Дербес деректерді жинауға, өңдеуге, таратуға және сақтауға келісім

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге, таратуға және сақтауға келісім

1. Осы дербес деректерді жинауға, өңдеуге, таратуға және сақтауға арналған келісім (бұдан әрі – Келісім) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес әзірленді және "Номад Иншуранс "СК" АҚ – да (бұдан әрі-сақтандыру компаниясы) өңделетін барлық сақтандыру компаниясымен сақтандыру шарты бойынша тарап болып табылатын субъектіден не дербес деректер субъектісінің өкілінен және өзге үшінші тұлғалардан алынуы мүмкін дербес деректерге қатысты қолданылады.

Осы келісімде қолданылатын негізгі терминдер және анықтамалар:

1. дербес деректер– олардың негізінде айқындалатын немесе айқындалған, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген дербес деректердің клиентіне қатысты мәліметтер;

2. дербес деректерді жинау - дербес деректерді алуға бағытталған іс-әрекеттер;

3. дербес деректерді жою - жасалуы нәтижесінде дербес деректерді қалпына келтіру мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;

4. дербес деректерді иесіздендіру - жасалуы нәтижесінде дербес деректердің клиентке тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;

5. дербес деректерді қамтитын база - реттелген дербес деректердің жиынтығы;

6. дербес деректерді қамтитын базаның меншік иесі - дербес деректерді қамтитын базаға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес меншік құқығын іске асыратын мемлекеттік орган, жеке және (немесе) заңды тұлға;

7. дербес деректерді қамтитын базаның операторы - дербес деректерді жинауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, жеке және (немесе) заңды тұлға;

8. дербес деректерді қорғау - осы Ережеде белгіленген мақсаттарда жүзеге асырылатын шаралар, оның ішінде құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар кешені;

9. дербес деректерді өңдеу - дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер;

10. дербес деректерді пайдалану - сақтандыру компаниясы мен үшінші тұлға қызметінің мақсаттарын іске асыруға бағытталған дербес деректермен жасалатын іс-әрекеттер;

11. дербес деректерді сақтау - дербес деректердің тұтастығын, құпиялылығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-әрекеттер;

12. дербес деректерді тарату - жасалуы нәтижесінде дербес деректер таратылатын, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы берілетін немесе қандай да бір өзге тәсілмен дербес деректерге қол жеткізу ұсынылатын іс-әрекеттер;

13. дербес деректердің субъектісі - сақтандыру компаниясымен сақтандыру шартын жасасқан, оның ішінде сақтандыру компаниясының nomad.kz интернет-ресурста оферта нысанында ұсынылған қызметтерді ұсыну талаптарын және өзге де ережелерді қабылдаған (акцептеген) жеке тұлға, оның ішінде заңды тұлғаның өкілі, дара кәсіпкер.

14. Сақтанушы - сақтандыру компаниясымен сақтандыру шартын жасасқан дербес деректер субъектісі

15. Сақтандырылушы - Сақтанушы мен Сақтандыру компаниясы арасында жасалған сақтандыру шарты бойынша Сақтандырылушы болып табылатын дербес деректер субъектісі.

16. Пайда алушы - Сақтанушы мен Сақтандыру компаниясы арасында жасалған сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемін алушы болып табылатын дербес деректер субъектісі.

17. Сақтанушының өкілі - Сақтанушының атынан сақтандыру шартын жасасу құқығы берілген Сақтанушының өкілі болып табылатын дербес деректер субъектісі.

18. үшінші тұлғасубъект, меншік иесі және (немесе) оператор болып табылмайтын, бірақ дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау бойынша олармен (онымен) мән-жайлармен немесе құқықтық қатынастармен байланысты тұлға.

19. Дербес деректер субъектісінің келісімі келесі келісімдерді қамтиды:

- Сақтандырушының немесе үшінші тұлғаның дербес деректерді жинауына, өңдеуіне және сақтауына;

– Сақтандырушының "Мемлекеттік кредиттік бюро" акционерлік қоғамынан (бұдан әрі-Бюро)деректер алуына;

- бюроның Мемлекеттік Деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы, Сақтандырылған (Пайда алушы) Бюро және Сақтандырушыға Бюро арқылы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты ұсынуына;

- дербес деректерді трансшекаралық беруге және дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге;

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 830 бабының 4 тармағына сәйкес Сақтандырушының келесі тұлғаларға Сақтандырушы қызметінің мақсаттарын жалпы іске асыру үшін сақтандыру құпиясын ашуға: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "Nomad Digital Financial Services" ЖШС

2. Дербес деректер субъектісі немесе дербес деректер субъектісінің өкілі өтінішті, өтінімді сақтандыру компаниясының интернет-ресурсында қалдыра отырып nomad.kz (бұдан әрі-сайт) сақтандыру компаниясына немесе үшінші тұлғаға өзінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және сақтауға өзінің сөзсіз келісімін береді.

3. Сайтта сақтандыру шартын жасайтын Сақтанушы және / немесе Сақтанушының өкілі өзінің шартсыз келісімін, сондай-ақ Сақтандырылған тұлғаның (Пайда алушының) сақтандыру компаниясымен немесе үшінші тұлғамен Сақтанушының және Сақтанушы өкілінің, Сақтандырылған тұлғаның (пайда алушының) жеке деректерін жинауға және өңдеуге келісімін береді:

3.1. Сақтандырушының "Мемлекеттік кредиттік бюро" акционерлік қоғамынан (бұдан әрі – Бюро)деректер алуына;

3.2. бюроның Мемлекеттік Деректер қоры иеленушілерінің Сақтанушы және оның өкілі (Сақтандырылушы, Пайда алушы) туралы ақпаратты тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруіне;

3.3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Сақтанушы және оның өкілі, бюроның Сақтандырылушысы (пайда алушысы) және Сақтандырушыға Бюро арқылы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты беруіне.

3.4. дербес деректерді трансшекаралық таратуға және дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуға;

3.5. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 830-бабының 4-тармағына сәйкес Сақтандырушының сақтандыру құпиясын Сақтандырушының қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін келесі тұлғаларға ашуына: "NOMAD Life "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ және "NOMAD Digital Financial Services" ЖШС.

4. Дербес деректерді сақтау мерзімін Сақтандыру компаниясы дербес деректерді одан әрі сақтау қажеттілігі өткенге дейін айқындайды. Дербес деректерді пайдалану Сақтандырушы не үшінші тұлға Шарттың және / немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында, сондай-ақ Сақтандырушы жалпы қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін жүзеге асырылады.

5. Сақтанушы және / немесе Сақтанушының өкілі Сақтандырылушыдан (Пайда алушыдан) Сақтандырушымен не үшінші тұлғамен Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауына және өңдеуіне осы Келісімнің 3. т-ң 3.1.-3.5. тт. санамаланған келісімді қоса алғанда, жазбаша келісімді талап етуге міндетті.

5.1. Сақтанушының өкілі Сақтанушының атынан және оның тапсырмасымен сақтандыру шартын жасасқан кезде Cақтанушының жеке деректерін, осы Келісімнің 3 т-ң 3.1.-3.5. тт-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Caқтандырушымен не үшінші тұлғамен жинауға және өңдеуге Сақтанушының жазбаша келісіміне ие болуға міндетті.

6. Сақтанушы және/немесе Сақтанушының өкілі Cақтандырылушының (Пайда алушының) Сақтандырушымен не үшінші тұлғамен Сақтандырылушының (Пайда алушының) дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімінің жоқтығы үшін, осы Келісімнің 3 т-ң 3.1.-3.5 тт-да санамаланған келісімді қоса алғанда, жауапты болады.

6.1. Сақтанушының өкілі онда Сақтанушының осы Келісімнің 3 т-ң 3.1.-3.5 тт-да санамаланған келісімді қоса алғанда, Сақтандырушымен не үшінші тұлғамен Сақтанушының дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімінің жоқтығы үшін жауапты болады.

7. Дербес деректер - бұл дербес деректер субъектісіне қатысты электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген, қамтуы мүмкін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей)кез келген мәліметтер:

7.1. Сақтандыру және тиісті сәйкестендіру сауалнамасының өтінішін толтыру үшін қажетті мәліметтер (Тегі, Аты, Әкесінің аты); азаматтығы; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (жеке куәлік немесе паспорт); жеке сәйкестендіру нөмірі; күні және туу туралы деректер; жынысы; қолы; биометриялық деректер және т. б.);

7.2. заңды тұлға өкілінің, заңды тұлға басшысының, заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесінің, заңды тұлға акционерлерінің деректері және т. б.;

7.3. байланысты қолдау үшін қажетті мәліметтер (тіркеу орны, нақты тұратын немесе болатын жері), жұмыс орны және лауазымы; телефон нөмірі (жұмыс, ұялы), электрондық пошта мекенжайы);

7.4. Сақтанушы (немесе Сақтанушының өкілі) мен сақтандыру ұйымы арасында жасалған қызметтер шеңберінде сақтандыру компанияларын көрсетуге байланысты мәліметтер - шарттардың (келісімдердің), оларға қосымша келісімдердің мәтіндері, өтініштер мен келісімдер, хат алмасулар, құқық белгілейтін құжаттар және т. б.;

7.5. іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер;

7.6. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және сақтандыру компаниясының ішкі құжаттарына сәйкес, оның ішінде сақтандыру компаниясының мемлекеттік сатып алуға, тендерлерге және т. б. қатысуы мақсатында сақтандыру шартын жасасу және Сақтанушының досьесін қалыптастыру үшін сақтандыру компаниясына қажетті өзге де мәліметтер.;

7.8. жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерту және(немесе) толықтыру туралы ақпарат.

8. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (қағаз жеткізгіштерде және (немесе) сақтандыру компаниясының деректер базасында электрондық форматта жинауды, өңдеуді және сақтауды қоса алғанда), оның ішінде мынадай мақсаттар үшін:

- сақтандыру шартын жасау, орындау үшін;

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзім ішінде бухгалтерлік есепте қолданылатын бастапқы құжаттарды сақтау және есепке алу бойынша сақтандыру компаниясының міндеттерін орындау үшін;

- сақтандыру компаниясының құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін: (1) тиісті шарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; (2) үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру үшін;

- уәкілетті органдарға, сақтандыру жөніндегі бірыңғай дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға, аудиторлық, бағалау және өзге де құзыретті ұйымдарға есептілікті және (немесе) ақпаратты ұсыну үшін;

- сақтандыру компаниясының қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін сақтандыру компаниясының ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте және шектеулерді ескере отырып, сақтандыру компаниясының үй-жайларына немесе офистеріне/ақпараттық жүйелеріне сәйкестендіру және қол жеткізуді ұсыну мақсаттары үшін;

- сақтандыру компаниясының және сақтандыру компаниясымен шарттық қатынастармен байланысты компаниялардың ақпараттық жүйелеріне сәйкестендіру және қол жеткізуді ұсыну мақсаттары үшін, сақтандыру компаниясының ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және шектеулерді ескере отырып, сақтандыру компаниясының және дербес деректер субъектісінің қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін;

- ақпарат алмасу үшін, оның ішінде өтініштерді, шағымдарды, ұсыныстарды, наразылықтарды, тапсырмаларды және т. б. қарау және (немесе) оларға жауаптар беру, хат-хабарды (поштаны) дербес деректер субъектісінің мекенжайы бойынша беру (алу), курьер, курьерлік қызмет, экспресс пошта қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу)/алу үшін және т. б.;

- маркетингтік мақсаттар үшін, субъектіге дербес деректерді, оның ішінде сақтандыру компаниясының өнімдері және (немесе) қызметтері туралы кез келген ақпараттық және жарнамалық материалдарды ұсыну (жіберу), сондай-ақ сақтандыру компаниясының телефон, факсимильдік байланыс, байланыстың өзге де түрлері арқылы, сондай-ақ ашық байланыс арналары (оның ішінде SMS, e-mail, факс және т. б.);

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген (белгіленуі мүмкін) басқа мақсаттар үшін;

9. Осымен, дербес деректер субъектісі келесіні растайды:

1) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзінің дербес деректерін қорғау туралы хабардар етілген;

3) дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған осы жазбаша келісім, егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін жағдайларда не орындалмаған міндеттеме болған кезде ғана кері қайтарып алынуға жатпайды;

4) сақтандыру компаниясы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді жинауды және өңдеуді, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-шараларды жүргізу мақсаттары үшін өзге де ұйымдарда жүргізуге құқылы;

5) сақтандыру компаниясы дербес деректер субъектісінен және кез келген үшінші тұлғалардан дербес деректерді жинауға (алуға), сондай-ақ осы дербес деректерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын және халықаралық құқық талаптарын (халықаралық шарттардың талаптарын)ескере отырып, үшінші тұлғаларға беруге/дербес деректердің жалпыға қолжетімді көздерінде таратуға құқылы;

6) Осы Келісім сақтандыру компаниясына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректер субъектісінің дербес деректерімен осындай әрекеттердің (операциялардың) кез келген әрекетін (операциясын) немесе жиынтығын, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе соңғыларын пайдаланбай жасалатын, жинауды, өңдеуді, пайдалануды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, жүзеге асыру құқығын береді; жазу, көшіру, резервтік көшіру, қорғау, жүйелеу, жинақтау, сақтандыру компаниясының ішінде және одан тыс жерлерде сақтау (қауіпсіздік және құпиялылық талаптарын сақтай отырып), нақтылау (өзгерту, жаңарту), шығарып алу, пайдалану, беру (тарату, қол жеткізуді ұсыну, соның ішінде трансшекаралық беруді қоса алғанда, дербес деректер субъектісінің дербес деректерін өңдеу құқығымен үшінші тұлғаларға беру), иесіздендіру, бұғаттау, сақтандыру, қайта сақтандыру, жою;

7) Осы Келісім "Номад Иншуранс "СК"АҚ Дербес деректер субъектісі дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімді бергендігі туралы дәлел ретінде үшінші тұлғаларға ұсынылуы мүмкін.


 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
К Азамат
7 класс
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

АЕО-ға өту