оборудования самостоятельно установленного;

3)    произошедшие в период сдачи застрахованного имущества в аренду, лизинг или прокат без письменного согласования со Страховщиком;

4)    произошедшие до вступления Договора в законную силу;

5)    ущерб, причиненный имуществу, в результате брака, допущенного изготовителем материалов, использованных при строительстве имущества;

6)    использование при строительстве, перестройке (монтаже) специально не оговоренных и не рекомендованных в строительных нормах и правилах (СНиП) строительных, комплектующих и расходных материалов;

7)    наличие неисполненных предписаний контролирующих органов, необеспечения сохранности застрахованного имущества, а именно: оставления имущества без надлежащей охраны, если в Заявлении-Анкете это предусмотрено, неприведения в рабочее положение запорных устройств и/или приспособлений, а равно отсутствия таковых, отсутствие иных мер безопасности, предусмотренных Заявлением-Анкетой, а равно неприведения их в рабочее положение;

8)    нарушение Страхователем, Застрахованным требований пожарной безопасности, установленных в Республике Казахстан;

9)    нецелевого использования имущества, а также использования его с нарушением инструкции по эксплуатации и иных норм и правил, установленных в Республике Казахстан, либо использование имущества в целях иных, чем тех, которые указаны в Заявлении-анкете Страхователя, а равно использования имущества с технической неисправностью, о которой Страхователь/Выгодоприобретатель знал или должен был знать;

6.5. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.

6.6. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

1)     сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

2)     умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;

3)     получение Страхователем соответствующего возмещения убытка по имущественному страхованию от лица, виновного в причинении убытка;

4)     воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;

5)     неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая. Факт уведомления Страховщика о наступлении страхового случая (события, которое может повлечь наступление страхового случая) в срок, указанный в Договоре, напрямую связан с обязанностью (возможностью) Страховщика осуществить страховую выплату (своевременно и правильно представить отчеты в уполномоченный орган, своевременно сформировать резервные суммы для страховой выплаты, уведомить перестраховщика и т.п.). Соответственно Стороны осознают и настоящим подтверждают, что неуведомление/несвоевременное уведомление Страховщика о страховом случае лишает последнего возможности осуществить страховую выплату и это не требует дополнительных доказательств при наступлении страхового случая.   

6)     отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховая выплата уже была осуществлена, Страховщик вправе требовать ее возврата полностью или частично;

7)     другие случаи, предусмотренные законодательными актами.

6.7. Страхованием не покрываются моральный вред, вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (не связанные с обязанностью Страховщика соблюдать тайну страхования), потери Страхователя (Выгодоприобретателя) (в т.ч. штрафы, пени, неустойка, судебные издержки, расходы по аренде другого имущества, по аренде другого помещения или проживанию в гостинице во время ремонта имущества, командировочные расходы, расходы по охране имущества, убытки, связанные с простоем производства, утеря товарной стоимости/товарного вида имущества, упущенная выгода).

6.8. Страховщик обязан направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в страховой выплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

6.9. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде.

7. Право требования

7.1. К Страховщику, осуществившему выплату, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

7.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

7.3.  Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.

8. Изменение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по соглашению Сторон, на основании письменного заявления одной из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9. Досрочное прекращение договора

9.1. Договор прекращается досрочно в случаях:

1) когда перестал существовать объект страхования;

2) смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена (пункт 8 статьи 815 Гражданского кодекса Республики Казахстан);

3) отчуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик возражает против замены Страхователя;

4) прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности страхователем, застраховавшим свой предпринимательский риск или гражданско-правовую ответственность, связанную с этой деятельностью;

5) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

6) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

7) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

В указанных случаях Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую.

9.2. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и договором страхования.

9.3. Последствия досрочного прекращения Договора

1) При отказе Страхователя-физического лица от Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возвратить Страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением Договора, которые составляют 10% от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).

2) При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в подпункте 9.1. Договора, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и возмещение расходов на ведение дел в размере 35 % (тридцать пять процентов) от общей суммы страховой премии. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

3) При отказе Страхователя от Договора, если это не связано с обстоятельствами, указанными в подпункте 9.1. Договора, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.

9.4. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью.

9.5. Помимо оснований прекращения обязательств, предусмотренных подпунктами 9.1.  Договора, Договор прекращается досрочно в случаях:

- осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы по Договору, при этом уведомления о прекращении Договора не требуется;

- неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку, при этом уведомления Страхователя не требуется;

- невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии соразмерно увеличению степени риска, при этом Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение степени риска.

9.6. По обстоятельствам, указанными в подпункте 9.5. Договора, уплаченные Страховщику страховая премия либо страховые взносы возврату не подлежат.

9.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по причинам, не указанным в пунктах 9.1. и 9.5. настоящей главы, Сторона должна уведомить другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения Договора.

10. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты Страховщик обязан уплатить Страхователю неустойку в порядке и размере, установленных статьей 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, не несет имущественную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

10.3. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.

10.4. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

10.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров.

11.2. В случае не достижения договоренности Сторонами, все споры, разногласия, требования, возникающие из данного договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Дополнительные условия

12.1. Все, что не оговорено Договором, регулируется в соответствии с Правилами страхования и законодательством Республики Казахстан. В случае противоречий между настоящим и Правилами страхования, применяются положения Договора.

12.2. Договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12.3. Своей подписью Страхователь подтверждает свое согласие, а также согласие Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор, обработку, хранение и передачи Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Страхователя, Застрахованного (Выгодоприобретателя) согласно Закону Республики Казахстан №94-V «О персональных данных и их защите», включая согласие:

1)      на получение Страховщиком данных с Акционерного общества «Государственное кредитное бюро» (далее – Бюро);

2)      на предоставление владельцами государственных баз данных Бюро информации о Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе) напрямую или через третьих лиц;

3)      на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющейся и поступающей в будущем информации о Страхователе, Застрахованном (Выгодоприобретателе) Бюро и Страховщику посредством Бюро;

4)      на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам;

5)      на раскрытие Страховщиком тайны страхования, в соответствии с п. 4 ст. 830 Гражданского кодекса Республики Казахстан, следующим лицам: АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» и ТОО «Nomad Digital Financial Services», для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

12.4. Срок хранения персональных данных определяется Страховщиком до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Страховщиком либо третьим лицом условий Договора и/или законодательства Республики Казахстан, а также для реализации целей деятельности Страховщика в целом.

12.5. Страхователь обязан истребовать у Застрахованного (Выгодоприобретателя) письменное согласие на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие перечисленное в пп. 1)-5) п. 12.3.

12.6. Страхователь несет ответственность за отсутствие согласия Застрахованного (Выгодоприобретателя) на сбор и обработку Страховщиком либо третьим лицом персональных данных Застрахованного (Выгодоприобретателя), включая согласие перечисленное в пп. 1)-5) п. 12.3.

12.7. Все, что не отражено в настоящих условиях и страховом полисе, регулируются правилами страхования имущества от ущерба (утвержденные уполномоченным органом Страховщика и действующие на дату оформления страхового полиса в электронном виде, и опубликованные на сайте nomad.kz).

Уважаемый клиент!

Договор будет заключен после поступления оплаты на расчетный счет Страховщика, либо на следующий день после поступления. Дата начала страховой защиты будет следующим днем после заключения договора.
OK

Изменить условия договора

Для изменения условий договора или его расторжения просим Вас подойти в выбранный офис в рабочее время.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на изменение условий договора.

Ошибка при обработке запроса

Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз позже. При возникновении вопросов просим звонить на бесплатный короткий номер 2233 (для всех мобильных РК)
 

Вам отправлено SMS с кодом

Введите код подтверждения

Повторить отправку через 30 сек
Повторить отправку

Вы подтверждаете оформление полиса?

Проверьте, все ли данные добавлены для расчета стоимости, если нет, вернитесь назад.

Расчет производится по этим данным:

Водители
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Оплачивайте полис вместе
с коммунальными услугами

Партнерская программа страхования имущества стоимостью 200 тг и 400 тг

ivc Перейти в ИВЦ